(navigation image)
Home American Libraries | Canadian Libraries | Universal Library | Community Texts | Project Gutenberg | Children's Library | Biodiversity Heritage Library | Additional Collections
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
See other formats

Full text of "629_vefeyat"

ISTANBUL UNIVERSiTESi EDEBtYAT FAK.ULTESI YAYINLARI No. 2241 HAFIZ HOSEYlN AYVANSARAYT VEFEYST-I SELSTlN 

VE 
ME§SHlR-i RiCAL HAZIRLAYAN 

FAHEI £. DEBiN EDEBiYAT FAKttLTESi MATBAASi 
ISTANBUL — 1978 www.akademya.net Merhum Prof, Dr. CENGlZ ORHONLU'nun 
aziz hdtirasina . . . VEFEYAT-l SELATlN 

VE 

M E§ A HlR-l RICAL ICtNDEKtLEK 

ONSOZ XI — XII 

MUELLlFlN HAY ATI VE ESERLERlNE DAtR Xni — XVI 

METlN 

L PADlgAHLAR 1 — 7 

n. ISTANBUL VE HAVALtSlNDE MEDFtfN 

RtCAL 8—23 

B. Medine-i Hazret-i Eyyub Yedikulleye 

Varinca 23 — 35 

C. Kasaba-i Kasimpa§a 35— 41 

D. Uskiidar 41— 66 

III. HAY RATI iSTANBUL'DA, MEDFENl 

BA$KA YERDE OLAN RlCAL 67— 98 

IV. HAYRATI VE MEDFENl ISTANBUL 

DI§INDA* OLAN R'WAL 98 — 163 

ENDEKS 165 — 207 N S % Osmanh tarihinin kaynaklari arasmda, biyografiye ait eserler 
miihim bir yer isgal eder. Bunlar arasmda, padi§ahlann, sadnazam, 
§eyhulislam, kaptan pa§a, reisiilkuttab v,s. gibi devlet ricalinin, din 
ve tarikat buyuklerinin, §air, hattat ve musiki iistadlan gibi san'at 
erbabmm hal terciimelerini ayri ayri veya herhangi bir ayirim yap- 
madan toplayan, pek §ok ve ge§itli, telif ve zeyilleri mevcuttur. «Ve- 
feya±» adim tasiyan teliflerde ise, meshur suhislarm yalniz oliim 
tarihlerini, bazen oliim tarihleriyle beraber, tayin, azil, nakil ve te- 
dib tarihlerini, gok kisa hal tercumeleri ile bir arada ihtiva ettikleri 
gorulmektedir* 

Klitiiphanelerdeki calismalarim sirasmda, bilhassa, HadiMtU'l- 
Gevdmt (I-II, Istanbul 1281) adli meshur eseri ile tamnmi§ olan Ha- 
fiz Hiiseyin Ayvansarayimin Vefeyai-% Seldtln ve Me§ahir4 Ricdl 
adli yazma eserl dikkatimizi gekmis.ti. Bu eserin ne§rini tasarliya- 
rak t meseleyi, oiitalaasim almak tlzere arkada§mi merhum Prof. 
Dr. Cengiz OrhonluVa actim. Merhum, konusmami bitirdikten son- 
ra, daha once kendisinin de alakasim Qektigi icm uzerinde cahsmak 
uzere aldirdigi bu eserin fotokopilerini bana verdi; mugterek galig- 
mamizi teklif etti. Qaligmalar ilerledikten sonra, eserin benim ismim- 
le nesrini istemis, ve kendisinin, eserin basma genis. bir giri§ hazir- 
hyacagmi soylemi§ti. Maalesef bu arzusunu yerine getiremedi. Biz, 
nesredilen bu e&erle, merhumun ruhunun taziz edildigine inanarak 
kendisini rahmetle aniyoruz. 

Eserin hazidanmasi sirasmda, bize pek gok yardimda bulunan 
Fakiiltemiz Eski Turk Edebiyati dogenti saym Dog. Dr. Mehmed 
Qavusoglu'na burada te§ekkiirlerimi sunmayi bir bore, bilirim. Yine 
gahsmalarim sirasmda, zaman zaman bilgisine basvurdugum, te- 
reddiid ve muskillerimi halleden, bana yol gosteren Yenigag Tarihi xn 

Kursiisii Bagkani say in Prof. Dr. M.C. §ehabeddin Tekindag'a, dost 
ve meslekdaglarim sayin Prof, Dr. Bekir Kiitiikoglu, Dog. Dr, Yusuf 
Ziya KavakQi, Asis, Dr. Ramazan gegen ve tlhan gahin'e bu vesile 
ile minnet ve gukranlarimi arzederim. Negirde gortilecek, bir kismi 
elimizde olmayan bazi sebeplerden oturu meydana gelmis, olan, eksik 
ve hatalar igin, muhterem aragtiricilarin engin ho§ g-orurlUgUnu dile- 
rim. 

Fahri Q. Derin Muellifin Hayati ve Eserlerine Dair Hayati hakkinda fazla bir malumata sahib olamadigimiz Hafiz 
Hiiseyin Efendi, Damad Hasan Pasa odacisi Haci Ismail Aga (61m, 
1160= 1747 )nir ogludur; Istanbul'da Ayvansaray'da Toklu Dede ma- 
hallesi'nde dogmugtur. Mecmua-i Tev&rih adli eserinin basmda ve 
bu metinde (vrk. 6 b/s. 8) yer alan «yeni£eriyan-i Dergah-i all on 
beg sekbanlar» kaydmdan da anlagildigi gibi yenieeri zlimresine 
mensuptur. Bu ziimrede, Baltacilar Kethudaligmda bulunmus. ve 
1201 (=1787) yilmda vefat etmistir. Mezan, Eyiib'te Zal Mahmud 
Pa§a Cami'i veya bir soylentiye gore de, Toklu Dede haziresinde- 
dir. 

Hafiz Huseyin Ayvansarayi'nin, yukanda da soyledigimiz gibi, 
en tamnmis eseri, Hadikatu J l-Cevami'- dir. Bu eserinde, 1182 (=1768) 
yilma gelmceye kadar, Istanbul, Eyub, Galata ve Uskiidar'da mev- 
cud cami, mescid, tekke ve zaviyeleri gezmi§, hepsinde birer vakit 
namaz kilmi§ T cami ve mescid hakkmdaki mUgahedelerini titizlikle 
eserine kaydetmistir. Ayriea, bu binalarda bulunan kitabeleri, bani- 
lerinin isimlerini, gomulii olduklari mezarlan, camilerin mugtemi- 
latlan hakkinda da bilgiler vermistir. 

Hafiz Huseyin Ayvansarayi, Devhatm-Me§dyih ve Tuhfe-i Hat- 
tatln gibi meshur biyografi eserlerinin muellifi olan ve kendisiyle 
aym asirda ya§iyan Mustakim-zade Siileyman Sadeddln Efendi (61m. 
1202=1787/1788) nin tesviki ile bu eseri, 1193 (=1779) da tamam- 
lamig; Eyiib'te gomulii bulunan Zileli Imam-zade torunu Ali Sati 
(olm. 1842) tarafmdan 1253=1837'ye kadar bir zeyil hazirlanarak, 
eser, 1281 (=1864/1865) de iki cild halinde Istanbul'da basilmistir. 

Hafiz Huseyin Efendi'nin ikinci bir eseri, Mecmua-i Tev&rih 
adim tagimakta olup Topkapi Sarayi Mlizesi KUtiiphanesi Hazine ks. 
1565 numarada kayitli bulunmaktadir. Mliellif hatti ile yazilmig olan 
eser, giizel bir nesihle 204 sahife tutmaktadir. Mahiyeti itibariyle, XIV 

Hadika'nm tamamlayicisi gibi olup daha gok, cami ve tekkelerin 
dismda, gesme ve vefeyat ile ilgili diisurulimis tarih manzumeleri 
ve bir kisim zevat hakkmda tarihi malumat veren bu eserde, ayrica, 
Istanbul yangmlarmdan, tutiin ve kahve gibi nesnelerden de bah- 
sedilmektedir. Bu eser, Edebiyat Fakiiltesi'nde mezuniyet tezi ola- 
rak hazirlandiktan sonra (bk. Vahid Cabuk, Hdfiz Huseyin Ayvan- 
sarayi ve Mecmud-i Tevdrihi, Tarih Semineri Ktb. Tez Nr. 1658) 
mtistereken Vahid Qabuk ile tarafmnzdan nesre hazirlanmis ve Kul- 
tur Bakanhgi'na verilerek bu Bakanhgin 1978 yili nesriyat listesine 
almmistir. 

Muellifimizin ucUncii eseri, Vefeyat adim ta§imaktadir. Tek 
niisha olan bu eser, Suleymaniye Genel Kiitiiphanesi Es'ad Efendi 
kismmda 1375 numarada buhmmaktadir (Tavaifi 1cm bk. Istanbul 
Kutiiphdneleri Tarih-Cografya Yazmalan Kataloglari, I, Turkge Yaz- 
malar, Istanbul 1943, s. 662). Eserde, Tiirkiye'nin meshur sufileri, 
sair Osmanh hiikumdarlari, bazi ulema ve sueradan 278 zatm kisa 
biyografileri ile vefat tarihleri ve bu vesile ile du§unilmus. tarih 
manzumeleri yer almaktadir. Bu eser de, Kiiltur Bakanhgi igin ta- 
rafimizdan nesre hazirlanmaktadir (Daha once yapilmis basilma- 
mi§ mezuniyet tezleri igin bk. Kemal Anca, Ayvansarayli Hafiz Hu- 
seyin, Vefeyat I, 1974, Edebiyat Fakiiltesi, Tarih Semineri Ktb. Nr. 
T. 2365; Giilay Guney, Ayvansarayh Hdfiz Huseyin. Vefeyat, II 
1974, Edebiyat Fakiiltesi, Tarih Semineri Ktb. Nr. T. 2372) . 

Metnini nesrettigimiz Vefeydt-i Selaim ve Meqahlr-i Ricdl adh 
eserin de tek niishasi olup Universite Ktb. T.Y, Nr, 2539 numarada 
kayidhdir. 215x157 (155x98) mm. ebadinda, 131 varaktan ibaret- 
tir. Nesih hatla ve acemi bir must ens ih eliyle yazilmistir. Metinde 
pek gok imla yanlisi, eksik kelime ve ibareler vardir; cok tamnmig 
bazi sahislarm isimleri dahi yanh§ yazilmistir, Celali Abaza Hasan 
Pasa yerine Abaza Hiiseyin Pasa (bk. s. 53), Vekayindme muellifi 
Abdurrahman Abdi Pasa yerine Abdullah Pasa (s. 162 ) gibi. Metin 
aynen muhafaza edilmekle beraber, bir fikir vermesi igin bu yan- 
hslara bazi kereler isaret olunmustur. Keza, umumiyetle vefatlar 
icin dusiiriilen tarih ibare ve misralari da yanlarmda gosterilen ta- 
rihlere uymamaktadir. Bunlar da notlarda gosterilmistir, Bazi sa- 
hislarm hal terciimeleri ise miikerrer ve degigik olarak verilmis;, 
bazen de ayn gahislarmis. gibi gosterilmigtir. Mesela Lefkeli Mus- XV 

tafa Paga'mn hal terciimesi iki yerde (s. 11 ve s. 148) verilmig, ve- 
fat tarihi birinde 1031, digerinde 1058 olarak kaydedilmistir (Bu 
zatm oliim tarihi, M. Siireyya, ^Sicill-i Osmani, c> IV, Istanbul 1311, 
s. 391»ya gore 1058 7 dedir) . s. 113'de hal terclimesi verilen Nasuh 
Pa§a ile s. 53 'de hal terciimesi bulunan Osman-oglu Nasuh Pasa aym 
sahislardir (Kr§. Sicil, IV, 557), s. 102'de «selefi tarihinde gevvalin 
iicuncii giinii Girid'de fevt olmu§tur» denilen Biyikli Mustafa Paga'- 
mn hal terclimesi, s. 148 de tekrar verilmis. ve 1060 tarihinde Girid'- 
de vefat ettifi kaydedilmistir (Bk. Sicil, IV, 392). Canbulad-zade 
Mustafa Pasa mn hal terciimesi ise uq ayn yerde verilmis. (bk. s. . 
102, 112, 147), iki yerde 1046'da, bir yerde de 1041'de katledildigi 
yazilmisUr (Krg. Sicil, IV, 389) . Hal terciimesi, s. 12'de verilen ve 
1097'de oldiigii kaydedilen Sadnazam Siyavus. Paga'mn, s. 54'de sozii 
gegen ve 1066'da vefat ettigi bildirilen sahis olmasi daha dogrudur 
(Kr§. Sictt, III, 116-117). Defterdar Sari Mehemmed Pasa'nm da 
hal terciimesi iki ayn yerde verilmi§, oliim tarihi, bir yerde (s. 86) 
1129, diger yerde (s. 134) 1127 olarak gosterilmistir. (Oliim tarihi- 
nin 1129 f da vaki olusu hakkmda bk. Sicil, IV, 212-213). Buna gore, 
metinde verilen mahlmati, ihtiyat ve dikkatle kullanmak gerekmek- 
tedir. Eserde, kisa hiyografileri verilen sahislara ve hayir eserlerine 
ait maiumat, Hadika ve Mecmim-i Tevarih ile karsjdagtinlarak not- 
larda, muellifm bu eserlerindeki miikerrer ve tamamlayici bilgileri- 
ne atiflar yapilmigtir. 

Dort boliim halinde tertib olunan eserde, boliim ba§hklan tara- 
fimizdan Have edilmistir. 

I. Padisahlar (s. 1-8). Sultan Osman'dan Sultan I. AbdiiJha- 
mid'e kadar gelen 27 Osmanh padisahinm dogum, cuius ve vefat- 
larma dusuriilen tarihler yer almaktadir. 

II. Istanbul ve havalisinde medfun rical (s. 8-66) . Osmanh dev- 
leti ricalinder veziriazam, vezir ve beylerbeyilerinden Istanbul icin- 
de ve Eyiib, Kasimpasa ve Uskudar'da kabirleri mevcud olanlarm 
kisa hal terciimeleri, vefatlarina dusuriilmus, tarihleri ve mevcud 
hayir eserlerini ihtiva etmektedir. 

III. Hayrati Istanbul'da, medfeni baska yerde olan rical (s. 67- 

98), XVI 

IV. Hayrati ve medfeni Istanbul dismda olan rical (s. 98-163), 

Eser, 50k kisa da olsa, bilinen malumati teyid ve bazen de ta- 
mamlamasi bakimmdan hal tereumeleri ve hayir eserleri igin onemli 
oldugu kadar, Istanbul yer isimleri igin de ehemmiyetlidir. Eserden 
istifadeyi arttirmak ve kolaylastirmak i^in, sona ekledigimiz s,ahis, 
yer, miiessese ve eser isimlerini ihtiva eden endekste, metinden al- 
digimiz bilgilerle maddelere a^iklik getirmeye <jah§tik, 

Hafiz Hiiseyin Efendi, bu eserini, 1190 (=1776) da (bk. Vefe- 
ydt-% Selatin, s. 8) yazdigim kaydetmekle beraber, eserinde bu ta- 
rihten sonra vefat ettigini belirttigi bir gok zevatir. hal terciimesini 
vermektedir (Mesela bk. s. 23 : Dagistanh Ali Paga; s. 43 : Raif 
Isma'il Pasa; s. 63 : Bayat-oglu Halil; s. 64 : Zeynel Pasa; s. 125 : 
Dertli-oglu Feyzullah Pasa v.s.). Bunlardan Vezir Kurd Ahmed Pa- 
sa'mn vefat tarihinin, 15 Zilhicce 1201 (=28 Eylul 1787) olarak 
gostermesi (bk, s. 163), muellifin eserini bu tarihten sonra telif et- 
tigini yani olumiinden pek az once tamamladigim anlatmaktadir. 

Hafiz Hiiseyin Efendi'nin, bu eserlerden baska muhtelif divan- 
larda yer alan bir kisim mustezadlari bir araya getirerek E§'dr- 
ndme-i Mustezdd adh bir eser daha hazirladigi ve Asik Omer'in 
daginik halde bulunan giirlerini de bir divan halinde topladigi soy- 
lenir. 

BihMyografya : Metin iginde gosterilenlerden bagka bk. Burs ah 
Mehmed Tahir, Osmanh Muellifler% III, Istanbul 1342, s. 48; Bag- 
dadli Ismail Pasa, Hadiyat dl-Arifin Asma'al-mudlhfm ve dsdr al- 
m/u&anmfm, I, Istanbul 1951, s. 327-328; Halil Edhem, Camilerimiz, 
Istanbul, 1932, s. 6. F. Edhem Karatay, Topkapt Sarayt Turkge Yaz- 
malar Katahgu, I, Istanbul 1961, s. 418, 461; Agah Sim Levend, 
Turk EdebiydU Tarihi, Ankara 1973. VEFEYAT-I SELATlN VE ME§AHlR-t RtCAL 

[PADl§AHLAB] 

Maliku'1-muluk-i te'ala ani'§-§ukuk hazretlerine hamd tt sen& 
ve gehengah-i enbiya-yi rast-i siiluk cenablarma salat-i tehaya eda- 
smdan sonra igbu tahriri hizmetinde oldugum padi§ah-i al-i Osman 
ve §ehen§ah-i mezheb-nu'man icmalen beyan ve itmam miiyesser 
olup vesile-i du'a-yi hayr ve sebeb-i gibta-i hayr olmak igiin tarih- 
leri ve veladet ve nhletleri kayd-i tastir ve hediyye-i erbab-i ma'arif-i 
hulus ve tahrir kihndigi bir du'a-yi hayr ricasidir. 

fjj\ & y Jt LA**-\ aj^l'j wLj 4> ;\i Cfi $\ J* J 

Bu devletin ibtida zuhuruna ewela 'Osman j\> sene 699 

Sultan Osman veladetine tarihdir ; Mukaddemu'l-veUdetj 

;j^IjJI r Ji* sene 656. 

Ciilusuna 1 tarihdir : Kevser, J^ t sene 726. 

Sultan Orhan veladetine tarihdir : Dil§ad-% efser, ^\ iU: 1 

sene 680. 

Ciilusuna tarihdir : Huttis, o*j^ , sene 726. 

Vefatma tarihdir : el mahfi, j£\ , sene 761. 

Sultan Murad : 

Veladetine tarihdir : §ehriydr% ^j^ , sene 726. 

Ciilusuna tarihdir : Levha§allahu cihdnd&r-i giiztn, jU'U*. ^Ij^y 
jjS sene 761, 

Vefatma tarihdir : el^nuhlis, ^J^i , sene, 791. 1 Metnin aslinda -culflsuna* kclimesinin yaninda, aynca bir fikma ile, *Yefatina* 
kelimesi de yaahdm TSiili kelimesinin, vefat tarihi olmasi daha dogrudur. 

Forma - J _ 2 — 

Sultan Bayezid-i Yildinm 

Vel&detine tarihdir : §er§dr f ^U ^ , sene 781. 

Ciilusuna tarihdir : Merkez-i §dh-i seldtin4 dhdn,o^%* *Lij-C-* 
Jl$ r » sene 791. 

Vefatina tarihdir : §uhufte y <lO, , Sene 805. 

Celebi Sultan Mehemmed 

Veladetine tarihdir : Hdn-i diem, fc jL , sene 792. 

Ciilusuna Talebi tarih demi§dir : §eh-i devr oldu bu Sultan 
Mehemmed^ ^ jiU- $ ^Jjl j^ <^ , sene 816. 

Vefatina tarihdir : Cennetu'l-firdevs, u-^jW k=r * sene 834. 

Sultan Murad-i sani 

Vel&detine tarihdir : Murdd-% sam, JV a\^ » ^ne 806. 
Ciilusuna Talebi tarih demi§dir : Yine dondu devr Mur&d iizre, 
• jjj' *V* jj j iS-^i* V * sene 834* 
Vefatina tarihdir : Rahmetu rabbihi, *; o-j, sene 855. 

Ebu'1-feth Sultan Mehemmed 

Veladetine tarihdir : 'Ar§-% berm y Jj J>j> , sene 821. 
Ciiliisuna Talebi tarih demigdir : §eJt-i devr-i zaman Sultan 
Mehemmedj a£ jUaL- jUj jj* m, sene 855. 

Vefatina tarihdir : Dufd-yi hayr, j£. Jo , sene 886. 
Sultan Bayezid-i Veli 

Veladetine tarihdir : §ef& f at, ^Ui, sene 851. 

Ciilusuna T&lebi Mustafa Efendi tarih demigdir : gehriydri bu 
zemamn Bdyezid, xy\ evLj $ t$j\jt*, sene 886, — 3 — 

Vef atma Mustakim-z&de teberruken tarih demigdir : Gogdu Sul- 
tan Bayezid Han-% veM, J> Jtx j\> jU*U <sA; > sene 91S - 

Sultan Selim fatih-i Misir 

Veladetine tarihdir : §ehrm-asam y ^Vl ^ , sene 872. 

Clilusuna tarihdir : S&rver-i s&hib-kiran, d\J y*U ^^-, sene 918. 

Vef atma tarihdir : Ehl-i tmdn r&hu igun fdtiha, o^}lT3)^ J* 
4/b , sene 926. 

Sultan Suleyman Sahib-i kanun 

Veladetine tarihdir : 8er4 hayl, J^ ^ , sene 900. 

Clilusuna t§rihdir : Onuncu nesl4 'Osman'a, v\> J-J <j?V' 
sene 926. 

Vefatina tarihdir : Z\llu'l-Ahad> -^Vl jt , sene 974. 

Sultan Selim-i sani 
Veladetine tarihdir : Fdtih-i devlet, JiJ £li , sene 929. 
Clilusuna tarihdir : Hami-i dm s&ni-i Sultan Selim, jV J/ \A 

JL- jiJJL- , sene 974. 
r* 

Vef atma tarihdir : Da'vet-i be§er> >t» o,^ , sene 982. 

Sultan Murad-i salis 

Veladetine tarihdir : Hayrii'n-neseb, V JJ1 s± » sene 952. 
Ciilusuna H^gimi Mehemmed Efendi tarih demisdir : Ddndu 
Murdd uzre bu felek, d4* ^ sjjj\ ^ ^jj , sene 982. 

Vef atma tarihdir : 'Uzlet-i metek&t, o^Cu J^ , sene 1003 
Muharrem 

Sultan Mehemmed-i salis 
Veladetine tarihdir ; Yezd&n-i bah§, ^ j'jjr , sene 974. — 4 — 

Ciilusuna tarihdir : Zttt-t CeM, jJL jJ* , sene 1003. 
Vefatina tarihdir : Gayb, ^ , sene 1012 Receb. 

Sultan Ahmed-i Ewel 

Veladetine t&rihdir, Mehemmed Pa§a demigdir : Hak&n-i Rum, 
?)j o^ > sene 998. 

Ciilusuna kendi mahlasi tarihdir : Oldu tdrih-i culusu Bahti, 
g£ t sene 1012 Receb 8. 

Vefatina tarihdir : Mube§§eru J l-cennet, <±\ >sju , sene 1026 
Zilka'de 26. 

Sultan Mustafa 

Veladetine tarihdir : Rtm, L^l , sene 1001. 

Ciilusuna tarihdir : Kaldi Sultan Ahmed'in yerinde Sultan Mus- 
tafa, jia^% jUaL. *jb>_ iU*-) jlkL* ^ J'a , sene 1026. 

MiiddeM saltanati doksan dort giindiir (2 a). 

Sultan Osm&n-i s&ni 

Veladetine Miistakim-zade tarih demi§dir : Hakan-% devran, 
jljj-i j*u» sene 1003. 

Ciilusuna tarihdir : QehA 'Osmaniyan, jLv ^ » sene 1026. 

§ehadetine bu bir misra'dan iki tarih vardir : 
Kaza ile bu gun, j^ «M U?, sene 1031. 
§eMd oldu Osmdn, jC* tfJjt ^^ t sene 10S1. 

Tekrar Sultan Mustafa 

Ciilusuna tarihdir ; thi defa Rum'a sultan oldu Sultan Mus- 
tafa, jk*- jiLu ^J^ jtLJu ^j <*».> <£!, sene 1031, — 5 — 

Hal* sene 1032, Miiddeti on alti aydir. Vefatma bu misra* tarih- 
dir : Ola Sultan Mustafa'ya Oennet-i e Adn mekdn\ jU*U 4>\ 
o£* j-it ^* 4i jk** , sene 1048. 

Sultan Murad-i rabi 1 

Veladetine tarihdir : Gaz% ^ jfc , sene 1018. 

Ciiliisuna Hayli tarih demigdir : On yedinci §dh oldu 'aleme 
Sultan Murcid; J^ jWU <& & J* *U jd± j,i , sene 1032, 
Vefatma tarihdir : Sultan Murad'a rahmet,^j **^ ^^ > sene 
1049. 

Sultan Ibrahim 

Veladetine tarihdir : Ardyi§4 ethiyd, U'l j^\j\ , sene 1024. 

Ctilusuna Sadreddin-zade tarih demi§dir : HaMedallahu mulJc-i 
Ibrahim, *Jt\j\ tit* *uU^- , sene 1049. 

Hal' olunduktan on giin sonra §ehadetine tarihdir : Devlet-i 
hayr, j*. cJo , sene 1058 Receb. AT^( Sultan Mehemmed-i rabi 

Veladetine §ani-i girvani tarih demi§dir : Nurdan geldi Mehem- 
med sulb-i ibrahimden> j-w.*^ .ju ^ iS^ d*jy , sene 1051. 

Culusuna tarihdir : Gonga, w* , sene 1058. 

Hal* sene 1099 Muharrem. Vefatma tarihdir ; Veld tahazzunu, 
Jj£ ^ 3 , sene 1104, 

Sultan Siileyman-i sani 
Veladetine tarihdir : Yuslat-i ki§ver, j^f ^U Jf sene 1052. 2 Bu misrada, vezin ve tarih tutarsizligi vardir. 

3 Bk. Kur'an, '= (§u'ara Suresi), Ayet 87. — 6 _ 

Ciilusuna Tefsiri-zade tarih demi§dir : Cillusu sal bin ddksan 
dokuzda §eh-i Suleymdnhn, c^Vu aa **jyh jLiU dL, JL, ^ r 
sene 1099. 

Vefatma tarihdir : tstikamet> c-*luJ , sene 1102. 
Sultan Ahmed-i sani 

Veladetine Mustakim-zade tarih demigdir : Makdem-i Sultan 
Ahmed %ydi etdi 'aleme, <lt ^jc! <s^ j>I jUJU f jju , sene 1052. 

Ciilusuna Zeki tarih demisdir : Bin yuz ikide culus-% Hdn-x Ah- 
med cwmfa gun, jj$*<*r ^ jU* lW^ **$*) }? <&? , sene 1102. 

Vef&tina tarihdir : f Aztmetu'I~mah§er> j^l w^^p , sene 1106 
Muharrem. 

Sultan Mustafa-yi sani 

Veladetine Fenni tarih demisdir : Sultan Mehemmed'den tuluf 
etdi vueud-% Mustafa, jk^* j^j ^jJI £$> j^f- jU»L- , sene 1074. 

Ciilusuna tarihdir : Gulusu oldu Sultan Mustafa'mn bin yiXz al- 
tida, »-s^]i }y d- tii 'J*-** jlkL- ^J^l ,jrA* * sene 1106*. 

Vefatma tarihdir : Berir-i cennet ede caygahmi Yezddn, Jr ~ 
jbjr ^£TL ^ ^:* , sene 1115 Muharrem, 

Sultan Ahmed-i salis 

Veladetine tarihdir : Ahmed-i sails, *JL" -uH , sene 1084. 

Ciilusuna tarihdir : AhmedWs-salis t ^JbJl ju^I , sene 1115. 

Hal* 19 Rebi'u'1-ewel 1142, Vefatma Hafiz tarih demisdir : 

Serir-i pdk-i firdevs ola Sultan Ahmed' e me'va, u*j j > ^\ jj-~ 
tfjL *x>-l jUJL Jjl , sene 1149. 4 Metnin ashnda, tarih, yanh§likla 1006 olarak yazilmijtir ve misri'in tirih hesabi 
1114 dun 

5 Tarih ciimlesinin tutan 1150 dir. — 7 — 
Sultan Mahmud 

Veladetine tarihdir : Gulgonga, <~^f , sene 1108. 

Culusuna tarihdir : ZHU Ban, <$£ jt , sene 1143. 

Vefatma tarihdir : Mdil-i cennet-i Huld, J± c^ J?L. e , sene 1168. 

Sultan Osman-i salts 

Vel&detine Ni'meti tarih demigdir : Hahh humayun ede sultan-t 
cihdn 'Osm&nt, Jw jUr ^ u fi ^t l ^ J^ ' sene 1110 ' (3 a) ' 
Culusuna tarihdir : Sdhib-i sehdvet, ojU~ i^L , sene 1168. 
Vefatma tarihdir : Telef-i 'Osman, j£ Jr, sene 1171 Safer 15. 

Sultan Mustafa-yi salis 

Veladetine Sami Mustafa Efendi tarih demigdir : Tevellud ey- 
leyihp afaka Sultan Mustafa geldi, tf -ur Jm* oU- tfW ^jAA J? 
sene 1129. 

Culusuna tarihdir : Culus-i Mustafa Hdn-% humayun eyleye 
Vehhdb, u,U, U.J j>> j't jk*- u*jk , sene 1171 Safer 15. 
Vefatma tarihdir : Rihlet-i saltanat, c^u a-,, sene 1187 Zil- 
ka'de 8 euma*. 

Sultan 'Abdulhamid 

Veladetine 'Izzet 'Ali Pa§a tarih demigdir : Geldi vucuda sulb-i 
Ahmed Han'dan 'Abdulhaimd, ^J-U* J*L u*-1 O. .^j ^^ 
sene 1137 Rebi'ii'1-ahir 3. 

Culusuna tarihdir : Zitt-t Rabb-i mucib, ^ ^j jb , sene 1187, 
Zilka'de 3 cuma, (3b - 6a arasi bogtur) 6 Tarih ciimiesinin tutan, 1159 dur. 

7 Tarih cumiesindeki *Me* ( aa. I ) kelimesi ( <i ) siz yazthrsa tarih tamdir. 

8 Metnin ashnda, sahife kenannda sonradan yapilan bir ilavede «Tarth-i diger : <Ab- 
dulkamid-i Gazt <^jt -^^ » ibaresi mevcuttur. — s_ 

[II. ISTANBUL VE HAVAEtSiNDE JtfEDFftN RlCAL J 

(6 b) Hamd u bi-hadd ve gukr-i bi'ad ol halik-i bi-cune ki insani 
halk eylediigi turabi ahz olunan mahalli medfen kildi & . Ve salat u 
selam ol peygamber-i enama ki iimmet-i merhuir.esine ziyaret-i ku- 
buru mesnun-i nuistahsen kildi. *>j <*_>>* J^ij <^ 4\ ^ s Amma 
ba'd bu mahalde <avn-i Rabbani ve kerem-i siibham ile muvaffak 
olup murad eyledim ki Devlet-i 'aliyye UUJ1 r u» , y Jl a$\ _a viizera- 
sindan gerek sahib-i miihr ve gerek mirimiran Istanbul deru- 
nunda ve anlardan sonra etraf kurbiinde bulunan bilad-x selasede 
kabirleri mevcud ser-i maktiV ve gerek cesed-i vu.cud vahiden ba'de 
vahidin ta'dad ve her biri ne mahalde vefat ve ne mahalle defn 
olundugu dikkat ve irad olunup ve icmal-i hayrati dahi mehma 
emken yad ile ruhlarm §ad edUp bu takrib ile"ihvan-i mu'minine 
sebeb-i du'a-yi hayr olur bir yadigar peyda JLT 41 UL, 4Uh vefa- 
timdan sonra dahi ruhuma bir du'a vesile ve ber giizar kilmdi 

Ketebetu'l-fakir Hafiz Huseyin b. el-Hacc Ismail Ayvansarayi 
be-mahalle-i Toklu Dede, Yeniceriyan-i dergah-i ( ali on bes sekban- 
Iar sene 1190* 

MAHMUD PAgA-YI VELt : Iki kerre sadr-i a'zam olup Sure- 
tm-kaf, ^Jj\\ *j^ io sene 87g tarihinde sehadel muyesser olup 
cami 4 i civannda vaki' tiirbesinde defn olundu. Sandukasi orf ile mu- 
zeyyendir 11 (7 a). 

NigANCI MEHEMMED PA§A : Karamaniyyii'l-asldir. Nesl-i 
Mevlana'dandir. Sadr-i a'zam iken guluvv-i 'am ile §ehid olup Kum- 
kapu'da vaki* cami'i mezaristanmda Nukte-§inSs, ^Li <l& " sene 
886 tarihinde defn olunmu§tur 13 . 9 Metnia ashnda «kildi» kelimesi, «kilmdi» scHindedir. 

10 Bk. Kur'an, 50. Sure. 

11 Tafsilat ve sair hayrati i^in bk. Huseyin AyvansarayT, Ha&katu'l-Cevdml c, I, Is- 
tanbul 1271; Huseyin Ayvansarayi, Mecmu'd-i Tevfcik, Topkapi Saiayi Muzesi Hazine Ki~ 
taphgi, Nr. 1565, yp. 96 b, 126 a. 

12 Metnin ashnda, «Nukte-§iiias» ( u*Ls <JkJ ) kelimesinin y*zihsi«jl\i <c£j» 5 ek- 
linde olup bu takdirde tarih, S33 cikmaktadtn 

13 Cami'inin kitSbesi ve diger maltimat icin bk, Mecmu% yp. )7 a; Hadika, I, s, 209, — 9 — 

DAVUD PA§A : Sadr-i a'zam olmu§dur. Ba'de'I-'azl HaydtiM- 
cenndt, cUJ oU sene 904 tarihinde vefat ediip cami'i civannda 
miistakil tiirbesinde asude kilmmisdir. tskele Hammami, Siganli 
Hammami bunlarm musakkaf&t-i hayriyesindendir 14 . 

MESlH PA§A : Sadr-i a'zam iken kazaen vefat ediip Aksa- 
ray'da Murad Pasa cami'i mihrabi ontinde Kasr-i Mesih 'ateyhi'r- 
rahmej **)\ <i* ^— ^ , sene 907 tarihinde ( azm-i kasr-i cennet 
eyledi. Laleli Hammami mukabilinde vaki' kiliseden miinkalib Bodu- 
rum cami'i bunun eser-i hayriyesindendir, 

KARA AHMED PA§A : Riistem Paga'nin biraderidir. Sadr-i 
a'zam ikan Ruhuna rahmet, cj-j <^j 15 962 tarihinde gehadet mtt- 
yesser olup Topkapusu dahilinde miistakil tiirbesinde defn olunduk- 
tan sonra cami'-i §erifi bina oluiunustur 1 *, 

Kt)STEM PA§A : Def 'a-i saniye-i sadaretinde vefat ediip §ah- 
zade Sultan Mehemmed cami'i dairesinde miistakil tiirbesinde defn 
olundu, Bu misra' vefatina tarihdir : 

Ana olsun cindnda 'adn me^vd > <£_£* o^ ^'^ oj-i^ fc'i* 
sene 968, 

Fevkani cami'i (7 b) ve sair hayrati vardir 17 . 

HADIM MESlH PA§A : Sadr-i a'zam olup ba'de l-'azl Nazim 
^ki sene 1000 tarihinde vefat ediip cami'i meydanmda defn olun- 
mu§tur. Kabri 'orf-i sengin ile rniizeyyendir ls . 

AHMED PA§A : Riistem Pasa' nm damadidir. Sadr-i a'zam iken 
Hasret-he§ } j£sj^>. , sene 988 tarihinde Rebi'u'l-evvelinde terk-i dar-i 14 Cumi f vc tiirbesiiiin tak-i dergahmda olaa kitabeler ve sair malumat icm bk. 
Mecmu'a, yp. 96 b; Hadika, I, 104, 107, 219. 

15 Tarih, 917 gikmalctadir. 

16 Hayrati ve tafsilai i^in bk. Mecmu'd, yp. 46 b; Hadika, I, s. 141-142, 

17 Aynca bfc. Hadika, I, s. 16, 70, 115, 116, 117, 221. 

18 Tafsllat if in bk. Uadika t 1, s. 192-193; se§me kitabesi i£in aynca bk. Mecmu% 
yp. 130 a. — 10 — 

hasret eyledi. Edirnekapusu'nda Mihrimah Sultan cami'i ittisalinde 
mlistakil tiirbesinde medfundur. 

LALA MEHEMMED PA§A : Vq gun sadr-i a'zam olup §!r-i 
pengeden HasenaWl-cenndt > c>lX\ ^L^, sene 1004 tarihinde vefat 
ediip geyh Vefa mezaristanmda defn olunmustur. 

StNAN PA§A : Bes kerre sahib-i muhr olup zahirden §a'ban- 
da vefat ve Divanyolu'nda vaki* medresesi oniinde mlistakil tiirbede 
j^~^ ^j£. fy j 19 , sene 1004 tarihinde defn olunmu§dur. Uskudar'da 
ve Ok meydani'nda cami'leri vardir 20 . 

HADIM StNAN PA§A : Iki glin sahib-i muhr olup Tekmil-i 
vaktj cJy J;*£ ; » sene 1006 tarihi Ramazaninda katl olunup Yeni 
Hammam mukabilinde fevkani (8 a) medresesi tahtmda sebili dahi- 
linde defn olunmugdur 21 . 

CEREAH MEHEMMED PAgA : Sadr-i a'zam olup ba'de'l-'azl 

he§ sene mururunda Telef-% be§er^ ^ u^> f sene 1012 tarihinde 
§a'banimn yedinci giinu vefat ediip cami'i gerifi dairesinde vaki' 
tiirbesinde defn olunmusdur 2 *. 

HAFIZ AHMED PA§A : Ikinci kubbe veziri iken damad olup 
ba'dehu Edirne beylerbeyisi Hasan Pa§a tohmetiyle Halvetzj^- 
sene 1036 tarihinde katl olunup Sultan Mehemmed Cami'i civarm- 
da bina eyledugi cami'inin mihrabi oniinde defn olunmusdur 25 . 

HOCA PA§A : ismi Uveys'dir. Taf<M-i fevt, aj» J**™>" , sene 
999 tarihinde gehadet ve Emir Buhari kurbunde eser-i hayri olan 
mescidi civarmda medfundur. Ve Hoca Pa§a cami'i dahi hayratm- 
dandir 2 *. 19 Bk, Kur'an, 54 (Kamer Suresi), Ayet 19. 

20 Kr§. Had'ika, I, s. 157, 200, 204. 

21 Kr 5 . Hadika, I, s. 98. 

22 Tafsilat igin bk, Hadtka, I, s. 71; £e§me kitabesi igin bk. Mecmu'd, yp, lit b. 

23 Sair hayrati ye sebili dahilinde medffin oldugu hakkmdaki farkh malumat ijin bk, 
Hadika, I, s. 87-8S, 294. 

24 Krs, Hadlka, I, s. 102, 103. — 11 — 

DAMAD tBRAHtal PA§A : Ug kerre sadr-i a'zam olup Dev- 
let-i 'aliyye Belgrad'da bulundugu eyyamda Muharremde vefat edup 
na'gi tstanbul'a nakl ve §ehzade Sultan Mehemmed eami*i musallasi 
onunde miistakil tiirbede defn olunduguna Matem-i serdar-i, din, 
J> jh^ ^U , sene 1010 tarih vaki* olmugdur 25 . 

KUYUCU MCJRAD PA§A : Sadr-i a'zam olduktan sonra Celali 
iizerine gidiip (8 b) cem'iyyetlerin perigan eyleylip Diyanbekir'de 
ikamet uzere iken 'Azim, ^ , sene 1010 tarihi Cumade'I-ahirinin 
yirminci gunU 'azim-i darU'l-murad olup cesedi tstanbul'da mukad- 
dema bina eylediigi medrese ittisalinde mustakil tiirbesinde defn 
olunmu§dur 26 . LEFKELl MUSTAFA PA§A : Sadr-i a'zam olup iic, ay veza- 
retten sonra Mt-tarlku'l-mustakirri, ^-il jiJ^K sene 1031 tarihi Zil- 
ka'desinde 'azl o;.up Iznikmid ve Kastamonu sancaklarma mutasar- 
rif oldugu Hadika'da. musarrahdir. Ba'de'l-vefat Divanyolu'nda 'Ali 
Pa§a-yi 'atik cami'i mezaristamnda defn olunmugdur. 

KARA DAVUD PA§A : Sadr-i a'zam iken Sultan 'Osman-i sani 
gehadetinden sonra Yedikulle dahilinde katl olunup Tevekkeltu 
'alettah, -UJ1J* ^tf>"", sene 1031 tarihi Rebi'u'I-ewelm yedinci gumi 
Aksaray'da Murad Pa§a cami'i mezaristamnda defn olunmugdur. 
Karibinde gegme ve cami'-i §erif-i mezburun sadirvam bunun hay- 
ndir aa . 

£ERKES MEHEMMED PA§A : Sadr-i a'zam iken Tokat'da 
vefat ediip Mahfuz, J^> sene 1034 tarihi Rebi'ii'l-ahirhide 'azim-i 
dariil-huzuz olup Sultan Bayezid-i Veli tiirbesi mezaristamnda defn 
olunmugdur 29 . (9 a) 25 Baska bir tarih manzftmesi ve tafsilat i£in kr§. Mecmu% yp. 117 a, 133 a. 

26 Kt$. Hadtka, I, s. 80. 

27 T&rih, 1032 gikmaktadir. 

28 Kr$. Hadlkut J, 204; f^menin tarih kitabesi igin bk. Meemu% yp. 45 b. 

29 Kjj. Mecmu'di, yp. 134 a, — 12 — 

HUSREV PA§A : Bosnevidir. Sadr-i a'zam :.ken ^Hitdm,^ 
sene 1041 tarihi Rebi'lTi-ewelinde Tokat'da katl olunup ser-i mak- 
tu'u Asitane'ye geldikde mahstis tiirbesine defn olundu ve ittisalin- 
de mektebi ve Anadolu'da bir ham vardir ao . 

BAYRAM PAgA : §ehridir. Sadr-i a/zam iken 'azimetle Arifiye 
ye vardikda el-Mazlum, ^kil ai , sene 1048 tarihi Rebi'u'l-ahirmm 
yedinei gUnti vefat ediip cesedi Istanbul'da 'Avrat-Pazari'nda bina 
eylediigi Tekye dairesinde tiirbe-i malisusada defn olunmu§dur. Med- 
rese ve sebili ve sair hayrati vardir 32 , 

KEMANKEg MUSTAFA PAgA : Arnabuddur. Sadr-i a'zam 
iken Zilka'dede katline Vecihi bu tarihi demisdir : Mustafa Pasa'ya 
cennet cay ola, ^ji tiU^ *l4 jk^* , sene 1053. Medresesi ittisalin- 
de mftstakil tiirbede defn olunmugdur. 

Galata Kur^unlu mahzen ittisalinde fevkani bir eami'i ve sair 
hayrati vardir 33 . 

tBgtB MUSTAFA PA§A : Celali Abaza Mehemmed Pasa'nm 
'ammi-zadesidir. Sadr-i 'azam oldukda damad dahi olmu§dur. Hasfa, 
U-^, sene 1065 tarihi Recebinde hiicum-1 eskiya ile katl olunup 
Kemankeg Mustafa Pa§a tiirbesi haricinde defn olunmugdur 34 * (9 b) 

StYAVUg PA§A : Abaza'dir. Ikinci def a sadr-i a'zam iken 
8ureW§-§ems, ^^Uj^, sene 1097 tarihi Recebinde afitab-i ruhu 

ufk-i kabre gurub eyledi. <Ali Pasa-yi 'Atik eami'i mezaristaninda 
defn olunmusdur. 

KOPRULt) MEHEMMED PAgA* 5 : Arnabudclur. Sadr-i a'zam 
iken Rebi'u'l-ewelin ikinci giimi vefat ediip Divanyolu'nda medre- 30 Kr$. Hadika, J, s. 63, 64, 65. 

31 Tarih, 1047 cikmaktadir. 

32 Kr$, Hadika, 1, s. 58, 59, 158, 289; 

33 Tafsilat icin bk. Hadika, I, s. 40, 69, 117, 1 81-183; II, s. 36, Medresenin tarih man- 
zflmesi igin bk. Mecmu'd, yp. 141 a. 

34 Ba§ka bir tarih beyti icin bk. Mecmit'd, yp. 43 a, 

35 Metnin aslmda, Koprulu Mehemmed Pa§a hakkmdaki malumatin yaninda, sahife 
kenannda ince bir yazi ile sonradan ilave edilmig gu ib&re mevcuUur: *Beg sene alu ay — 13 — 

sesi ittisalinde miistakil turbesine defn omnduguna Musahib 'Abdi 
Pa§a bn tarihi demigdir : 

Kopriclu mulk-i c adem koprilsune basdi kadem, r -i* au J>„j^ 
^ iSj<*,\> K^j^f™, sene 1072. 

FAZIL AHMED PA§A ; Pederi yerine sadr-i a'zara olup Inti- 
M14 f adalet, JU Jlfl , sene 1087, tarihi §a f baniiiin yirmi ikinci 
gunii 37 vefat edttp pederi yamnda defn omnmugdur as . 

'AMUCA-ZADE HCSEYlN PA§A : Sadr-i a'zam olup Re- 
Wit J Wft»r J >"V^j f sene 1114 tarihi Rebi'ii'1-ahirinm on dordiincu 
gunii 'azl ve on dort gun mururunda vefat edup Sarrachane muka- 
bilinde Darii'l-hadls'i mezaristanmda defn olunmu§dur. Mekteb ve 
sebili ve sair hay rati vardir 39 . 

gORLULU 'All PA§A : Sadr-i a'zam olup sadaretde 'azl [ve] 
el-lstiskal, JI&l-^I i0 , sene 1112 tarihinde Midilli'de katl olunup 
ser-i maktu'u Bab-i humayun'a geldikden sonra Farmakkapi'da vaki' 
Dariiihadis'i mezaristanmda defn olunmu§dur (10 a) . Cami' ve tek* 
yesi ve Tersarie'de dahi bir fevkani cami'i ve sair hayri dahi var- 
dir 41 . sadr-i a'zam olup erbab-i gakavet ve tugyaru kahr u tedmir ve dusmam dinden abz-i intikam 
ve nise bayrat ve miib^rrat in&a eylemisdir.* Aynca bk, Hadika, I, s, 177-178; Mecmu'a, 
yp. 115 b 116 a. 

.36 Tarib misra'inii toplarm, 1086 dir. 

37 Metnin aslmda : bu tarihin allinda, ince bir yazi ile *yirmi altinci* ibaresi mevcuttur. 

38 Metnin aslinds., sabife kenarmdaki ilavede «Edirne'ye 'azlmet esnasmda Ergene 
Koprusii kurbiinde Ka;a Biber ctftliglnde vefat ediip na'§i istanbul'a nakl olunmugdur* 
ibaresi vardir. Aynca bk, Mecmu'd, yp. 57 a, 115 b-116 a, 

39 Metnin a&Iinda, sahife kenarmdaki ilavede *Koprulii-zade Mebemmed Pa^a'nm 
biraderi 'Amuca Hasan Aga'nin oglu olup beg sene iki ay kadar sadr-i a'zam ve *illet-i miza- 
cma binaen kendi istid'asiyle 'azl ve Silivri kurbiinde eiftbginde ikamete me T 2un olup on 
dort senesi Rebi'ii'lamn selhinde vefat ve Istanbul'* nakl otunmusdur* ibaresi mevcuttur. 
Aynca daba ba§ka tafsilat icin bk, Hadtica, I, s. 91-92; Mtcmu.% yp. 116 a, 133b. 

40 Tarih kelimesiiiin tutan, 1123 dur. 

41 Tafsilat icin k^. Ha&ilw, I, s. 75, 76, II, s. 14; medrese, cami ve ^egmelerine ait 
tSrih kitabeleri icin bk, Mecmu% yp. 40 a, 59 b-60 a, 98 a, 128 b. — 14 — 

YUSUF PA§A : Agahkdan sadr-i a'zam olup DuhuWl-cennet, 

^l\ Jyo , sene 1125 tarihi §ewalinde 'azl ve Rodos'da katl ve 
ser-i maktu'u Bab-i humayun'a vaz* olunup ba'dehu Aksaray'da 
vaki' £e§mesi mukabilinde mektebi haricinde defn olunmugdur* 2 . 

DAMAD IBRAHIM PA§A : Kayseridir. Sadr-i a'zam iken hu- 
cum-i egkiya eliyle katl olunup Rebi'u'l-ewelin on yedinci giinu 
§ahzadeba§i'nda hayrati civarmda defn olunup Arif-jsade Asim 
Efendi'nin soyledigi bu tarih seng-i mersumdur : 

Ruhun Ibrahim Pa§a ola §a&,^ Jy W> r jt\j\ <±Uj/ 3 , sene 1143. 

Cami' ve kutiiphane ve medrese ve sebili ve Kayseriye [de] dahi 
hayrati vardir 44 . 

KABAKULAK iRRAHtM FAgA : Nu'man Paga kethiidaligin- 
dan Kapicilar Kethudasi olup sadr-i a'zam olmu§dur. 'Azlinden uq 
sene miirftrunda Retme'de katl olunup ser-i maktu'u Asit&ne'ye kon- 
dukdan sonra Mihnet-hdne ±L ^ , sene 1154 tarihinde Kocamus- 
tafapa§a mezaristamnda defn olunmu§dur. 

HEKtM-ZADE ( ALt PA§A : t)g kerre sadr-i a'zam olup ba'de'l- 
l azl Klitaliya valisi iken Kurban bayrami gecesi vefat ediip defn olun- 
duguna Eyyubi Hamid Ahmed Efendi'nin bu misra'i tarihdir : 

'All Pa§a civar-i Hakka* gitti, ^-cf^ A? Ul j* sene, 1171. 
(10 b) 

Ba/dehu ba hatt-i humayun cesedi ihrae ve Istanbul'da vaki* 
cami'i civarmda bin& eyledugi miistakil tiirbede 'asura giinti defn 
olunduguna Miistakim-zade'nin bu misra/i tarihdir. 

8dhibil J 2-cdmi ( 'All Pa§a 3 ya MMt oldu ca, -AiL J* ^\l\ V -U 
L tfJjl *i>y>M 15 sene 1172. 42 Hal terciimesi ve gesmcsinm tarih kit&besi igin kr§. Mtcmu% yp. 90 b. 

43 Tarih roisrl'min tut an, 1144 diir. 

44 Tafsilat ve tarih kasidclcri igin bk. Hadtka, I, s. 41, 288 ; II, s. 155-158; Mecmu% 
yp. 15 v.d., 17 a, 19 ab, 20 b-21 a. 

45 Bk. Hadika, I, s. 81-85, II, s. 85-86; Mecmu'd, yp. 100 b. — 15 — 

RAGIB MEHEMMED PA§A : §ehridir. Sadr-i a'zam iken 
«Nihan-% htirahai, c^U-l jl r ' » sene 1176 tSxihi Ramazaiumn on 
dordiincii gecesi vefat ve Div&nyolu'nda vaki* kitabhanesi dairesin- 
de defn olunmugdur. Mektebi ve sebili vardir 4G . 

EBUBEKtR PAgA : Antalya' dandir. gavu§-ba§ihkdan vezaret- 
le gerag olup Kapudan Paga oldukdan sonra 47 teka'ud eyleyiip 8a c at-i 
irtihal, JUjl ^*t-, sene 1171 tarihinde Aksaray'da vaki' mektebi me- 
zaristamnda defn olunmu§dur, 

DAMAD HALtL PA§A : Bosnevidir. Viizeradan iken Alayi§-i 
HalU, JJU- jCi'; sene 1072 tarihi Recebinin on dordiincii gtinu vefat 
ediip 'Ali Paga-yi 'atik mezaristamnda defn olunmugdur. 

KAPUDAN £ELEBt HASAN PASA : Qatalcahdir. Viizeradan 
iken Aforfe, u k^ 43 , sene 1150 tarihinde vefat ediip cesedi istan- 
bul'da Gedikpa^a'da vaki' mektebi tahtmda defn olunmu§dur. Kum- 
kapu h&ricinde cami'i ve sair hayrati vardir 49 . (11 a) 

DELI HUSEYlN PA§A : Musahib iken viizeradan olup Yedi- 
kulle'de katl [ohinmugdur J Ahond Fevzi bu tarihi demi$ : 

Kail olundu Huseyin Pa§a &h, .T W c*~- ^Jjl J^ . sene 1069 - 

PAYZEN YUSUF PA§A : Viizeradan iken Mdfem4 etktyd, 
U1 A., sene 993 tarihinde gilmam yedinde §ehid olup Kirk Qe§- 
me kurbiinde Revani Celebi cami'i ittisalinde miistakil turbede med~ 
fundur. Sarrachane kollugu arzmda bir mescidi [vardir,] 50 

KAYMAE MUSTAFA PA§A : Maktul Ibrahim Paga'run da- 
madidir. Nigauci ve Kapudan Pa§a olup diliis-i Mahmud Hani'de 
kaynatasi ile beraber gehid olup, el-ihtil&h o^Vl , sene 1143 t&- 46 Bk. Hadihi, I, s. 178, 179; Mecmu% yp. 42 b : 56 b, 97 a. 

47 < Sonra* kelimcsi, asil metinde iki kere yazilmi§tir. 

48 Taiih kelimssinin tutari, 1050 dir. 

49 Krg. Mecmu'd, yp. 134 b. Aynca bk. Hadiha, I, s. 192. 

50 Kr|. Hadika, I, s. 58. — 16 — 

rihi Rebi'ii'l-ewelin yirminci gftnii cesedi ceddi Kara Mustafa Paga 
medresesi mezaristanmda defn olunmugdur. Seng-i mezari mucev- 
vezelidir. Uskiidar'da Hamza Fakih mescidini muceddeden bina ve 
minber vaz' ile ihya eylemigdir. Ve sair hayratx vardir* 1 . 

GftZELCE MAHMTID PA§A : Viizerada :i iken Istanbul kaim 
makami olup Mumiaz-% ndsut, cj^ jlir , sene 1005 tarihinde 'azm-i 
lahut eyledi. Kabri Cerrah Mehmed Pa§a cami'i mezaristanmda- 
dir 52 . 

StNEK MUSTAFA PA§A : Maktul Ibrahim Paga'nin yegeni- 
dir. Viizeradan iken (11 b) Istanbul'da Matu'z-zubab, v Ui cA* 
sene 1177 tarihi ga'banmda vefat ediip mtigarunileyh Ibrahim Pa- 
§a'nm yamna defn olunmu§dm\ Merkadi kurbiinde olan Ibrahim 
Pa§a cami'inin minaresi bunlarin fevtinde bin§, ve minber vaz ( olun- 
mu§dur. 

SABIK£I MUSTAFA PA§A : Viizeradar iken 'Azlmet-i mah- 
§er, jr^ ^^ 53 , sene 1023 tarihinde katl olunup gahzade cami'i itti- 
salinde mahsus turbede medfundur 54 . 

MA&NlSALI MEHEMMED RASA : Sultan Bayezid vuzerasin- 
dandir. Edhadallahu fl cinanehu, *"L* j <M **, sene 1009 ta- 
rihinde Atpazan'nda Kul cami'i demekle ma ( ruf bina eylediigi cami'-i 
§erifin mezaristanm iginde defn olunmugdur 50 

NtfiDELl MUSTAFA PAgA : Agalikdan vezaretle gerag olup 
Hitdm, f te- , sene 1041 tarihinde §ehadet ve Mahmud Pa§a-yi veil 
turbesi haricinde defn olunmugdur. 51 Hayrati v& $e§mc kitabderi igin bk. Hadtka, I, s. 172; I, s. 12 ve Mecmu% yp. 21 a. 

52 Kr§. Hadika, I, s. 71. 

53 Tarih Mresinin tutan, 1075 din 

54 Kr^. Hadika, I, s. 16. 

55 Tarib ibaresinin tutan, 900 diir. 

56 Krg. Hadika, I, s. 160-161. — 17 — 

MlK-1 AHCR HAMMAMt MEHEMMED PA§A ; Vezaretle be- 
kam olup Ridv&n, d { r*j * sene 1057 tarihi Muharreminde dahil-i 
halvethane-i kabr olmugdur. gahzade cami'inin harem kapularmda 
gegmeli kapu 57 kurbiinde asudedir. 

KAtftlMAKAM MUSTAFA PA§A : Vuzeradan iken Rikab 
Kaimmakami olup Kiy&metil'Ube§er, j&&\ <.U Da , sene 1074 tarihin- 
de vefat ediip §anzade hareminde (12 a) gahrahda olan merakid 
iginde defn olunmu§dur\ 

SEYYtD MEHEMMED PA§A : Kayseriyye'den gelup Ende- 
run-i humayun'da gerag ve Hazine-i humayun'dan Has Oda'ya nakl 
ve bir miiddet Silahdar-i gehriyari oldukdan sonra nail-i miihr-i 
vezaret olup yirmi ay kadar sadaret eyledikden sonra 'illet-i tere- 
kan-i esved isabet ediip Huve'l-ganiyyu'l-hamid, jJ-\ jili ^ 5 \ sene 
1195 tarihi Saferii'l-hayrm yirmi beginci isneyn gecesi Sultan-i za- 
man Abdiilhamid hazretlerinin biiyiik §ahzadesi gigekden Sultan 
Mehemmed'in vefati gecefsi] bunlar dahi vefat ve Sultan-i mii§a- 
runileyhin turbe-i cedideleri haricinde gahrahda nazir pencere da- 
hilinde defin-i tiirbe ve 'azim-i cennet olmugdur 60 . 

GENp MEHEMMED PA§A : Damad ve mus&hib-i sehriyarf 
iken pederi Damad Ibrahim Paga §ehadetinde teka'iid ediip Yahya 
Efendi kurbiinde sahilhanesinde metruk iken Bi-nazir, s)*^ sene 
1172 tarihi Muharreminin yirmi birinci gunii intikal ve gahzade- 
bagi'nda pederi sadr-i mugariinileyh yamnda defn olunmu§dur G1 . 

NI§ANCI MEHEMMED PAgA : Miikerreren ni§ani ve vezir 
dahi olup Turbetj &} , sene 1002 tarihinde vefat ediip eser-i hayri 57 *Kapu» kelimesi, metnin aslinda tKapulu* { Jj*? ) gefclinde yazilidir, 

58 Tarih ibaresi, : : 084 tuluyor. 

59 Bk, Kufan, 31 (Lokman Sfiresi), Ayet 26; 35 (Fatir Sfiresi), Ayet 15; 57 (Hadid 
Sfiresi), Ayet 24; 60 (MimtaMre Suresi), Ayet 6. 

60 Silahdar Seyyid Mehemmed Pa§a'nm t Egri-kapi haricindeki Savak mcscidinin mina- 
resini yeniden yaptingi .fin bk. Hadika, 1, s. 235. 

61 §eyh Seyyid Osman Efendi cami'i yakinindaki pesmesi kitabesi igin bk. Mecmu'A, 
yp. 20 b. 

Forma - 2 — 18 — 

olan carni* ve medrese ve tekyesi civannda turbe-i mahsfisada defn 
olunmusdur 62 . (12 b) 

ETMEKgt-ZADE AHMED PA§A : Defterdarhkdan vez&retle 

£erag ve kaimmakam dahi olup Mube§§iru>l-cenn&t; oLil _^* , sene 
1027 tarihinde 'azm-i 'arasat ve Vefa meydani kurbunde Ta§ Tek- 
neler demekle ma'ruf mahalde Molla Husrev caim'i kar§isinda eser-i 
hayri olan sebili dahilinde defn olunmu§dm\ Ey;nib'da cami'-i §eri- 
fin mahfel-i humayun zamimesi ve Kocamustafa cami'inin medrese 
semtinde olan zamimesi ve sair asar-i hayriyesi P3 vardir 64 . KEMAl* PA§A : Vuzeradan iken Meyyit4 Hid&yet, ^\^ 

sene 870 tarihinde 'azm-i dar-i cemal eyleylip odaha-yi 'atik kur- 
bunde eser-i hayn olan mescid ciinbunde kubbe-i mahsusada defn 
olunmugdur ki ma'riif Pinti Hamid dahi hem-civardir 65 . 

MUEAD PA§A : Viizer&dan iken el-Hatimz, «Ul , sene 1077 

tarihinde nhlet ve Aksaray'da vaki' Murad Pa§a cami'inde defn 
olunmu§dur ki cami' sahibi olan Murad Pa§a dahi baskadir, 

BALI PA§A : Vuzeradan iken HicretA Ball Pa§a, bl Jl> o^£' 
sene 955 tarihinde eser-i hayri olan cami f -i §erif yanmda halilesi 
ile bir kubbe tahtmda defn olunmugdur 6e « 

HADIM tBEAlltol PA§A : Vezaretle Endemn'dan Qerag olup 
(13 a) kubbe ni§in iken 'hzetu'l-cennet, ju:AJ c^ , sene 961 tari- 
hinde vefat ediip Silivri kapusu dahilinde eser-i hayri olan c&mi'-i 
gerifin meydaninda defn olunmugdur. Bu cami'-i §erifin garib asa- 
rmdan biri budur ki e§,mi'in kurbiinde bir hanede iki siitun Uzere 
vaz* olunmu§ sa'at-i zemaniyye gibi sada verir tahta vaz' olunup 
ve ana bagh mahsus ipleri olup hanenin sahibi ezan vakti geldikde 
ol ip ile ol levhalari tahrik ediip sadasiyla etrafmda olan hanelerde 62 Tafsilit ve farkh oliim tarihi 19m bk. Hadika, I, s. 211-212. 

63 *As£i> keliraesi, me me sonradan ba§ka bir kalemle Have olunmustur. 

64 Medresesi icm bk, Hadika, I, s. 201, 

65 Bk. Hadika, I, s. 180-181. 

66 Tafsilat ifin bk. Hadika, I, s. 63-64. — 19 — 

imiezzinin ez&n okunmasmi ifade eder. Nisvandan meydanda bulu- 
nan kimseler z&il olup ba'dehu muezzin minareye gikup ezan-i gerifi 
kiraat eder, Bu emr-i nadide musanna' oldugu zahirdir 67 . 

CAGAL-OGLU SlNAN PA§A-ZADE MAHflfUD PA§A : Bag- 
dad ve sair menasibda hiikumet eyledikden sonra teka'iid ediip ba ( - 
dehu kirk iki sene miirurunda Karar-% ktydmet, ^L* : \j , sene 1052 
tarihinde vefat ediip Sadr-i a'zam Kuyucu Murad Pa§a tiirbesi dahi- 
linde defn olunmusdur. 

ISKENDER PA§A : Sultan Selim-i evvel vuzerasmdan iken 
Zakir J*\i , sene 921 tarihinde katl olunup Arasta hammami mu- 
kabilinde eser-i h&yn olan mekteb dairesinde defn olunmugdur 68 . 

§EHBAZ PA$A : ViizerMan iken Hdlet-i mevt, o^ - L > sene 
885 tarihinde vefat (13 b) ediip Sancakdar mahallesinde Sancak- 
d&r Hayreddin tiirbesine defn olunmugdur 69 . 

ABAZA MEHEMMED PA§A : Viizeradan iken Ea'at4 twsut, 
Oj~k c^L, sene 1048 tarihi Saferinin yirmi dokuzuncu gUnii katl 
olunup sadr-i esbak Kuyucu Murad Pa§a tiirbesine defn olunmu§- 
dur. 

BOYNU EGEt MEHEMMED FAgA : Sadr-i 3/zam olup 'azlin- 
den 20 sene murfininda §ere/ ydfte^ <& o^i , sene 1076 tarihi Re- 
cebinde vefat *Ali Pa§a-yi 'atik mezaristamna defn olunmu§dur. 

ELHAC HtfSEYlN PA§A : VUzer&dan iken 'AvariZiJ* \^ 

sene 1077 tarihinde melekii'1-mevt 'ariz olup 'azm-i baka ve 'Ali Pa§a 
cami'i mezaristanmda defn olunmugdur. 

HtJSEYlN PA$A : Vuzeradan iken Rumeli beylerbeyisi olup 
Sofya [ya] vasil oldugu gun arabasi devrilip bu sebebden §ikeste mi- 67 Krs- Hadiha, I, s, 29. Cami'inin tarih kitabesi ifia bk. Mecmu% yp. 4t b. 

68 Kr$. Hadika, I ; s. 173. 

69 Krg. Hadika, I s. 125, — 20 — 

zaQ oldukda derhal Istanbul^ 'avdet ve vefati giinu hanesine vusul 
bulmusdur, Muldkdtu'J-mevt, o^il ^.aM. , sene 1049 tarihinde Ko- 
caniustafapa§a mezaristamna defn olunmugdur 10 . (14 a) 

StHLEYMAN PA§A : Kul Kethudahgmdan vezaretle gerag 
olup ba'zi menasibdan sonra Azak muhafizi iken kati olunup §ehr-i 
Muharremu'l-haram, r ^i ^ Jt z > sene 1073 tarihi Muharreminde 
ser-i maktu'u Asitane'ye gelUp Sarrachane kurbiinde ref olunan 
mahkeme yerine bina eylediigi tiirbesine defn olunmus,dur. Turbesi 
mukabilinde ge§me ve Sarigez mescidi karsismda mekteb . ve sair 
hayri vardir 71 . 

HALlMl MUSTAFA PA§A : Def f a-i saniyede defterdar iken 
Musul mansibiyle Qerag olmus. iken katl olunup ser-i maktu'u Asita- 
ne'ye geldikden sonra gahzade kurbiinde hanesi mukabilinde Bod- 
rumlu mescid 72 mezaristamna Fazl-% Rabbani, <j\>j JJ=* , sene 1173 
tarihinde defn olunmusdur. 

SIVAS VALtSl BOSNEVS ELHAC *OMER PA§A : Devlet-i 

'aliyye'de kassab-ba§i iken vezaretle gerag olup Rihletu'n-nasut, 
o>-Wl ^j , sene 1186 tarihi Zilhiccesinin sekizinei giinu vefat ediip 
Aksaray'da Katib Simsar cami'i mezaristanmda defn olunmusdur. 

MtJDERRlS 'OSMAN PA§A : Sadr-i esbak A'rec 'Osman Pa- 

§a'nm oglu olup Kapudan Fasa olan Ratib Ahmed Pa§a'mn ogulla- 
rmdan olup miiderris iken bi'1-iktiza Mora'da bulunup sadr-i esbak 
Muhsin-zade ile hidemat-i haydaranesi zuhur eylemegin Devlet-i 
'aliyye'ye geldikde (14 b) vezaretle §erag olup ba'zi menasibdan 
sonra Egriboz valisi iken gehadet miiyesser olup sei>i maktu'u Bab-i 
humayun'a vaz* olundukdan sonra Hayret §i'ar, jU* uj* , sene 1189 
tarihinde biraderleri ricasiyla ahz [ve] Zeyrek baginda Qivi-zade 
mescidi civarmda defn olunmusdur TS . 70 Kr§. Mecmu'a, yp. 133 a. 

71 Krs. Hadika, I, s. 107; Mecmu% yp. 134 b. 

72 «Bodnimlu» kelimesi, metnin aslinda * J-*J f » seklinde yazihdir, 

73 Ki%. Mecmu'd, 51 b. Aynca mezar tagi kitabesi igin bk. Aym eser, gost yer. — 21 — 

HEZARPAEE AHMED PA§A : Sadr-i a'zam iken sipah kav- 
gasmda Sultan Ahmed Han cami'i meydanmda Anadolu kadi'askeri 
Mukalleb Muslu Efendi ile ma'an Mumtaz-i nasut Ahmed, \*\ oj-t' ;ttf' 
sene 105S tarihi Recebinde hucum-i eskiya ile §ehid olup pare pare 
eyledikleri sebebden Hezarpare demekle ba'de'I-fevt mukalleb olun- 
mu§dur. Meydan-i mezburun ittisalinde Saka Qegmesi fevkinde olan 
mezaristana defn olunmuglardir. Balta Hmani ittisalinde namazgah 
ve piggahmda cart cesme ve sair hayri vardnv 

EAZlYE KADIN-ZADE MUSTAFA PA§A : Viizeradan iken 

iki kerre gam yalisi olup <lzzet-i Tengna, uXiT ^ 7i , sene 1028 ta- 
rihinde vefat ediip enigtesi Kadi'askcr Mehemmed Efendi' nin Sinan 
Aga cami'i mukabilinde bina eyledigi medrese dahilinde defn olun- 
mugdur. 

HALICI-ZADE DEFTEEDAR MEHEMMED PA§A ; Vezaretle 

defterdar iken tashih-i sikke murad olunmak emr olunup hazinede 
mevcud olan ziiyuf (15 a) akcanm sarf olunmasi murad olundukda 
bir mikdarm muvacebe-i sarf ediip bu vechile hareket ha§erat vu- 
ku'una bad! olmagla Yedikulle'ye kaldinlup kaydi goriildiikden son- 
ra bera-yi kader-i matruh mezbele-i hakaret olup ba'dehu E§refu'l- 
cermat, c>\:L\ *j^\ , sene 1066 tarihinde Mahmud Pa§a cami'inin tiir- 
be civarinda asude kilmmisdir. 

MUSAHlB CA'FEE PA§A ; Vezaretle ikram olunup ciirmii 
sebebiyle Rumeli'ne memuren gitmig idi. Ba'de zamanin Sadr-i a'zam 
Ahmed Paga'nm ricasiyle Asitane'ye geliip R%hlei-i Hidayet, c^j 
. cjjjub, sene 1058 tarihinde vefat eyleyiip Husrev Pa§a turbesi kur- 
blinde vaki* Parmakkapi dahilinde Kadi'asker Mehemmed Efendi 
cami'i dairesinde defn olunmugdur. 

KOCA KEN'AN PA§A : Kubbe-nigin iken Zi§an, jbji [1061] 
tarihinde vefat ediip sadr-i a'zam iken hem§eri olmagla erkan-i 
devlet namazxna hazir olmuglar idi. Kirk c.e§me kurbiinde Revam 
Qelebi cami'i dairesinde vaki* mekteb baggesinde defn olunmusdur. 74 Thrill ib&resinui tutan, 998 dir. — 22 — 

§|R ALl PA§A : Pederi bezz&z olup kendlleri in'me'l-emir 
Ebu'1-Feth Sultan Mehemmed Han'm hadimlerinden iken hin-i fe- 
tihde ni ( me'l-cey§ ile bulunup ba'de'1-feth Uzun gargi basmda bir 
mescid-i §erif binasma muvaffak olup bu sebebden Bezzaziyye de- 
mekle ma'ruf olmusdur. Haletih'l-icabet, < LVi 1L , sene 877 tari- 
hinde 'alem-i bekaya nhlet ve hayrati dairesinds defin-i tlirbe ol- 
mu§dur. Minberini Sadr-i a'zam fatih-i Ada olan Gumrukeu Mehem- 
med Pa§a vaz' eylemi§dir T5 # 

CESTECl 'ALt PA§A : Ocakdan yenigeri agasi olup vezaretle 
gerag ve Misir'amemuren vardikda ahali-i Miair kabul etmeyup Is- 
tanbul'a 'avdet ve iki sene murftrunda Bdde-i gay hi, ^^ SjU , sene 
1035 tarihinde miiteka'iden vefat ve hanesi kurbiinde §eyh Vefa 
mezaristanmda 76 defn olunmusdur. Cami'-i mezbiirede ecza ve sair 
evkaf-i hayriyyesi vardir. 

ELHAC MEHEMMED PA§A : Bosnevidir. tstanbuTa geliip 
sadr-i a f zam-i esbak Hekim-zade 'AH Pa§a dairesine intisab ve gi- 
derek kethtidahklariyla dahi kamyab olup Kapueu-ba§i oldukdan 
sonra eda-yi hacc-i gerif vezaret-i ravza-i siba-yi miinif eylemis. idi. 
Devlet-i 'aliyyede dahi hidemat iizere iken C&vug-bagi olup beldesi 
olan Bosna'ya vali ve anda nige hayrat ile defter-i a'mal-i malt olup 
cami* ve kiitubhane ve mekteb ve sesmeler icra eylemis. idi, Ba'dehu 
Selanik valisi olup andan Retme'ye nakl olundukda anda ikamet 
iizere iken tuglan ref bi-kaza'lllahi ta'ala anda katl ve ser-i mak- 
tu'u dergah-i humayuna geliip mu'tad iizere saray kapusuna vaz* 
olundu. 01 mahalden dahi ref olunduVda Fazli Paga sarayi kurbiin- 
de vaki ( Kapu-agasi Sinan Aga'nm hayn olan (16 a) mescidin mih- 
rabi oniinde defn olunduguna Kaza-yi Rabbanl, jl>j ^U5 , sene 
1174 tarihi mah-i gewalinin yirmi dokuzuncu giimi vaki* olmusdur. 

EMlK PA§A : §eyh Ibrahim Tennuri'nin oglu olan geyh 'Ab- 
diillatif Efendi'nin neslinden Devlet-i 'aliyye pa§alarindan Seyyid 
Mustafa Pa§a Sivasi Efendi tekyesi mezaristanmda tahminen bin 75 Bk. Hadlka, I, s. 67. 

76 *Mez&rIst£n» kelimesi, metoin ashnda «jk—jlj** se&inde yazilidir. — 23 — 

yiiz yirmi tarihlermde vefat eylemigdir. Ba'de zamanin rical-i Dev- 
let-i 'aliyye'den olar. oghi Seyyid Ha§im Mehemmed Efendi Tezkire-i 
ewel ve sair menasib ile miikerrem iken vefat ve pederi mezburun 
kabrine defn olundugu MustaMm-za[de]nin bu tarihiyle mazbutdur. 
Ola Hd§im EfendVye mahalU cennetii'l-me'va, *.v J^ *jjxh\ ^ 4j\ 
tSjtil , sene 1177. 

DA&ISTANIJ *ALl PA§A : Fil-asl kole ademisi olup Ibrail'de 
sakin ve I§gUzar olmagla daire peyda ediip a/yandan oldukdan son- 
ra Anbar emanetleri ve mutes ellimlik hizmetiyle nam-aver olup es- 
na-yi seferlerde vezaretle bekam olup ve ba'zi umurda istihdam olu- 
nup seferber taraf oldukda menasibla ikram olunup Sivas valisi iken 
Vus'at-t rahmeti; ^j o-*j , sene 1194 tarihi Zilka'desi evasitmda 
ser-i maktu'u der-i devlete getiirulup Bab-i huniayun'a vaz ( ve Ak- 
saray kurbiinde Murad Pa§a cami'i dairesinde defn olunniugdur. 

DEKVtg MEHEMMED PA§A : £erkesdir. Sadr-i a'zam olup 
Halka-i zihr, JT* I; -.u , sene 1064 (16 b) tarihi Zilhiccesi 'azl olu- 
nup ertesi sene Rebi'ii>l-evvelmde vefat eyledikde 'AH Pa§a-yi 'atik 
mezaristaninda defn olunmugdur. 

RECEB PAgtA : Kapudan Paga iken Sadr-i a'zam olup 77 Asita- 
ne'de Hitdm, r l^ , sene 1041 tarihi §ewalinde katl ve cesedi der- 
yaya ilka olunmu§dur 7S , (22 b) 

[B] 

Medine-i Hazret-i Eyyub Yedikulle'ye varinca 

HOCA SlNAJS PA§A : Ibn Hizir Bey Efendi. Meyyit meyyit, 
c~* ^~. , sene 900 vefat ediip tiirbe-i §erif haricinde defn oiun- 
mu§dur. 

MUHSiN-ZADE MEHEMMED 79 PA§A : trtihdlu'n-n&sut, 
ctjJd\JU\ Jt sene 1188 tarihinde defa-i saniye-i sadaretinde §um- 
nu'dan esna-yi harciketinde ordu-yi humayunda vefat ediip Edirne'ye 77 Kr§. Hadtka, H, s. 230. 

78 Kitabin, bundan sonraki 17 a-22 a sahifcleri bogtur. 

79 Bk. Hadtka, I, s 86, 246. — 24 — 

nakl ve meks Devlet-i 'aliyye'den izinle Hazret-i Halid Tiirbesi ha- 
ricine nakl ve defn olundu B0 . 

GCKCtF MEHEMMED 81 PA§A : f Azimet-i Ha§r, ^^_^ sene 
1035 tarihinde sadr-i a'zam iken katl olunup Semiz 'AH Pa§a ya- 
nma defn olundu 32 . 

SEM12 <ALt PAgA : M6ffi'§-§er, ^Jl oU , sene 972 tarihinde 
sadr-i a'zam iken vefat ediip cuzhanesinin haricinde kadenvi §erif 
tarafmda defn olundu. Edirne'de gargi ve Baba-yi 'atik kasabasm- 
da bir kebir cami'i ve bir gifte hammam ve garguda bir ma'-i leziz 
gegmesi caridir ve IstanbuFda Karagumriik kurbiinde medresesi ve 
Eyyub Kasimpa§asi'nda ge§me ve meseidi ve sair hayrati vardir 83 . 

LALA MUSTAFA PA§A : Kibns fethinde buiunup Devlet-i 
'aliyye'nin sair (23 a) hizmetleriyle dahi bekam iken HasretUe^ 
j^j^^. , sene 988 tarihinde vefat ediip Bostan iskelesi kapusu da- 
hilinde miistakil tiirbe tahtmda asudedir. Belde-i mezburda cami'i 
ve sair hayrati vardir* 4 . 

AYDIN VALlSl 'ABDULLAH PA§A : Emfru'1-hacc iken ser-i 
maktu'u Asitane'ye geliip hticdl-i intikah Jltl JU--.1 t sene 1147 
tarihi Zilhiccesinin dokuzuncu gimu hammanw kebir mukabilinde 
pencere derununa defn olunmugdur. 

KETHUDA MEHEMMED PA§A : Kilar kethiidahgmdan Qerag 

olmugdur. Ramazan, j^j » sene 1091 tarihi Ramazamnda rihlet 

ediip hamam-i kebir mukabilinde Yusuf Efendi Tiirbesi haricinde 
defn olunmugdur. 

f ALt PAgA : Viizeradan iken Hilsn-i zan, jb $**. ss , sene 
1098 tarihinde vefat ediip Sadr-i a'zam iken vefat ediip Bostan 1s- 80 Krg. Mecmu% yp. 133 b; aynca bk, Hadika t I, s. 246. 
SI «Mehemmed» kelimesi, metnin ashnda iki kere yazilidir. 

82 §ehzade cami'i civannda, Ibrahim Pa$a hamami arzmdaki cegmeai tarih kitabesi 
icin bk. Mecmu% yp. 42 b; aynca bk, Iladtka, I, s. 246. 

83 Bk. Badtka, I, s. 57, 268-269. 

84 Bk. Hadika, I, s. 125, 246; c&misi kitabesi igirt bk, Mecmu'd, yp. 105 a. Vefatma 
dusuriilen farkli bir tarih icin bk. Mecmu% yp, 42 b. 

$5 Tlrih terkibinin tutan, 1068 dir. — 25 — 

kelesi kapusu haricinde sag tarafa kubbe-i mahsusada defn ohm- 
mugdur. 

AYAS PA§A : tbn Mehemmed, Ser defter, ji> j- , sene 944 
tarihinde sadr-i a/zam iken vefat edup Bostan iskelesi haricinde 
defn olunmugdur 86 . 

FERHAD MEHEMMED PA§A : §ehridii\ Korucu-ba§ihktan 
yenigeri agasi olup sami* sahib[i] gehzade Sultan Mehemmed'e da- 
mad oldukda (23 b) UQ tugla bekam ve cirid ve mizrak ve sair alat-i 
harbiyye i§gali «Ferhad» deyii gohret bulmugdur. Karahisari'den 
hiisn-i hatta mezun olup musahif kesire yazmigdir. RihletA rnerkad. 
j*^ jJUj , sene 982 tarihi §ewalinde vefat ediip Pertev Pa§a tiir- 
besi ittisalinde ko§ede kendiiye mahsus soffada defn olunmusdur. 
Qatalca'da eami'i ve sair hayrati vardir. 

PERTEV MEHEMMED PA§A : §eri'at, ^^ , sene 980 
tarihinde vefat ediip Ayas Paga mukabilinde miistakil tiirbede med- 
fGndur* 7 . Iznikmid'e cami' ve medrese ve 'imaret ve hammam ve 
sair asan vardir. 

FERlDXJN AHMED PA§A : Iki kerre ni§anci olup damad dahi 
olmugdur. Mahsus turbesinde defn olunduguna bu misra' tarih vaki' 
olmu§dur : Ni§dmn kaldi dunyada Feridun, jj j*> * jL*j tS J& ^^ ' 
sene 990. Koska'da mektebi ve Kazdagi kurbiinde Kose Deresi'nde 
cami'i vardir, 

SlYAVUg PA§A : Uq kerre sadr-i a/zam olup baWl-'azl tur- 
be-i mahsusada defn olunduguna bu ayet-i kerime tarih olmugdur. 
Cennatm-firdevsiniizulen Ny lt^I ot~ 88 , sene 1003. Edirne-kapu- 
su kurbiinde Harman nam mahalde cami'i ve sair mahalde dahi 
hayrati vardir. (24 a) 

REYEERBEYl MEHEMMED PA§A : Sadr-i a'zam Halil Pa- 
§a ? nm biraderidir. Feraha'l-alemu bi-katlihi <Ju* J.J\ ^J e % sene 86 Sadarete tayin ve vefiti tarihleri igin trg. Hadlka, I, s. 24, 190, 256, 296. 

87 Kr§. Hadika, I, s. 63. Turbesindeki tarih manzumcsi igin bk. Mecmu'd, yp. 40 a. 

88 Bk. KuSan, 18 (Kehf Siiresi), Ayet 107. Tutan, 923 dtir. 

89 Tfirih cUmlesinin tutan, 996 dir. — 26 — 

997 tarihinde katl olumip Siyavug Paga tiirbesi kurbunde miistakil 
tiirbede defn olurtmugdur. 

HADIM 'ABDURRAHMAN PAgA : Enderun-i humayun'a du- 

hul ve yoluyla Kapu agahgmdan vezaretle gerag olup Misir valisi 
olduktan sonra Asitane-i 'aliyye'ye geliip ikair et iizre iken surre-i 
haremeyn ihrae olundufu M&tem-i intikdl, JI&JI ^L 90 , sene 1062 
tarihi Recebinin on birinci gunii Saray-i humayun'a da'vet olunup 
geMdet miiyesser olmugdur. Kolluk kargusunda miistakil tiirbesin- 
de defn olunmugdur. 

BERBER HttSEYtN PAgA : Vlizeradan iken c AzimeUi vus- 
lat, cJUj cj:^, sene 1053 tarihi Recebinde vefat ediip Kolluk kar- 
§usunda ko@e bagmda mezaristanda defn olunmugdur. 

HDSEYtN PAgA : Vuzeradan olup e>z-zikr, J*M « sene 
950 tarihinde vefat ediip musallaya muttasil Mir-i 'alem Ya'kub 
Aga'nm yamnda kubbe tahtmda 'orflii tagiyla merkadi ma'lum ol- 
mu§dur. 

PALAK MUSTAFA PAgA : Kapudan olup Teveccuh-i ihdds, 
^Wi i^y , sene 928 tarihinde vefat ediip musallaya muttasil miis- 
takil tiirbede defn olunmugdur (24 b) . 

KAPUDAN StJLEYMAN PAgA-ZADE MUSTAFA : Emir-i 
gekdiri iken bir def a esir olup biraderi Mehemmed Pa§a kaimmakam 
iken Nagme4 vefd, k, U , sene 1182 tarihi Zilhiccesinin iiQiincu 
giinii vefat ediip ve cami'i kebirin mihrabi oniinde defn olunmusdur. 

HAMZA PAgA : Vuzeradan iken tevbet 92 fevti olup Kaza-yi 
l&mm, r ;V t$U ° s , sene 999 tarihinde vefat ediip Feridun Paga tiir- 
besi h&rieinde defn olunmugdur. 90 Tirih terkibinin tutan, 1063 dur. 

91 Tarih kelimesinin tutan, 951 dir. 

92 *Tevbet> kelimesinin buradaki kulianikgi anlamsizdir; y^zida bir eksiklik veya yan<* 
lighk olroasi mumkiindur, 

93 Tdrih Terkibinin tutan, 989 dur. — 27 — 

MtK MlEAN MEHEMMED PA§A : Vuzeradan olup R12&, U j» 
sene 1001 tarihinde rihlet ediip Feridun Paga turbesi haricinde defn 
olunmugdur. Edirne-kapusu haricinde Beylerbeyi gegmesi bunlar[m] 
hayr-i carisidir, 

GEN£ MEHEMMED PA§A : Viizeradan iken Nexnge seferin- 
de iken Tern§iyyet, c^s , sene 1150 tarihinde katl olunup ser-i 
maktu'u Asitane'ye geliip Feridun Paga turbesi haricinde medfun- 
dur ki kabri yanmda Ayazma vardir. 

LONKA MUSTAFA PA§A : Vuzeradan defterdar iken Er-Rid- 
V&n, jlj^jl , sene 1088 tarihinde vefat ediip Feridun Pa§a turbesi 
haricinde defn olunmu§dur. Galata'da Ye§il direkli hammam muka- 
bilinde vaki' sebil bunlann hayratmdan&ir (25 a) . 

MELEK AHMED PA§A : Sadr-i a'zam olup ba'de'l-'azl te- 
ka'ud ve on sene miirurunda §eJir-i Muharremu'l-hardm.^jl^ f > ^ 
sene 1073 tarihi Muharreminde vefat ediip Valide Sultan sarayi mu- 
kabilinde defn olundu* 4 . 

DEFTEEDAE iBEAHlM PASA : Vuzeradan iken Intikalii'l- 
cennet cM Jb;l , sene 1066, tarihinde vefat Idris Kogkii kurbiinde 
dery&ya nazir tak-i 'atik yanmda defn olunmugdur. IstanbuFda 
D&rttssa*ade agasi Mehemmed Aga hammamimn kiilhan mukabilin- 
de bir ha§ebi medresesi vardir. 

TAVtL MEHEMtlED PA§A : Sadr-i a'zam iken Ikindi diva- 
mnda bir meczub 95 kendini gehid ediip mahsiis tiirbesine defn ohm- 
duguna tarih budur : 

Rihlet etdi bu cihandan yine kutb-i viizera 
Ravza-i cennet ede yerini Hakk keyfe ye§a 
Subh-i sadik gibi Qak eyleyiiben sinesini 
Kana gark etdi gehadet kihci vakt-i 'i§a 
H&tif-i gayb i§idiip dedi amn tarihin 
Hukm-i Hakk He §ehid oldu Mehemmed Pa§a, 

bl j£ tsJji J*^ «U* fC , sene 987. 94 Kr&. Radika, I, s. 259. 

95 *Mecz(ib» kelimesi, asil metinde « oji^ » seklinde yazilidir. — 28 — 

Ibrahim Han bunun ogludur. Kadirga limanmda ve 'Azab Ka- 
pusu'nda cami' ve tekye ve sair biladda hayrat-i kesiresi vardir 9e , 

KASIM PA§A : Mezbur Ibrahim Han'm li-ebbin biraderidir. 
Rumeli beylerbeyisi iken Birgos'a 07 ihzar ve katl olunup ser-i mak- 
tu'u Asitane'ye geldikden sonra pederisi ttirbesine defn olunmu§dur. 
Seng-i mezarmda olan tarihi budur (25 b) : 

Gitdi Kasim Pa§a ferzend-i Mehemmed Pa§a 
Menzili cennet ola rahmet ede Bar-i Htida 
Kabrini ravza-i ridvan yerini nur ede Hakk 
Fevtine dedi Nihadi iki tarih~i du'a 
Diyelim ruhu-igun fdtihd ddim el agup 
'Adn-i aflM makam eyliye Kasim Pa§a 
9 * y^T Jl fb </1* dy^u ^ sene, 979. 
UL *J& U>J f\i* J%\ d^ sene, 979. 

TEBRU HASAN PA§A : Guzat-i viizeradan olup vef at eyledik- 
de akrabasindan olan Sokollu Mehemmed ?a§a tiirbesi dahilinde 
Matemu'l-etMyd, &>\l\ r L ", sene 1025 tarihinde defn olunmugdur. 

IBRAHIM PA§A : Sadr-i a'zam Sokollu Mehemmed Paga'nin 
Ismihan Sultan'dan ogludur, Vezaretle evkat-giizar iken ehH&fiz, 
Jiilsi! 10 °, sene 1020 tarihinde vef at ediip pederi turbesine defn 
olunmugdur. 

LALA MEHEMMED FA§A : Bosnevidir, Sadr-i a'zam iken se- 
f ere hazira olup esna~yi tevecciihde Muharremin on yedisinde vef at 
eyleyiip Ibrahim Han tiirbesi haricinde sakf tahtmda defn olundugu 
Kesbfnin bu tarihi ile mazbutdur. 'Aceme gitmege me'mur idi, Kesbi 
tarih : 96 Bk. Hadika, I, s. 4, 6, 193-195, 217, II, s. 37-38; nynca cesme ve camilerindeki 
raanzum t&rih kitabeleri iein bk. Mecmu% yp. 38 a, 39 b, 131 a, 

97 cBirgos* kclimcsiniu asil metinde yaziliji * ^y-£ '- geklindedir 

98 *Daim» kelimesinm asil metinde irnlasi « fb » geklindedir ve bu halde, tarih 
ekaik cikmaktadir. 

99 Taxili terkibinin tutan, 1024 dur. 

100 Bk. Hadika, H, l 38. 29 — r Ademe gitdi meded hay Mehemmed Pa§a Ul of <^U j-u ^a^"<*a* 
101 , sene 1015. 

GtJZELCE MAHMUD PA§SA : lltifat-i beka, La oUd! , sene 
1015 tarihinde Tavll Mehemmed Pa§a (26 a) turbesi haricinde med- 
fundur. Hayratmdan Istanbul'da Mahmud Pa§a-yi veli medresesi 
kapusu oniinde bir ge§mesan vardir 102 . FERHAD PA§A : Iki kerre sadr-i a'zam iken 'Acem devleti 
ve Tatar ve Miff ar ve sair cumle du§manlara [haddini] bildirenler- 
dendir. Def a-i saniyesinde ba'deVazl Telef-i filtuh, ^p >-& , sene 
1004 tarihi Saferinde maktulen vefat ediip Kolluk kargusunda tur- 
be-i 'aliyede defn olunmu^dur 1 -103 PAPAZ-OGLU MUSTAFA PA§A : Vuzeradan iken 'UzleU 
cennet, ^e* ci^, sene 960 tarihinde vefat ediip damadi geyhulislam 
Hoca Sa'adeddin Efendi'nin hayn olan Yahya Efendi Tekyesi da- 
hilinde defn olunmugdur. Istanbul'da mescidleri ve medreseleri var- 
dir. 

HATTAT HAFIZ MEHEMMED PA§A : Hattatdan olup vuze- 
radan iken Gam, ^ , sene 1060 tarihinde vefat ediip Yahya Efendi 
Tekyesi dahilinde defn olunmusdur. 

CA'FER PA§A : Vezir-i hamis iken Divan' da §ehid olup Kizil 
Mescid kurbiinde medresesi ittisalinde miistakil tiirbede §ehr-i Sa- 
ferde defn olundugu bu misra'a ile tarih kihnmisdir : 

BeM§t dla <makami yd ildhi, J\ I Ji+ ^ ^ 10 S sene 997. 
(26 b), 101 Tarih misra'min tutan, 1013 diir. 

102 Cegmenin munzum tarihi i^in bk. Mectmi'd, yp. 100 b-101 a. 

103 Tiirbenin tak~i dergahmdaki manzum tarih if in aynca bk, Mecmu'3, yp. 130 b-131 a. 

104 Kr§. Had'ika, I, s. 278-279; manzum tiriht kitabesi, tiirbesindeki mezar ta§inda 
movent farkli vefat tarihi ve vefattna du^uriilen diger bir tarih igin bk. Mecmu% yp, 99 
b, 41 b. — 30 — 

NAKKAg HASAN PA§A : Vuzeradan iken Kaimmakam ve 
sair hidemat-i Devlet-i 'aliyye'de bulunmu§dur* Ex-sir&ffllwtistaMm, 
^Jt-U U^i 105 , sene 1031, tarihi Ramazanmda vefat ediip Ztl Pa§a 
kurbiinde miistakil tiirbede defn olunmu§dur 106 . 

ZAL MAHMCD PA§A : Darned olup vefat eyledikde camil 
kurbiinde miistakil tiirbede Zulm> JL t sene 970 tarihinde defn olun- 
mugdur lor . 

MUSTAFA PA§A : ZaI Pa§a kethiidahgmdan vezaretle gerag 
olup YezMn-bdh§&; Li* jhy , sene 975 tarihinde vefat eyleyiip 
Zal Paga Tiirbesi haricinde defn olunmugdur. Kaynatasi olan §ir- 
merd £avu§'un mescidine minber vaz' olunup ve sair hayri dahi 
vardir 103 . 

KtJ<?UK HASAN PAgA : Tekfur Sarayi kurbiinde vaki' kendii 
saraymdaki [sonradan] Kethuda Katibi Halil Efendi malik olmug 
idi. Anda s&kin iken Ft cenn&tin yetesa^elun^ j>J»Ui ol^ j 109 , 

sene 1102. tarihinde vefat ediip Egri-kapu haricinde gehrahda kal'a- 
ya mukabil ko§eye karib yerde defn olunmu§dur ve biraderi Siiley- 
man Aga dahi sekiz sene miirurunda defn olunmugdur. 

HATTAT HASAN PAgA : Yenigeri agahgmdan vezaretle ge- 
rag olup HUdm, ^ f sene 1041 tarihinde vefat eyledikde Otakgilar 
hammami kurbiinde gemen-i soffada defn olunmugdur (27 a). 

HARAMl AHMED PA§A : Yenigeri agahgmdan def terdar olup 
ba'dehu vezaretle dahi hidemat-i Devlet-i 'aliyye'de iken §e§ciket, 
c-^a , sene 1008 tarihi §ewalinde yirmi sekizinci giinu nhlet 
ediip Taksim kar§usunda bina eyledugi mescidin mihrabi oniin- 105 Tank cumlcsinin tutan, 1012 dir. 

106 Krg. Radika, I, s. 255. 

107 Tafsilat i^in bk. Hadlka, I, s. 253-256. Cami ve £e$me kitabeleri ifin aynca bk. 
Mecmu% yp. 38 a, 38 b. 

108 Kr$. Hadtka, I, s. 133. 

109 Bfc. Kur'an, 74 (Muddessir Stosi), Ayet 40, — 31 — 

de defn olunmu§dur. Seng-i mezarmda olan manzume teberriiken bu 
mahalle nakl olundu. 

Harami Vezir Ahmed Pa§a 
Mustafa hulk u 'AH siret 
Yirmi nekizinci gunli gewalin 
Kilck c iz& He rtklet; 

c^j 4A p tf Ji 110 sene 1008, 

Istanbul'da dahi Fethiye kurbtinde kiliseden miinkalib bir mes- 
cidi vardir 111 . 

LALA HtfSEYlN PAgA : Vuzeradan iken S&retu'z-zemr ; 
^ Zjj~> llz s sene 944 tarihinde ziimre-i mevtaya miilhak olup Emir 
Buhari cami'i etraf:.nda sadr-i sabik Mustafa Pasa Tekyesi hiza- 
smda kosede vaki' sebili dahilinde defn olunmusdur, Istanbul'da 
Havuzlu mescid bun an asar-i hayriyesindendir 113 . 

SAM 'ALl PA§A : Mezbur vuzeradan iken Mektumu*l-mah§er } 
^<\ r j£* t sene 1085 tarihinde vefat ediip Emir Buhari cami'i 
verasmda defn olunmusdur, 

MUHLlS MEHEMMED PA§A : Mezbur Sari <Ali Pasa'nm og- 
ludur. Kubbe nism vuzeradan iken Terk-i sdhdt, c^L $J 114 , sene 
1099 tarihinde vefat ediip (27 b) pederi yaninda defn olunmusdur. 

SEYYtDt AHMED PAgA : Vuzeradan iken Bosna'da katl olu- 
nup ser-i maktu'u A&itane'ye vasil olup Yenikapu haricinde IntikdWl- 
cennat; «jtU Jlfc'l : sene 1067 tarihinde defn olunmusdur* 

'ABDCliBAKl PA§A : Vuzeradan iken Tokat'da vefat ve na'gi 
Istanbul'da nakl olunup Mahfuz, lkj& [1034] tarihinde ve Mer- 110 Bu kit'ada vezin tutamzli|i var, t&rih misra*imm tutan da 103 eksiktir. 

111 Kr§. Hadlka> I, i. 233 v.d. 

112 Bk. Kuftm, 39 Sure. 

113 Bk. Hadika, I, s, 94, 290. 

114 Tarih terkibinin tutan, 1089 dur. — 32 — 

kez Efendi climi'i kargusmda bina eyledigi DarUl-kurrasi haricinde 
defn oIunmu§dur 11G . 

EBUBEKtR PA§A : ViizerEdan iken <UzM4 ndsut, ^jJJ c^' 
sene 1024 tarihi evail-i Zilhiccesinde vefat ediip Topkapusu haricin- 
de Takyeci cami'i karsusmda defn olunmusdur. Dahil-i surda £u- 
kur-bostan kurblinde bir cami'i vardir, 

MEHEMMED PA§A : Murad Pa§a kethiidaligindan cerag alup 
Suretii'§~§ems, tj*^^ S;^- 11G , sene 1066 tarihinde afitab-i ruhu ufk-i 
kabre gurub eyledi. Silivri-kapusu haricinde vaki' $e§me kurblin- 
de medfundur, 

HALIL PA§A : Ibn Ibrahim Pa§a pederi ve ceddi sahib-i miihr 
olmu§dur, Bunlar dahi sadaretde iken ba'de 'l-'azl ve kirk gun mttru- 
runda Mazbut, o>J^ , sene 857 (28 a) tarihinde katl olunup haric-i 
surda defn olunmugdur 117 . 

KASIM PAgA : Bostanci-ba§ihktan vezaretle gerag olup Ana- 
dolu'da ba'zi menasibda gezerken Rikab kaimmakamligi'na da'vet 
ve bir iki [giin] miirurunda bahane-i mesveret birle Enderun'a da'vet 
ve huzur-i humayun'da katl olunup Tafml-i Telef, o»lr J^* , sene 
1023 tarihi Rebi'U'l-ahir evahirinde cesedi Edirnekapusu haricinde 
Bayram Paga rehguzannda sair hayvan-i miirde gibi hufre-i hen- 
dek olunmu§dur. 

DELI MUSA PAgA : Demir Halil Pa§a'nm deli-ba§i'si iken 
mir-i mir&n olup sancagi ile 'Acem seferine memur olup sadr-i es- 
bak Ahmed Pa§a J nm ma'iyyetinde iken bi'1-iktiza IstVcdUi turab, 
Jjdl JU-xJ 118 , sene 1158 tarihinde katl olunup ser-i maktu'u Asit^- 
ne'de Bab-i hum&yun'a vaz ( ve ref olundukdan sonra Edirne-kapusu 
haricinde Bayram Paga rehguzannda kenar-i §ehrahda defn-i *ala- 
met-i vaz* olunmugdur. 115 Krg. Hadika, I, s. 231. 

116 TSrih terkibinln tutan, 1097 dir. 

117 Bk. Hadlka, I, s. 27, 191. 

118 Tarih terkibinin tutan, 1148 dir. — 33 — 

EL.£t MEHEMMED PA§A : Devlet-i 'aliyyede risalet ve sair 
hizmetle gerefyab olup enfas-i ma'dudesi tam&m Terku'l-izzet, 
•jJl £} , sene 1128 tarihinde Topkapusu haricinde Kadi-zade 
nam §eyh-i me§hurun civannda defn ile ta'yin-i makam eylemigdir 
(28b). 

MEHEMMED PA§A : Viizera-yi Devlet-i 'aliyye'den iken ba'zi 
menasibla bekam ve sonra Asitane-i 'aliyye'de kiyam esnasmda 
KasiratiTt-taraf , <JJJ \ J^b, sene 1112 tarihinde 'azm-i beka eyle- 
dikde Topkapusu haricinde Yeni-kapu tariki iizere hendek mukabi- 
linde kenar-i §ehrahda defn olunmu§dur. 

DEFTERDAR MUSTAFA PA§A : §ikk-i evvel defterd&n iken 
vezaretle gerag ba'zi hidematdan sonra elAhzar, jU-Vl , sene 1041 
t&rihi §a'baninin yirmi ikinci giinii katl olunup Suleymaniyye'de 
v§ki ( sarayi ogluna bah§ ve sair mameleki miriye ahz olunmugdur. 
Medf eni Topkapusu haricinde a§agiki tekyenin arzmda kenar-i §eh- 
rahdadir ki kullevi ile miizeyyen olup lakin bu eyyamda haraba 
mugrifdir. Seng i mezarmda tarihi yoktur. 

ISMAIL PA§A : Viizeradan iken Damad Ferhad Mehemmed 
Pa§a'mn hem§ire-zadesi olmak sebebiyle Devlet-i 'aliyye riealinden 
iken mir-i miranlik ile nige umur-i cesimede istihdam ve menasib-i 
'azimede guzidei hiikkam olup ba'deVazl tstanbuTda inziva iken 
bu hal ile evkat-giizar iken va'desi tamam ve 'azm-i dar-i selam 
ediip MVr&cUn-haydl, J LI I ^ 119 , sene 987 tarihinde irtihal edup 
sadr-i esbak Siyavug Pa§a'yi ewel turbesi haricinde defn olunup 
seng-i mezar vaz' olunmu§dur, Lakin tarihi tahrir olunmami§dir 
(29 a). 

MUSTAFA PAgA : Pederi gehid Hasan Pa§a gibi bu dahi 
Umera-yi deryadan iken El-Gumum, ^^i\ , sene 1117 t&rihinde ve- 
fat ediip Muzevvir mahallesi haricinde Emir Buhari cami'i tarafm- 
da ko§ede defn olunmugdur. Seng-i mezarmda ismi masturdur. 119 Tank terkibinin iutan, 986 dm 

Forma - 3 — 34 — 

MEHEMMED PAgfA ; Ahiskalidir. MUmtdz-t behi^ c^ jbr» 

sene 1195 tarihinde Devlet-i 'aliyye'de mir-i mir&n iken vefat ediip 
Ni§ancilar nam mahalde Koca Niganci cami'-i gerifinin mihrabi 
oniinde asudedir. 

MUSTAFA PAgA : Ibn Elhac Mehemmed Pa§a. Devlet-i 'aliy- 
ye'de paye-i mir-i miran iken Koca Niganci :ami'-i §erifinin mih- 
rabi oniinde Bi-nazir, j^i j , sene 1172 tarihinde vakif-i mezburun 
hemcivan olmugdur. 

*ACEM PA§A : 'Abbas Taib ismidir. 'Acem'den zuhur ve Dev- 
let-i 'aliyye'de hizmet ediip istihkakla vezaret verilmig idi. ^U. j 
jy*Ui 12 °, sene 1102 tarihi Saferinde IstanbuFda vefat eylemigdir. 
fdris Kogkti'nde medffindur. gi'iri vardir. Bu beyt anindir : 

Bir m&hru-yi velvele-araya dii§dii dr: 
Manend-i jale gonga-i ra'naya du§du dil 

DELt tBRAHtM PA§A : Ba'zi men&sibdan taksirati sem'-i 
devlete vasil oldukda ihzar ve YedikuIIe'de habs olunup «Be§a§etj 
c^Lj » sene 1003 tarihinde (29 b) cezasi tertib olunup haric-i 
kaFede defn olunmu§dur. 

iBKAHtM PA§A : Diyarbekir valisi iken Asitane'ye da Vet 
olunup vusulunda Yedikulle'ye habs ba'dehu *Hifz, J±j*- , sene 998 
tarihinde katl oIunmu§din\ Ba'dehu h&ric-i kal'ede defn olunmug- 
dur. 

MEHEMMED PA§A :Misir valisi iken ba'zi umftrun niz&mi igiin 
erbabi ile Asitane'ye geKip sa'yi megkftr oldukda vez&reti ibka olun- 
mu§ idi. xSer-nuvi^ <^y^- », sene 1016 tarihinde vefat ediip ha- 
rie-i kal'ede defn olunmu^dur. 

MABMUD AGA : Qukadar agalikdan yenigeri agasi olup ve- 
zaret dahi verilmig iken Meleki Kadm vak'asindan tahrik tohme- 120 Bk. Kufan t 74 (Muddcssir Sflresi), Ayet 40. _ 35 — 

tiyle Tekmilii's-safadetj u:Ui J^j sene 1066 tarihi ga'banmda 

katl olunup ba'dehu Topkapusu haricinde Bektag Aga mezaristanm- 
da defn olunmu§dur 121 . 
(33 b) 

KASABA-t KASIMPAgA 

KAPUDAN PtYALE PA§A : Damad olup vefat eyledikde cami'i 
kurbiinde hazir eyledigi turbesinde Zilka'denin on ikisinde defn 
olundugu bu tarih ile mazbutdur 122 . 

Qekmi§ ecel dolusun ndgeh Piydle Paqa, 

UL «1L <Tl* ^Ji* J^\ J^^r 123 > sene 985. 

NASUH PA§A : Sadr-i a'zam iken Ramazanm on ikinci giinii 
katl olunup Melamet-i inkiyd, Lsrl ~*%* , sene 1023 tarihinde Ter- 
sane zindani arzmdan Ibrahim Pa§a suffasmda defn olunmugdur. 

KAPUDAN 'ABDURRAHMAN PA§A : Leyle-i kadirde katl 
olunup Te§vi§, ^^ts 124 , sene 1116 tarihinde Buyiik Piyale Pa§a 
tiirbesi haricinde defn olunmugdur 125 . 

KAPUDAN LAZ 'ALl PA§A : Ta'ym-i rdhat, ^b OyJ , sene 

1149 tarihi Ramazamnm yirminci giinii vefat ediip Kasim Pa§a ke- 
rlmesinin hayri olan mekteb sahasmda defn olunmugdur. 

KAPUDAN <ABDt PA§A : Vak'ada bir kag [hafta] Kapudan 
Pa§a olmu§ idi. Te c dkub-% 'dkibet, cJ^ ^^ , sene 1146 tarihinde 
vefat ediip *A§ik meydamnda vaki* mezaristanmda asude kilinmig- 
dir 126 (34 a). 121 Kitabin, 29 b- 33 a sahifeleri bo§tur. 
12S 7 I'ai&ilGiic^ribfe tfdd&hf, uj:r v §a23S£^ taring oey^ s?-. 

1241 Tar&^lceH:thesmin=i sayxi deggr^Ll 0M6 di'r a. 

12^ ParitBavefamafi^ 

1205 ; xKBi&imis^ir.iF- kelimesi^ metniri i aslfhd&i * _i ~ j&££jt$? A:|QMindet^^Tfdir^, ""'"'"'" — 36 — 

PtYALE PA§A-YI SANl : Tersane Kethiidahgmdan Kapudan 

Pa§a olup IttisdlA selamet; o-*!M- JU?1 , sene 1053 tarihi Muharre- 

minin beginci gunii katl olunup Zineirli kuyu'da bina eylediigi mek- 
teb soffasinda defn olunmugdur* 

MAKTtJL IBRAHIM PA§A : Sadr-i a'zam iken ^Mest-i Mhut, 

o**V c^* , sene 942 tarihi Ieyle-i kadirde Sultan Suleyman Han-i 

evvel kendi eliyle katl ediip Tersane zindani arzmda mahsus soff ada 
medfundur ki Nasuh Paga dahi yanma defn olunmugdur. Hayra- 
tmdan Galata'da Yag-kapam'nda fevkani cami'i ve sair hayri var- 
dir 127 . 

KAPUDAN GAZI ELHAC 'ABDtJTLFETTAH PA§A : Kapu- 
dan Paga iken <aTe§vi§> <j^>~" » 1S8 , 1116 tarihi §a*banmm evailinde 
vefat ediip Meyyit iskelesi mez&ristamnda defn olunmugdur. 

KAPUDAN ELHAC 'ABDt)XKERlM PA§A : Donanma-yx hu- 
mayun ile Akdeniz'de Rodos'da katl olunup ser-i maktu'u Asitane'ye 

gelUp «Kaza-y% Rabb&n% jbj l£Us , sene 1174 tarihi Rebi'ul-ahiri- 
run yirmi dorduncii giinu Kugiik hammam kurbiinde vaki f mezaris- 
tanda defn olunmugdur. 

MEMl PA§ A 1BN 'ABDURRAHMAN PAgA ; Tersane kiba- 
rmdan iken «§ematetj cJ\A », sene 1141 tarihinde fevt olup Meyyit 
iskelesi mezaristanmda defn olunmugdur (34 b) . 

MUSA PA§A : IntiMU Ni'met, m Ji&l 12 \ sene 1143 ta- 
rihinde vefat ediip Okmeydam 130 mezaristanmda asudedir, 

MAHMUD PA§A : Rihlet4 vusTat, « ^U_> ,~J~j » 181 , sene 1143 
tarihinde vefat ediip mezbur Musa Paga yanmd& defn olunmugdur. 127 Kr§. Hadika, I, s. 2S-29, 51; Kumkapi'daki cami'inin tarih kitabcsi i$in bk. Mecmu'a, 
yp. 92 b, 91 a. 

128 T&rih kelimesinin sayi degeri, 1016 dir. 

129 Tanh terkibinin tutan, 1142 dir. 

130 Metnin aslmda, *meydam» kelime&i iki defa yazihdir. 

131 Tarih terkibinin tutan, 1164 diir. — 37 — 

ISMA'IL PA§A ; Yamnda [?] Sakizhdir. tJmera-yi deryadan 
iken Zuhur-i CeldU, J^ jj«fe 1S2 , sene 1175 tarihi Rebi'ii'1-ewe- 
lin on sekizinci giinft vefat ediip Ha§imi Efendi hankahi kurbiinde 
'azm-i dar-i celal eylemi§dir. 

'ABDULLAH FA§A : NVmetu's-sel&met, c^MJl ^*J 1S3 , sene 
1146 tarihinde vefat ediip fatih-i Yemen Sinan Pa§a cami'i kar§i- 
sinda defn olunmu§dur. 

TERSANE KETHttDASI MEHEMMED PA§A : Muba§ir-i k%- 
ydmet, ^U ^L* sene 1094 tarihinde 'azim-i ahiret ve Ha$imi 
'Osman Efendi kurblinde defin-i tiirab-i kiirbet oImu§dur. 

<AMMAB-ZADE 'ALt PA§A : Tersane-i Amire hizmetinde iken 
Istiskal, Jle&J r ", sene 1092 tarihinde dar-i fenaya istiskal ve 
dar-i bekaya ikbal eylemigdir. Ha§imi 'Osman Efendi tttrbesi kur- 
blinde defn olunmugdur (35 a) . 

'OMER PA§A : Tersane-i Amire ricalinden iken lni%Mlu>l*>mak- 
yet, ^Jll Jl^'i, sene 1163 tarihi gurre-i Zilka'desinde irtihal ediip 
Ha§imi 'Osman Efendi tiirbe dairesinde 'azm-i daru'l-cemal eyledi. 

MEHEMMED PA§A : Maryol Mustafa Pa§a-zade'dir. Umera- 
yi deryadan iken 'Arzih&l, JU^*, sene 1109 tarihinde arzu-yi dar-i 
visal eyleyup tncirdibi nam mahalde asiide-i hak-i melal olmu^dur. 

EBUBEKiR PA§A : Maryol Mustafa Pa§a-zadedh\ tJmera-yi 

deryadan olup nige hidematdan sonra HiVat, ±^ , sene 1100 tari- 
hinde vefat ediip hil'at-i kefeni berdu§ ve tncirdibi nam mahalde 
( azm-i mahalle-i hamu§ eylemigdir. 132 Tarih terkibinin tutan, 1185 dir. 

133 Tarih terkibinin tutan, 1122 dir. 

134 *istiskal» kelimesinin metnin aslmdaki yaziligi ■ Jla— u.' » §ektfnde olup sayi de- 
ger; 652 dir. Biz burada, sayi degeri 1092 olan dogra yasilip metne koyduk. — 38 — 

KILIQ <ALt PA§A : Hayreddin Pa§a etba'mdandir. Kapudan 
Pa§a iken vef at edtip bina eylediigi cami'in eivannda tiirbe-i mah- 
susasma defn olundugui 'Ulvi'nin bu tarihi He mazbutdur 135 . 

'Ar§a asdm ( M% gibi kihci, jJa Jf je ±U*1 o^ 13e ,sene 995. 

ULUC HASAN PA§A : Kihc, <Ali Pasa'nm kethiidasidir. Efen- 
disi yerine kapudan olan Ibrahim Pasa'nm yerine Kapudan Paga 
olmusdur, Hdfiz, i*j*. , sene 998 tarihinde vef at ediip Kihc, 'All Pa§a 
tiirbesinde defn olunmusdur 137 (35 b). 

'ARAP AHMED PAgA : Derya kapudanlarmdan iken Asitdn-i 
cenmitjzk*. jt-i, sene 966 tarihinde terk-i kainat ve 'azm-i 'arsa-i 

'arasat ediip miistakil tiirbesinde defn olunmusdur ki Hatuniyye 
cami'i ve zaviyesi baniyesi olan halilesi Perizad Hatun dahi ya- 
nmdadir 1 * 8 , 

HALlL PA§A tBN ELHAC SEMtN IBRAHIM PAgA : Veza- 
retle bekam olup pederi gibi menasib-i 'adide ile evkat-gikar iken 
Bosna valisi dahi olup anmla beyne'l-viizera meshiir olmusdur. f Aki- 
bet-i vuslat, ^Uj? wJt , sene 1099 tarihinde tstanbul'da nhlet-i ahi- 
ret ediip Fmdikh'da 'Arap carsusu nam mahalde Defterdar Mah- 
mud Efendi tiirbesine defn olunmusdur. Ser-i sandukasmda vakf ve 
tescil eyledugi ecza-yi gerifesi harik sebebiyle kurbiinde vaki' Fin- 
dikli cami'i derununda kira'at olunur. Vakfi rakabe iizere caridir, 

KAPUDAN HAYREDDtN PA§A : tsmi Hmr b. Ya'kub'dur. 
Pederi Ece ovasi'nda bir sipahi-zadedir* Kendi Tersane-i Amire hiz- 
metinde olup on tig yil kapudan pa§a olup Mate Retm'l-bahr, ^J } Ju 
j>Ji , sene 953 tarihinde vef at eyledukde Be§iktas. meydSmnda miis- 
takil tiirbesinde defn olunmu§dur. Medresesi dahi vardir. Istanbul'- 
da Qinili hammam anm vakfimn musakkafatmdandir 139 (36 a), 1*5 Tafsilat i^in bk, Hadika, II, s, 59-61, 104; vefati tarihi igin kr&. Mecmu% yp. 
100 a. Diger bir vef at tarihi igin ayriea bk, Mecmu'd, yp, 56 b. 

136 T3rlh misra'mm tutan, 9S5 din *^» kelimcsi « ^f ■» geklinde yazilirsa, ta- 
rih, metindeki gibi 995 eder. 

137 Kr$. Hadika, II, s. 61. 

138 Kr§. Hadika, II, s. 78-79. 

139 TafsOatin i£in bk. Hadika,, II, s. 92-93; aynca krg. Mecmu% yp. 46 a. — 39 — 

'ABDtlLKADte PA§A 1BN MUSTAFA PA§SA : Tersane ket- 
hiidasi olmugdur. Vel&yet-i c Abdulkadir Pa§a> UL jjWI-ue ^Vj , sene 
1163 tarihinde vefat ediip cami'-i kebirin mahf el-i humayun kapusu 
mukabilinde defn olunmu§dur. 

SADR-I A'ZAM £ELERt 'ALt PA§A : Pederi tstankoylii Ah- 
med Paga'dir. tki kerre kapudan olup sadarete nakl olunmu§dur. 
Sadaretde iken da'-i mesaneden vefat ediip Yahya Efendi tiirbesi 
civannda Uzlet4 sitem-dide, im« cJ.^, sene 1030 tarihi Rebf'ti'I- 
ahinnda mustakil tiirbede defn olunmugdur 1 * , 

KAPUDAN 'ALt PA§>A : Umera-yi deryadan iken Kapudan 
Pa§a olup beg sene miirurunda vefat edlip Yahya Efendi tiirbesi ha- 
ricinde defn olundugu Himmet-zade'nin bu tarihi ile mazbutdur : 

<AU Pa§a*ya vere mans%b-i lutfun Mevld, 
J_^ jijj L^-au &jj *Uk j» f sene 1087. 

EODOSLU 'ATit PA§A : Tersane kibanndan iken Tuhfetu'h 
mumintn, Ou*jX\ ajJ- ^\ sene 1115 tarihinde vefat ediip Yahya Efen- 
di tiirbesi haricinde rna'ruf knyu mukabilinde defn olunmu§tur. 

MURAD PA§A : Tersane ricalinden iken SofaH'tfiJ^J/ -*L- 
sene 1038 tarihinde nhlet-i ahiret ediip Yahya Efendi tiirbesi ha- 
ricinde (36 b) Celebi 'Ali Pa§a tiirbesi mukabilinde asude kihn- 
mi§dir, 

HCSEYlN PA§A : Ohrilidir. Sadr-i a/zam iken Ramazanda 
ba'de'l-'azl vak'ada «Hiklet, cJtf , sene 1030 tarihi gewalinde §e- 
hadetle def'-i siklet eylemigdir. Yahya Efendi tiirbesi etrafmda 
medfundur. 

BEglKTAg mevlevihanesi anin asar-i hayriyesindendir. 140 Kr£. Hadika, II, s. 139. 

141 T&rih terkibinin tutan, 1116 dir. — 40 — 

HANgEKLl HASAN PA§A : Hayreddin Pa§a merhfimun <ute- 
kalanndan olup gazavat-i bahriyede mansurii'l-liva olmagla vefa- 
tmdan mukaddem mir-i gekdiri iken yuztinden nusretler vaki< olup 
bu vechile nice miiddet sefine-i hayatda ke§ti-i sihhati idare Mecd-i 
fUt&h&t, ^Up ^ i« sene 952 tarihinde enfas-i ma'dudesi karin-i 
hitam birle mersay-i ahirete lenger endaz-i vuslat olup ef endisi olan 
Pa§a-yi mezburun turbesi haricinde mahsus daire iginde defn olun- 
mugdur ki seng-i mezannda tarihi yokdur. 

NU'MAN PA§A ; Me§hur Mezemorta nam kapudan Hiiseyin 
Pa§a'nin ogludur, Tersane-i Amire hidematmdan bekam olarak Ter- 
sane Kethiidasi olup hizmet iizere iken mahmumen vefat edtip Ka- 
batag kurbiinde vaki' gizmeciler tekyesi civarmda olan mez&ristana 
defn olunup Kasimpaga naibi bulunan Miiderris Seyyid Ibrahim 
Efendi'nin soyledigi (37 a) tarih seng-i mezarma tahrir olunmu§- 
dur ki beyt-i tarihi budur : 

Resm edilp misra'-i vahidle Haydtl T&rih 
Bedim 'ukbdya sefer eyledi Nu'man Pa§a J 

£j\T jL»- J-fc-lj £j& yjjj ^j 

W o\?*i tfuM jk~ a,Uz c x* li3 t sene 1166, 

HtTSEYIN PAgA tBN AHMED : Deniz ugrusu demekle ma'ruf 
iimera-yi deryadan iken Sa c at-i sa'adet^l* ^L, sene 1066 tari- 
hinde sehadetle intikal ve sahilhanesi mukabilinde 'azinvi darii'I- 
celal olmugdur. Sebeb-i gohreti budur ki Kabatag'a nazir hala mev- 
cut olan yah fi'l-asl ma'dum ve yeri deryaya sarf iken bir gecede 
payzenler ile karadan toprak siirup ol mahalli doldurup kendine 
bir sahilhane binasxna miibageret eyledikde bais-i temevviic-i der- 
ya-yi gazab-i padi§ahi olup katl olunmu§dur. Ve kabrinde iimera-yi 
deryaya mu'tad olan miicewezesi dahi vardir, Lakin seng-i meza- 
nnda tarihi yokdur 144 (37 a). 142 T&rih terktbinin tutan, 942 dir. 

143 T&rih misra'imn tutan, 1156 dir. 

144 Sahife kenanndaki bir Mvede §u ibare mevcuttur: *Yah-i mezbur Emir Pa^a 
yalisina zaman-i karfbde 'Have oluamu&dur ve rnerkadi duvar iginde olup sokaga penceresi 
vardir*. — 41 — 

D. USKUDAE 

(41b) x * s BUM MEHEMMED PA§A : Sadr-r a'zam iken gehadet 
miiyesser olup §ehr4 safer, >* ^ sene 875 tarihi Saferii'I-hayrmda 
cami'i civarmda olan tiirbesine defn olunmugdur. Sandukasi 'orf 
ile miizeyyendir. Bski hammam ve tstanbul'da KiigUk Pazar hamma- 
mi dahi vakfinm musakkafatlaridir 146 . 

§EMSI AHMED PA§A : Nlidemadan iken vefat eyledikde 
cami'i civarmda sahil-i deryada olan tiirbesine defn olundugu bu 
tarih ile ma'lumdur : 

Kusuf-i §emsv?l<wia c arif, sJjUl ^ o^ 14r , sene 988. 

HALtL PA§A : Kayseriden geliip iki kerre Kapudan ve iki 
kerre sadr-i a'zam olmusdur* Miiteka'id iken el-Qaza ? Ijdl , sene 
1039 tarihi Muharreminin yirminci giinii vefat ediip miistakil tiir- 
besinde defn olunmagdur. IstanbuPda Sultan Mehemmed cami'i kur- 
biinde eami'i vardir 148 . 

TEKELl MUSTAFA PA§A : Mir-i ahur iken yenigeri agasi 
olmagla Tekeli Ko§kii bunlann eser-i binasidir. Vezaretle Qerag olup 
ba'zi hizmetlerde oldukdan sonra Gina, I:* , sene 1051 tarihinde 
vefat ediip Devati-z&de mezaristamnda medfundur (42 a) . 

SlNAN PA§A : Rustem Paga biraderidir. Kapudan Pasa iken 
vefat ediip Mihrimah Sultan eami'i mezaristamnda defn olundugu 
Kiz Memi dedikleri Seheri mahlas §airin bu misra' ile zabt olun- 
mugdur* 

Dald% rahmet dmwine kapudan Jtajj A \J-^ c ^ t J ^^° 
sene 961. Bekigtas'da v&ki* cami'-i kebir ve medrese ve mekteb ve 
gifte hammam ve sair hayriyyesi vardir 1 *149 145 Kitabm 37 b-4-0a sahifeleri bogtur. 

146 Bk. Hadlka, II, s. 195, 

147 Tafailat ifin bk. Hadika, II, s. 100, 192-194; cami'in tarib kitSbesi frill bk. 
Mecmu% yp. 38 a. 

148 Bk. Hadika, I, *. 97. 

149 Tafsilftt frin bk. Hadika> I, s. 127, II, s. 92-94. — 42 — 

VALtDE KEXHtDASI MEHEMMED PA§A : Kayseridir. 
Kaimmakam olup ba'dehu teka'Ud eylemigdir. MuMqi'ru'n-nVmet, 
c~J\ >^L-, sene 1134 tarihi Cumade'l-ahiresinde vefat edtip Valide-i 
cedlde tiirbesi haricinde medfundur. 

SULTAN-ZADE ClVAN KAPUCU-BA§I MEHEMMED PA§A: 

Sadr-i a/zam iken Girid'de vefat ediip Amihte, <^*\ , sene 1056 ta- 
rihinde Hiidayi Mahmud Ef endi turbesi ittisllinde mukaddema bina 
eylediigi tiirbeye nakl ve asude kilmmigdir 150 . 

FA1K PA§A :Turhan Bey evladmdandir, Rumeli valisi iken Is- 
tanbul'a ihzar 'Azimet-i vuslat>>zX*3 cr/, sene 1053 tarihinde katl 
olunup Hiidayi Mahmud Efendi turbesi mezaristamnda medfundur. 
Tirhala'da asar-i hayriyyesi vardir. 

SULEYMAN PA§A : Sadr-i a'zam iken ordu-yi humayunda 
zuhur eden fetret sebebiyle firar ve Asitane-i sa'adet'e geliip ihtifa 
eylemekle Tarik-i 'iezet,^ Jji;" 1 , sene 1098 tarlii (42 b) Zilhicce- 
sinin yedinci giinii katl olunup bina eyledigi eami'-i §erifin mihrabi 
mezaristaninda medfundur 152 . 

KECEB PA§A : Kaimmakam iken Husnu^-mn, k)l ** 1CB , 

sene 1099 tarihinde fevt olup Sadr-i a'zam Suleyman Pa§a'nin ya- 
nmda defn olunmugdur. 150 Kr§. Mecmu'a, yp, 133 a. 

151 * * icindeki ibare, sonradan sahife keoanna Have ettilmis olup siyaka uygun 
diistugii i$m metnin Icine almmi$tir. 

152 Bk. Hadiha, 11, s. 229. Tunus bagi civarmdaki Qe§mesi kitabesi icin aynca bk. 
Mecmu% yp. 22 b, 

153 Sahife kenarmda, igaretU yere konulmasi gosterilmi§ olan gu ibare vardir: «Siilcy- 
inan Pa§a'nm bulunraasigiin Padi$ah-i 'alem-penah Sultan Mehemm^d Han-i Gazi tarafmdan 
defa'atle emr buyuruldukda ne mahaldc oldugunu bilmem vc bulraaga kadir degilum deyii 
kat'l cevab vermekle miigariinilcyh Receb Pa^a'nm ibtida Kapu arasi'nda habsi ve ba'dehu 
katli igiin Bostanci-basi'ya hitaben sadir olan iki kit' a hatt-i hiun&yundan habsi igun olan 
zanniyle Bostanci-ba§i okumak bilmediginden katli icu'n olan hat;~i humayunu ibraz eyle- 
dikdc igcriiden yamma bir mikdar harghk alayim deyii hareme giriip ard kapudan firar et- 
mekle Sultan Suleyman Han culusundan sonra Catalca'dan bir h&neden bulumip Kapucilar 
Odasi'nda habs ve zorbalar istid'asiyle*. — 43 — 

HtJSEYlN PA§A : Fatih-i Hanya olup ba'dehu tstanbul'a gel- 
dikde Vakt-i intiktit, Jlt-'i <zSj, sene 1088 tarihinde §ehadetle 'azin-i 
darii'l-visal oldu. Dogancilar meydamnda vSiki' mezaristanmda asG- 
dedir. 

HOCA MEHEMMED PA§A : Viizeradan iken MektumWl-a§k, 
jiJ] r : > C sene 1007 tarihi Muharreminin yirminci giin vefat 
ediip Doganci Hasan Pa§a eami'inin mezaristanmda medfundur. 

HACI AHMED PA§A : Viizeradan iken HiVat, c^- 154 , sene 
1001 tarihinde hullepu§-i na'im olmugdur. Doganci Hasan Fa§a 
cami'i eivannda miistakil tiirbede medfundur, Asar-i hayriyyesi var- 
dir. Me§hur Had, Pa§a hamm&rm anm musakkafatidir 155 . 

IZMlRL! 'ALt PA§A : Katl olunup ser-i maktu'u Asit&ne'ye 
geldikden sonra Doganci Hasan Pasa canii'i mukabilinde defn olu- 
nup seng-i mezarmda (43 a) olan tarih budur : Vefatm gu§ edince 
Dai dedi t&vih -§ehid oldu All Pa§a mahallin <adn ede Mevld, 
J>. *jj iij* J* UL jt tiJji jL^t 156 sene 1133. Kanbinde bir cesmesi 
vardir 157 . 

SlNAN PASA-ZADE MEHEMMED PA§5A : Viizeradan iken 
tstanbul'a ihzar ye katl olunup Huz&r, J} ^, sene 1014 tarihi Rebi'u'l- 
ahirin beginci gunti pederi cami'i mezaristanmda defn olundu. Kabri 
*6rf ile miizeyyendir. 

BAlF ISMA'lL PA§A : Sabika yenigeri agasi iken vezaretle 
cerag olan Malatyah Ibrahim Pa§a'nm ogludur ki nice menasib-i 
divaniyyeden sonra vezaretle dahi kamyab olup Misir ve Mora ve 
Cidde gibi vilayetlerde vali olup Belgrad'dan ba'de'l-'azl Magosa 
kal'esine me'mur iken esna-yi rahda Derinfese'de katl ve ser-i mak- 154 Tarih kelimcsinin tutan, 1100 dur. 

155 Kr§. Hadika II, s. 230-231; hamamm tarih beyti i$in bk. Mecmu% yp 126 a. 

156 Birinci misra'da vezin du^ukltigii vardir. Ba misra : 

Vefatm gu§ edince bende-i DaX dcdi tarih 
jeklinde olabilir. Tarih nusra'imn tutan isc 1142 dir. 

157 Cesme kit£besi icin bk, Mecmu f d, yp 22 a -22 b. — 44 — 

tu'u ba hatt-i humayun Hait-% §eri/^^ J^-, sene 1199 tarihinde 
Asitane-i 'aliyye'ye gelmigdir. Ba'dehu Uskiidar'da Valide-i ( atik 
cami'i kurbiinde icra eyledigi gegmesi civannda defn olunmugdur. 

Sadr-i a'zam HAFIZ AHMED PA§A : Ikinci defa sadaretde 
iken §ehadet miiyesser olup Hitdm, ^ , sene 1041 tarihi Reeebi- 
nin on dokuzuncu gunu (43 b) Eski Menzilhane yokugu bagmda Alti 
Direk Kubbe kurbiinde defn olunmu§dur. 

KEMANKEg MUSTAFA PASA : Kilarci-bagiiikdan vezaretle 
eerag olup ba'zi hidematdan sonra Ha§r-% ndsut^^s y^ t sene 1025 
tarihinde vefat ediip Miskinler kurbiinde medfundur. 

DlLAVEK 'ABDULLAH PA§A : Enderun'dan gagnigir-ba§i- 

hkdan ta§ra Qikup vezarete nail oldukdan sonra Bagdad ve sair 
mtinasib menasib zabt ediip sadr-i a'zam oldukda on ay mururunda 
Siklet; ctf , sene 1030 tarihi Kecebinde gehadetle def'-i siklet ediip 
Miskinler mukabilinde defn olunmugdur, Urfa'da bir ham vardir. 

SAUH PA§A : Bosnevidir. Sadr-i a'zam iken §a'bamn yedinci 
gtinU sehadet miiyesser olup saray kapusu kargusunda defn olun- 
mugdur ki tarihi budur : 

Negat-i gehadetle gogiip diinyadan 158 
Eyledi cur' a gibi menzilini hak-i fena 
Umariz hazret-i Bari kerem-i lutfmdan 
Miilk-i bakide ona ecr-i cezil ede 'ata 
Fevtine du'a eyle dedi Nisari tarih 159 
Cdytm kasr-% cindn eyliye Salih Pa§a 
14 £L* U I jU ^ <J> L 16 ° [1057] 
tstanbuFda bir Qe§mesi vardir. 158 Bu misrMa vezin tutarsizligi vardir. 

t59 Bu misrada da vezin bozuklugu vardir. 

160 Bu tarih misra'i, Tarhoncu Ahmed Pasa'nm vef&ti ifin veriien misra'in ayrudir 

ve ona aittir (Bk. yp. 45 b). — 45 — 

MEHEMMED PA§A : Salih Pa§a kethudamdir. Defterdarhk- 
dan vez&retle (44 a) gerag olmu§dur. Vefatinda mezkur Salih Pa§a'- 
nm kabri yanmda defii olunduguna bu beyt tarihdir. 

Miilhim-i gayb dedi Mahremiy& tarihin 
Cdyvm cennet-i 'a&n eyledi Ahmed Pa§a 
Utl jl?-1 f jJ*J j-^ ^t <> V, sene 1063. 

MlR-t AHCK AHMED PA§A ; InUkalun-cenrnt, *LJJ JlfcJl- 
sene 1067 tarihinde vefat edtip Taggilar kurbunde £ayir semtinde 
defn olunmu§du.r, 

KAPUDAN YUSTJF PA§A : Silahdarhkdan Kapudan Pa§a 
olup Hanya fetliinde bulunmu§dur. Feza-y% Kuds, w^ l£U* 18 S sene 
1055 tarlhi Zilhiccesinde lutfile §ehadet muyesser olup Qayir-ba§m- 
da defn olunmu^dur, Hanya'da ba'zi asar-i hayriyyesi vardir. 

SOFU BAYRAM PA§A ; Bosnevidir. Isti§rdf <Jj^^\ , sene 
1042 tarihinde vefat ediip Ta§gilar kurbunde Qayir-ba§i nam ma- 
halde defn oltmmu§dur. 

VABBAR *ALl PA§A : Vezaretle gerag olup Sa'at-i aztmet, 
c-r^^U, sene 1058 tarihinde katl olrnmp Miskinler etrafmda defn 
olunmugdur. 

TABANI YASSI MEHEMMED PA§A : Vezaretden ba'deVazl 
Istanbul Kaimrnakami iken MiUdkatu J l-mevt f o 3 l\ J^™ 2 , sene 1099 
tarihinde katl olunup Miskinler kurbunde saraya mukabil defn olun- 
mu§dur 163 (44 b), 

"ABDURRAHMAN PA§A : gavu§-ba§ilikdan vezaretle ger&g 
olup ba'zi menasibdan sonra Turbetu'Vaziz, »JI */ , sene 1127 
tarihinde vefat edUp Karaca Ahmed tiirbesi karyesinde medfun- 
dur. 161 Tarih terkibi, metnin aslinda «Kaza-yi Kuds eT-*> <£^ » seklinde yazilidir ve 
sayi degeri 1075 dfc\ 

162 T&rltt terkibinin tutan, 1049 dur. 

163 Kr§. Mecmu'a, yp. 85 b. — 46 — 

MUSTAFA PAgA : Bolevidir, Vezaretle gerag oldukdan sonra, 
KelimetWt-takva, £j£k\ <> , sene 1037 tarihinde vefat edup Harman- 
lik kurbiinde mahsus soffada defn olunmugdur. 

HASEKt MEHEMMED PAgA : Misr-i Kahire ve sair menasib 

zabtmdan sonra 164 Gulam, r >U , sene 1071 tarthi §evvalinin yirmi 

yedinci gunu katl olunup Harmanlik kurbiinde sair 'ibadullah ile 
defn olunmusdur. 

SCLEYMAN PASA: Vezaretle gerag oldukdan sonra Gazi, 
i£j\c , sene 1018 tarihinde vefat edup Seyyid Ahmed Deresi nam 
mahalde defn olunmugdur. 

HDSEYlN PA§A ; Bosnevidir. Viizeradan G * iken Yagma, w* 
sene 1051 tarihinde 'anasir-i erba'asi tarae-i hak olup Seyyid Ah- 
med Deresi'nde defn olunmugdur, 

KAPtJDAN StlLEYMAN PA§A ; Umera.-^ deryadan iken Ka- 
pudan Pa§a olup vefat eyledikde Tunus bagi kurbiinde defn olun- 
dugu Rahmi Mustafa (45 a) Efendi'nin bu tarihi ile mazbutdur : 

AsSf-i piir-dil-i diistur-i Suleyman-hagmet 
Bahr-i ziihham-i himem ya'ni Kapudan Pasa 
Eyleyiip Bahr-i Siyaha sefer pey ender pey 1Q6 
Nige yiiz akligi etdi o megazi-pira 
Ateg-efganhk ediip sa*ika-ve§ deryada 
Ocagina su kodu diismen-i dinin Hakka 
MoskoVun bunca donanmasm edtip ber-ge§te 
Eyledi ate§-i suzan-i 'aduyu itfa 
'Akifoet eyledi suzi§-fiken-i bahr-i f adem 
Sarsar-i tund-i felek fulk-i viicudm hayfa 164 Metnm ashnda, sahife kenannda *Haleb valiliginden 'izl ve Asitane'ye ihzar ile* 
ibaresinin, gosterilen yere girmesi i§aretlenttii£tir. 

165 Metuin aslmda, «vlizeradan» kelimesi, *J-Cjj» $eklinde yazilidir, 

1 66 Bu misrada vezin bozuklugu vardir, Misra'm : 

Eyleyiip Bahr4 Siyah'a sefcr-i pey-der-pey 
§eklinde olmasi nmhtemeldir. — 47 — 

Etdigi gazuvv u cihadin ediip ihsan ecrin 
Eyliye garka-i derya-yi mesubat Huda 
Sal-i tarih-i vefatm dedi Rahmi hatif 
Sahn-i cennat 61a cdy-% SiUeymdn Pa§a 

lit j\JL- <^V ^ ^ o^' sene H53. 

KAPUDAN GAZl MUSA PA§A : Donanma-yi humayun ile 
Anadolu'ya vardikda dii§mana mukabil olup esna-yi cengde geha- 
detle bekam vasiyyetine binaen cesedi Uskudar'a nakl olunup De- 
deler kurblinde *azm-i darii's-selam eylemi§dir ki manzume-i tarihi 
budur : 

Sadr-i dindar-i veli riitbe o hemnam-i kelirn 
Qiin kapudanhgiyla eyledi 'azm-i derya 
Ni^e hizmetler ediip hisn-i Girid- iistine 
Hem gaza hukmunu her vechile kildi icra 
Ceng-i deryada §ehid oldu o gazi ahir 
Eyliye ana Hlida cennet-i 'adni me'va 
Kalem-i mebde-i giil fevtine yazdi tarih 
'Azm-i firdev^-i ma'&d eyledi Musa Pa§a 

'ACEM IBRAHIM PA§A ; Vezaretten iken Bafdi-i 'asfimet, 
^^^L, sene 1058 tarihinde vefat edup Miskinler kurbiinde vedi'a-i 
hak-i 'adem olmugdur. 

DERVtg MEHEMMED PAgfA : Bosnevidir. Sadr-i a'zam iken 
§a'banm dokuzuncu gunii §ehadet miiyesser olup Miskinler kurbiin- 
de defn olundugu bu tarih ile mazbutdur. K%yd% dervi§ine §dh, 
*li <jj)j* (Jj^ sene 1015. 

NAKKAg MUSTAFA PA§A : Viizeradan iken Sd'at-i unsiyyet, 
co-Jl «L , sene 1052 tarihi Recebinin dokuzuncu giinii lerk-i iin- 
siyyet-i insaniyyet ediip Miskinler kurbiinde defn olunmugdur. 167 Kr$. Mecmu% yp. 140 b. Farkli bir Yefat tarihi if in bk. Aym eser, yp. 135 b. — 48 — 

TABHONCU AHMED PAgA : Arnabuddur. Sadr-i a'zam iken 
Rebi'ii'l-ahinn uglmcii gunii katl olumip §erif meziin karsusmda 
defn olunmu§dui\ Tarih-i seng-i mezan Mahremi Hiiseyin Efendi'- 
nin guftesidir : 

Miilhim-i gayb dedi Mahremiya tarihin 
Cay mi cennet-i c adn eyledi Ahmed Paqa 

lil; -ur! tiA 1 J-** -^r & ^ ) sene 1063, 

HACI MEHEMMED PAgA : Vuzeradan iken vefat ediip Mis- 
kinler verasmda defn olundugu bu tarih ile zabt olunmu§dur. Mes- 
kenin cennet ola Haci Mehemmed Pa§a, Lil J- <jrL <Jjl ^ <ilX~* 
sene 1099. (46 a). 

KTJYUCU MUSA PAgA : Vezaretle bekam olup hatta muhr-i 
humayun kendisine tevecciih eylemig iken tahalliif ediip Bagdad 
valisi oldukda tahsil-i nakdin ediip mal-i firavan tedarik eylemis. 
idi. Haddi tecaviiz eyiedikde §inaver-i be§er^ ^ jjLs , sene 1059 
tarihinde katl olunup ser-i maktu'ii Asitane-i 'aliyye'ye vasil ve 
tJskudar'da defn olunmusdur. 

GAZ! ISLAM PAgA : Kefe beylerbeyisi olup kubbe ni§in iken 
Istanburda r lllet-i em&netjtjL*] cJ* , sene 992 tarihinde vefat ediip 
mugarunileyh Musa Pa§a kurbiinde defn olunmusdur. 

BAKIRCI AHMED PAgA : Misr-i Kahire ve sair menasibdan 
sonra el-Hmur, j^l\ , sene 1045 tarihinde katl olunup Miskinler 
arzmda defn olunmusdur. 

FAZLULLAH PAgA : 'Omer Paga-zade'dir el-A'zam, ft*>}\ * 
sene 1042 tarihinde rihlet eyiedikde Karaca Ahmed kurbiinde §ah- 
rahda defn olunmusdur. 

§I§MAN IBRAHIM PAgA : Vezaretle $erag oldnkdan sonra 
nige menasibda vali olup kubbe-nigin iken el-Galib, Jltll , sene 1046 
tarihinde rihlet ediip Miskinler kurbiinde defn olunmusdur. Ahfa- 
dxndan Ibrahim Hanif Efendi Bosna'dan ma'zulen Hdtime4 drifting — 49 — 

j&;U *fL 168 , sene 1189 tarihinde vefat eylemigdir ki §drih4 §if&'- 
dir (46 b). 

HIZIR PA§A : Yiizera-yi Devlet-i 'aliyye'den iken lltifat-i heka 
U .lUJI, sene 1015 tarihi Muharremiil-harami on ikinci giinu 'azm-i 
meVa ve Harmanhk kurbunde muntazir-i ruz-i ceza o!mu§dur. 

MERRE HtTSEYtlV PA§JA : Merre-i ba'de libra sadr-i a/zam 
olup ba'de'l-'azl ruz- merre-i Tamdm oldu ve gegdi ruz-i merre, 
V* JJj ^^ tf-W ?^~ > sene ^33 Miskinleri kurbunde §ahrahda 
medfundur. 

YEMiggi HASAN PA§A : Sadr-i a/zam iken <azl ve bir ay mu- 
rfirimda Gayb, ^l , sene 1012 tarihi Cumade'l-ulasinda katl olunup 
Miskinler kurbunde defn olunmugdur. 

AHMED PA§A Hiiseyin Pa§a kethudasidir, Vtizeradan iken 
Gulistan-i be§er, >y jl:-jr , sene 1063 tarihinde vefat [ve] gerif Ku- 
yusu kargismda 'azm-i bostan-i 'arasat eylemigdir. 

MEHEMMED PA§A : Viizeradan iken el-tstikdmet, ^U:-Vl 
sene 1033 tarihinde vefat ediip Miskinler kurbiinde defin-i bag-i ci- 
nan olmugdur, 

SlYAVUg PA§A : Abazadir. Be§ ay sahib-i muhr olup hucum-i 
eskrya ile sarayda gehid oldukda 169 Tunus bagi kurbiinde defn olun- 
dugu Nak§i geyh Efendi'nin bu giiftesiyle zabt olunmugdur (47 a) : 

Rah-i Mevla'da §ehid oldu Siyavu§ Pa§a 
Kiydilar boyle viicuda zihi hayfa hayfa 
Malmi garet u evladm esir eylediler 
Kerbela sirri o gun oldu kiyas et ifga 
Din u devletde gece'at [ile] bir server idi 
Bu hakaret ana layik degil idi baga 168 Tarih tcrkibinin tutan, 1439 dm. 

169 Kr$. Hadika, II, s. 68, 229. — 50 — 

Ruz-i mahgerde miicazat olunur elbetde 
Ede hakk huld«i na'iminde makamin iriga 
§erha-i dil ile Nak§i dedi tarihi igiin 
Menzilin *adn4 cindn ola 8iyavu§ Pa§% 
UL j^L- -Jjl jl~ Jjt <£«> 1T0 , sene 1099, 

ZtfLFtKAR PA§A : Vuzeradan iken Kibris valisi olup ba'del- 
'aal Zunnureyn*, Jj^h'^ » sene 1053 tarihinde katl olunup Miskin- 
ler kurbiinde defin-i mesken-i piir-nur olmusdur. 

RAMAZAN PA§A : Vuzeradan iken Rumeli valisi olup, Alwr-% 
kar, ft J~\ , sene 1022 tarihinde saim-i dehr-i dun olup Gayir-ba§i 
nam mahalde 'azm-i 'idgah-i masun olmugdur. 

BIYIKLI 'ALt PA§A : Silahdarlikdan vezaretle Tevki'i olup 
ba'dehu sadarete nakl olunmus. idi. Iki ay mururunda Muharremin 
yirmisinde katl olunup Seyyid Ahmed Deresi'nde defn olunmu§dur. 
Sal-i fevti bu tarih ile mazbutdur : 

Ana ahbab du'ada dedi t&rih-i tamam 

Ola yd Hakk c Ali Paqafya makam sadr-i cindn 

jlu ; ju ^It* *U> ji j*. I* -Jjl, sene 1169. 

YTJSUF PAgSA : Tahmasb kulu Han Emir Gune-zade demekle 
ma'rufdur (47 b) Bagdad fethinde ordu-yi humayuna firar ve Ser- 
dar-i a'zam Kara Mustafa Pa§a §efa'atiyle curmu afv ve musahib 
olup Sultan Murad Han ile ma'an IstanbuTa gelmis. idi. Kendine 
ismine mensub sahilhane ve Kagithane Koyii'nde bir giftlik ve sair 
*atiyye-i humayun olup vezaretle gerag ve bazi hidematdan olur- 
ken §ah-i 'Acem iltimasiyle Yagma, ^ , sent: 1051 tarihinde tea- 
mim olunup Miskinler kurbiinde 'anasir [-1 erba'asi] tanmar ve *az- 
mii'l-bevar eylemi§dir m . 170 Tarih, I tarmyelidir. Tarih misra'i 1098 dir. Ǥerrm-i dil* klasik cdebiyatimizda 
«elif»e te§bih edilir. «Elif> de ebced de I oldugundan, ^gerha-i dil» ile yam «elif> ile tarih 
tamamlanmaktadir. 

171 Bk. Hadfka, II, s. 134437, — 51 — 

BAgl DUMANII ISMA'iL PA§A : Viizeradan iken Ni'met-i 
peri§an ^Li^ ^« , sene 1123 tarihinde ( azm-i cinan ve Tunus 
bagi mukabilinde defin-i hak-i nalan eylemisdir, 

SELMAN PA§A : Yanya mutasarrifi *Ali Pasa-zadedir. R%h- 

letu*l-ha§r; s*X\ dU^, sene 1177 tarihinde katl olunup ser-i maktu'u 

Asitane*ye gellip ba'dehu Kasr-i Sultan Murad kurbiinde defn olun- 
musdur, 

gAPA^-OGLU AHMED PA§A : Abdiilcebbar-zade'den galat- 
dir. Viizeradan iken Tevkif-i infiMl, Jlfl ^i-*>", sene 1178 tarihinde 
katl olunup ser-i maktu'u der-i devlete geliip ba'dehu Tasgilar'da 
gmar agaci dibine defn olunmusdur. 

'OSMAN PA§JA : Sabika Qirmen mutasarrifi olmusdur, Nukte- 
§inds-% devrari; j\j^ u-l^. -ej3, sene 1147 tarihinde terk-i diinya ve 
ser-i maktu'u Istanbul'a geliip ba'dehu Yamk 'Omer Kuyusu kur- 
biinde defin-i gah-i kabxr olmusdur (48 a) . 

*OMEK PA§A : Kroyalidir. Sabika Ohri sancagi mutasarrifi ol- 
musdur. Eg-gematet; ^-^l » sene 1172 tarihinde katl olunup ser-i 

maktu'u Istanbul'a geliip ba'dehu Ihsaniye kurbiinde 5 a y ir ~b a § 1?n ^ a 
defn olunmusdur. 

ES'AD PAgA : 'Adem-ogullarmdandir. Dort sene Mir-i hacc 
olup rical-i devletden olup ba'dehu ser-i maktu'u Asitane'ye geliip 
Saat-i irtihdlj Jt/^l .itL , sene 1171 tarihinde Tunus bagi kurbiin- 
de defn olunmusdur. 

ABAZA MEHEMMED PA§A : Sadr-i a'zam 'AH Pasa etba'm- 
dan olup rical-i devletden olup sef erde ordu-yi humayunda vezaretle 
gerag olup ba'dehu ser-i maktu'u der-i Devlet-i 'aliyye'ye geldikde 

Istirahat-i 'adem> ^ ^IjU , sene 1148 tarihinde gerif Kuyusu rae- 

zaristamnda defn olunup 'alamet vaz* olunmusdur. 

YUSUP PA§A : Ordu-yi humayun Oskudar'a gecmis iken der-i 
devlete ihzar ve katl ile 'azim-i darii'l-karar olup Gazi, &% , [1018] 
tarihinde Tunus bag] kurbiinde defn olunmusdur, _ 52 _ 

TIKNAKQI HASAN PA§A : Divan-i humayuna hazir olup 
ba'de'd-Divan sadr-i a/zam Yemi§Qi Hasan Pa§a i§aretiyle Hayru's- 
selef, ulJ\ >*, sene 1011 tarihinde Babii's-sa'ade sakfi tahtmda 
Qokerdiip katl ba'dehu tjskiidar'a defn olunmu§dur (48 b) . 

( OMEE PA§A : Bagdad valisi meghur Hasan Paga-zade Ah- 
med Pa§a merhumun kethudalarmdan iken damad ve ba'de zamanin 
vezaretle gerag vali-i hakim-i Bagdad olup ba'de'l-'azl katl olunup 
ser-i maktu'u der-i devlete evail-i Muharremde geliip Miskinler kur- 
biinde defn olunduguna Maktul 'Omer Pa§a^\ J> J >a* , sene 1190 
tarih vaki' olmugdur. 

CA'FER PA§A .: Viizeradan iken Maraz, j*^ , 1040 tarihin- 
de ba'de'1-fevt Qayir-bagi'na defn olunmu§dur. 

HAYDAR PA§A : Mezbur Ca'fer Pa§a'nm oglu olup bu dahi 
viizeradan iken Mariz, 'J*^ ■ sene 1050 tarihinde 'omrii tamam ve 
pederi yaninda 'azm-i darii's-selam eylemigdir, 

tSMAlL PA§A : Ibrahim Pa§a-zade'dir. Viizeradan iken en- 
Nizdm, r lL&Jl , sene 1022 tarihinde nizam-i 'anasir-j erba'asi tarimar 

ve Miskinler kurbiinde asude hak-i cennet-i karar eylemi§dir. 

'All PAgSA : Viizeradan iken VaktvfUuzlet, z}yXjiS 3 , sene 1044 
tarihinde 'azm-i eennet Miskinler'in derya tarafmda defin-i turbet 
olmu§dur. Lakin sandukasi ve seng-i mezari peri^andir (49 a). 

HtJSEYlN PA§A : Viizeradan iken Sadr-i a/zam Dilaver Pa- 
§a'nm sebeb-i katli bunlar[a] dahi sirayet ediip maktul oldukden 
sonra Arayi§-i hasendt, JL-* j*JJ , sene 1031 tarihinde Miskinler 
kurbiinde defn ohmmugdur. 

KARA HCSEYlN PAgA : Viizera'dan iken Haclet, a> , sene 
1033 tarihinde Miskinler kurbiinde defn olunmusdur. 

ELHAC AHMED PAgA : Ahiska valisi iken katl olunup Un- 
siyyet'hdne, «it c-^l , sene 1177 tarihinde bu vah§etgahdan firar 
ve iinsiyyet-hane-i cinanda karar eyleyiip Miskinler civannda defn 
olunmugdur. Belde-i mezburda cami'i ve sair hayri vardir. — 53 — 

DELl HALtL PAgA : Anadolu vlizerasmdan iken katl olunup 

ser-i maktu'u Asitaue'ye geliip Zarif; u*J» , [1190] tarihinde ehl-i 
bekaya redif Miskinler kurbiinde defn olunmu§dur. 

<OSMAN-OGL'U NASUH PA§A : Fi'l-asl Aydin a/yanindan 
olup namdar agal&nndan olmagla vezaretle gerag Kesrei, d.PJ", sene 
1120 tarihinde Eirdru'1-hacc olup her sene hizmet iizere iken Mag- 
mum^ +y>*+ , sene 1126 tarihinde Yafa kurbiinde katl olunup ser-i 
maktu'u Asitane'ye geldikde (49 b) Miskinler kurbiinde defn olun- 
mugdur, 

MAMALI-ZADE *OMEK PA§A : gorum zabiti iken vezaretle 
gerag olup ol esnada zuhur eden 'Acem sef erine me'mur iken tekasile 
sebebiyle katl olunup Suru§-i 'ar^J^^^sene 1136 tarihinde ser-i 
maktu'u Bab-i humayun'a vaz' olunmu§dur. Ba'dehu ref olunup 
Dedeler kurbiinde defn olunmugdur. 

DEFTERDAR HUSEYlN PA§A : Rical-i Devlet-i 'aliyye'den 

iken 172 i'anet-i e§kiya ile defterdar olup vezaretle gerag ve Basra 
valisi oldukdan sonra Asitane'ye ihzar olunup Futuh-% rahat^^j -_>:» 
sene 1103 tarihinde Bab-i humayun'da katl olunup cesedi ee§me 
pi§gahmda vaz* olunmu§dur. 

TIKNAKgi IBEAHlM PA§A : Enderun-i humayundan gerag 
olup Karaman valisi iken rikab-i humayuna ref olunan 'arzihal-i 
gikayet sebebiyle Anadolu teftigine me'mur olan 'Osman Pa§a'ya 
hitaben varid olan hatt-i humayun mucibince Konya'da miilaki ol- 
dukda Rihlet-i *a§k>j^^j, sene 1108 tarihinde bila amanin katl 
olunup ser-i maktii'u Asitane-i 'aliyye'ye irsal ve Bab-i hum&yuna 
mu'tad iizere ba'de'1-vaz' (50 a) Dedeler kurbiinde defn olunmus^ 
dur. 

ABAZA HUSEYIN PA§A 173 ve XAYYAK-OCrLU AHMED PA§A 

ve SARI KENYAN PA§A ve 'ALt MlKZA PA§A ; Bunlar Haleb'de 172 Metnin aslinda, satir ustunde, ince bir yazi ile *Ba§ baki kulu iken, R&§id» ibarcsi 
vardir. 

173 Abaza Hasan Paga olmakdir. — 54 — 

cem* olup ol esnada anda Serdar bulunan Murtaza Pasa saraya da'vet 
ve ikramen her birin bir odaya iskan edup ziyafe: esnasmda me'- 
muren katl ediip el J Uzletu selamet, JLOL. «JjJl , sene 1069 tarihinde 
ser-i maktu'lan Asitane-i 'aliyye'ye irsal olunup sesedleri Bablil- 
f erah haricine ilka olunmugdur. Bab-i humayundan ref olundukda 
tfekiidar'da Dedeler kurbiinde defn olunmusdur. 

MlRtMIRAN MAHMUD PAgA : Ibn-i 'Abdulmenaf. Viizera- 
dan iken Edremid'de alaka peyda ediip anda bir tek haramam bina 
ve icaresinden eami'inin imam ve hatibine vazifeler ve eeza eyle- 
mi§dh\ Vatan-i aslisi olan Uskiidar'a geliip Murad Reis mahallesin- 
de vaki' sarayinda ikamet iizere iken vakti tamam olup Vakt-i hie- 
ret, ^^£ jjj, sene 1114 tarihinde nhlet ve gehrin haricinde vaki' 

Haydarpaga mukabilinde Sik Serviler n&m mahalde defn olunmu§- 
dur* 

CtJNBl HALtL PA§A : Fi'l-asl Kapu Aga[si] Mustafa Aga'mn 
hizmetinde iken Devlet-i 'aliyye'ye miilhak ve vezarete miistahak 
olmagla iig tugla (50 b) Qerag olmus. idi, Mezbur Mustafa Aga ve 
Hasan Aga ikisi ma'an rikabma varup damen pus eylemek iizere 
yanasjip dabbesinden indirxip fi'l-hal gehid eylediklarinde Bab-i hu- 
mayun'a ilka olunup Telef4 mltanat ^jJ*L* <jilr , sene 1059 tarihi 
Rebi'u'l-ahirmda Uskiidar'da defn olunmugdur. 

DAfit IBRAHIM PASA : Mir-i ahur-i Ibrahim Pa§a. Viizera- 
dan iken Ibrahim-i ewel Bagdad valisi ve sani Diyarbekir'de iken 
Diyarbekir valisi Salih Paga biraderi Murtaza Pasa'nm miiba§ere- 
tiyle ser-i maktu'lari Asitane'ye irsal ve Bab-i humayun'a isal olu- 
nup ba'delm tfskiidar'da defn olunmugdur. Ibrahim -i evvel'in cesedi 
Imam-i a'zam <& ^<J*j civarmda defn ve sani dahi Diyarbekir 'de 
defin-i zir-i zemin olduklarma Ri&v&n, o { ^j > 1057 lafzi tarih vaki* 
olmusdur. 

DEFTERDAR MEHEMMED PA§A ; Kubbe nism iken sadr-i 
'asnn hastahgmda ba'zi na-seza 'amel ve zulm u ta r addiye el koyup 
bu sebebden sadr-i mezbur Siyavug Pa§a Intikalffll-vennai, cjsll J&\ * 

sene 1066 tarihi Reeebinde fevt oldugu gece mezbur dahi katl olu- 
nup Uskiidar'da defn olunmusdur. — 55 — 

KETHtJDA <ALt PA§A : Rical-i Devlet-i 'aliyye'den iken sadr-i 
a'zam kethiidasi olup vezaretle gerag ve ba'zi menasib zabt ediip 
hatta Misir valisi olup ba'deVazl ser-i maktu'u Bab-i humayun'a 
vaz* tezet-K&ne, * i*> , sene 1133 (51 a) tarihi Zilahir gurresinde 
Dedeler kurbiinde defn olunmugdur, 

YEKQE§M 'ABDULLAH PAgA : Vuzeradan iken hilaf-i nza- 
yi humayun iizere hareket eylemekle Takaddum-i ki§ver, jj^f ^aff » 
sene 1070 tarihinde katl olunup ser-i maktu'u mutad iizere gesme-i 
siyasetde nihade ve tJskudar'a defn olunmusdur. 

KURD IBRAHIM PAgA : Tariki iizere Ocak'da Kul Kethiidasi 
ba'dehu Yeniceri agasi olup vezaretle Qerag ve Diyarbekir eyaletiyle 
kamkar olmus. idi. Takdim-i ni'met, ^-» ^ 9 sene 1114 tarihinde 
katl olunup ser-i maktu'u Bab-i humayun'a vaz ( ve ref olunup De- 
deler kurbiinde defn olunmu§dur. 

MIR-I MlRAN MEHEMMED PA§A : Vuzeradan iken GasI, 
^ , sene 1090 tarihi Rebi'ii'l-evvelinin on dordiincu gttntt vefat 
ediip Dedeler dairesinde defn olunmugdur. 

ARSLAN PAgA : Ahiska beylerbeyisi olup celb-i mali sevda- 
siyle memleket-i Giircistan'a ihtilaf vermegin fitne ve fesada badi 
olmagla Erzurum valisi Ibrahim Faga'ya hitaben varid olan hatt-i 
humayun mucibince el~Gan% J>\ , sene 1091 tarihinde katl olunup 
ser-i maktu'u pi§gah-i Bab-i humayunda galita-i hak-i mezellet ol- 
mugdur. Ba'dehu ref olunup (51b) verasinda defn olunmusdur. 

MIT MIT OSMAN PA§A : Bundan akdem Turkman agasi olup 
beylerbeyilik ihsaniyle bekam oldukda zulm-i ta'addisinden §ikayet 
olunmagla Bab-i humayun piggahinda Istikamet, c^ltJ 17 S sene 
1012 tarihinde ceaasi tertib ve amn katliyle sair-i zulme terhib olun- 
mu§dur. Dedeler verasinda medfundur. 174 Tarih fcelimesinin tutan, 1002 dir. — 56 — 

MAHMUD PA§A, DtLAVER PA§A : Bunlar Haleb'de bulunup 
Serdar Murtaza Pa§a*mn ma f iyyetine me'murlar iken hilafgir ol- 
duklan eihetden Ba'atu'Uuzlet JjJl ^L, sene :i069 tarihinde katl 

ediip ser-i maktu'lan Asitane'ye irsal ve Dedeler 'arzinda defn olun- 
mu§dur. 

MURAD PAgA : Diyarbekir beylerbeyisi olup Ser'asker Hafiz 
Pa§a ma'iyetinde iken hilafgir bulunup otagina da'vet edftp iq aga- 
lanna igaret ve fi'l-hal hanger usurduler. Hakiyyet-i saldbet, 
^M* cJS^ , sene 1041 tarihinde ser-i maktu'u Asitane'ye geldikde 

Bab-i humayun'a vaz' olunup ba'de'r-ref Dedeler verasmda defn 

olunmugdur. 

BOSTANCI-BA§I AHMED PA§A : Devlet-i 'aliyye'de hadika-i 
hassadan Bostanci-basj olup vezaretle eerag oldukdan sonra ba'zi 
hidematda (52 a) bulunup TahsU-i hasenat, *Lw J^J 175 , sene 1067 

tarihinde 'azm-i 'arasat edtip Qayirbagi'nda defn olunmusdur. Mii- 
rur-i eyy amla kabri har&bdir. 

Mi'BtAR MEHEMMED PAgA : Fi'l-asl mi'marlardan iken 
Mi'mar Aga olup Cami'-i Cedid-i Ahmed Han-i ewel binasinda hiz- 
metinde bulunanlara itmam-i maslahat vuku'unda miinasib olan ik- 
ram ile tegrif olunup Bina'Emhii ve Mi'mar Aga ve sair ba'zilari 
vezaretle gerag kilmamak hususunda emr-i humayun varid oldukda 
bunlar dahi vezaretle ikram ve nail-i meram olmusdur ve Istan- 
buFda Zindan kapusu haricinde Qardak-onu nam mahalle karib dort 
yol agzi ortasmda bir direk tag gesme bin& ediip hala caridir ve 
balasmda tarih-i rakamisi budur ki TasMh-i ahde$t,^x\ ^^w 170 , 
sene 1013 tarihi 'adedi ile miisavidir ve sair hayri vardir. Seydhdt-% 
n&sut^^ ^L- 1TT sene 1027 tarihinde vefat ediip Uskudar'a defn 
olunmu§dur, 

KAVANOZ IBRAHIM PA§A : Anadolu'da lesker slirmege me'- 
mur [iken] 'avdetde kesret-i mezalim tohmetiyle Yedikulle'ye habs 175 Tarih terkibinin tutan, 1057 dir. 

176 Tarih terkibinin tutan, 983 diir. 

177 Tarih terkibinin tutan, 996 din — 57 — 

Te tamam-i eravali musadereden sonra ol mahalde ba-ferman-i 'all 
ayagina urgan baglayup saraya dek siiriiyup igeride Siyaset Qe§- 
mesi online ilka ettiler, On glinden ziyade Bab-i humayun'da yatup 
rayiha-i kerihasmdan lialka nefret geldikde (52 b) ref olunup Mu- 
kafat-% nasui; c*^ cikg* 17S , sene 1058 tarihinde Uskiidar mezaris- 
tanina defn olunmu§dur. 

HAFIZ MUSTAFA PA§A : Ispanakgi demekle sebeb-i §6hreti 
budur ki tstanbul'da vaki* Davudpaga kapusu dahilinde IspanakQi 
sokagi demekle meghur mahalde diinyaya geliip vezaretine dek ol 
mahalde sakin olmusdur. Rical-i Devlet-i 'aliyye'den iken Qavu§- 
bagilikdan vezaretle scrag olup nige menasibdan 179 sonra Moskov 
seferi 'askerine diimdar oldukda Edirne'ye vusulunde ol mahalden 
bir hatve ileri gegmeyup Peygamber 'aleyhisselamin sancag-i §eri- 
fine kerrat ile imdada me'mur iken asla lsga etmeyup katli lazim 
gelmig iken bir miiddet ipi uzadilip ba takdir-i Hilda Bagdad valisi 
oldukda selefi 'Omer Paga'mn katline sebeb-i miistakil olup ahali-i 
Bagdad rikab-i humayim'a zulni [ii] ta'addisinl i'lam eylediklerinde 
ba'de'l-'azl Diyarbekir kaTesine habs olunup tamam-i musadereden 
sonra ba emr-i humayun katl olunup Ferah-bah^ j^+j^ 9 sene 1190 
tarihi 'id-i adhasmda ser-i maktu'u Bab-i humayunda vaki* Qesme-i 
Siyaset soffasma vaz' olunup varaka-i yaftasmda imdad-i 'alem-i 
§erif taksirati tahrir olunup iig gun mururunda Uskiidar'da Dedeler 
kurbiinde §ahr£hda defn olunmu^dur, Seng-i mezarinda bu ruba'i 
yazilip ba'dehu ismi yad olunmugdur : 

Boyle buldum bu cihan[i] sanki bir zill-i hayal 
01 sebebden kimseler halimden etmezler su'al (53 a) 
Ben dedim elhukmiili'llah raziyim her emrine 
Cun ezelden boyle takdir eylemigdir Zii'l-celal 

Sabika Bagdad valisi olan maktulen vefat eden Mirii'1-hacc Ha- 
fiz Mustafa Pa§a deyii yazilmigdir. 178 Tarih terkibinin tuttn, 1059 dur. 

179 ^MenSsibdan* kelimesi, metniji aslmda «j-U-»La*» §eklinde yazilidir, — 58 — 

SEYYlD 'ABDULLAH PA§A : Maras ve Tokat ve ol havalide 
yedi yiiz tarihinden beri muluk-i tavayifden Ziilkadriye devleti ki 
yiiz elli yil kadar kimesne padi§ah olup ekseri maktul ve ahirii'l-mii- 
Juk olan gehsiivar-zade ( Ali Bey neslinden olup mir-i miranlik lie 
nige menasibda bekam ve Kadir-oglu demekle benam iken ciinha-i 
na-ma'lumu sebebiyle Kaz&A Vskildar, jUCI Us» sene 1187 tarihin- 
de ser-i maktu'u Asitane'ye gelup ba'de ref 180 olunup Dedeler kur- 
biinde sahrahda defn olunmu§dur. 

ISA PAgA : Viizera-yi Devlet-i 'aliyye'den iken ciinham zuhu- 
ruyla kii§te-i §em§ir-i Murad Hani olup Bostan^ mldmet^^^S^-i 
sene 1044 tarihinde ruh-i revam bostan-i 'alem-i balaya uruc ve 
gehadet sebebiyle cennat-i 'aliyata vuluc eyleyiip Dedeler kurbiinde 
defin-i hak-i 'ltirnak olmugdur. 

BAHRI MEHEMMED PA§A : Seddii'l-bahr'den gelup saray-i 
humayun'a duhiil ve hiisn-i hatt miinasebetiyle Sir katibi ve andan 
dahi iki tug iie gerag ba'zi menasib zabtmda vezaretle dahi olmu§ 
iken teka'ud ediip hacegan-i divaniyyeden olup Tezkireci ve Cizye 
muhasebecisi (53 b) ve Nisanci dahi olmu§dur. Bu hal iizere enfas-i 
ma'dudesi resided hit am ve Rebi'ii'l-ewelde 'azm-i darii's-selam ey- 
ledigini miis/ir §u ( era-yi 'asrdan Lutfullah Efendi bu misra/i de- 
misdir. 

Zevrak-i cismini gekdirdi 'anadan Bahr^ 

iS^ j.^ lPj^C ^o**- Jjj} 1s \ sene 1116. 
Dedeler kurbiinde defn olunmugdur 1 ^. 

'OSMAN PA§A : Devlet-i 'aliyyenin viizera-yi 'izammdan olup 
hidemat-i giizideler edasmdan sonra Asitane'de bulundugu eyyamda 
el-H&time, «"lll , sene 1077 tarihinde vefat ve 'asm-i 'arsa-i 'arasat 
ediip gerif mezari mukabilinde sahrahda defn olunmusdur. Seng-i 
mezarmda tarihi yokdur. Ogullarmdan biri Mustafa Efendi peder- 180 «Ba'de ref » kelimesi, metnin aslmda * ^)\ •**> » seklinde yazilidir, 

181 Tarih .misra'rain tutan, 1112 dir; tarih tamiyeli olabilir. 

182 Dskudar'da yaptirdigi sesmenin tarihi igin bk. Mecmtt'd, yp. 27 a. — 59 — 

lerinden otuz dort yil miirurunda Eykag, £>\ , sene 1111 tarihinde 
vefat ediip yanmda medfundur. Ve biraderi Mehemmed Bey dahi 
kannda§mdan on yedi yil sonra Suretu'l-furkan, o^\ °jf 18 *> sene 
1128 tarihinde anlara hem civar olmugdur. 

DEFTERDAR AHMED PA§A : Girid fethinde ibtida bunlar 
anda Defterdar olup ba'dehu vezaretle gerag olmugdur. Ba'zi gaza- 
larda hizmet uzere olup Asitane-i 'aliyye'de iken HadikaWs-sa'ddet, 
SjLJI \a>j*» 184 , sene 1035 tarihinde nhlet ve Dedeler kurbiinde defin-i 
tiirbet kihnmi§dir e IstanbuFda Ma'cuneu kurbiinde hanesi mukabi- 
linde Kadi'asker 'Abdurrahman Efendi cami'i §erifi havlisinden 
mekteb bina ve §adirvan icra eyleyiip kurbiinde vaki' (54 a) Miinadi 
mescidi ittisalinde dahi bir ge§mesi caridir. 

PlR MEHEMMED PA§A : Bostanci-ba§ihkdan vezaretle vali-i 
Misir olup ba'de'l-'azl tstanbul'da el-tstikarnet, c-*la-*Vl, [1033] tari- 
hinde §ehadet miiyesser olup, Dedeler kurbiinde medfundur. 

'ABDtJLKERIM PA§SA : Devlet-i 'aliyye'de defterdar iken el- 
Be§a§et, cJiliJi , sene 1034 tarihinde gehadet miiyesser olup Fezleke 
ta'yini uzere mazhar-i kahr-i kahramani olmu§dur. Dedeler kur- 
biinde medfundur. 

SADREDDtNZADE KARA MUSTAFA PASA : Seferli hane- 
sinde berber iken musahib-i §ehriyari olup Yenigeri agaligi ile gerag 
oldukdan sonra vezaretle iki kerre vali-i Misir olup ba'dehu nige 
hidematda istihdam olundugu esnada gakileri zuhur ediip bu sebeb- 
den Asitane'ye ihzar ve eiirmii muhakkak oldukda Halvet^j^, sene 
1036 tarihinde katl olunup Dedeler kurbiinde defn olunmu§dur. 

1LYAS PA§A : Viizeradan iken el-Afzam, r k*V) , sene 1042 
tarihinde tJskudar sarayi'na ferid-i vahid ihzar ve Istavroz bagge- 
sinde katl olunup ve anda defn olunmugdur (54 b). 183 Bk. Kufan, 2:5. SOre. 

184 T&rih terkibinin tutan, 1088 dir. — 60 — 

MUSTAFA PA§A : Vezaretle Defterdar iken ciinhasi zuhur 
ediip eUhzar, } \^M\ , sene 1041 tarihinde Istanbul'da katl olunup 
Dedeler kurbiinde defn olunmu§dur. 

MEHEMMED PA§A : Vuzeradan iken Kaimmakam olup el- 
Mazlum, rJ ^lkii 1S5 , sene 1048 tarihinde Yedikulle'de ba'de'1-habs katl 
olunup Dedeler kurbiinde defn olunmu§dur. 

AHMED PAgA : Vuzeradan iken M'at-i salabet, ^>U c^L, * 

sene 1054 tarihinde rihlet ediip Dedeler kurbiinde defn olunmu§- 
dur. 

MUSTAFA PA§A-ZADE MEHEMMED PASA : Mora valisi 
iken hakkmda emr sadir olup ba'de'l-'azl esna-yi tarikde Karasu 
menzilhanesi'nde me'mur olan miiba§ir gevvalde katl ediip ser-i 
maktu'u Zt§dn J julo , sene 1061 tarihinde Asitane'ye geliip Dede- 
ler kurbiinde defn olunmu§dur. 

AHMED PA§A : Vuzeradan iken hadika-i hassa'ya ihzar olu- 
nup Mdtem-i etkiyd, Ul r "U 1S6 , sene 1063 tarihinde mazhar-i tig-i 

celal olmagla §ehadet miiyesser olup Dedeler kurbiinde defn olun- 
mu§dur. 

FIRAEl HASAN PA§A : Vuzeradan iken cimnii sebebiyle fi- 
rar ediip (55 a) ahz olundukda Fenerbaggesi'nde DaMWl-cennat, 
olzll J^b 187 , sene 1120 tarihinde katl olunup anda defn olunmusdur. 

KASIM PA§A : Kapucular kethiidahgmdan Yenigeri agasi olup 

vezaretle gerag oldukdan sonra Asitane'de katl Bagge, <£\> , sene 

1011 tarihinde §ehadetle 'azm-i cinan eylemi§dir. Dedeler kurbiinde 
defn olunmugdur. 

DEBBA& MEHEMMED PA§A : Musa Pa§a damadidir. Sipa- 
hiler agahgmdan Yenigeri agasi olup ba'dehu vezaretle gerag ol- 185 Tarih kelimesinin tutan, 1047 dir. 

186 Tarih terkibinin tutan, 993 dur. 

187 Tarih terkibinin tutan, 1122 dir. — 61 — 

mugdur. Lagzide, *xyJ , sene 1056 tarihinde Asitane'de gehadet 
mliyesser olmugdur. Dedeler kurbunde defn olundu. 

MlR-I AHtFR AHMED PA§A : Yenigeri agahgmdan vezaretle 
Vali-i Misir olup ba'deVazl Asitane'ye geliip Niganci iken Afitah-i 
'alem-tabj, utile ^lul, sene 1028 tarihinde gehadet mliyesser olmu§- 
dur. Harmanlik semtinde defn olunmugdur. 

MEHEMMED PA§A HAMZA PA§A-ZADE'dir. Sipahiler aga- 
hgmdan Yenigeri agasi olup vezaretle gerag oldukdan sonra teka'iid 

ediip Asitane'de lsiArd'hat > c^\jU\ J sene 1070 tarihinde vefat eyleyiip 

Dedeler (55 b) kurbunde defn olunmugdur. 

KARA £AVU§ MUSTAFA PA§A : Qavu§lukdan yoliyle Yeni- 
geri agasi olup vezaretle gerag oldukdan sonra Asitane'de Vuslatu'l- 
be§er,^\ c-Uj'sene 1059 tarihinde katl olunup Dedeler kurbunde 
defn olunmu§dur. 

BODUR 'OSMAN PA§A : Diyarbekir valisi iken Turbet<ti?l-<az%z, 
jj\\ a, j , sene 1127 tarihinde katl olunup ser-i maktu'u Asitane'ye 
geliip Dedeler kurbunde defn olunmusdur. 

BERBER MUSTAFA PA§A : Viizeradan iken Suretu'l-kamer, 
jjb\ljj~>, sene 1037 tarihinde mahtab-i viicudu ufk-i kabre gurub 
eylemi§dir. Dedeler kurbunde defn olunmu§dur. 

SlLAHDAR IBRAHIM PA§A : Vuzeradan iken Misir valisi 
olup B&lig, A , Bene 1033 tarihinde Istanbul'da hudud-i 'omriine 
balig olmu§dur. Dedeler kurbunde defn olunmu§dur. 

DELI YUSUF PA§A : Vezir-L a'zam Husrev Paga'nm Qiragi- 
dir. Karar-i te'essiif, UuAi J J* sene 1042 tarihinde katl olunup cesedi 
Ayasofya'da Cebehane piggahma ilka olunmugdur. Ba'dehu Uskii- 
dar mezaristam'na (56 a) defn olunmusdur. 188 «Vali» kelimesinin metnin aslindaki yaziligi « e>J\) » seklindedir. — 62 — 

tSMA'tL PA§LA : Viizeradan iken Bursa'ya tasarruf iizere bu- 
lundugu eyyamda ta'addisi mesmu'-i Devlet-i 'aliyye oldukda Tak- 
dim-i kiyamet, tM ^, sene 1105 tarihinde ku§te-i tig-i kahr-i 
kahramani olup ser-i maktu'u Asitane'ye vaz< ba'de ref Dedeler 
kurbiinde defn olunmu§dur. 

TAVUKQU MEHEMMED PA§A 189 : Girid Ser'askeri iken 
ba'de'l-'azl 190 el-Mariz, ^J\ ™ sene 1071 tarihinde katl olunup ser-i 
maktu'u Bab-i humayun'a vaz* ba'dehu Dedeler kurbiinde defn 
olunmugdur. Fi'I-asI Kavukgu iken elsine-i nasda Tavukgu deyii 
gohret bulmu§dur. 

CENGl-OGLU <ALt PASA : Nemge sef erinde Sadr-i a'zam Fa- 
zil Ahmed Paga'nm ma'iyyetine me'mur olup ordu-yi humayun ile 
Belgrade 'avdet ve ikamet iizere iken zulm u ta'addisi rikab-i hu- 
mayun'a *aks ediip ba hatt-i humayun ser-i maktu'u Safabah§d, 
J>4**>, sene 1074 tarihinde Bab-i humayun'a vaz* olunmu§dur. Ba'- 
dehu Dedeler kurbiinde medfundur. 

TOPAL MEHEMMED PA§A : Donanma-yi humayun'da Vali- 
de kethiidasi 'Ali Pa§a ma'iyetine me'mur iken ciinhasi zuhur ediip 
ba emr-i humayun Kapudan Pa§a ba§tardesine ihzar olunup Peres- 
ti§4 Hakk,j>. jz~>jj sene 1070 tarihinde payzenlere emr ile katl ediip 
ser-i maktu'u Asitane'ye irsal Dedeler kurbiinde defn olunmu§dur 
ve cesedi deryaya ilka olunmugdur. 

'AMMAR-ZADE MEHEMMED PAgA : Tersane kethiidasi iken 
bi'1-fi'il Kapudan Pa§a olup Akdeniz'e me'muren revane oldukda 
Bogaz-hisar'a vasil ve tagra gikmaga havf ediip ol mahalde tevak- 
kuf iizere iken Asitane'ye adem irsal olunup 8ure-i dl4 Imrdn, 
dj* J I Zj*~ 192 > sene 1058 tarihi Cumade'l-ulasmda katl olunup ser-i 189 Metnin aslmda, sahife kenarmda, sonradan yazilmi§ oldugu anlagilan «Ra§id Ta- 
rihi'nde ismini Mustafa yazrm§ tashih oluna» ibaresi vardir. 

190 «Ba'deVazl» ibaresi, sonradan satir iistiine Have edilmistir. 

191 Tarih kelimesinin tutan, 1081 dir. Kelime «el-Maraz » olursa tarih tamdir. 

192 Bk. Km* an, 3. Sure. Tarih terkibinin tutan, 664 dur. — 63 — 

maktu'u Asitane-i 'aliyye'de Bab-i huniayun'a vaz' ve ba'de'r-ref 
Dedeler kurbiinde defn olunmugdur. 

DEFTERDAR HfSEYlN PA§A : Rical-i Devlet-i 'aliyye'den 
iken hizmet-i defteri ile bekam ve hidemati pesendide oldukda Sul- 
tan Mehemmed Han-i rabi* zamaninda vezaretle ikram ve vine hiz- 
metinde istihdam olunmugdur. Ba'de'l-'azl Fi cenndtin yeiesafelune, 

oj .Li oL r j 10S , sene 1102 tarihinde sehadetle 'azm-i daru's-selam ey 
lemigdlr. tlskudar'da medfundur. Ofullan Mustafa Bey ve Gafvi ( ?) 
Mehemmed Bey erendiler dahi rical-i Devlet meyamnda ma'ruflar 
idi. 

BAYAT-OGLU HALIL : Iki tugla ba'zi mahalle me'mur olup 
istihkakina binaea . vezaretle gerag olmu§ iken Yugnikiimu'Mah 
«ul JCzii 184 , sene 1196 (57 a) tarihinde diinyadan mustagni olup ser-i 
maktu'u Bab-i humayun'a vaz ( olunup ba'dehu Uskudar'da defn 
olunmugdur. 

EBUBEKiR FA§A : Estergon muMfizi iken ve Arslan Paga 
dahi ma'iyetine memur iken kal'eyi Nemge muhasara eyledikde is- 
timan ile Qikup kal'eyi teslim, eyledikde Allaliu'l-hafiz,^^ ^1, sene 
1095 tarihinde ba hatt-i humayun'a vaz' ve Dedeler kurbiinde defn 
olunmu§dur. 

HALtL PAgfA : Me§hu[r] 'Osman-oglu Nasuh Pa§a'mn kethu- 
dahgmdan vezaretle gerag olup Hille beylerbeyisi iken BuhuWl- 
Gennat,cj\±\ J^o 1M , sene 1126 tarihinde katl olunup ser-i maktu'u 
Dergah-i mu'allaya irsal olunmu§dur, Ba'dehu Dedeler kurbiinde 
defn olunmugdur. 

HALtL PA§>A : Zulm-i ta'addisi harie-i hadd-i i'tidal olmagla 
Bahri Aga yediyle ba f erman-i all Limni eeziresinde Be§aret~i miis- 193 Bk. Kufan, 74 (Miiddessir Suresi), Ayet 40. 

194 Bk, Kufan, 9 (Tevbe Surcsi), Ayet 28. 

195 Thrill terkibinin tutari, 1125 dir. — 64 — 

Kmm, tlr » t L-coU* , sene 1133 tarihinde katl olunup ser-i maktu'u Asi- 
tane'ye irsal ba'dehu Dedeler kurbunde defn olunmugdur. 

SUN'TILLAH PA§A : Igel mutasarnfi iken Mest-i rihletj w~* 
jJ^j , sene 1138 tarihinde katl ile nail-i §ehadet olmugdur, Dedeler 
kurbunde medfundur (57 b). 

ZEYNEL PA§A ; Eumeli muhassih olup ^ikayetgisi zuhfiriyle 
'Az%met4 muldkat, otoU c-*^ 19C > sene 1099 tarihinde Divan-i huma- 
yun'da katl olunup Seyyid Ahmed Deresi'nde defn olunmu§dur> 

GEDlK HCSEYlN PA§A : Kiitahya sancagmda Tavganli ka- 
zasinda Yegen 'Osman Pa§a ve Deli Veli Pa§a ikisi ma'an mezbur 
Gedik Hiiseyin Paga'yi Zu'l-celal ve 'tekram, r \J^ l j J^iVlji 197 , tarihin- 
de §ehid ediip anda bulunan Mahmud Bey dahi katillerin ser-i mak- 
tu'lari Asitane-i 'aliyye'ye mezbur tarihde irsal eylemi§lerdir. De- 
deler kurbunde defn olunmugdur 198 . 

MAKStTD PA§A ; Misir'dan ma'zul Asitane'ye geliip Ta$ffik4 
meyyitj^ ji^J, sene 1054 tarihinde Bab-i humayun'da katl olunup 
ba'dehu tJskudar'da defn olunmugdur. 

AHMED PAgA : Ohrilidir. Vezaretle gerag olup Hotin valisi 

oldukda bila-mucib cem'-i mala talib iken Ser'asker Abdi Pa§a me'- 
muren Isma'il Gegidi'ne da'vet ediip ba'del-katl Suretil'l-meldiketj 
^[Mil aj y ^ 199 , sene 1198 t§trih-i Ramazamnda ser-i maktu'u Asitane-i 
'aliyye'ye geliip ba'dehu Uskiidar mezarma defn olunmugdur. 

HtfSEYIN PA§A : Mir-i miran taksirat zimmnda firar ve Ru- 
ha*ya vasil olup halasi ihtim&liyle Asitane'ye irsal olundukda 196 « » icindeki ibare, satir iistime ilave edilmigtir. 

197 Bk, Kufan, 55 (Rahman Siiresi), Ayet 27. 

198 Metnin ashnda, sahife kenarmdaki ilavede « Gedik Mehemmed Pa§a Ankara 
tarafmtla Ma'lli Han semtlerinde ahz ve katl ve Pit 'Osman Pa§a ve Deli Pa§a Arnavudluk 
semtlerinde ipek taraflannda Mahmud Bey-zade Hasan Bey ma'rifetiyle katl olunduklari 
Ragid TarihTnde mezkurdur* ibaresi mevcuttur. 

199 Bk, Kur'an, 35 (Fatir Siircsi). Metnin aslinda, «S£<,reuVl-mel3Lyite» nin imlSsi 

«KbUl O^^ seklinde olup tatari, 1189 dur. — 65 — 

Mazlum, rJ &±* , sene 1016 (58 a) tarihinde katl olunmu§dur. Dede- 
ler kurbunde defn olunmugdur. 

EBUBEKlR PASA : Nemcje seferinde zuhiir eden taksiratma 
binaen Asitane'ye da Vet olunup §erefyab-i cennat o^ uU^i , sene 
1047 tarihinde cezasi tertib olunup Dedeler kurbunde defn olun- 
mugdur, 

StLAHDAR IBRAHIM PAgA ve MURTAZA PA§A : Ibrahim 
Pa§a Bagdad valisi iken habs olunup Mir-i ahur-i sani katl ediip 
ser-i maktu'u ile Diyabekir'e geliip Murtaza Pa§a'nm bagmi dahi 
Musa Pa§a me'muren keslip mir-i ahur-i mezbura teslim ediip 
Zin'nureyn, tjj^i$j , sene 1057 tarihinde ikisi dahi Asitane-i 'ally- 
ye'ye irsal olunmugdur, Dedeler kurbunde medfundur. 

MtCl (jrv) MEHEMMED PA§A : Defterdar-zadedir. Veza- 
retle Qerag olup ba'zi hizmetlerde iken Zu'n-nureyn,Jj^^, sene 1053 
tarihinde tstanbul'da vefat eyleyup Uskiidar'da medfundur. 

'ABDULVEHHAB PA§A : Cebeci-ba§ihk'dan vezaretle gerag 
olup ba'zi menasibdan sonra Bahkesir valisi iken Maslahatu'l-mah- 
§er, ^til <*U , sene 1147 tarihinde katl ediip ser-i bi-feri Bab-i 
humayun'a gelup badehu Uskiidar'a defn olunmugdur (58 b), 

TtJRK MEHEMMED PA§A : Belgrad muhasarasi esnasmda 
tekaslilu sebebiyle katl olunup Suretu'l-maide, »alil 5^ z0 °, sene 
1152 tarihinde ser-i maktu'u Asitane-i 'aliyye'ye gelmi§dir. Uskii- 
dar'a defn olundu. 

GEN£ 'ALI PASA : Nemge seferine me'mur olup Belgrad f et- 
hinden sonra Mihnetkme, *'L. &* » sene 1154 tarihinde Edirne sa- 
rayi'nda katl olunup ser-i maktu'u Bab-i hiimayun'a vaz* olunup 
ba'dehu Dedeler kurbunde defn olunmugdur. 

KARAG0Z MEHEMMED PA§A : Viizera-yi derya-yi 'aliyye'- 
den iken bir emr-i kabih zimnmda darb-i rikab ya'ni boynu urulup 200 Bk Kufan, 5. Sfire. Terkibin tutan, 748 dir. 

Forma - $ — 66 — 

ser-i maktu'u Bab-i humayun'a ba'de'1-vaz* Kaza-yi Mevld, ^LiS 
J^* 20 \ sene 989 tarihinde defn olunmugdur. 

HAMlD HAIJOL PAgA : Rical-i Devlet-i 'aliyye'den iken Ket- 
huda-yi sadr-i 'ali olup sadarete nakl muhr-i humayun ile bekam 
olmu§ idi. Velekad cVndhilm hi kdtibin fassalinahu c ala Hlmin hu- 
eterc^i* ^ J* «lU* ^fc-C ^b** Jll > £02 , sene 1199 tarihi Cumade'l-ahire- 
sinde ba'del-'azl Bozcaada'ya me'mur olup gehfidet miiyesser olup 
ser-i maktii'u der-i devlete geliip ba'de'1-meks Uskudar*da Dedeler 
kurblinde defn olunmugdur. Ba'zi asara muvaff ak olup saray-i Sadr-i 
a'zami kapusu pigg&him tevsi' ve sebil bina edlip (59 a) ve sair 
hayri dahi vardir. 

MEHEMMED PA§A : §u ( eradandir. Mafr.asi gerhfdir. Girid'de 
katl olunup ser-i maktu'u Dergah-i <alf ye geldiif ine Tec&vezallahu 
an seyyi'atihi, *L- ^ ^bl } 3 \f £C3 , sene 1079 tfrihidir. Dedeler kur- 
blinde defn olunmugdur 204 , 

VELtYtJDDlN PA§»A : Misr-i Kahire ve sair menasibdan 
Suretu'l-furMn, S*^\ lj^ £05 , sene 1128 tar::hi Ramazanmda katl 
olunup Qayir-ba§i'nda defn olunmu§dur. 

HttSEYIN PASA : Anadolu teftigine memur iken zulm-i ta'ad- 
disi Asitane'ye 'aks ediip kayd-i bend ile ihzar ve vasil oldukda 
§e§cihet; ^^~i , sene 1008 tarihinde Odun-kapusu haricinde avize-i 
gengal-i siyaset oImu§dur. Ba'dehu Dedeler kurbunde defn olun- 

musdur 20C . 201 TarUi terkfoinin tutan, 98 S dir. 

202 Bk. Kur'an, 52 (A'raf Sure&i), Ayet 52, Ayet-i kerimenin metnin aslmdaki imlasi 
sa JU l^ a\:La» i_jI:JC ^^ ^3 j §eklindedir ve ebced hcsabina gore tutan, 1190 dir. 

203 Tarih ciimlesmin tutan, 1080 dir. 

204 Metnin aslinda, sahife kenarmda su ibare vardir : «Sayda Beyrut eyalctinden ma'zul 
olup tohmet-i zulm ve 'aduvan ile muddet-i medide mahbus ' T e ba'dehu huzur-i humayuna 
ihzslr ve muaheze ve 'itabdan sonra katl olundugu RSsid Tarih fndc me2kurdur», 

205 Bk. Kufan, 25. Sure. Metnin aslinda imlasi « jb^il ij>- * seklindedir. 

206 Metnin aslinda, 59 a -63 a sahifeleri bo§tur. — 67 — 

[III. HAYRATI tSTANBUL'DA, MEDFENI BA§KA 
YERDE OLAN RlCAlJ Hamd-i Hilda ve salavat-i peygambera al u ashabma senadan 
sonra bu da'f-i kadim Hafiz Hiiseyin-i senakar-i miistedim boyle 
takdir ve ta'bir-i mafi'z-zamir eder ki viizera-yi kiram ve eslaf-i 
zevi'l-ihtiram taharrine ikdam iizere iken hatira sanih oldu ki sad- 
rii'l-sudur olan sahib-devletleri temyiz ve sair esnafm tefrik ve tev- 
fiz ediip el-haletu hazihi hayratlan ve sair hayrati Istanbul hava- 
lisinden olup medfenleri diyar-i aharda olanlar dahi miistakil serd 
ve vasil oldugum mikdarmi beyan ve ta'dad eyliyem ve min Allah 
el-i'ane ve'1-imdad ve minel-^abdihi'l-fakiri'l-istifaza ve'1-istimdad. 

KOCA MUSTAFA PA§A : Sadr-i a'zam olup ba'deVazl Bur- 
sa'da sakin iken Mu§tak-i Mevld; V>* Jlii* , sene 918 tarihi Rama- 
zamnda §ehid olup Mevlevihane mukabilinde defn olunmu§dur. Istan- 
bul'da ismine mensub iki mahalde cami'i vardir ve iki hammami ve 
Nevrekop'da eami'i ve sair mahallerde asar-i hayriyyesi vardir ve 
mezburun oglu Mehemmed Bey Efendi Qelebi Sultan Mehemmed 
Han miiderrisi iken pederinden iki sene sonra vefat ediip yanmda 
defn olunmugdur 207 . 

1SHAK PAgA : Ikinci def 'a sadr-i a'zam iken Murur-t lahut, 
£>y*V is** , sene 888 tarihinde ba'del-'azl vefat ediip Selanik'de 
defn olundu. IstanbuFda bir mescid-i §erifi ve bir gifte hammam 
bina ediip sonra bir teki ibtal (65 a) olunup yerine bir degirmen 
bina oiunmugdur 208 . 

GEDtK AHMED PAgSA : Sadr-i a'zam olup ba'de'l-'azl be§ sene 
miirurunda katl olunup anda medfundur. Bir gifte hammami ve ge§- 
mesi vardir 209 . 207 Tafsilat igin bk. Hadika, I, s. 132, 161-166, 167, 264. 

208 Bk. Hadika, I, s. 26. 

209 Bk. Hadika, I, s. 187, — 68 — 

LUTFl PA§A : Sadaretden ba'deVazl on sene miirurunda Di- 
metoka'da miiteka'id iken Za ( df, <^^ , sene 950, tarihinde za'af-i 
piri sebeb-i mevti olup vefatmda anda defn olundu. Kanuna miite'al- 
lik bir turki risalesi ve Istanbul'da bir gifte hammami ve gegmesi 
vardir. Damad-i gehriyari dahi olmu§dur 210 , 

PlEl MEHEMMED PA§A : Karamaniyii'l -asldir. Mevlevi Ce- 
laleddin neslindendir. Sadr-i a'zam olup ba'de'l-'azl on bir sene 
teka'ud ediip Silivri'de sakin iken c A§k-% dost,^js j~* , sene 940 
tarihi evasitmda vefat ediip cami'i civarmda defn olunmugdur. Is- 
tanbul'da Zeyrek kurbiinde cami' ve medrese, Mercan cami'i kur- 
biinde Terlikgiler iginde fevkani bir mescidi ve Haskoy'de dahi bir 
mescid ve bir tek hammami ve sair mahallerde dahi asar-i hayriy- 
yesi vardir 211 (65 b) , 

DAMAD HASAN PA§A : Sadr-i a'zam olup ba'de'l-'azl halile-i 
celileleri Hadice Sultan ibnetu's-sultan Mehemmed Han ile beraber 
iznikmid'e memuren varup anda iig sene ikamet ba'dehu Misir man- 
sibi ile vezareti ihsan-i humayun olup ba'dehu Urfa'da vali iken 
DuMWl-cennet xL J*^ 212 , sene 1125 tarihinde vefat ediip anda 
defn olunmu§dur. §EYH MEHEMMED NASUHI igiin Uskiidar'da 
bir zaviye bina ve miiceddeden su getiirdiip ve zaviye kapusunda 
ebna-i sebile ge§me icra ediip ve Sultan-i mezburenin Ayvansaray 
haricinde saray mukabilinde in§a eyledigi mektebi iki vakit kendi 
ruhigiin ecza vakf ve tescil eylemi§dir ve sair hayri dahi vardir 213 . 

gOBAN MUSTAFA PAgA : Sultan Selim-i evvel vuzer&smdan 
olup Ebu'l-feyz, J*J\ ?\ , sene 930 tarihinde nhlet ediip mukaddema 
tlskudar muzafatmda Gekbuze (Gebze) nam nahiyede bina ve 
'imaret ve kiitiibhane ve sair hayrati civarmda defin-i hak-i pak 
olmu§dur. istanbul'da Rumeli hisan'nda mektebi ve sair mahaller- 
de dahi asar-i hayriyyesi vardir 2 «214 210 Bk. Hadika, I, s. 129, 189-190, 256-257. 

211 Bk. Hadtka, I, s. 137-139, 207, 308. Piri Mehemmed Paga'nm ecdadi hakkmdaki 
Mustakim-zade'nin manzumesi igin aynca bk. Mecmu'd, yp. 141 b - 142 a. 

212 Tarih terkibinin tutari, 1124 diir. 

213 Cesmenin manzum tarihi igin bk. Mecmu'd, yp. 23 a, 

214 Kr§. Hadika, II, s. 132. — 69 — 

HAYDAR PA§A : Harem-i humayun'da hidemat-i guna gun- 
da istihdam olunup bi'1-istihkak vezaretle gerag olup Rumeli cani- 
foinde sancak beyi iken 'hzet-i cermet, ^ o^ , sene 930 tarihinde 
rihlet eylexnigdir. Istanbul'da medrese ve mescid ve gifte hammam 
ve ge§me ve Uskiidar'da dahi namiyle (66 a) me§hur sahll-i der- 
yada bir niizhet-feza kasr-i 'alisi vardir ki miistakil usta ve neferat 
muhafazasmda memurlardir. Kasr-i mezbftrun tarih-i binasi bu ter- 
kibdedir. NUh sad bist ve §e§> j£ 3 i* j*» * , ma'nasi dokuz yiiz yirmi 
alti sene demekdir ki ciilus-i Sultan Siileyman Han-i evvel tarihi- 
dir. Hatta ol kasrm havuzunu bina eden kimseye Ustad Hamza 
dedikleri dahi anda masttirdur 215 . 

IBRAHIM PA§A : Pederi Halil Pa§a ve anm dahi pederi Ib- 
rahim Pa§a ve anm dahi pederi Kara Halil Pa§a ciimlesi sadr-i a/zam 
olmu§dur. Kendi dahi sadr-i a'zam iken ba'deVazl Eynebahti'da 
vefat ediip Htrka, <>> , sene 905 tarihinde anda defn olunmu§dur. 
Istanbul'da Uzun gar§u'da cami* ve medrese ve mekteb ve Sarrac- 
hane kurbiinde me§hur gifte hammami ve sair hayri vardir^ 1 *. 

HADIM 'Alt PA§A : Iki kerre sadr-i a'zam olup ba'deVazl 
§eytan Kulu nam eelali iizerme ser'asker olup esna-yi muharebe[de] 
<Abd-i mu§tak,3^ ^ , sene 917 tarihinde gehadet muyesser olup 
anda cesedi zayi' olmu§dur. Istanbul'da Dikilita§ kurbiinde cami' ve 
medrese ve 'imaret ve tekye ve Karagiimriigu civarmda dahi bir 
cami'i ve bir gifte hammami vardir ki Zincirli Kuyu hammami de- 
mekle ma'rufdur ve kiliseden munkahb Ka'riye cami'i ve Mesih 
Pa§a cami'i kurbiinde bir gifte hammami (66 b) olmagla ol gar^uya 
<Ali Pa§a Qargusu deyu sebeb-i §ohret olmugdur ve Edirne'de dahi 
bir camil ve sair hayrati vardir 2 „217 *IZZET <ALl PA§A : Defterdar Damad Mehemmed Paga'nm 
kugiik ogludur, Kaleminde yoliyle Defterdar mektubgusu olup Def- 
terdar-i vakt bulunan Tiirk Ibrahim Efendi'nin vekaletiyle bekam 215 Bk. Hadtka, I, S. 95-96, II, s. 241. 

216 Bk, Hadika, I f &. 26-27, 246; istanbul'da Uzunsarsi'da bulunan camTinin ba§langig 
ve biti§ tarihlerinin ihliva eden kitabe metinleri igin bk. Mecmu'd, y\\ 34 b. 

217 Bk. Hadlka, I, s. 149452. ^ro- 
ve fevtinde 218 yerine defter-i sikk-i ewel-i ali nam olmugdur, Veza- 
retle nail-i meram olup ma'a'l-vezareye hizmet-i defteride kiyam 
iizere iken ciilus-i humayun 'akibinde Sadr-i a'zam 'Osman Pa§a*[ya] 
vezaret ile mlihr-i humayun irsal olunup Asitane'ye viisulune dek 
hem kaimmakam-i sahib-devlet ve hem Defter dar-i piir-'izzet olup 
sadr-i a/zam-i mugaruhileyh Asitane'ye geldikde bunlan Kevan 
ser'askerligi ile me'mur ediip anda mutasarrif iken kirk bes, ya- 
§mda vefat eyledikde Valide Sultan cami'i mihrabi oniinde defn 
olundugu Miinif'in bu tarihi ile mazbutdur : 

Geldi bu beyt-i murassa* tarih 
Cevherin harfi Miinifa gu la'al 
Rabb 'Izzet ( Ali Pa§a'ntn ede 
Me§hedin cilve-geh-i mihr-i cemal 

a Jul ^"lijj U OJ^ ^tj 

J> j^a -f*^L ^-y;, sene 1147. 

Divan-i e^&n vardir ve Kasimpaga'da bir segmesi can Usku- 
dar'da Kisikli nam mahalde §eyh Selami mescidine minber vaz ( ey- 

lemigdir 219 . 

SCKMELl <ALl PA§A : Defterdarhkdan sadr-i a'zam olup 

ba'de'l-'azl (67 a) on sekiz gun miirurunda Huril^J^j^, sene 1106 

tarihi §evvalinde Kasimpaga cami'inde c;ar§i basmda sebili ve ge§- 
mesi [vardir]. 

YAHYA PAgA : Eyub hatibi Mustafa Efendi'nin biiyiik oglu- 
dur, Nuh Efendi-zade Sadri-a'zam 'Ali Pasa'ya hizmet iizere iken 
etvar-i pesendide ve herkar-i guzide kabiliyetli kimse olmagla Pa- 
sa-yi mezburun §eref-i miizaheretiyle serefyab olup damadlari ol- 
mugdur. Sadr-i mu§arunileyhin def a-i ula-yi sadaretinde Ozii 220 mu- 
haf izi iken bin yiiz kirk sekiz tarihinde Ozii kal esini Moskof kef e- 
resi istila eyledikde anlari dahi esir ediip ba'de'l-itlak damad-i geh- 
riyarl olup Misir ve sair elviyede nmtasarnf Tirhala valisi iken 218 * Fevtinde* kelimesinin metnin aslmdaki yazihgi * *xSjj » seklindedir. 

219 Kr§. Hadi!<a t 11, s. 151, 257; gegme kit&besi iein bk, M*cmu'£, yp, 35 b. 

220 «Ozi» kelimesinin asil metindeki iml&si, < {$3}}\ * gekUndedir. — 71 — 

vefatma Ak ovah-zade Hatem Ahmed Efendi bu misra'i tarih bul- 
mugdur : 

Yahya Pa§a f%kara mdli igun can verdi, 

4*jj oV ^} ^ u '> ^ i/j sene 115S ' 

IstanbuFda Fazli Pasa Sarayi kurbiinde Asmali mescid[e] min- 
ber vaz' edup ve Galata haricinde iskele kurbiinde bir gesme ve sair 
asar-i hayriyyesi vardir 321 . 

OZDEMIR-OOlLU *OSMAN PAgA : Hulefa-yi 'Abbasiyye nes- 
lindendir. Sadr-i a'zam iken Tebriz'de Zilka^dede altmig yagmda iken 
vefat edtip anda defn olundufu 'Abdi nam ga/irin bu tarihi ile maz- 
butdur : Byliye ruhuna rahmet Hdd% tfjU ^j ^*-jj ^ ■ sene " 3 - 

IstanbuFda Sultan Selim kurbiinde bir medresesi olup murur-i 
eyyamla harab oldukda Kosem Valide (67 b) Sultan" miiceddeden 
bina.ve bir mescid. ve kapusmda bir gesme icrasiyla vakfmi ihya 
eylemisdir ve Paga-yi mezburun Rageekapusu dahilinde Hoca Pa§a 
rehguzarmda namiyla meshur bir gesmesi dahi caridir. 

MUBAD PAgA : Fatih mertmmun viizerasmdandir. Sadr-i 
a'zam olmamigdir. Anadolu'da Hama'da medfundur deyu meshur- 
dur. IstanbuFda Aksaray kurbiinde vaki* cami'inin tak-i balasmda 
olan tarihinden vakti ma'lxim olur. Fetekabbeleha kabulen Kasenen 
tL* %J L«lJtt ™ sene, 870. Ve cami'i kurbiinde medresesi ve Qifte 
hammami vardir. §adirvan ve havli kapusunda olan gegme Kara 
Davud Pasa'nmdir ki gegmenin yamnda medfundur 223 . 

KARA MUSTAFA PA§A : Ibn Orug. Merzifonludur. Sadr-i 
a'zam iken Belgrad'da Tekmil-i sadakat, iiU,* J~£r , sene 1095 ta- 
rihi Muharreminde eili bir yasmda katl olunup ser-i maktu'u Edir- 
ne'de Saruca Pasa Cami'indedir. IstanbuFda dariilhadis ve kiitiib- 
hane ve sebil ve Hoca Paget 4 arzinda mahalle iginde bir mescidi ve 221 Bk. Hadtha, I, &. 25, 61. 

222 Bk. Kufan, 3 (Al-i imran SGresi), Ayet 37. Cumlcnin sayi degeri S76 dir, 

223 Bk. Hadlka, I, s. 2G4-205; Mecmu% yp. SOb. — 72 — 

Galata haricinde Yag-kapam'nda ve Yedi-Kulle Mricinde vaki* ham- 
mam ve sair hayri dahi vardir 224 . 

DALTABAN MUSTAFA PA§A ; Manastnrhdir. Be§ ay kadar 

sadr-i a'zam olup Sa'adetu'l-mahgerjsi.^ Z*\+~,> sene 1114 tarihi Ra- 

mazanmda Edirne'de katl olunup Sink (68 a) meydaninda defn 
olunmu^dur, Istanbul'da saray mukabilinde Havuzlu cami'i kurbiin- 
de ismine izafetle meshur bir Qesmesi caridir 22 \ 

EAMl MEHEMMED PA§A : Eyyubidir. Edirne'de sekiz ay 
sadr-i a'zani olup ciilus-i Sultan Ahmed Han-i salis vak'asmda ihtif a 
ediip ba'de zamanin ba'zi menasibda tasarruf iizere iken Rodos'da 
Tuhfetu'l-mumimn, oc.>ll <^~ , sene 1115 tarihi Rebi'ii'l-ahinn 
dokuzuncu gunii vefat ediip anda defn oluninugdur. Eyyub'da Ni- 
gancilar cami'i demekle [ma'ruf ] mahalde mektebi ve gegmesi ve sair 
hayri vardir 226 . 

GURCU SBLEYMAN PA§A : Abaza cinsindendir. Alti ay ka- 
dar sahib-i miihr olup ba'del-'azl Rodos'da ikamet iizere iken Tur- 

betu 3 l-az%z, >jJI 'Lj , sene 1127 tarfhinde gehadet miiyesser olup 

tstanbuTda Fazh Paga sarayi kurbiinde bir mekteb ve sair asari 
vardir, 

FtKARl-ZADE SEYYtD 'ABDULLAH PA§A : Sadaretden 
ba'de'l-'azl Haleb valisi iken Vakt-i ha$ret,z>y^» ^y sene 1174 tari- 
hinde vefat ediip sadr-i esbak Ahmed Paga'nm yanma defn olun- 
mu§dur. tstanbul'da Tav§anta§i 1 nda bir mektebi vardir ve Eyyub'de 
Debbaglar hammami ittisalinde sahilhanesi kapusmda bir gegme 
dahi icra eylemisdir (68 b), 

§EHlD 'ALt PA§A : Iznikidir. Silahdar-;. gehriyari iken d£- 
mad-i sultani olup vezaretle kamkar olup ve musahib-i sehriyari ol- 
magla namdar olup Mora eeziresini Venedik keferesi yedinden ha- 
las ediip ertesi sene Varadin muharebesi esnasmda hem gazi ve hem 224 Bk. Hadika, 1, s. 171472, 173, 227, II, s. 39, 170. 

225 Bk, HacTika, I, s. 185. 

226 Bk. HaMka t I, s. 295. — 73 — 

sehid olup <Aliyy4 Qaz% 3 ^ jt J* sene 1128 tarihi §a'banmda Belgrad'- 
da nakl ve cami'-l kebirin mezaristanma defn olunup ertesi sene 
Belgrade Nemge istila ve yirmi iig sene miirurunda tekrar ehl-i is- 
lama f ethi miiyesser oldukda mustakil tiirbe bina olunmusdur. Mora 
ceziresi'nde bir cami'i vardir. Istanbul'da §ehzade cami'i kurbiinde 
bir 'fill kutiibhanesi ve bir gegmesi ve sair hayri vardir 227 . 

Gt)RCTJ ISMAlL PAS A : Yenigeri agahgjudan cer&g olup ba'- 
dehu Bagdad-i behis>abad valisi iken miihr-i humayun irsal olunup 
Asitane'ye gelmisdir. Alti ay kadar sadr-i a'zam oldukdan sonra 
'azl ve RodosV 28 irsal olundu el-Kesret, cjXJ\ , sene 1151 tarihinde 
<azm-i halvethane i beka ve Hanya'da defin-i turbe-i me'va olmu§- 
dur. Istanbul mukabilinde kasaba-i Kasimpasa'da Aynah Cesme de- 
mekle ma'ruf hayr-i car! bunlarm asar-i hayriyyesindendir. 

HACI AHMED PA§A : Antalya' dandir. Sadaretden ba'deVazl 
Bagdad ve sair bilada mutasarnf olup Haleb valisi iken Bag-% Kuds, 
^ ji; , sene 1167 tarihinde vefat ediip geyh Bekir zaviyesi'nde 
sair vuzeramn refik-i kabri (69 a) olmusdur. Istanbul'da Davud 
Pasa iskelesi kapusu haricinde bir mekteb ve Fatih Sultan Mehem- 
med Han tiirbesinin iki kapusunda birer ge§me icra ediip ve Galata 
mevlevihanesi'nde kira'at olunmak uzere Fasih 'Osman Dede Efen- 
di'nin Mi'raciyye masraf-i meblafi dahi ta'yin ve vakfmdan veril- 
mek iizere sart eylemistir. Ve sair hayri vardir. 

SEYYlD HASAN PA§A : Yenigeri Agasi iken vezaretle gerag 
olup yine mansibmda hizmet iizere iken sadr-i a'zara olmusdur. 
Ba'de'l-'azl Diyarbekir valisi iken IntiMlu'l-inah§er ? ^1 Jte'l 
sene 1161 tarihi Zilhiccesinde vefat ve anda defn olunmusdur. Is- 
tanbul'da Sultan Bayezid'in murekkebgiler Kapusu'nda bir fevkani 
medrese ve mescid ve mekteb ve tahtmda sebil ve cegme ve §eyh 
Vefa kurbiinde Hizir Bey Efendi kabrinin mukabilinde bir gesme 
icra ediip ve Fenayi Dede demekle ma'riif mahalde vaki' Akbaba 
mescidine minber vaz* ediip S2& ve sair hayrati vardir. 227 Bk. Hadika, V, s. 16, IT, s. 41, 51; Mecmu% yp. 43 a. 

228 Metnin aslmca, ^Rodos'a* kelimcsmden sonra mevcut olan «'azl» kelimesi, siyaki 
bozdugu igin buraya kanmami§Ur. 

229 Krs, Hadika, I f s. 157. — 74 — 

DEVATDAE MEHEMMED PA§A : A§gi-ba§i Mehemmed Pa- 
§a-zadedir. Sadaretden ba'de'l-'azl Misir valisi iken Hitdmuhu Misk, 
<il~* -ub^ , sene 1166 tarihinde vefat ve hiisn-i fratime ile inga'allah 
§ad olanlardandir, Anda defn olunmusdur. Istanbul ebvabmdan Egri 
Kapi haricinde Yeni mahalle demekle ma'ruf mahalde vaki' mahalle 
mescidine minber vaz' eylemi§dir 2S0 (69 b) . 

MEHEMMED SA'lD PA§A : Yirmi sekiz Qelebi Mehemmed 
Pasa-zade'dir. Sadaretden ba'de J l- f azl Mara§ valis:! iken Pdhize hiVat, 

±&- ajf L 231 , sene 1175 tarihi Cumade'lahirinda vefat ediip anda 
defn olunmusdur. Eyyub'da geyh Murad zaviyesi kurbiinde bir tek 
hammam ve Yavasi' kabri kurbiinde mescid bina ediip ve asar-i dahi 
vardir. 

MlR-I AHCK MUSTAFA PA§A : Pederi Corlulu 'All Paga'nm 

kethiidaligmdan vezaretle gerag olan 'Abdurrahman Pasa'dir. Ken- 
dileri Sultan Mahmud ve Sultan 'Osman ve Sultan Mustafa'ya ve- 
kiM saltariat olup ugiincii def ada ba'de'Kazl Midilli'de Tafalluk-% 
'ukubet, c^Jis. J\J , sene 1178 tarihi Zilka'desinin yirminci giinii 
gehadet ve ser-i maktu'u Bab-i humayun'da ba'de'1-vaz* yine cesedi 
yanma irsal ve defn olunmusdur. Istanbul'da Otakgilar kurbiinde 
cum'a kilmur bir zaviye-i Nakgibendiyye bina ediip ve kapusunda 
ge§me dahi icra eylemigdir ve sair hayri vardn\ 

MEHEMMED EMIN PA§A : Pederi Hind elgisi Yaghkgi Me- 
hemmed Aga'dir. Moskov seferine 'asker-i islam teveeeiihiinde 
'alenw §erif buniara teslim olunup Baba dagma ve Hotin ve Bender 
caniblerine vusul bulmus. iken *azl olunup yine cesedi yanma irsal 
ve defn olunduguna Katelehu rahmeten, ^jtj &i 232 , sene 1182 ta- 
rih vaki* olmusdur. Uskiidar'da Dedeler demekle ma'ruf Miskinler 
mahallesi mescidi'ne minber vaz' eylemisdir (70 a). 

HACI IBKAHtM PAgA : Sadr-i a'zam gorlulu 233 <Ali Pasa'nm 
kethiidaligmdan vezaretle Qerag ve Kapudan Pa§a dahi olmusdur. 23 D Kandilirdeki ?e§mesi igin bk. Iladtka, II, s. 167. 

231 Tarih kelimesinin tuian, 1145 dir, 

232 Tarih terkfbinin tut an, 1183 dur. 

233 «CorIuIu» kclimesi, asil metincle, * ikj>^ * §eklinde ysziUdir. — 75 — 

Bade'hu Misir valisi olup Kandiye'ye nakl olunmus iken Hikmet- 
hdne 4,-U.^C , sene 1124 tarihinde vefat ediip anda defn olunmu§- 
dur. Istanbul'da Eski Saray mukabilinde bir cami' ve sebil ve mek- 
teb ve bir tek haramam ve Kandiye'de bir fevkanl mekteb ve sair 
hayri vardir. 

StLAHDAR MUSTAFA PASA : Sultan Murad-i rabi'in silah- 
daridir. Vezaretle cerag olup Musahib ve Kapudan Pasa dahi olmu§- 
dur. Ba'de'l-'azl Tami§var'da Yuslatu'l-fatiha, </Ul <Uj , sene 1051 
tarihinde katl oiunmugdur. istanbul'da Husrev Pasa kurbiinde Ay- 
nah Cesme ittisalinde olan mescid anm binasi olup ve Tophane'de 
Kihs 'Ali Pasa cami'i mukabilinde ko§ede sebil ve gesme ve Fmdik- 
h'da dahi bir cesmesi caridir 234 . 

OKUZ MEHEMMED PASA : Okttz na'lbandmm oglu olup 
Harem-i hassa'ya gerag olmagla Okuzliik kendine lakab olmusdur. 
Ikinci def'a sadaretinden ba'de'l-'azl Haleb valisi iken TeTh, jJ." 
sene 1030 tarihinde §eyh Bekir zaviyesinde bina. eyledigi turbede 
defn olunmusdur. Ulukisla'da han ve cami' bina eylemisdir. Istan- 
bul'da Kara Gumriigu yamnda bir mescidi ve kapusunda bir gesmesi 
dahi caridir 235 (70b). 

TtRYAKt MEHEMMED PASA : Sadaretden ba'de'l-'azl Bag- 
dad valisi olup ba'dehu tuglari ref ve teka'iid ile Retne'de kain iken 
Suretu>s-secdet^~J\ h^ 23s , sene 1164 tarihi §a'banmda vefat ediip 
anda ziver-i beka olup defn olunmusdur. Istanbul'da Ahirkapu da- 
hililinde vaki' l3hak Paga mescidine minber vaz' eylemisdir. 

NAtLl 'ABDULLAH PA§A : Sadaretden ba'de'l-'azl Cidde va- 
lisi iken §eyh-i devran,j\ji> £-*, sene 1171 tarihinde azm-i halvet- 
hane-i beka olup Mekke-i mukerremde Mu'allat ( zZL* ) demekle 
ma'ruf mezaristanda defn olunmusdur. Istanbul'da Davudpasa iske- 234 Krs, Hadika, II, s. 61; Cihangir, Tophane ve FrnlikU'daki fesmelerinin manzum 
tarihleri isin bk. Mecmu'a, yp. 47 b, 129 ab. 

235 Krs. Hadika, I, s. 27-28. 

236 Bk. Kur'an, 32. Stire. — 76 — 

lesinde vaki* Niganci Bekir Pa§a mescidine minber vaz* eylemi§- 
dir 237 . 

PlR MUSTAFA PA§A : Rical-i Devlet-i 'aliyye'den iken veza- 
retle gerag olup ba'zi menasibda evkat-giizar iken Sayda'da dam-i 
ecele sayd olup Sennetu'l-berekdt, cX^}\ h^ , sene 1164 tarihi Sa- 
f erinde vef at ediip anda defn olunmugdur. tstanbuPda Kadi Qe§mesi 
kurbiinde bir fevkani mekteb ve yamnda bir tek hammam ve sarayi 
mukabilinde bir ge§me bina eylemigdir ki mektebe Ni'metullah Ef en- 
di'nin dedigi beyt-i tarihi budur ki tak-i balasmda masturdur : 

Kudsiyan dedi gorunce Ni'meta tarihini 
Mevki'-i esrar-i vahy-i Mustafa kenz-i 'ulum 

fjkJ\ 'jS \ S L^* j~j jl^J fy>, sene 1154 (71 a). 

KARA MEHEMMED PA§A : Viizeradan iken Misir ve sair 
menasib ile bekam olup Vidin valisi iken §eker-Mbe, .*l^ Jsl , sene 
1134 tarihinde vefat ediip mehd-i kabre defn clunmu§dur. Istan- 
bul'da Aksaray koprusu 'arzinda bir cami'i ve ge§mesi ve sair hayn 
vardir 238 . 

KANBUR MUSTAFA PA§A : Yenigeri agahgindan vezaretle 
gerag olup Bagdad valisi olmu§dur. El-Hitam, r J-l 239 , sene 1082 
tarihinde anda vefat eylemigdir. tstanbul'da Et-meydani kurbiinde 
fevkani Yayla cami'i anm asar-i hayriyyesindendir 240 . 

1SKENDER PA§A : Viizeradan iken Vize'de bir cami'-i gerff 
bina ediip Te§ekkur J Jl; , sene 920 tarihinde vefat eyledikde anda 
defn olunmu§dur. Istanbul'da Yeni Odalar'da Aga Kapusu demekle 
bolukler kapusu haricinde bir tarafi fevkani bir mescid-i 'all bina 
eylemigdir ki minber vaz'ma Sadr-i a'zam Kara Mustafa Pa§a mu- 
vaffak olmu§dur 241 . 237 Kr§. Hadika, I, s. 26. 

238 Kr§, Hadika, I, s. 174. 

239 Tarih kelimesinin tutan, 1072 dir. 

240 Bk. Hadika, I, s. 222-223. 

241 Bk. Hadika, I, s. 69; Mecmu'a, 121b. — 77 — 

GCMRCK(?tr HOSEYtN PA§A : Gumrukguliikden bin doksan 
dortde Valide sultan kethudasi ve Valide Sultan'in vefatinda Haseki 
Sultan kethudasi ve doksan begde vezaretle Silistre valisi olup dok- 
san sekizde istirdad olunup bundan sonra Tarik-i 'i&zet, o^ JjlT * 
sene 109S tarihinde vefat anda defn olunmugdur. Istanbul mukabi- 
linde Kasimpa§a hududu dahilinde Kulaksiz Ahmed Reis mescidi'ne 
minber vaz< edtip sair hayri dahi vardir. Of lu Edirne'den ma'zulen 
vefat eden Mustafa Efendi'nin of lu §akir Hiiseyin Bey (71 b) sa- 
hib-i divan ma'ruf §airlerden olup Haleb kadisi iken vefat etmigdir 
«Vezir-i imi§arunileyhin oflu Mustafa Bey'in <Osman-zade Taib Ah- 
med Efendi ile beyinlerinde ba'zi vuku'at sebebiyle <adet-i §u'era 
uzere hicvinde efergi miibalaga edup ancak hicv-i mezkur kizb-i 
mahz olduguna bir kag mahallinde i§aret hususa a<del-i guhftd ta'bi- 
riyle diirugunu tasrih etmig iken isnad-i bi-esas-i mezkuru zuref a-yi 
'asra hazir bir mazmun olup mu§arunileyhi ve oflu mumaileyhi ve 

nebiresi §akir Huseyin Bey'i bir kag niikteye kadar eylemi§- 

lerdir* 242 . 

HAMZA PA§A : Rical-i Devlet-i 'aliyye'den iken bir tarik ile 

vezaretle geraf olup Misir valisi iken TamdrnWUnUMl, JlfcVl ^ » 
sene 1094 tarihinde vefat edup anda defn olunmu^dur, tstanbul'da 
Peykhane kurbunde bir mescidi vardir 243 . 

FENARl-ZADE AHMED PA§A : Ceddi Sari Hamza'mn dor- 
diincii of ludur. Cedd-i sanisi Mehemmed gemseddin Efendi bu Dev- 
let-i 'aliyye'de ibtida §eyhulislam olan fazil-i bi-nazirdir. Kendisi 
Ebu'1-feth vuzerasmdan olup nice nice gazavat ve fiituhat hususa 
Ni'amii J l-cey§ olan Istanbul fethi zamamnda vuzeradan bulunup 
Fiituhat, d±P 244 sene 905 tarihinde vefat ediip Ayasofya'da na- 
mazi kilmup Bursada ceddi §emseddin [Efendi] yamnda defn olun- 
mugdur. Istanbul'da Valide hammami ittisalinde bir eami'i vardir 245 . 242 * * i$indeki ibare, asil metniti arasina sonraclan Have edilmistir. 

243 Kr§. Hadika, I, s. 95. 

244 Tanh kelimesinia tutan, S95 dir. 

245 Kr§. Hadika, I, s. 78. — 78 — 

DEFTERDAR SlNAN PA§A : Viizeradan iken Misir valisi 
olup Hudusu'l-mevt; ojti ^^, sene 995 tarihinde ba'de'l-'azl anda 
vefat eylemi§dir. tstanbul'da Mahmud Paga-yi veil kurbiinde bir 
f evkani mescidi ve sair hayri vardir 2 * 6 (72 a) . 

§EHStVAR-ZADE MUSTAFA PAgA : Mir-i ahur-i ewel iken 
vezaretle Kapudan Paga olup ba'de'l-'azl Ruha valisi iken el-Muzah- 
Jtar, ■ mH /&\ , sene 1176 tarihi Rebi'u'l-ahirinde vefat ve anda defn 
olunmu§dur, IstanbuTda Kasimpaga dahilinde vaki' Kulaksiz Ah- 
med Reis mescidini esasmdan hedm ve miiceddeden minareden gay- 
risini bina eylemigdir. 

KASIM PAgA : Viizeradan iken Rodos ser'askeri olup ve sair 
hidemat-i vezaretde bulunup Gelibolu'ya geldikde za'f-i piri ile 
Za%f, ^^ , sene 960 tarihinde vefat anda defn olunmu§dur. Istan- 
bul'da me§hur Kasimpaga nam karyenin caroi'i kebiri ma'levazima 
anm asar-i hayriyyesindendir. Medrese ve §adirvan ve iki 'aded her 
biri Qifte hammamlar anm vakfmm nrusakkafatindandir ve neslin- 
den kendi kerimesi Belkis Banu dahi cami'-i mezbure karib bina ey- 
ledigi kendi mektebinde defn olunmugdur ve Anadolu canibinde 
Bozyiik nam mahalde dahi bir cami'i vardir. 

iSKENDER PAgA : Bostanci-bagilikdan vezaretle gerag olup 
Kanlica'da vaki' eami'-i kebir bina eylemigdir ki tarih-i binasi tak-i 
dergahmda mastur olup KuUena bismi'Uahi'r-rahrnani'r*rahim Its 
^ j\ *-J\ AI^j , sene 967 misra'i tarihdir. Kendi dahi D&hU-i mer- 
hadjj£j\ J^b, sene 979 tarihinde vefat ediip mmi'i mezburun mey- 
damnda tiirbesinde defn olunmugdur (72 b) ve yamnda oglu dahi 
medfundur ve karibinde olan hammam ve karye-i mezbur mukabi- 
linde Yenikoy nam sahil-i bahrde vaki' bir §ifte hammam vakfmm 
musakkafatindandir, fetanbuFda dahi Egri-kapu dahilinde Yatagan 
Qe§mesi demekle ma'ruf hayr-i carinin ittisalinde olan mekteb ve 
Ayvansaray Kapusu haricinde bir gegmesi ve sair asan vardir 247 . 246 Kt§. Hadika, I, s. 126. 

247 Bk. Iladiha, 1, s, 224, II, s. 158-161. — 79 — 

CEZERt KASIM PA$A : Sultanii'l-kurra ve'1-muhaddisin ve 

burhanuVulemalValimin Cezeri merhumun hizmet-i §erifi He sa'a- 
det bulup anlarin nazarlariyla kam-aver oldugu cihetden Cezeri de- 
mekle gohret bulmugdur. Vezaretle nigancihkdan gerag olup ba'zi 
elviye zabti esnasmda Selanik valisi dahi olup anda cami' ve 'ima- 
ret ve sair hayrat bina eylemi§dir. Ba'dehu Bursa'da inziva uzere 
iken Emir Sultan kurbunde bina eyledugi medrese ve hammam ve 
sair musakkafatini Emir Sultan vakfma ilhak eylemigdir. Feyz, 
j** , sene 890 tarihinde vefat ediip medrese-i mezburede defn olun- 
mugdur. Safi mahlasiyle e§'an vardir. Istanbul'da Cagal-oglu Sa- 
rayi kurbunde bir cami' ve Eyyub-i ensari'de Zal Mahmud Pa§a 
cami'i ve medrese ve mekteb dahi asar-i hayriyyesi vardir 24 *. 

St)LEYMAN IA§A : Kapudanlikdan gelup iig kerre Kapudan 

Pa§a olup teka'iid eyledikden sonra dahi vilayeti olan Karabaglar'da 
iki sene mu'ammer oldukdan sonra §eyM'l-7nakbulin,&i ^ j~~, sene 
1179 tarihi Saferinde vefat ediip anda defn (73 a) olunmu§dur. Ol 
mahalde su getiirup <ali ee§meler icra eylemisdir ve Sugra nam ma- 
halde dahi korsan muhafazasi igin bir kal'e ve cami'-i §erif ve $e§- 
me-i latif ve hammam-i nazif ve sair [asar-i] hayriyye inga eylemig- 
dir. Istanbul'da Tersane-i amire zindani'nm oniinde bir ee§me ve 
zindan duvarmda Ok meydani Kapusu'nun haricinde dahi bir $e§- 
me iera eylemi§dir r 

JSKENDER PA§A : Viizera-yi Devlet-i 'aliyye'den olup hide- 
mi,t-i 'aliyye'den olup Bagdad'da lltifdt oUl , sene 912 tarihinde 
dar-i beka-ya iltifac ediip anda defn olunmu§dur. Istanbul'da Galata 
kullesi kurbunde Tophane'ye miigerref ma'ruf Mevlevihane anm 
asar-i hayriyyesindendir. Er^rusuh, £>-JI , sene 897 tarihinde bina 
ve vakf eylemigdir 

DOGANCI HASAN PA§A : Viizeradan iken Edirne'de 'Uzlet-i 
cennet, ^; f J^, sene 960 tarihinde vefat ediip bina kerdesi olan 
zaviyesinde defn o;.unmu§dur. Uskiidar'da bina eyledigi cami'in pi§- 248 Bk. Hadika, I, 3. 79-80 r 280-281. — 80 — 

gahmda v&ki' meydana Dogancilar deyii sebeb-i gohret olmu§dur. 

Vefatindan he§ sene mukaddem bina eylemisdir. 

KETENCt-ZADE '5MER PA§A : Silahdar-i gehiiyari iken 
vezaretle gerag olup ug kerre Bagdad valisi ve sair hidematdan 
bulunup Aydin kurbunde Elmah (73 b) nam kasabada Tekmil-i kis- 
met > ±+## j^C" 249 j sene 1100 tarihinde vefat ediip kendi bina ve 
hayri olan cami ( -i gerif ittisalinde tiirbe-i mahsusasmda defn olun- 
mugdur. Istanbul' da Tophane'de Topgular kiglalarmin kiigiik tara- 
findan Qubukgu limani demekle ma'ruf Qubuk^ular kurbunde bir 
mescid bina ve levazimim vakf ve in§a eylemi§dir 2 1*250 DEFTERDAE EBUBEKlR PA§A : Gerek defterdarhkdan ve 
gerek vezaretle Qerag oldukdan sonra hizmet-i mezbiirda istikamet 
ve nice cesim hizmetlerde tedbiri pesendide-i 'ukala olmus. kimse 
oldugundan na§i sadr-i a'zam Husrev Paga vahime-i duradur ile 
havfa tabi' olup ba'zi ciinha isnadiyla Mardin kal'esine ba'de'1-habs 
Galat; LU , sene 1039 tarihinde ihrag ve ihzHr ediip Musul'a karib 
mahalde katl ediip anda defn oIunmu§dur. Istanbul'da Davudpa§a 
Kapusu haricinde fevkani hagebi mescid bina eylemisdir. 

Kt)CtJK MUSTAFA PA§A : Ibn Hamza Bey. Viizera-yi kiram- 
dan olup ba'zi hidematda bulunup Inegol nam mahalde ikamet iizere 
iken bir carni' ve 'imaret ve hammam ve s&ir levazim-i hayriyye bina 
eyledikden sonra Tuhfej <k£ , sene 888 tarihinde rihlet edup rfth-i 
sultaniyyesi tuhfe-i ruhaniyan-i kudsiyan oldukda hayrati civarma 
defn olunmugdur. Istanbul'da Cibali kurbiinde §ifte hammami ma'- 
rufdur 351 (74 a). 

TtJRK AHMED PA§A : Rical-i Devlet-i 'aliyye'den iken veza- 
retle gerag olup mansibmdan Varadin seferine me'muren vasil ve 
Anadolu 'askeri ile esna-yi cengde sa'adet-i gehadete nail olmusdur 
ki Suretii'Z-furkan, ja^M £jj^> 1128 tarihinde vliki* olmugdur. Uskii- 249 Tarih terkibinin tutan, 1040 dir. 

250 Bk. Hadlka, 1, s. 74-76. 

251 B. Hadika, I, s. 185. — 81 — 

dar'da V&lide-i 'atik kurbiinde sabika Cavu§-ba§i iken bina eyledigi 
mektebi o nam ile ma'rufdur ve tahtmda 252 gegmesi earidir ve yine 
belde-i mezburede Davud Paga cami'i hareminde bir dahi bir fev- 
kani mekteb bina ve vakf eylemi§dir 253 . 

MUSAHlB MUSTAFA PA§A : Bolevi'dir. Viizeradan iken Is- 
tanbul Kaimmakam: olup damad-i §ehriyari olmu§dur ki Hadice 
Sultan'm zevc-i evvelidir. Seddii'1-bahr kal'esi muhafazasma me'mur 
olup Me^hhdne, i;Uii* , sene 1096 tarihi Zilka'desinde anda vefat 
eylemigdir. Uskiidar'da Salacak iskelesi kurbiinde bir ge§mesi cari- 
dir ki beyt-i tarihi Dudur : 

Der zamir-i hal ile tarih igiin 

EyyuhQ ? l J at§an menni ve§rebu, 

fj&\}£* jLUI i^ 251 , sene 1094 

YAHYA PAgA : Rieal-i Devlet-i 'aliyye'den iken vezaretle ge- 
rag olup Sultan Bayezid-i veil Han'a damad olup kubbe-ni§in iken 
ba'zi menasibla ikram olunup zabtma 'azimet iizere iken vatan-i 
asliyyesi olan Uskub'e vasil oldukda bir az eyyamda ikamet ediip 
bir cami f ve 'imaret ve ribat bina ediip ba'de'l-itmam canib-i (74 b) 
me'mura hareket esnasmda enfas-i ma'dudesi tamam ve 'azm-i 
darii's-selam ediip es-§efkat, ^J! , sene 911 tarihinde kendi hayri 
olan cami'i civannca defin-i tiirbet ve mazhar-i rahmet olmu§dur. 
tstanbul'da Kadirga Limam meydanmda bir gifte 'all hammam ve 
kurbiinde bir fevkar i mekteb-i 'ali-nam bina ve vakf ve in§a etmekle 
muvaffak olmugdur 255 . 

AHMED PA§A : Bostanci-ba§ihktan vezaretle gerag olup Ce- 
zayir ve sair emayi:: ve 'agayirde hiikumet 256 ediip Nemge hududun- 
ca vaki' a-^-ITU demekle ma'ruf sancakda ikamet ve tenfiz-i eva- 252 «Tahtmda» keiioesinden soma mevcut olan «vc» kelimesi siyaki bozdugu ipin 
Sikanlrmstir, 

253 Krg. Hadlka, I, u. 205, 222, 

254 Di'ger bir manzum tarili Icin bk. Mccmtfa, yp. 21 b 22 a. 

255 Krg. Hadtka } I, 3. 61. 

256 Metnin aslmda, *Hiikumct» kelimesi *^*C-» $eklinde yazihdir. 

Forma - S — 82 — 

mir-i 'orf ve §erf at iizere iken Mevkut-i Mydmet^^J oy^ , sene 
1103 tarihi hududunda nhlet eyledigi mahalde defin-i tiirbet kihn- 
mi§dir. Istanbul'da saray-i humayun kapularmda Demir-kapu kur- 
biinde Nevbethane civarmda bir cami'-i serif ve medrese-i latif bi- 
nasma muvaffak olmugdur 2 * 7 . 

SlKKE 'OSMAN FAgA : Damad olmugdur. Devr-i Sultan Ah- 
med Hani'de bir az muddet kubbe-nism ve ba'dehu Bosna mansibi 
ile cerag ve bir muddet ikametden sonra Bosna'dan <azl ve Silistre 
mansibma giderken esna-yi rahda yine Bosna sancagmda Canitsa 
nam kasabaya duhulda 'Abd-i hiiceste^:^ -^'sene 1144 tarihin- 
de ( azm-i dar-i beka ve kasaba-i mezburede bir cami'-i serif meza- 
ristanmda defn olunmugdur. Istanbul'da Haskoy'de Pa§a hammami 
demekle ma'ruf miiceddeden bir cjfte hammam bina ve bir yahu&i 
(75 a) bane ve sahilhane bina ediip kendi miiceddeden vakfma mu- 
vaffak olamayup benat-i Sultan Mehemmed Han-i r&b'iden Hadiee 
Sultan mlriden ba'de'1-kabz istira ediip kendii vakfi musakkafatina 
ilhak eylemigdir. 

ALTI BOOACA-ZADE AHMED FA§A : Viizeradan iken ba'zi 
hidematda bulunup Cirmen nam mahalde misafiretfen] ikamet iize- 
re iken Fevt4 'anasir-^e oy , sene 897 tarihinde nhlet ediip anda 
defn olunmu§dm\ istanbul'da Kadi (>smesi kurbiinde bir fevkani 
eami'-i ha§ebi hayri vardir* 58 . 

DO&KAMACI MEHEMMED FAgA : Yerigeri Ocagmdan tariki 
iizere Yeniceri agasi olup ba vezaret Hanya muhafazasiyla Qerag 
oldukdan sonra ba'zi menasib zabtiyla evkat-giizar iken Sivas valisi 
iken Dahlu>l-cennat,zA-l\ J^ S50 , sene 1120 tarihinde vefat ve 'azm-i 
'arasat eyleyiip anda defn olunmusdur. IstanbuFda Emir Buhari 
tiirbesi kurbiinde hanesi tahtmda bir gesmesi caridir ki tak-i bala- 
smda olan tarihi budur : 257 Bk. Iladlka, I, s. 44-45. 

258 Kr§. Hadika, I, s. SO. 

259 Tarih terkibinin tutan, 1121 dir. Terklb, iDahlu'l-cennet ^^ J^** 
$eklincle olursa, tutari 1120 eder. — 83 — 

Hazret-i Aga-yi ekrem ol dilir-i saf-dil 
Mefhar-i Bekta§iyan ol server-i haylt gurab^ 
Dogramac^ gohretiyle ol Mehemmed Aga kim 
Oldu hiisn-i hulk ile piraye-i zat ii sifat 
Ba§ladi bn ge§meyi kasd-i nzaullah igiin 2 * 1 
Ide her bir katresi mah§erde mahv-i seyyiat 
Bir muverrih te§negana soyledi tarih igiin 
Gel dild bit ge§me-i saflden ig ab-% haydt 
uU J\ #1 JjjL- Lt~ • Vj JS" 2 * 2 , sene 1114 (75 b). 

YA'KUB PA§A : Kagitgi-ba§i agalarmdan birinin azad kerdesi 
olmak munasebeliyle Enderun-i humayun'a gerag olup yoliyle Silah- 
dar-i gehriyari ve vezaretle gerag olup damad-i htidavendigari dahi 
olmu§dur. Halebu'§-§ehba ve sair biladda ferman ferma 263 ve Silistre'- 
de hikmet-ara oldukda Isti'cdl-i turab, ^J Jl^iJ 25 *, Sene 1159 tari- 
hinde vefat ve anda defn olunmugdur, tstanbul'da Kasim Pa§a nam 
mahalde Yahya Kethuda mahallesinde icra eyledigi ge§menin tarihi 
Ibrahim Hanif Efendi'nin bu kit'asidir : 

§ah-i devramn silahdari Aga-yi ho§4nsal 
Ya'ni kim Ya'kub Aga ol bani-i sahib-i kemal 

Qe§mesi tarihini boyle nida eyler Hanif 
Igiln Allah *a§kma bu ge§meden ma-i zuldl 
J^j *L* j>*ju ^ <£~* &\ ^Uisene 1145. 

'ALf PAgA : Tariki iizere Bostanei-ba§i olup vezaretle gerag 
oldukdan sonra Moskov canibine Devlet-i 'aliyye'nin gazaya tevec- 
cuhiinden sonra seksen iig tarihi Rebi'i sanisinde miihr-i humayun 
ile §erefyab olup dort buguk ay miirurunda ba'de'l-'azl Bogaz-hisan 
muhafazasma me'mur olmu§ idi. Bu esnada nezele isabetiyle bir ta- 
rafi mu'attal olup Tekfurdagi'nda teka'ud ve mu'alece ile me§gul 260 Bu misra, metnirt aslmda *Mefhar-i Bektasiyan ol server-i hayli gurab* seklinde 
yazili olup kafiye ve anlam bakimindan boznktur, 

261 «Kasd-i» kclimesinm metnm aslmdaki imlasi * iS**-^ * seklindcdir. 

262 Misra'm sayi degeriiiin tutan, 1115 dir. 

263 *Ferman-ferma» kelimeleri, metnin aslmda «ferman ferman» ^ekltiide yazilidir. 

264 Tarih terkibinin tutan., 1168 dir. — 84 — 

iken enfas-i ma'dudesi tamam Batime-i 'amel, jf *sL , sene 1187 
tarihi Ramazanmda hiram-i dar-i selam ve kevser ile iftar-i siyam 
ediip anda defn olunmusdur. Oskudar'da Ayazma kurbiinde vaki' 
sahilhanesi tahtmda bir gegmesi caridir ki tarihi budur : 

Evvel &bin ig oku tarihin 
Akdi ma'ayn-i 'Ali'den kevser 

jjT jjuU o^ L* (i^^' b5 , sene 1175. 
(76 a). 

GAZI ALt PA§A : tnayet-i Hakk ve lutf-i feyyaz-i mutlak ile 
ni'amU'l-ceys olan 'asker-i fiituhat-i Kostantiniyye ztimresinden bul- 
mak iglin saik-i takdir bunlari 266 Semiiz 'AH Aga namla Sultan Mu- 
rad Han-i sanfnin devletinde ricalinden kilinup hidemat-i layikada 
istihdam ohmarak tuga* 67 nail olup ba'de zaman ciilus-i Ebu'1-feth 
Sultan Mehemmed Han vuku'unda dahi giizide hizmetler gormekle 
uq tug veriliip vuzera-yi zi§an zumresine mulhak ve gazavat-i ke- 
sirede bulundugu cihetden lakab-i mezbur gkzi lafziyle tebdil oiu- 
nup Gazi 'All Pa§a deyii beyne'n-nas sahib-i igtihar olmusdur. Bu 
esnada Rumeli'nde Istanbul' a karib olan Qatalca nam mahalde 'ala- 
ka peyda ediip gift ve gubuk ve mezra'a ve sair medar-i ma*a§ ola- 
cak §eyler tedariki sebebiyle bir camiM ger.if binasina mubageret 
eylediigi vasil-i sem f -i humayun oldukda istizan ve izn~i padi§ahi 
lazim iken ol babda igmaz-i f ayn ve tekaslil eylemesi kenduye ciinha 
'add olunup bulundugu yerde ikamet ile me'mur ve nazardan sakit 
kilmagla te'dib olunup lcabet-i dost,^-^ ^U 1 > sene 877 tarihinde 
vefat ediip mezbur cami'-i §erif civannda defn olunmugdur. Kari- 
binde bir medrese ve sair levazim dahi bina eylemisdir. IstanbuTda 
Fethiyye cami'-i arzmda Yazici Muslihiddin mahallesi cami'inin 
dairesinde bir 'ali mektebi ve ana lazim olan evkafim kemayenbagi 
tedarik ve gart eylemigdir. Rumeli hisari kurbiinde Istinye nam kar- 
yede dahi bir gifte hammam ve vakfinm sair musakkafatma ilhak 
(76 b) eylemi§dir. Ba'de zaman ol karyenin Qifte hammama taham- 265 Misra'm tutari, 1176 dir. 

266 Metnin ifadesi burada bozuktur. 

267 «Tuga» kelimesinin, metnin aslmdaki ytmli§i f * 4-/ » §eklindedii\ — 85 — 

miilii olmamagla birini hedm edtip izn-i §er'le birini ibka ve hala tek 
hammam olmak iizere isti'mal olunur, 

YE&EN MEHEMMED PAgA : Kadimi rical-i Devlet-i 'aiiyye'- 
den olup iltizam erbabmdan iken vilayeti olan Antalya miiltezimi 
olup anda vafir ser[v3t] ii saman peyda edlip geldikde hacegan zumre- 
sine dahil ve Gumruk emanetine nail olup nice zaman kibar ve sigara 
hizmet-i halisane eyiemek sebebiyle kirk sekiz tarihinde vaki' Mos- 
kov seferi zuhurunda bizzat nail-i miihr-i §erif ve hadim-i <alem-i 
nebevi olarak Ada seferine 'azim ve yiizunden futuhat-i celile ve 
nusret-i celile zuhur ediip 'avdetle Asitane'ye ba'de'l-vusul 'azl ve 
ba'zi menasibda hizmet iizere iken §ark tarafma me'muren 'Acem 
seferine Ser'asker ve Nadir §ah ile esna-yi miilakatda §ehadet mii- 
yesser olup Zdt-% mecid, ^oi, sene 1158 tarihinde Kars kaPesi 
civarmda defn olunrnugdur. tstanbul'da Samatya kurbunde Haniyye 
cami'-i civarmda bir Qe§mesi el'an cari olup mevaliden §eyh-zade 
Yiimni Mehemmed Efendi'nin in§a eyledigi [tarih] tak-i balasmda 
niivi§te kilmmi§dir : 

Rukn-i devlet melce-i iimmet sutude-menkabet 
Murtaza-siret Mehemmed nam mahmudu'l-hisal 
Yegen Aga muhterem Gumruk Emini kim anm 
Sayesinde derdmendan-i cihan asude-hal 
Eyleyiip i'dad-i zat-i uhrevi kildi bina 
Boyle bir r,ev ge§me-i valayi ol ferhunde-fal (77 b) 
Bareka'llah 'ayn-i dilcu ge§me-i pakize kim 
Vech-i 'arza oldu Qiin hal-i siyeh zib-i cemal 
Ecrini mevfur ediip Hakk sa'yini megkur ede 
Fi sebili'llah beka-i hayra kildi sarf-i mal 
Yiimniya tegvik ediip 'atgani tarihin dedim 
lg Muhammed c a§k%na bu ge§meden md'i zulal 
JNJ j X. jm.^ x <j&* J- § 268 sene 1150 . 

DEFTEKDAR HASAN PA§A : Hacegandan iken Defter-i 
sikk-i evvel olup hidemat-i pesendidesi makbul-i humayun olmagla 
vezaretle gerag olup Devlet-i 'aliyye'nin kendiiye tevf iz olunan umur- 268 Misra'm tutari, 1151 dir. _ 86 — 

da istikamet ve ahiru'1-emr Konya valisi oldukda Z&t-i tayyib, cj\s 
^J* , sene 1122 tarihinde enfas-i ma'dudesi tamam suy-i darti's- 
selama hiram ediip anda defn olunmugdur. tstanbul'da Yeni Oda- 
lar'm §ark canibinde vaki* Sof ular Tekyesi demekle ma'ruf §eyh 
'Alaeddin Efendi'nin hayri olan zaviye bekaza'ullah-i ta'ala bir §eb 
muhterik olup dil-i *a§ik gibi harab oldukda kendi malinden bil-kiil- 
liye tekye-i mezburu bina ve levazimmi i'dad ve ihya eyleyiip tak-i 
balasmda Diirri Efendi'nin inga eylediigi tarih-i bi-nazir tahrir olu- 
nup hala mastur olmagla bu mahalle nakl u tastir olunmu§dur. 

Sahibiil-hayrat Defterdar-i 'ali-mekremet 

Hatem-i bani Hasan Pa§a vezir-i mu'temen 
§eyh-i hakkani 'Alaeddin Efendi cami'i 

Olmus. iken nar ihrakiyle viran [u] kiihen 
Hasbeten lillah ediip tecdidine sarf-i himem 

Eyledi am hulus-i tarn ile abad §en 
Sa'yini me§kur ediip Hakk hayrmi makbul ede 

Boyle etsiinler du'a bunda geliip ta'at eden 
Bu ibadetgaha Diirri soyledi tarihini 

Cdmi ( -i p&Mze z%bd ma c bed-asar-i hasen 

^..^ j[*\ -u^ Lj D>fL ^»Usene 1115. 

(77 b). 

DEFTERDAR-ZADE ELHAC tBRAfflM PA§A : Defterdarhk- 
dan vezaretle Qerag olup Misir valisi oldukda *azl olunup Vakt-i 
'uzletj^Jjs c**) 1 sene 1013 tarihinde hiicum-i e§kiya ile katl ve defn 
olunmugdur. istanbul'da Ne§at-abad demekle ma'ruf Defterdar bur- 
nu Sarayi ittisalinde bir cami'i ve sair hayrati vardir 269 . 

SARI MEHEMMED PA§A : Def terdarlikdan vezaretle gerag 
olup Selanik valisi iken §ukr-hab; Jy- Jj± > sene 1129 tarihinde ba- 
hatt-i humayun Kavala Kal'esinde katl olunup Rdqid Tdrihi tafsili 
iizere cami ( -i kebir dairesinde defn olunmu§dur. Istanbul'da §ahzade 
cami'i kurbiinde Firuz Aga mahallesinde bir ge§mesi ve Kumkapu 
kurbiinde dahi bir gesmesi caridir. 269 Bk. Hadika, I, s. 109, 264, — 87 — 

SOFU ELHAC MEHEMMED PA§A : Yeni$eri Agasi olup ve- 
zaretle gerag ve ba'zi menasibda zabt ii rabt iizere iken teka'ud ediip 
Yenikapu haricinde Mevlevihane kurbiinde giftlikde sakin ve mevle- 
viyye ile ulfet Iizere olmasi Sofu lakabma sebep olmu§dur. Sultan 
Mehemmed Han-i rabi' ciilusunda Sadr-i a'zam olup bir seneye ka- 
rib sadaretde ve ba'deVazl bostancilara nakl ve bir hafta miirurun- 
da Malkara'ya nefy olunup miirg-i ruhu kaf es-i cisminden azad kili- 
nip Tesettur, JLJ , sene 1069 tarihinde ba'de'1-katl anda defn olun- 
musdur. tstanbui'da Yenikapu dahilinde fevkani bir camiM §erif 
Kul kethiidasi Aga iken bina ediip tarihini Cevri (78 a) Ibrahim 
Efendi demigdir ki bir levhaya tahrir ve derun-i cami'de avize kihn- 
misdir. Mezbiir tarih budur : 

Sadr-i dindar veli-riitbe vezir-i a'zam 
Zayir-i beyt-i Hilda Haci Mehemmed Pasa 
Hami-i devlet ii din asaf-i dana ki odur 
Salik-i rah-i Hilda' hem-i kadem-i Mevlana 
Nige hayri eseri zahir iken diinyadan 
Sidk ile etdi [ heman ? ] resm-i hulusi icra 
Yapdi bir cami'-i vala ki olur her tarafi 
Sacidan-i harem-i ( ar§-i mecide me'va 
Dedi tarihini Cevri bu ibadetgahm 
Oldu ihlds He bu cami'-i UTlah bina 
L & ^l. » iM \j>^ ^J>1, Sene 1059 
Ve cami'-i mezburun tahtinda bir gesme-i latif dahi icra ediip 
tak-i balasmda bu tarih masturdur : 

Mehemmed Kethiida kim salik-i rah-i tarikatdir 
Derun- paki oldu miistefiz-i lutf-i Mevlana 
Ediip bu hayri cari kilmaga ihlas ile niyyet 
Fiituwet resmini kildi kemal-i sidkile icra 
Yolunda hankah-i mevlevinin bezl ediip malin 
Bu ziba ge§me-i paki yerinde eyledi hakka 
Bu ge§me ta olup cari iqe dilte§neler suyun 
Vere banisine ecr-i cezili hazret-i Mevla 
Dedi Hizr-i hired ey Mevlevi gordiikde tarihin 
Revan oldu bu <ayn-i pdkden ab-% haydt-efza 
\j\ oU J\ j-^A a? i iS^ o s 3j , sene 1034. — 88 — 

Ve cami'-i mezbura karib Evliya cami'-i demekle ma'ruf eami'-i 
§erifin karibinde dahi bir Qe§me icra ve ana karib Kara Agag de- 
mekle me§hur mahalde vaki' cami'-i gerifin kapismda dahi bir ce§- 
me icra eylemigdir ve mezbur Yenikapunun haricinde bir sebil dahi 
caridir 270 . 

KOPRULtJ MUSTAFA PA§A : Me§hur Koprulii-zade f atih-i 
Girid olan Fazil Ahmed Paga'nm kiiguk biraderidir. Sadr-i a'zam 

oldukda Nemge seferine me'mur iken (78 b) ln§ikak-i le§ker> Jliiil 

^J , sene 1102 tarihi Zilka'desi evahirinde sehadet miiyesser ol- 

mu§dur. Istanbul'da Akbiyik cami'i meydanmda Qarhaci Ahmed 
Efendi nam §eyhe bir muhtasarige zaviye bina eylemi§dir 273 . 

GtJL AHMED PA§A : Rical-i Devlet-i 'aliyye'den iken sadr-i 
a'zam kethiidasi olup hiisn-i siilukundan na§i vezaretle gerag ve 
nice menasib-i refi'ada hall ii 'akd-i umur-i 'ibadullah ediip Mar'a§ 
valisi olup savb-i me'mura 'azimet ve Erzurum'dan hareket eyleyiip 
'Aymtab'a bir merhale karib mahalle geldiikde TayyibWz-zM, 
jijjl ^ : L 272 , sene 1153 tarihi Rebi'u'l-ewelin on beginci gunii 'alem-i 
'ukbaya irtihal ediip na'gi 'Aymtab'a nakl ve Mevlevihane dairesin- 
de kendiiden sekiz sene mukaddem vefat eden Sagh-zade §eyh Me- 
hemmed Efendi kabrinin kurbiinde defn olunup 'azim-i bag-i kuds-i 
cemal olmu§dur. istanbul'da Kantarcilar [da] vaki' hanesi tahtmda 
bir ma-i leziz ve giil gibi bir ge§me-i ra'na bina eylemi§dir ki tak-i 
balasmda tarihi yoktur. 

KOPKtJLtJ-ZADE HACI AHMED PA§A : Eben an ceddin vu- 
zeradan olup pederi Nu'man Pa§a ve ceddi Mustafa Pa§a ve cedd-i 
'alisi Kopriilii Mehemmed Pa§a ciimlesi sahib-i miihr ve ziver-i sadr 
ve 'ammisi fatih-i Girid Fazil Ahmed Pa§a dahi kayd-i hayat sahib-i 
sadr olanlardandir. Kendileri bi'1-istihkak vezaretle gerag olup 
Tevki'i-i Devlet-i 'aliyye iken zuhur eden Moskov seferinde Rikab 
Kaimmakami olmug idi. 01 hizmet uzere iken beri taraftan (79 a) 270 Yenikapi'daki cami'inin manztim tarihi igin bk. Mecmu'd, yp. 34 b. 

271 Krs. Mecmu'd, yp. 116 a. 

272 «Tayyibii'z-zat> ibaresinin, metnin aslmdaki imlasi c .iiJH ^Ja » §eklinde olup 
sayi degeri 64 tutmaktadir. — 89 — 

Nemge Devleti dahi izhar-i 'adavet ve Belgrad'dan hareket ve def 'a- 
ten Ni§ kal'esine istila ve ahz eylemi§ iken bi'inayeti'llah ol taraf in 
dilaverleri ve serhat beyler [i] gazileri tekrar kal'e-i mezbureyi mu- 
hasara ve tazyik ediip bi'z-zarure yine kal'eyi teslim iktiza ediip 
lakin ol havalide vuzeradan bir kimse bagbug bulunmayup kafir 
dahi tevsi'-i zamana sebeb olur ve belki kiralmdan imdad geliir 
miilahazasiyla Koprulii-zadelerden bir vezir bulunmadikga kal'eyi 
ahir kimesneye vermem deyli 'ina [d] eylemegin mukteza-yi hal ve- 
zir-i mezburun ol savba rahi olmasi iktiza ve icra-i 'inam olunup 
yerine GiimrukQii Yegen Mehemmed Aga kethiida Bey bulunmagla 
vezaretle Kaimmakam olup mtigarunileyh Ahmed Pasa Nig tarafma 
'icaleten vusul ve kal'e-i mezbureyi dest-i dii§mandan istirdat ve 
miiceddeden tahliye ye duhul ve zabt eylemi§dir ki Qelebi-zade bu 
maddeye dedigi tarih budur : 

Ahndt Nemge bin yilz ellide almi§ iken Ni§% 

lS 4 * C$ J^ *"\5^ 5? ^ ^ r ^"^ Sene H50. 

El-kissa : Vezir-i mezbur ile'l-vefat nige menasib ile ikram 
olunur iken Sofya mansibi ile ikram olunup Silistre'den hareket ve 
savb-i me'mure 'azimet ediip esna-yi tarikde kal'e-i viicuduna dii§- 
man-i 'illet miistevli olup mansibma bir merhale karib mahalde nh- 
let Hadimii'l-adalet, JuJl ^ , sene 1181 tarihinde Sofya'ya 
na'§i nakl ii defn olunmu§dur. tstanbul'da Fmdikh nam sahilde Ka- 
zanci mahallesinde Tophane suyu'ndan bir ge§me icra ve lazime-i 
vakfm dahi §art ile ihya eylemi§dir ki tak-i balasmda Defterdar-i 
vakt bulunan 'Acem Kihci-zade Mehemmed Efendi'nin bu beyti ya- 
zilmigdir. 

Behgeti 'atgana tarih-i hitamm soyledim 
Qe^me-i Ahmed Pa§a oldu cari ab-i saf, 

JU Jf (Sj^ <sjbj\ Lib juH <*^ 273 , sene 1145. 

ESlR tSMAlL FA§A : Ocakdan degil iken Yenigeri agasi olup 
Rikab Kaimmakami dahi olmu§dur. Bin yiiz iig tarihinde Daltaban 
Mustafa Pa§a yerine Agay-i Yenigeriyan olup ba'dehu gam eyaleti 273 Bk. Mecmu% gost yer. — 90 — 

ile 'azl olmu§ idi. Curmu zuhuruyla katl olunmak ferman olunmu§ 
iken agah olup. Devlet-i Safeviyye'ye iltica ve ol haniye'ye firar ve 
bir kag sene anda karar ediip Ke§ake§-i mubteldy Mv jf [ ~f > sene 
1114 tarihinde anda defn olunmu§dur. tlskiidar'da Nasuhi Ef endi'ye 
mensub olan hankah minaresi ta'mir iktiza eyledikde esasmdan mii- 
ceddeden bina ve ihya eylemi§dir, 

KAMIL AHMED PASA : Belgrad'dan geliip Devlet-i 'aliyye'de 
hacegandan iken Sopa salan Ahmed Efendi demekle §6hret bulmus 
idi. Girid ma'zulii iken Defterdar ve Reis ve Sadr-: a f zam kethudasi 
dahi olmu§ idi. Vezaretle §erag ve nice menasibda umur-i 'azimeyi 
hiisn-i tedbir ile kahb-i haseneye ifrag ediip hizmet mukabili Misr-i 
zatu'l-ehram mansibiyle ikram olunup hizmetini itmam ve Kandiye' 
[ye] nakl ile istihdam olunmu§ idi. 01 eyyamda enfas-i ma'dudesi 
reside-i hitam olup Hiram-i dar-i seldm r %J\ ya ^ !>- , sene 1177 ta- 
rihinde ol mahalde ta'yin-i kabr u makam ve ila yevmi'l-kiyam aram 
eylemi§dir. Uskudar'da Bandirmali §eyh Yusuf Efendi merhumun 
zaviye-i refi'asim ta'mir ve tevsi' ediip kurbiinde clan tiirbesini tec- 
did-i kiilli ile hiisn-i nizam vermigdir (80 a) . 

DERVi§ MEHEMMED PA§A : Ibn 'Abdiilkadir Efendi. Pe- 
deri Nasuhi Efendi dairesinde olup kabri dahi a idadir. Kendiileri 
Defterdar kalemine §akird olup vaktinde gelen defter darlara hiz- 
metden dur olmayup ordu-yi humayun ile seksen iki tarihinde Kise- 
darlik hizmetiyle Moskov seferine 'azim ve be§ sene anda pey-ender- 
pey hizmet-i Devlet-i 'aliyye'ye mulazim olup tarikat iizere nihayet 
matlabi olan hizmet-i defteri-i §ikk-i evvel ile bekam olup bu hal 
iizere sancag-i §erif ile Asitane-i 'aliyye'ye 'avdet eyledikten sonra 
bir kag gun 'azl ve yine ibka olunup Kethiida Bey bulunan Recayi 
Mehemmed Aga ile becayi§ kihnup bir kag giin dahi kethiidalikda 
hizmet-i pesendide-i humayun olmagla miihr-i §erif ile ikram ve 
ser-i sadr-i sudur ikram kilinup yirmi aya karib anda dahi meks 
iizere iken vakt-i mukadder tamam ve 'azl ile telhkam kilinup me'- 
muren Sakiz ceziresinde ikamet iizere elli yagmi miitecaviz iken en- 
fas-i ma'dudesi tamam ve 'azm-i daru's-selam ediip gefa'ati 1%-ehVl- — 91 — 

kebdir, Jlf J*N ^lii 274 , sene 1191 tarihi §ehr-i mevlid-i §erif eva- 
hirmda anda kal'e haricinde Misirh-oglu cami'inde defn olunmu§- 
dur. IstanbuFda bulundugu eyyamda nice hayratda muvaffak olup 
ezctimle Hazret-i Ebi Eyyub radiyallahu anhu civarmda olan cami'-i 
§erifi miiceddet riitbesini ta'mir-i ktilli ediip Biiyuk iskele yolunda 
bir ge§me icra ediip tak-i balasmda Vasif in tarihi tahrir olunmu§ 
dur ki budur : 

Sadr-i derya-dil u cuyende-i hayr u hasenat 

Ya'ni Cem-mertebe Dervi§ Mehemmed Pasa (80 b) . 

O felek paye-ki cuy-i himem-i ikdamm 

Daima eylemede semt-i salaha icra 

Halid-i sa'y ile ta'mir edicek bu def 'a 

Yapti bir ge§me dahi kildi *ata§a irva 

Kildi hele siikkan-i Ebi Eyyubi 

Suya muhtae idi o cay-i miibarek zira 

Vasifa fevze bu hayr alet olur diinyada 

Ola 'ukbada bedel cedvel-i tesnim ana 

Qiksa hame felege yazsa sezadir tarih 

Sadr-i asr eyledi bu ge§meyi lilldhi bind 
L -uj <^t- j. &jbA ^fi j-ju* 275 , sene 1190. 

Bundan ma'ada Nasuhi Efendi zaviyesi ve Savak tekyesi ve 
Mevlevihaneler ve niqe mesacid ve cevami' ve zevaya ve ma'abid 
bina ve ihya eylemigdir. 

UZUN YTJSUF PA§A : Devlet-i 'aliyye ricalinden ve her man- 
sibda eslafmm ehl-i kemalinden olup hudemadan olmagla vacibii'l- 
ikram olup bi-hasbe'1-istihkak Qavu§-ba§i iken vezaretle gerag olup 
menasib-i *adided€; evkat-giizar iken eyalet-i Bosna kendiilere tev- 
cih olunup dur u dxraz hiikumet ve vezaret iizere iken bir ciinha 
sebebiyle Muhtefi, j:£ , sene 1130 tarihinde §ehadet miiyesser 
olup rihlet eyleml§dir. IstanbuFda Aksaray kurbunde Orug Gazi 274 Bu hadis fcin bk. Ebu Davud, Siinen, Kitab al-Sunnah, bab 21 »; Timizi, Sunen, 
«Kitab al-Kiyamah, bab :il»; Ahmed b. Hanbal, Musnad, c. Ill, s. 213'den naklen A. J. Wen- 
sinck, Concordance et indices de la Tradition Musulmane, Tome I- VII, Leiden 1936-1969. 

275 Tarih misra'inm tutan, 1184 dttr. — 92 — 

mahallesi'nde cami'-i §erif mukabilinde saraymdan miifrez mahalde 
bir fevkani mekteb bina edlip tahtinda dahi bir ma'-i leziz icra ve 
ol havalide Ta§ mekteb demekle §6hret-numa olup tarih-i rakamisi 
natik oldugu iizere Eeh-guzer jJL&>, sene 1125 tarihinde insa kilm- 
mi§dir. 

*ALl PA§A : Zi§tovlu demekle ma'rufdur. Pa§a-yi merkum vi- 
layet-i Rumeli'nde (81 a) Rusguk nam kasabada tevellud ediip mii- 
rur-i eyyamla Istanbul'a geliip Uskiidar'da Balaban iskelesinde vaki' 
Sultan Ahmed Han-i sails merhumun validesi merhume Valide Sul- 
tan hazretlerinin evkafmdan Zi§tov mukata'asmi nige zaman iltizam 
edup Zi§tovlu 'Ali Aga demekle beyne'n-nas ma'rufdur. Ve mukata'a-i 
merkumda kitabhane ve mekteb-i §erif hayratma muvaffak olup Hi 
han karyesinde miiceddeden hagebi bir kopru bina edup E't-tekasur, 
J&1\ , sene 1152 tarihinde Surre Emini olup 'azim-i hacc-i §erif ve 
yine mukata'a-i merkumu zabt a'yan-i vilayetden Bostan-oglu nam 
kimesne mabeynlerinde niza/ vaki' olup mukata'a-i merkum yedin- 
den nez< olunup Istanbul'a geliip Hazret-i Halid'de medfun Darii's- 
sa'adeti'§-§erife agasi Elhac Be§ir Aga'ya halini 'arz eyledikde iig 
sene ber tahvil ile Uskudar'da vaki' merhume 'atik Valide Sultan ev- 
kafi tevliyeti merkum 'Ali Aga'ya tevcih ve ihsan ve Kapucu-baplik 
veriliip ve Zi§tovi mukata'asi kendiiye ibka ve bu 'unvanla gidiip 
mukata'a-i merkumu zabt, kendinin hilafmda olan Bostan-oglu'nu 
hem kal'e-bend hem ltlak etdirup ba'dehu yine Istanbul'a geliip 
Sadr-i a'zam Hasan Paga'nm zamamnda Ba§ Baki Kulu olup ve 
ba'dehu Sipahiler agasi olup 'azl olup ve ba'dehu Darii's-sa'ade Aga- 
si Begir Aga f evtinden sonra mukata'a-i merkum maktul Be§ir Ag a'- 
nin vaktinde yine yedinden nez< olunup ba'dehu maktul Aga katl 
olundukda mukata'a-i merkum yine kendine ibka ve ba'dehu Sultan 
Mahmud 'aleyhi'r-rahmeti ve'1-gufran hazretleri dar-i bekaya irti- 
hal eyledikde Sultan 'Osman merhumun zamamnda yetmi§ senesin- 
de def 'aten (81 a) Kapucilar Kethiidasi iken Darii's-sa'adeti'§-§erife 
Begir Aga merhumun zamamnda sene-i merkumda yine Vaiide-i 
'atik evkafi tevliyeti kenduye ihsan buyrulup yirmi iig gun zabt ve 
sene-i merkumda yine maktul Mustafa Pa§a 'azl ve Ragib Mehem- 
med Pa§a nasb olundukda Haleb'den sahib-i miihr gelinceye kadar 
merkum miigarunileyh 'Ali Aga iig tug ile kaimmakam olup otuz 
dokuz giin kaimmakamhk ediip ba'dehu Haleb eyaleti tevcih ve se- — 93 — 

fine ile revan olup air miiddet anda ikamet ve ba'dehu Ozii muhaf izi 
Silistre eyaleti kendliye tevcih ve bir kag sene zabt ve ba'dehu Vidin 
mansubiyle kamyab anda ikamet iizere iken Mubtezel, Ji^* , sene 
1172 tarihinde fevt olup Sultan Bayezid cami<~i mihrabi oniinde 
defn olunmugdur. Istanbul'da Alti Mermer kurbiinde Serv ( ?) mey- 
dani demekle ma'ruf mahalde hanesi mukabilinde bir gegmesi cari- 
dir 276 . 

NtgANCX KARA DAVTJD PA§A : Enderun-i humayun'a gerag 
olup Kapu agaligmdan Sebat, cL* , sene 903 tarihinde tevki'-i olup 
Subut, o^ A , sene 908 tarihinde vezaretle Qerag olmusdur. Suretu'l- 
buruc, £,jJl oj>- 277 , sene 911 tarihinde nhlet eyledikde Gekbuze'- 
de defn olunmu§dur. tfsktidar'da Kavukcular kurbiinde iki kubbeli 
bir camiM §erif bina eylemi§dir. Kubbelerinin fasilasi sakf misilli 
tavan bina olunmugdur. Vakfiyesinde ma'lumu (82 a) oldugu iizere 
ol eyyamda Uskiidar beldesi mezbur Gekbuze'nin nevahisinden ol- 
mak iizere musarrahdir. Elhaletu hazehu emr-ber-'akis olup Uskii- 
dar beldesi mevleviyyet ve Gekbuze anin nahiyesi olmugdur 278 . 

SARIM DEFTERDAR tBRAHlM PA§A : 'Acem Kilici-zade 
Behget Mehemmeti Efendi biraderidir. Defterdarhkdan ba'de'l-'azl 
vezaretle qerag olup sefer-i humayun'a me'mur ve ser'asker dahi 
olup ba'deVazl Silistre'de ikamet iizere iken feeW behi§t, ^~ r o^ 
sene 1184 tarihinde vefat Ya'kub Paga nam vezirin kabri yamna 
defn olunmu§dur. Istanbul'da Engiiriilii medresesi kurbiinde vaki* va- 
lidesi kabrinin piggahmda bir sebil vardir ki vakt-i tahrirde harab 
idi. Biraderi mezbur anda medfundur. Lakin sebil-i mezbur Behcet 
Mehemmed Efendi demekle meghurdur. Vaki'-i hal mukaddema tah- 
rir olundugu vech uzeredir ki binasma miibagir ve Emin olan vekil-i 
harg 'Ali Efendi'den tashih olunmugdur. 

HACE FAZLULLAH PASA : Sultan Murad-i sani devletinde 
kuzatdan Kutbeddin Efendi'nin ogludur. Bayezid-Han-i sani devle- 276 Ce§menin manzum tarihi i?in bk. Mecmu'd, yp. 122 a. 

277 Bk. Kufan, 85. Sure. Terkibin tutari, 908 dir. 

278 Bk. Hadika, I, s. 204, II, s. 205. _ 94 — 

tinde vxizeranin 'ulemasmdan ve kubbe-ni§in iken Suhendar, jiu^- 
sene 915 tarihinde vefat ediip Gekbuze'de Ilyas Bey tiirbesinde defn 
olunmugdur ki mezkur ilyas Bey, Kubreviyye'den olup yirmi 'aded 
halifesi dahi anda medfundur. Hayratmdan turbesi kurbiinde 'ima- 
ret bina eylemigdir. IstanbuPda Uskiidar (82 b) yakasmda me§hu[r] 
Qengelkoyii anm vakfi olup anda bir gegmesi caridir. 

FERHAD PA§A : Istanbul' a geliip hadika-i hassa'ya duhul ve 
yoluyla Bostanci-bagihga vusul, vezaretle nail-i me'mul olup Keli- 
metit't-takvd, 6£S\ <£" 279 , sene 1037 tarihinde Konya'da vali iken 
'azm-i beka eylemi§dir. tstanbul'da iken Demir-kapu kurbiinde bir 
darii'l-hadis bina ve vakfin §arti ve ihya eylediigine tak-i bala-yi 
dergahmda olan tarihin beyt-i ahiridir. 

Gordiikde bu binayi hatibi ediip du'a 
Tarib dedi Hayn kabul-% ilah ola, 

Njl «ll J^ <ssr, sene 1032. 

MXJRABIT KAPUDAN ELHAC HUSEYtN PAgA : Moravidir. 
Tersane-i Amire-i Sultani'ye geliip 280 yoliyle kapudane oldukda iki 
tug ile Kapudan Paga olup bin yiiz kirk dort tarihi Zilhiccesi evasi- 
tmda 'azl Iznikmid'e me'mur olup anda vali iken La'allekiim tattakun 
dj& X)J 281 , sene 1146 tarihinde vefat eylemigdir. Istanbul'da ka- 
saba-i Kasimpa§a'da Mevlevihane kurbiinde kendii hanesi kurbiinde 
bir ge§mesi caridir ki tak-i balasmda bu tarih musarrahdir. 

Habbeza Sultan Mahmud Han kim 
Mesned-ara §ehriyar-i hafikin 
Boyle bir asara kildi ihtimam 
Nail-i maksud ola fi'l-'alemin 
Olicak a'yana taksimii'1-uyun 
imtisalen dediler ber re's-i in 
Kapudan Pasa ki icra eyledi 
Oldu hakka i§bu Qe§me-i nur-i 'ayn 279 Bk. Kur'an, 48 (Fetih Suresi), Ayet 26. 

280 «Geliip» kelimesi; metninin aslmda * ^ » geklinde yazilidir. — 95 — 

Hiisn-i hal ile murabitdir veli 
Nam ii §amdir ki el-Haci Hiiseyn 282 
Vardi su nige bu hayrin daima 
Bag-i ummidi ola glillerle zeyn 
Sad ola ruhu imaminin mudam 
Kildigunca abini icra bu 'ayn 
Kerbela ehli tarihin 283 okur 
Te§negdne ma deyu 'ayn-% Hiiseyn 

Ou«>. 05ft %* I* *'I£-^J> , sene 1145. 

EAKIM ELHAC MEHEMMED PA§A : Pederi Ibrahim Efendi 
hacegan-i Devlet-i 'aliyye'de Boz-oglan demekle ma'ruf olup cennet- 
mekan Sultan Mahmud Han zamaninda Moskov seferine Bagdefter- 
darhk ile gidtip anda vefat eylemigdir. Kendileri sabika Qavu§-ba§i 
Bekir Paga'ya Katib-i divan olup ma'iyyetiyle Cidde'de nige zaman 
Misir'da dahi ikamet eyleyiip geldikde menasib-i divaniyyenin ek- 
serine nail ve defter-i §ikk-i ewel sadrma dahi vasil olup ba'de'l-'azl 
vezaretle Misir valisi oldukdan sonra kendiiye Cidde dahi tevcih 
olunup miisa'ade-i zaman olmamagla ol dar-i Kahire'de vefat ve 
tmam-i §afi'i radiyallahu anhu dairesinde 'azm-i 'arsa-i 'arasat ey- 
ledigine Mevt-i Rdkim Mehemmed Pasa, bl J- p\j o>», sene 1183 
tarih vaki' olmugdur. IstanbuFda kaynatasi olan sudur-i eslaftan 
Daltaban Mustafa Pa§a saraymda sakin olup ol mahallenin mescidi 
olan Katip Sinan ma'bedine minber vaz' edtip valideleri dahi mev- 
lid-i §erif vakf ve ta'yin eylemi§dir ve Rumeli hisari'nda pederleri 
namma bir ge§me dahi in§a ve ol taraf 1 ihya eylemi§dir (83 b) . 

TEKFTJRDAGrLI MUSTAFA PA§5A : Sadr-i a'zam olmazdan 
mukaddem Halvetye'den geyh Tavil Mehemmed Efendi nam kimes- 
ne ile esna-yi sohbetde mukteza-yi mugahedesi iizere miihr ile teb§ir 
eylemi§ idi. Ba'de zamanin sadaret miiyesser olup bir buguk yil mii- 281 Bk. Kufan lt 2 (Bakara Suresi), Ayet 21, 63, 179, 183; aynca bk. 6 (En' am Suresi), 
Ayet 153; 7 (A'raf Suresi), Ayet 171. 

282 « el-Haci Hiiseyn » kelimesi, asil metinde * en-**- ^U*' » seklinde yazilidir, Ve- 
zin bakirmndan, bu okunusu metne koymadik, 

283 «Tarihin» kelimesi, asil metinde « CJ^J ? * § ek Hndedir. — 96 — 

rurunda ( azl ve Malkara'ya me'mur olmugdur. Selefi olan Ismail 
Pa§a giiniinde culus-i humayun-i Suleyman-i sani'de mankur zuhur 
ediip bir vukiyye bakirdan sekiz yiiz 'aded ikisi bir akgaya rayig bul- 
mu§ idi. Bunlarm giiniinde birer akgaya nizam veriliip bir sene mii- 
rurunda ibtali yine bunlarm sa'yi hayri ile vaki'dir. Yine 'azli senesi 
Hvraq, J^\j- , sene 1101 tarihinde mahall-i mezburda vefat eylemig- 
dir. IstanbuFda Kiiguk Hammam demekle ma'rftf gargu kurbiinde 
Seyyid 'Omer cami'-i bahgesinde bir zaviye bina eylemigdir. 

'ABDULLAH PA§SA : Devlet-i 'aliyye ricalinden iken Darbha- 
ne Emini olup ba'dehu Vezir kethiidasi iken altmig yedi Rebi'u'l- 
evvelinde iki tug ile Mar'ag'a me'mur olup anda ikamet iizere iken 
Mest-i hasret; o^-^ o— , sene 1168 tarihinde vefat eylemigdir. Us- 
kiidar'da Na'lgaei Halil Efendi zaviyesine minber vaz' eylemigdir. 

'ABDULLAH PA§A : Ocak'dan tariki iizere Kul kethiidasi iken 
Yenigeri Agasi olup ba'dehu vezaretle dahi makammda mukim iken 
ordu-yi humayun ile Moskov seferine gidiip geldikten sonra Nemge'- 
ye yine 'alem-i §er!f-i (84 a) nebevi ile rahi olup Vidin serhaddine 
vasil oldukda el-Kesret, ojLT \ , sene 1151 tarihi rebi'iil-ewelinde 
vefat ediip anda defn olunmugdur. IstanbuTda Hahcilar kogkiinde 
vaki' hanesi kurbiinde Molla gerif cami'inin dergahi iizere bir mek- 
teb bina ve « cami'-i mezbura yarim masura su icra» 284 ve sair ev- 
kafmi dahi ta'yin eylemigdir. Bin yiiz doksan alti senesi Ramaza- 
mnda vaki 4 harik-i kebirde cami'-i mezbur ve mekteb-i mezkur muh- 
terik olup ba'dehu cami'-i mezbur olup mekteb-i mezbur hala bina 
olmamigdir 285 . 

MOLLACIK-ZADE 'ALl PA§A : Pederi Mollacik Mehemmed 
Efendi kiba[r]-i hacegandan idi ve hala sadr-i Rumeli Ishak Ef endi'- 
nin kiigiik biraderidir. Pederi gibi Devlet-i 'aliyye'den olup sipah 
ve silahdar agaligi ve sair hidematdan sonra Tersane Emini dahi 
olup mahzen-i Qop muhterik oldukda te'diben *azl ii nefy ve ba'de'l- 
'afv dahi nige menasib mutasarnf i olup ba'dehu iki tug ile Eynebahti 284 « » igindeki ibare, metnin aslmda sahife kenarmdadir, 

285 Krs. Hadika, I, s. 200. ■— 97 — 

Pa§asi olup sair menasibda dahi evkat-guzar iken Zihne kazasmda 
R&hova nam karye kurbiinde vaki* kendti giftliginde Wn-nazar, 
jfadl , sene 1181 tarihi Zilha'desinde vefat karye-i mezbure meza- 
ristaninda defn olunmu§dm\ tstanbul'da Kirash mescid'e minber 
vaz' eylemi§dir 2S *\ 

*tZZET MEHEMMED PA§A : Rum Mehemmed Pa^a'mn nes- 
lindendir. Kaimmakam ve iki def a sadr-i a'zam olup ba'deVazl ba'zi 
menasibda hiikumet ve Belgrad'da 'azm-i ahiret eyledigine bu ayet-i 
kerime tarih olmu§dur Feruh ve reyhdm ve cennete wa'iminjWj fjj 
Oy* ^ 27S , sene 1198 Rebiu'1-ahir 13. Istanbul'da Bahkpazan 
kapusu haricinde sahil-i derya kurbiinde fevkani bir cami'-i §erif 
bina eylemi§dir. (84 b). 

KAlMBIAKAM MEHEMMEB PA§A : Yenigeri agakgindan 
kaimmakam olup ba'dehu Kapudan Pa§a dahi olup ba'de'l-'azl Ma- 
nastir valisi iken Yergogii'nde Kaza-i miibrem^ ^ c*UJ , sene 1184 
tarihinde fitne vuku'u ile §ehadet miiyesser olup Uruscuk'da Qelebi 
Aga cami'inde defn olunmugdur. Istanbul'da Molla Gurani'de Meh- 
ter gegmesi kurbiinde hanesi tahtmda bir ge§me bina eylemigdir ki, 
tak^i balasmda olan tarih-i rakamisi budur : 1177. 

YAZICI-ZADE tBRAHtM PA§A : Yenigeri Agasi iken veza- 
retle gerag olup rnenasib-i 'adidede hizmet iizere iken Van valisi ol- 
dukda Safer-i hayr ? ^ >** , sene 1180 tarih-i Saferinde anda ve- 
fat eylemi§dir. Istanbul'da Molla §eref mahallesi'nde vaki' hanesi 
kapusuna ab-i leziz getirup muhtasarige bir ge§me bina ve oglu Mus- 
tafa Bey dedigi tarih tak-i balasina yazilmistir ki budur : 

Muradi te^neyi sirab anmgiin Haci Ibrahim 
Aga-yi yenigeri hala ediip bu ge§meyi ihya 
Hemi§e matlabi ancak nza vii cennet ii didar 
Iki 'alemde maksudun miiyesser eylesiin Mevla 286 Krs. Radtka, I, s. 183. 

287 Bk. Kur'an, 56 (Vfiki'ah Suresi), Ayet 89. Forma - 7 98 Dedik tarihini Remzi serapa te§neye §6yle 288 
Bu dilke§ ge§me-i nevden gel ig ab-% sdfd 

Ijil U*> J\ g\ Jfj>y ^ jiOd j. 2S9 , sene 1157 290 . [IV. HAYRATI VE MEDFENt ISTANBUL 
DI§IND A OIAN RlCAL ] Hamd-i bi-hadd ol hallal-i 'alem ve rezzak-i beni ademe kim 
takdir eylediigi ecel-i mev'ud eri§tikde la bistahvrune jj^-b^V 291 , 
hiikmiyle tecelli ve ematehii ile te'alli ede gelmigdir. 

bu ceride-i geridede dahi eslaf -1 viizera ve ahlaf -1 Iimera-yi Dev- 
let-i 'aliyye Wkil ^U Jl <bl Ul*l vakit vakit yoliyle istihdam olu- 

narak, nihayet-i meratib-i suriyye-i 'avam olan vezarete nail ve ni- 
celeri dahi sa'adet-i gehadete vasil ola gelmi§lerdir. Bu sebebden 
vesile-i du'a-yi hayr ve sebeb-i intifa'-i gayr olm&k igiin kadir oldu- 
gum kadar ve haber aldigim erler ne mahalde medfunlardir ve ha- 
yirlari kangi mahallerde vaki* oldu ise ke§ide-i silk-i setur kilmdi. 
Bundan akdem medfenleri IstanbuFda ve etrafmda olanlari tahrir 
ve-asar-i hayriyyeleri istanbul'da ve enhasmda olup kabirleri diyar-i 
uhrada bulunan viizera-yi kiram dahi takrir olunmug idi. El haletu 
hazihi zikr olanlardan ma'ada eser-i hayra istanbul'da muvaffak 
olamayup kabirleri dahi diyar-i aharda vaki' oiar viizera tenmik ve 
imla olunmaga §uru c -t teberruk, il^r ^jjS, 1198 tarihinde ibtida olun- 
du. Jj^lj l y ^\ j \s } y\ JU ^Ijr- 

'ALAEDDtN 'ALt PA§A : Serlevha-i devlet-i 'aliyye-i 'Osma- 
niyye olan 'Osmancik demekle ma'ruf Sultan 'Osman Han-i ewel ki 288 «§6yle» kelimesi, asil metinde < 4>>-» » geklinde yazilidir, 

289 Tarih imsra'imn tutan, 1148 dir. 

290 Metnin aslmda, 85 a -88 a sahifeleri bo§tur. 

291 Bk. Kur'an, 7 (A'raf Suresi), Ayet 34. — 99 — 

Ertugrul ogludur. Evveld 'Osman, o\> ^1 , serie 699 tarihinde 
'Alaeddin Selguki tarafmdan saltanatla gerag olmu§dur (89 a) §eo- 
ket, cfyt* , sene 726 tarihinde vefat ediip Biga nam mahalde defn 
olunmu§dur. 

StlLEYMAN PAgA : Orhan-zadedir. Ravvaha'llahu ruhahu 
U-kerem f JZ ^j ii\ ^ 3) 292 , sene 761 tarihinde vefat ediip Bo- 
layir'da defn olunmugdur. 

HAYREDDtN PA§A : Cendereli Kara Halil demekle ma'ruf- 
dur. Kadi'asker iken s&hib-i miihr olup on sekiz sene muddetden 
sonra Muhteqern, ^ , sene 788 tarihinde vefat ediip Iznik'de 
medfundur. 

<ALt PA§A HAYREDDlN'in ogludur. Kadi'asker iken vezir olup 

yirmi be§ yil miiddetden sonra ^ebistan, jb^u , sene 813 tarihin- 
de vefat ediip Edirne'de defn olunmu§dur. 

'ARABACI <ALt PASA : Sadaretden ba'deVazl Veldtahzeni 
dj£ ^J 293 » sene 1104 Ramazanmda katl olunup Rodos'da medfun- 
dur. 

EIJIAC <ALt PA§SA : Merzifonidir. Sadaretden ba'deVazl 
Suretm-tevbe, i,/J\ Ijy 294 , sene 1110 tarihinde Kandiye'de vefat 
etmigdir. 

BOZOKLU BIYIKLI MUSTAFA PA§A : Sadaretden ba'de 

l-'azl TahmiS; ^i , sene 1110 tarihinde Cumade'l-ahirinde vefat 
ediip Edirne'de tjg geref eli mihrabmm oniinde (89 b) medfundur. 292 Tarih cumlesinin tutari, 771 dir. 

293 Bk. Kufan, 3 (Su'ara Silresi), Ayet 87. Metnin aslmda, imla «Jj£ V^» geklindedii. 

294 Bk. Kufan, 9. Sfae, — 100 — 

ELMAS MEHEMMED PA§A : Sadr-i a'zam iken Nemge mu- 
harebesinde JUI ciJIj 295 , sene 1109 tarihi Saferinde §ehid ol- 
mu§dur. 

KAVANOZ AHMED PA§A: Sadaretden ba'de'l-'azl §ir-i HUM, 
\j± jj. , sene 1115 tarihi Recebinde vefat Eynebahti'da defn olun- 
mu§dur. 

KALAYLI AHMED PA§A : Sadaretden ba'deVazl Magmum, 
r> u* , sene 1126 tarihinde Egriboz'da vefat etmi§dir. 

KOPRULtJ-ZADE NU'MAN PA§A : Sadaretden ba'de'l-'azl 
Figdn, jla , sene 1131 tarihi Rebi'u'l-evvelinde Kandiye'de vefat 
etmi§dir 296 . 

BALTACI MEHEMMED PA§A : Iki kerre sadr-i a'zam olup 

ba'deVazl Zdt-i pdk, 4 oU , sene 1124 tarihinde Limni'de vefat 
ediip Misri Efendi'nin yanmda medfundur. 

IBRAHIM HOCA PA§A : Sadaretde iken Rehguzer, j^j * 
sene 1125 tarihi Rebi'u'l-ewelinde katl olunup saray bahgesinde 
Edirne'de klim olmu§dur. 

BOSTANCI PA§A : Sadaretden ba'deVazl 'hzethdne, *\£y » 
sene 1133 (90 a) tarihi Muharreminde Kandiye'de vefat etmi§dir. 

StLAHDAR MEHEMMED PA§A : Sadaretden ba'deVazl 
Hayru'r-rahimln, tnHjl jt 297 > sene 1150 tarihinde Erzurum'da 
vefat eylemigdir. 295 Bk. Kur'an, 75 (Kiyamah Suresi), Ayet 29. 

296 Bk. Mecmu'd, yp. 116 a. 

297 Bk. Kur'an, 23 (MiTminun Sftresi), Ayet 29. ^iOi — 

<ABEC 'OSMAN PA§A : Vezaretden ba'deVazl YaktWl-Mc- 
ret j os+i\\ *z*j , sene 1145 tarihinde muharebe-i 'Acem'de §ehid 
olup §ehrizor'da medfundur. 

SEYYID SlLAHDAR MEHEMMED PA§A : Sadaretden bade 
'l-'azl Asar-i Mkmei, c^S>- j£\ , sene 1170 tarihinde Cidde'de ve- 
fat ve Mekke'de defn olunmu§dur. 

MUHSlN-ZADE 'ABDULLAH PA§A : Sadaretden ba'deVazl 
Kar-t tamamest; c~*\c j€* , sene 1162 tarihinde Bosna'da defn 
olunmu§dur. 

IVAZ MEHEMMED PA§A : Sadaretden ba'deVazl Hudus-% 
rihlet, cJ^^j si»jo>. , sene 1156 tarihinde Eynebahti'da medfundur. 

Nl§ANCI HAMZA PA§A : Sadaretden ba'de'l-'azl FazU Rab- 
■ bdni Jb JJ=» £98 , sene 1183 tarihinde Cidde'de medfundur 299 . 

StLAHDAR HAMZA PA§A : Sadaretden ba'de'l-'azl Nagme-i 
vefd ^ *j* 30 °, sene 1182 tarihi (90 b) Cumade'l-ahirinde Pa§a 
limam'nda fevt ve Gelibolu'da defn olunmu§dur. 

BOSTANCI-BAgI <ALt PA§A : Sadaretden ba'deVazl Seld- 

methane, Vt c~«}L- , sene 1187 tarihi Ramazamnda Tekfur-dagi'n- 
da defn olunmugdur, 

HALtL PA§A : lvaz-pa§a-zade. Sadaretden ba'deVazl Ferah- 
bahq, J^>-J , sene 1190 tarihi Zilka'desinde Na'lhhan'da medfun- 
dur. 

DARENDELt MEHEMMED PA§A : Sadaretden ba'deVazl 298 Tarih terkibinin tutan, 1173 diir. 

299 Bk. Mecmu% yp 137 a. 

300 Tarih terkibinin tutan, 1183 diir. — 102 — 

vilayetinde miiteka'id iken Erzurum valisi olup [ve] Men yudliWllahi 
feldhadiye leh *S tfjUSU ii\ JU ^-[j] 301 sene 1198 tarihinde heniiz 
'azimet iizere iken Darende'de vefat eylemigdfrv MUEZZtN-ZADE 'ALt PA§A : Singm donanmada Kazd-i Zd- 

z%m, { jV *U» 302 , sene 979 tarihinde §ehid olmu§dur. 

MUSTAFA PA§A : Canbolad-zade. Ha§rH;l-be§er,^J\ ^ , sene 
1041 tarihi Zilka'desinde Erzurum'da katl ve defn olunmu§dur. 

CA'FER PA§A : Bostanci-bagilikdan gelmedir. Vakt-i c uzlet, 
cJ^ cSj , sene 1044 tarihi Muharreminde Budin'de 303 katl ohindu. 

StLEYMAN HOCA : Iki tug ile kapudan olup ba'deVazl tek- 
rar tig tugla (91a), tekerriir ediip Sakiz'da vasil oldukda Be§dret-i 
muslimm, cn-Ju-* ojlii , sene 1133 tarihi Zilka'desinde fevt olmu§- 
dur. 

VOYNUK AHMED PA§A : MiiMkatiin-mevt, o^ll IV% 304 , 

sene 1059 tarihi Recebinde Akdeniz muharebesinde §ehid olmu§dur. 

BIYIKLI MUSTAFA PA§A : Selef i tarihinde §ewalin iiQuncu 
giinu Girid'de fevt olmugdur. 

DELLAK MUSTAFA PA§fA : Hayr-i bisydr, jL^ o*r 305 , sene 
1073 tarihinde Midili'de katl ve defn olunmu§dur. 

HftSAM BEY-ZADE 'ALt PA§A : Akdeniz'de El-hanndm, ^l\ 
sene 1072 tarihi Recebinde vefat eylemi§dir. 301 Bk. Kur'an, 7 (A'raf Suresi), Ayet 186. 

302 Tarih terkibinin tutan, 980 dir. 

303 «Budin» kelimesinin metnin aslmdaki imlasi, « <^y\ *■ §eklindedir. 

304 Tarih terkibinin tutan, 1049 dur. 

305 Tarih terkibinin tutan, 1083 dur. — 103 — 

SEYDt-ZADE MEHEMMED PA§A : Vac muharebesinde Veld 

tuhzind \j£ Vj * 06 , sene 1059 tarihinde §ehid olmugdur. 

MISIRLI-O&LU IBRAHIM PA§A : Iki kerre kapudan olup 

Anadolu valisi iken Sente (<&-.) muharebesinde 'Arzihal^u^*^ 
sene 1109 tarihinde §ehid olmu§dur (91b). 

MEZEMORTA HUSEYtN PA§A : Sakiz'da Rebi'ii'l-evvelde 
vefatma bu misra' tarihdir Zevrdk-i clsmi c adem bahrine saldi ha- 
puddn, jb^'tiJU <^>. r ^ ^^ Jjjj 30T , sene 1114. 

gERKES 'OSMAN PA§A : Ravza4 cindn, jl: r S^j , sene 
1116 tarihi Cumade'l-ahiresinde Sayda'da vefat eylemi§dir. 

ABAZA SfLEYMAN PA§A : Sadr-i a/zam iken Kandiye'ye 

ta'yin olunmus idi. DukuWl-cennet, *M J>o H08 , sene 1125 ta- 
rihi gewalinde Rodos'da katl olunmugdur. 

§EHSt3YAR-ZADE 'OSMAN PA§A : Vezaretle Bender muha- 
fizi iken c lsmetu r i-ha§r, j^l'c*** , sene 1139, tarihinde anda ve- 
fat eylemi§dir. 

CANBi HOCA ELHAC MEHEMMED PA§A : Uq kerre Ka- 
pudan Pa§a olup ba'de'l-'azl Ta'yin-i rdhat, ^b u& , sene 1149 
tarihi Ramazanmda Taif de iken vefat eylemi§dir. 

A'REC 'OSMAN PA§A-ZADE DAMAD RAUP AHMET PA§A : 

Kapudan Pa§a olup ba'de'l-'azl ' AzlmWl-lutf , ^OS' ^ , sene 
1170 tarihi gewalinde Mora'da vali iken 'azm-i cennat eyledi. 306 Kr§. Not. 293. Metnin ashndaki yazih§i cbj^ Mj» §eklinde olup tutan, 1083 diir. 

307 Tarih misra'imn tutan* 1113 diir. 

308 Tarih terkibinin tutan, 1124 diir. — 104 — 

MUSTAFA PA§A : Kara Mehemmed Pa§a-zade. Nadir §ah 
tarafmdan elgilik hizmetin eda ve geldikde iki def a Kapudan Pa§a 

olup SureWl-beyyinet, <uJl ij^- 309 , sene 1156 (92 a) tarihi 

Rebi'ii'l-evvelinde Ohri'de vefat eylemi§dir. 

SO&AN YEMEZ MAHMUD PA§A : Kapudan Pa§a olduktan 
sonra 'azl ve nefy olunup Hdne-i bi-minnet c^<j ^U. , sene 1159 
tarihi Zilheccesinde vefat eylemi§tir. 

DURAK MEHEMMED PA§A : Kapudan Pa§a olup ba'de 
l-'azl Serho§, &^j^ , sene 1166 tarihinde Retme'de vefat eyle- 
mi§tir. 

KEL AHMED PA§A-ZADE 'ALl PA§A : Kapudan Pa§a ve 
damad olup ba'de'l-'azl ttmdm-% eser, J\ ^Ljt I S10 ; sene 1182 tari- 
hinde Bender'de vefat etmi§tir. 

MtR-I AHtR MUSTAFA PA§A : Kapudan Pa§a olup ba'de 
l-'azl Bah§ende-i Bar%, i$J* Ixj^ , sene 1175 tarihi §ewalinde 
Belgrad'da vefat eylemi§dir. 

HACI HASAN PA§A : Yenigeri Agaligxndan gikup ba'de za- 
manin vezaret verilup Kapudan Pa§a olmu§dur. Ba'de Vazl Belgrad'- 
da Musibet-i irtihal, JU"jl c~h~ , sene 1182 tarihi Ramazamnda 
vefat eylemi§dir. 

GURCU MEHEMMED PA§A : Silistre valisi iken Kapudan 

Pa§a olup ba'de'l-'azl Hatm-i ( amel, J^ J*. , sene 1180 tarihi §ev- 
valinde kazasmda 311 vefat eylemi§dir (92 b). 309 Bk. Kur'an, 98. Sure. Terkibin tutan, 1159 dur. 

310 Tarih terkibinin tutan, 1183 dur. 

311 * Kazasmda* kelimesinin metnin aslindaki imlasi, « •4L->«jte » §eklinde olup ctim- 
lede bir eksiklik mevcuttur. — 105 — 

YENtgERl A&ASI HASAN HtJSEYtN PA§A : tki tug ile Ka~ 

pudan Pa§a olup ba'dehu vezaret verilmi§dir. Ba'de'l-'azl Kandiye'de 
Hayr endi§e, ojju'I >• , sene 1180 tarihi Saferinde vefat eyle- 
misjftir. 

DURSUN MEHEMMED PA§A : Yenigeri Agahgmdan Kapu- 
dan Pa§a olup zamanmda ba'zi kalyonlar ihtirakmdan Tersane K6§- 
kii'ne dahi sirayet ediip sebeb-i 'azli olmugdur. Hayrii'l-merdsim, 
srJjA j^ 312 , sene 1181 tarihi Saferinde Egriboz'da vefat eyle- 
migdir. 

BA§DARDA IBRAHIM PA§A : Kapudan Pagahktan ba'de 
Vazl Suretu'l-feth, ^ l Jy ~ 313 , sene 1185 tarihi Saferinde Egri- 
boz'da medfundur. 

HtlSAMEDDIN PA§A : Canim Hoca'nin hafididir. Tersane 
Kethiidasidir. Kapudan Pa§a olup Akdeniz'e Qikdikda donanma-yi 
humayun muhterik ve muzmahil olmagla Gelibolu'ya nefy olunup 
bir ay mururunda kederle c Adem-i istirahat, c^ijU ^ , sene 
1184 tarihi Cumade'1-ula selhinde vefat eylemi§tir. 

MlR CATER PA§A : Derya Kapudam 314 iken Kapudan Pa§a 
olup beg ay miiddetde 'azl olunup Rihlet-i mahqer, -t£ c'^j , sene 
1186 tarihi Saferinde Bodrum'da vefat eylemi§dir (93 a) . 

SATIRCI MEHEMMED PA§A : Ordu-yi humayun Belgrad'da 
iken Nemge seferine me'mur olup taksirati zimnmda mazhar-i ga- 
zab-i padi§ahi olup orduya vasil oldukda katl olundugu bu tarih ile 
zabt olunmu§dur. 

Erdi gun Satirci'ya hi§m-i hafa 
Mucib-i ibret durur gafil-i mebas 312 Tarih terkibinin tutari, 1182 dir, 

313 Bk. Kur'an, 264. Store. Metnin ashndaki yazihgi « £*J* *;^- * §eklindedir. 

314 Derya Kapudam tarnlamasimn yazili§i, asil metinde O 1 -^* <ib->» §eklindedir. — 106 — 

Bin yedide kelle-i bi-devletin 
Geldi cellad-i kaza kildi tira§ 
Katl olicak 'id-i adhada dedim 
Tiz-i bayram 315 eyleri ol bed ma' as, 
Etdigini buldu ol serdar-i dun 
Verdi bu t&rihde Satvrci ba§ ? 

Crk &J{** °-^>" f % <S*jj> sene 1007. 

VELl A&A : Agalikdan Rumeli muhafizi olup Budun (Budin) 

muhafizi iken Dahily/l-merkad, j*J\ J^b , sene 1010 tarihinde 
anda defn olunmu§dur. 

DERVig <ALt ACrA : Iki def 'a Yenigeri agasi olup vezaretle 

gerag olup Tamigvar'da E't-tariku'l-mustaMm, ^r^S\ j^ii 316 , sene 
1032 tarihinde vefat eylemi§dir. 

MIR-t AHtR KARA MUSTAFA A&A : Agalikdan sonra Mi- 
sir valisi olup TevekkelivfaVeTlah, <bl jc ^ifa S17 , sene 1033 ta- 
rihi Zilhiccesinde Anadolu'da Kiitahya'da katl olunmu§dur. 

gAVU§-BA§I 'ALt AGA : Yenigeri Agaligmdan Haleb valisi 

olup MaraZ; ^^ , sene 1040 tarihinde anda vefat eylemi§dir (93 b) . 

SAKSONCU-BAgI HCSEYlN A&A ; Anaiolu valisi olup Ho- 

tin muharebesinde S%Met, >zl* , sene 1030 tarihinde sehid olmu§- 
dur. 

MlR-I AHCR §AHIN MEHEMMED A&A : Mir-i ahur-i ewel 
iken Bosna valisi olup esna-yi muharebede gehadetine el-drifu yek- 
f%hu'l J i§are *jUJ[ «u_£T ojUl 318 , sene 1045 tarih olmusdur. 315 «Tiz» kelimesinin asil metindeki yazilisi « jy » §eklindedir. 

316 Tarih terkibiniti tutan, 1031 dir. 

317 Bk> Kur'an, 11 (Hud Suresi), Ayet 56, Terkibin tutan. 1032 dir. 

318 « ajliJi 2 kelimesinin asil metindeki imlasi « SjU-V » seklindedir ve ibarenin 
tutan, 1114 dixr. — 107 — 

DEMIRKAZIK HALlL A&A : Mukabele-i suvari iken Yenigeri 
Agasi olup vezaretle gerag ve Erzurum'da Hayril'l-be§er, ^uil <&> 
319 , sene 1045 tarihinde anda katl olunmugdur. 

KtJgCK HASAN AGA : Sekban-ba§i iken Yenigeri Agasi olup 
Bagdad eyaletiyle gerag ba'dehu Girid'e ta'yin olunup eV-Vzleti se- 
Mmetun, WU «ljJl , sene 1069 tarihinde §ehadet muyesser ol- 
mu§dur. 

BIYIKLI MUSTAFA PA§A : Rikabdar iken Yenigeri Agasi 
olup vezaretle Haleb valisi, ba'dehu Kapudan Pa§a, Rumeli valisi 
dahi olmugdur. Wz-zikrm-haMm, r fl\ /all 320 , sene 1060 tari- 
hinde Girid'de vefat eylemi§dir. 

§A'BAN AGA : Rikabdar iken Yenigeri Agasi olup vezaretle 
gerag ve Sakiz'da Gam, # , sene 1060 tarihinde katl olunmu§- 
dur (94 a). 

PlElNCP AHMED PA§A : Sekban-ba§i iken Musahibe §eker- 
pare ricasiyle Yenigeri Agasi olduguna ziirefa-yi vakt bu tarihi de- 
miglerdir : 'Amel-i silkker Me oldu pirmcim zerde, ^jIjI <M J^ y 
*>jj *4 -j 321 > sene 1056 * Bi £ a sa 110 ^ 1 ile sikleti def olup Ece-abad'da 
Mdtem-i intikal, Jit; I r "U , sene .1063 tarihinde vefat eylemi§dir. 

SOHRAB MEHMED A&A : Mir-i ahur-i evvel iken Sivas eya- 
letiyle gerag olup ba'dehu Bosna valisi iken Muzmer, j*±* , sene 1080 
tarihinde Edirne'de katl olunmugdur. 

gAVU§-ZADE AHMED A&A : Silahdar iken Yenigeri Agasi 
olup vezaretle gerag ve Anadolu valisi iken Zi§dn, jUoi , sene 1061 
tarihinde Sanduklu ovasi'nda Celali Katirci-oglu katl eylemi§dir. 319 Tarih terkibinin tutan, 1343 diir. ^ 

320 Bk. Kur'an, 3 (Al-i Imran Suresi), Ayet 58. 

321 Misra'm sayi degeri, 1028 dir. — 108 — 

IBRAHIM AGA : Ocak'da Kul Kethudasi iken Yenigeri Agasi 
olup Erzurum 322 eyaletiyle gerag olmugdur. Bagdad valisi olduk- 
dan sonra Beg senesi Yanik'da Allahu'l-hafiz, i*jl] «un , sene 1095 
tarihinde katl olunmugdur. 

BOSNAVl SALffl AGA : gavu§-ba§i iken Yenigeri Agasi ba'- 
dehu, gam eyaletiyle gerag olmusdur. Kethudasi oldugu Fazil Ah- 
med Pa§a Nemge ile Rabada ( *&j - Raab) muharebe esnasmda 
Maglub, v ^ , sene 1078 tarihinde (94 b) §ehid olmu§dur. 

'ABDURRAHMAN PA§A : Ocak'dan Kethuda Bey iken Bag- 
dad eyaletiyle gerag olup Budin 323 muhafizi iken Terk-i ( Izzet, o^ *} Jm 
sene 1097 tarihinde sehid olmu§dur. 

KARA HASAN-ZADE MUSTAFA AGA : Ocak'da Sekban-ba§i 
iken Yenigeri Agasi olup vezaretle Kaimmakam olup Mora muhafa- 

zasmda §eref-i nasut, o^-l/ o^i , sene 1097 tarihinde vefat eyle- 
mi§dir. 

GADU YUSUF AGA : Kethuda Bey iken Yenigeri Agasi olup 
ba'deVazl Cidde valisi ve Mekke-i Mukerreme muhafizi olmugdur. 
HiVat, i-U- , sene 1100 tarihinde Cidde'de katl olunmu§dur. 

CELEBI HASAN AGA : Diilbend Agasi iken Yenigeri Agasi 
olup vezaretle Van eyaletine nakl olundu. Teka'iid ediip Bursa'da 
sakin iken Husnu'z-zdn, J^\ fir ~ , sene 1099 tarihinde vefat eyle- 
mi§dir. 

MURAD AGA : Yenigeri Agasi iken Azak valisi iken ba'dehu 

Iznikmid'de teka'iid iizere iken Terakkiyyat, oL» / , sene 1111 tari- 
hinde vefat eylemigdir (95 a) . 322 Metnin aslmda «Erzurum» kelimesinden sonra mevcut olan «da» eki £ikanlmi§tir. 

323 «Budin» kelimesi, « f*f » §eklinde yazihdir. — 109 — 

DRAMALI IBRAHIM A&A : tkinci def a Yenigeri Agasi olup 
ba'dehu Kaimmakam dahi olmugdur. Drama'da teka'iid iken el-IKtifa 
L^-VI , sene 1113 tarihinde fevt olmu§dur. 

BOSNAVt HASAN PA§A : Bursa Pagasi iken Kalayli Ahmed 
Pa^a'ya kethiida olup ba'dehu Yenigeri Agasi olup ba'de'l-'azl yine 
Bursa valisi iken Dahilu'hcennet, ^:l\ j^-b s » sene 1119 tarihinde 
vefat eylemi§dh\ 

GtfMRt)K£)U 'AlJ A&A : <Amuca-zade Huseyin Pa§a'nm ket- 
hiidasi iken Yenigeri Agasi olup ba'dehu Belgrad muhafizi olmus- 
dur ve Misir'a nakl olunup Te$vt§, Jijtl ajl5 , sene 1116 tarihinde 
katl ohinmu§dur. 

StfLEYMAN AGA : Rikabdar iken Yenigeri Agasi olup veza- 
retle kubbe-ni§in oldukdan sonra Menek^e ( <z£* ) 'ye me'mur olup 
Pere$ti§-i hakk, j* J^ Jr , sene 1070 tarihinde fevt olmusdur. 

GURCt) MUSTAFA A&A : Dulbend Agasi iken Yenigeri Agasi 
iken ba'dehu Kanije eyaletiyle vezarete mulhak olmu§dur. el-Httam } 

r lit , sene 1072 tarihinde vefat eylemi^tir, 

ARNABUD 'OSMAN AGA : Kul kethMasi iken ba'dehu gam 
ve Anadolu valisi (95 b) dahi olmusdur. Bursa'da teka'iid iken Gam- 
gin, CaO , sene 1120 tarihinde vefat eylemi§dir. 

gALIK AHMED AGA : Ba§-gavu§lukdan Yenigeri Agasi olup 
ba'de'l-'azl vezaretle gerag olmug iken §tr-i Hilda, \^- >a , sene 1115 
tarihi evahirinde Rodos'da katl olunmu§dur. 

A'REO YUSUF A&A : Haseki Sultan kethiidasi iken Yenigeri 
Agasi olup Babadagi ser'askerligi He eda-yi hismetinden sonra Tos- 324 «D£hil» ( J^b ) kelimesi, metnin aslinda * J^J » §eklinde yazihdir. Tarih, bu 

yazihg §ekli ile 1 cksik gaktigmdan, biz metiie « J^-b * §eklini koyduk. 

325 Tarih kelimesinln tutan, 1016 dir. — 110 — 

ya'da Be§dret-i muslimin, ^L~* ojli» , sene 1133 tarihinde vefat 
eylemi§dir, 

KtKD IBEAHtM AGA : Ocak'dah Kul kethiidasi iken Yeni- 
geri Agasi olup Diyarbekir eyaletiyle gerag olmusdur. Anda katline 

RebiWl-ahir, >M! r: o, sene 1114 tarihdir. 

BALLI MEHEMMED AGA : Kul kethiidasi iken Yenigeri Aga- 
si olup Diyarbekir[e] miirurunda Nigebolu valisi olmugdur. Hur§id, 
a^y- , sene 1120 tarihinde anda uful eyledi. 

£EL,EBt MEHEMMED AGA : tig kerre Yenigeri Agasi olup 
ve iki kerre Asitane kaimmakami oldu. Eynebahti'da Rehguzer, 

jJSaj , sene 1125 tarihinde vefat eyledi (96 a) . 

'ACEM BEKXR AGA : Sekban-ba§i iken Yenigeri Agasi olup 
ba'dehu Bosna eyaletiyle gerag olmugdur. Fig an, jU» , sene 1131 
tarihinde vefat evlemisdir. 

KURD HASAN AGA : Sekban-ba§i iken Yenigeri Agasi olup 
ba'de'l-'azl Hanya valisi iken Tdrik-i n&sut, £>y~» iljl" , sene 1138 
tarihinde anda vefat eylemi§dir. 

HlJSEYiN A&A : Kul kethiidasi iken Yenigeri Agasi olup Ey- 
nebahti muhafazasiyla vezaret verildi. c lzzet-hdne^ vl£^ , sene 1133 
tarihinde vefat eyiemisdir. 

SEYYID AHMED AGA : Kul kethiidasi iken Yenigeri Agasi 
olup ba'dehu vezaretle gerag olmugdur. Sayda'da Hitdmehu misk> 
dL* <*b^ 326 , sene 1166 tarihi Zilhiccesinde vefat eylemi§dir. 

MUSTAFA AGA : Qelebi Kethuda Bey'in hafididir. Kul kethii- 326 Bk. Kufan, 83 (Mutaffifin Sflresi), Ayet 26. — Ill — 

dasi iken Yenigeri Agasi olup ba'dehu Kaimmakam olmu§dur. c Ad, 
J^ 327 , sene 1163., 

KEMHACI IBRAHIM A&A : Kul kethiidasi iken Yenigeri Aga~ 
si olup ba'dehu Kaimmakam dahi olmugdur. Igel valisi iken Isti'mdl-i 
hicret; ^^ Jl^-I 328 , sene 1175 tarihinde vefat eylemi§dir (98 b), 

NA'LBAND MEHEMMED A6A : Kul kethiidasi iken Yenigeri 
Agasi iken tig tug ile gerag olmusdur. Kandiye'ye vardikda Ve be- 
legwA-ecelina UU bi, 5 529 , sene 1175 tarihi Safer inde vefat ey- 
lemi§dir. 

AHISKA MEHEMMED A&A : Kul kethiidasi iken Yenigeri 
Agasi olup ug tug ile gerag olmugdur. Midilli'de el-hmi¥l-a ( zam, 
fi*}\ ^i\ , sene 1174 tarihinde vefat eylemi§dir. 

OSMAN A6A : Kul kethiidasi iken Yenigeri Agasi olup ordu-yi 
humayun ile sefere gitmigdir. Vezaretle kaimmakam olup Tatar Pa- 
zan'nda Hayrei-qi'dr, jLi o>- , sene 1189 tarihinde vefat eyle- 
mi§dir. 

BO§NAK StlLEYMAN AfiA : Kul kethiidasi iken Yenigeri 
Agasi olup ba'dehu vezaret verilmigdir, Sonra tekrar Yenigeri Agasi 
olup kaimmakam dahi olmugdur. Konya'da Eltaf-i Huceste^^k- wiJJI 
sene 1189 tarihinde vefat eylemigdir. 

KAPXJ-KIRAK MEHEMMED FA§A : Iki kerre Yenigeri Agasi 
olup Limni muhaf&zasiyla ref ' olunmugdur. Anda ikamet iizere iken 
lntikal4 iurab, J\J Jl&M , sene 1185 tarihinde vefat eylemi§dir. 
(97 a). 327 «'Azl» kelimesiiiin degeri, 107 dir. Ciimle bitmemis oldugundan tarth terkibinin 
de eksik yazilnug oldugii duguniilebilir. 

328 Tarih terkibinin tutan, 1210 dur. Terkibin okunusu 4sti'cal4 hicret £jj£ JW-l-J » 

§eklinde du&iinuliirse, tarihin tutan, 1173 eder. 

329 Bk. Kufan, 6 (En'am SOresi), Ayet 128. Sayi degeri, 1174 dur. — 112 — 

RAZGRADl AHMED PA§A : Kul kethiidasi iken bir gece 'azl 
ertesi giin Yenigeri Agasi olmugdur. Ba'de'l-'azl vezaretle gerag olup 

Anapoli'de ikamet iizere iken htifc&Wt-tevfik, J?j$\ JU*lJ , sene 
1192 tarihi gevvalinde vefat eylemi§dir. 

CANBULAD-ZADE MUSTAFA PA§A : Kapudan Pa§a olup 

ba'de'l-'azl Erzurum'da Hatime, <cU. , sene 1046 tarihinde katl ve 
defn olunmu§dur. 

EBUBEKlB PA§A : Rodos'da mirimiran iken Kapudan Pa§a 
olup ba'dehu Akdeniz'de 'azimet ve 'avdetde Afitdb-t *ar§, J<j. ytoi 
sene 1054 tarihi Muharreminde Kalaverya ( \ijj% ) nam mahalde 
vefat eylemigdir. 

KAPLAN MUSTAFA PASA : Iki def 'a Kapudan Pa§a olup 
donanma ile izmir'de iken Zilka'dede vefatma bu misra* tarihdir : 

Ma hasdl Kaplant ytkdt penge-i §ir~i eoel, 
JrV jj« !f . ^h, ^ J- 2 - 1 * 330 * sene 1091. 

*ALl PA§A : Umera-yi deryadan iken Kapudan Pa§a olup Ak- 
deniz'de vefatma Himmet-zade * Abdullah Efendi bu tarihi demi§dir. 

C AU Pa§a'ya vere mansib-t lutfun Mevla, 
V>* ,yU ^^* *jj *bl j* 831 , sene 1087. 

ZULFIKAR PA§A : Sekban-ba§i iken Yenigeri Agasi olup ba 1 - 
dehu (97 b) vezaretle Kandiye valisi iken Husnv/z-zan, J^\ q-** 
sene 1099 tarihinde guluvv-i ahali ile §ehadet miiyesser olmu§dur. 

AHMED PA§A IBN VELlYUDDiN : Bursa valisi iken vefat 
ediip Muradiyye medresesi dairesinde defn olundugunun tarihi bu- 330 Misra'in tutan, 1101 dir. 

331 Misra'm tutan, 1078 dir. — US — 

dur : tune ftfl-cennati me'va ruhihi <+jj t$A*. ^l;ll j jl as2 sene 
912. 

CA'FER PA§A : Kuman Beylerbeyisi iken Bursa [a]' da Mah- 
fuZj kji£ t sene 1034 tarihinde vefat edlip Pinar-basi kurbunde 
bir 'ali mahalde medfundur. 

'ABDt PAgA : Ismi Seyyid 'Abdullatif dir. Ayvansaray dahi- 
linde Ebuzer Gif ari turbedarinin ogludur ki, §ehid 'Ali Pa§a ol ma- 
halli pederinin riiyasiyla binaen ihya eylemigdir. Iki kerre sadr-i 
a'zam kethudasi olup Cebeei-basi iken vezaretle gerag olup Belgrad 
valisi iken Mahfaza-i subhaniyye, o'U*-* IW , sene 1170 tarihin- 
de anda vefat eylemi§dir. 

AHMED PA§JA : Bagdad valisi Hasan Paga'nin ogludur. Pe- 
deri yerine Bagdad valisi olup ikinci def'asinda §erM §erif> ^.^ £^ 
sene 1160 tarihi SJewalinde vefat eylemi§dir. (98 a). 

HtJSEYlN PA§A : Kapucular kethudasi iken vezaretle gerag 

olup Hayru'l-merdsim, ^\ji\ M- ^ s , sene 1181 .tarihinde Hotin mu- 

hafizi iken fitne zuhur ediip ol esnada §ehid olmu^dur. Ceteci 'Ab- 
dullah Pasa'nin hemsire-zadesidir. 

CETECi 'ABDULLAH PA§A : Izzet 'Ali Paga'nm etba'mdan 
olup ba'dehu vezaretle gerag oldukdan sonra Emiriil-hac olup eda-yi 
hizmet eyledikde Haleb'e me'mur olmus idi. Heniiz viisulunda Hay- 
run 'inde, rabbike, ^j a^ ^ 334 , sene 1176 tarihinde mesmumen 
vefat eylemisdir. Telifinden TerUb-i z%bd ve sair asari vardir. 

NASUH PA§JA : Fil-asl celali iken ilticasma bina'en 'afv olu- 
nup vezaretle Emiru'1-hac olmusdur, Yedi sene huccac-i miislimine 332 Misri'm tutan, i>93 diir. 

333 Tarih terkibinin tutan, 1182 dir. 

334 Bk, Kufan, IS iKehf Suresi), Ayet 46. Ciimlenin tutan, 1156 dir. Forma - 8 — 114 — 

hizmet ediip DuhuWl-cenndt^ oUU J^-> 3SS , sene 1126 tarihinde 
Yaf a kurbiinde katl olunmugdur. 

YENigEHlRLl 'OSMAN PA§A : Defterclar iken vezaretle ge- 
rag olup Lerzi§-i 'Osman, jl> J*} J S36 , sene 1188 tarihinde Edir- 
ne'de miiteka'iden vefat eylemigdir. 

HALlL PAgA : Pederi Yoruk Hasan Pasa evlad-i fatihandan- 
dir. Meghurdur. Kendileri saray-i humayun'da tahsil-i ma'arif ediip 
yoliyle Hazine kethiidasi olmus idi. Ba'de'l-burue vezaretle gerag 
olup Hotin valisi (98b) iken Seldmet-i irtihdlj Jl/jl c~*M~* , sene 
1171 tarihi Zilhiccesinde anda vefat eylemigdir. 

TiMUE MEHEMMED PA§A : Istihkakma bina'en vezaretle 
gerag olup sadr-i esbak Yegen Mehemmed Pa§a ma'iyyetinde sefer-i 
'Acem'de iken garkaci olmu§ idi. Ba'deVazl katl olunup SikreWl- 
mevtj ojU c>j£*> , sene 1157 tarihinde Kars'da katil ve maktul bir 
mahaide medfunlardir. Ser'asker-i mezbur Yegen Pasa dahi beyne'§- 
§ehade ol mahaide defn olunmu§dur. . ' - ' 

YEDEKgt MEHEMMED PAgA : Sadr-i a'zam kethiidasi iken 
vezaretle gerag olup ba'dehu Cidde'y e nakl olvinmus idi. Bi nasarel- 
lahi yensuru men ye§& *1^j ^ J+& A I ^~ 337 , sene 1160 ta- 
rihinde vefat etmigdir. 

StLAHDAE 'All PAgA : 'Ali Bey-zade saniya Bagdad valisi 
iken Ravza-i clnan, jb*. i*jj , sene 1116 tarihi Saferinde vefat ve 
Hazret-i imam-i a'zam civannda 'azm-i cennat eyledi. 

HASAN PA§A : Bosnevidir. Qakirci-foagi iken ve Bagdad valisi 
olup Wn-nebmi-azvm,, JiJI ,UI 33S , sene 1136 tarihi Cumade'l- 335 Tarih terkibinin tutan, 1125 dir. 

336 Tarih terkibinin tutan, 1198 dir. 

337 Bk. Kur'an, 30 (Rum Suresi), Ayet 5. 

338 Bk. Kufan, 88 (Neb e Suresi) , Ayet 2. — 115 — 

ahiresinde vefat eylemi§dir. Mezbur Ahmed Pa§a'nm pederidir 
(99 a). 

BAZtRGAN AHMED FASA : 'Omer Pa§a kethiidasidir. Bag- 
dad valisi olup Fi cenndtin yetesa/elune jy*L* c>k>- j 339 , sene 
1103 tarihinde vefat ediip Hazret-i Imarn-i a'zam civarmda asudedir. 

PANBtIL MUSTAFA PA§A : Bagdad valisi iken Safd bah§&, 
\z£ Utf , sene 1074 carihinde vefat ediip §eyh 'Abdulkadir Geylani 
civarmda medfundur, 

VEZlR HUSEYtN PA§A : Bagdad valisi iken vefat ediip 
Zi§an, jl^iS , sene 1061 tarihinde §eyh 'Abdiilkadir Geylani civa- 
rmda medfundur. 

VEZlR IBRAHIM PAgA : Bagdad valisi iken katl olunup 
Rtdvan, jl>^ , sene 1057 tarihi Zilka'desinde Imam-i A'zam civa- 
rmda medfundur. 

KUCUK HASAN PA§A : YeniQeri Agasi iken hin-i fetihde 
Bagdad valisi olmu§dur. Ba'deVazl Girid'de SureWl-a'raf, ljy~, 
o^Vi 340 , sene 1049 tarihi Muharreminde §ehid olmu§dur. 

KESRlYELl AHMED PASA : Vezaretle Nadir §ah'a elgi ta'- 
yin olunup (99 b) sunn giizar eyyedikde Nadir'in f evt haberi vasil 
oldukda 'avdet ve Bagdad kendiiye tevcih olunup §eyh-i murebbi, 
^^ ^wi , sene 1162 tarihinde anda vefat etmigdir. 

GURCU SULEYMAN PA§A : Ahmed Pasa'nm kethiidasidir. 
Bagdad valisi iken Vakt-i hiraset, c— \J- cJj 341 , sene 1175 tarihi 
gewalinde vefat eylemi§dir. Anda medfundur. 339 Bk. Kur'art, 74 (Miiddessir Suresi), Ayet 40. Ciimlenin tutan, 1102 dir. 

340 Bk. Kur'an, 7. Sftre. 

341 «Hiraset» ( £~>*\j> ) kelimesinin metnin ashndaki yazili§i * c— 1^ » §eklindedir. — 116 — 

'ALl PA§A : Bu dahi Ahmed Pa§a kethiidalarmdandir. Bagdad 
valisi iken fitne zuhurunda RihleWl-liagr, j*i-\ cJ^j , sene 1177 
tarihi §ewalinde §ehid olmugdur. 

HASAN PA§A : Bu dahi Ahmed Paga'nin kethlidasidir. Ispa- 
nakgi Paga yerine Bagdad valisi olup el J aliyyu'l-azim> ^JaJI JJl 
sene 1192 tarihinde anda vefat eylemigdir. 

KtigtJK AHMED PA§A : Alti sene gam valisi olup Hdtime, 
<cU. , sene 1146 tarihinde 'Acem seferinde gehid olup §am'a nakl 
olunmugdur. 

HASAN PA§A : Miibaya'aci iken vezaretle gerag olup nige 
mansibdan sonra Silistre'de valisi iken Huve'l-ganiyyu'l-hamid, 

j J- 1 ^ill ^* 342 , sene 1195 tarihinde *azm-i cennet eylemigdir (100 a). 

UZUN 'ABDULLAH PA§A : Sadr-i esbak Hekimbagi-zade 
'Ali Paga'nm 'utekasmdan olan Abaza Mehemmed Paga merhumun 
hazinedandir. Enderun-i humayun'dan farislik sebebiyle Bag Qu- 
kadarlikdan Silahgorluk ile gerag olup ba'dehu ordu-yi humayun- 

da sadakati sebebiyle Bag baki Kulu olmugdur. J.:-i j\ Bogazi'n- 

da esna-yi muharebede ayagmdan- mecruh olup vezaretle bekam ol- 
mugdur. Ba'dehu Diyarbekir'de vali iken cerahat-i mezbure sebeb 

olup c Ikdb-i c az%m, ^ J&* , sene 1193 tarihinde nhlet eyle- 
migdir. 

MAHMUD PA§A : Kamanige'nin hin-i fethinde bulunup anda 
vali iken Kehfu'l-zvfafa, tuJI <J*f* , sene 1087 tarihinde vefat 
ediip anda medfundur. 

MAHMUD PA§A : Misir valisi iken Yezddn-bahqd, li£ jbj- 
sene 975 tarihi Recebi gurresinde hataen gehid olup Riimeyle 342 Kr§. Not. 59. — 117 — 

<Uj 'de bina eyledigi cami'inde medfundur. Ba'zi a/dasi bu tarihi 
demi§lerdir : 

l§ittim katl-i fir'avn eylemig Misr igre bir gazi 
Cezaka'llah fi'1-cenne dediler ana ne minnet 
Am oldiirmesi gokdan gegiip Haccac-i saniydi 
Elinden 'aeiz olmu§du anun yetmi§ iki millet 
Yiini bizden selam et ey saba ol merd gaziye 
Bu da'i dedi tarihin uranin koluna kuvvet, 

o^5 d^s evs jl, sene 975. 

HAYDAR AGA-ZADE MEHEMMED PA§A : Kaimmakam da- 
hi olmugdur. Lafallekum Te§kurun, JjjZS ^JJ 343 , sene 1066 ta- 
rihinde Silivri'de katl olunup Bekta§iyyeden §eyh Sa'di Baba (100 b) 
zaviyesinde defn olunmugdur, 

EDIRNE BOSTANCI-BA§ISI SULEYMAN PA§A : Hadika-i 
Hassa'da zuhur ediip isti'dadma daru'l-meymene Edirne'de nice za- 
man hizmet ediip mukabilinde vezaretle Qerag olup ba'zi menasibda 
hiikumetle namdar ve Afyon-Karahisan'nda karar ediip §dhsar, 
; L^-b , sene 1162 tarihinde kendi eceliyle vefat ediip anda defn 
olunmu§dur. 

tBRAHIM PA§A : Mir-i hac iken ba'zi layik olmayan umurda 
bulunup Be§a§et, c^bj , sene 1003 tarihinde anda katl olunmug- 
dur. 

KEN* AN PA§A : Bu ismiyle me§hurdur. Damad Ken'an Pa§a 
tstanbul'da medfundur. Bu Ken'an Paga Sofu demekle meghurdur. 
Kerkiik valisi iken vefatina Zati Ivaz Qelebi bu tarihi demigtir. 

Nige yillar ki hizmet eylemi§dir Al-i 'Osman'a 
Kemal iizre olurdu inkiyadi emr-i Yezdan'a 343 Bk. Kur'an, 2 (Bakara Suresi), Ayet, 52, 56, 185; 3 (Al-i Imran Suresi), Ayet 123; 
5 (Maide Suresi), Ayet 6, 89 v.b. Tarih ciimlesinin tutan, 1066 dir. — 118 — 

Zamir-i paki havf ile daim olup memlu 
Ederdi hilm ii sabr ile hiikumet her bir insana 
Hususa be§ sene Kerkiik gehrinde olup vali 
'Udulun 'am edlip ra'i idi ekrad-i' urbana 
Bi-emr-i hakk eriip itmama 'omrii giin vefat etdi 
Uzeyr'e hem Ciineyn'e DaniyaFe oldu hem-hane 
Dedi tarih saiinde dii§unce Zati-i miskin 
Cihdn igre 'acebdir hayf oldu Sofu Ren'an'a, 
aJIlTJ^ ^JjI u^ jj^ *j£\ jle S44 t sene 1079 345 , (101a). 

tSMA'tL PA§A : 'Umera-yi deryadandir. Dervi§ Aga demekle 
ma/rufdur. Sakiz'da vefatma Miistakim-zade Slileyman Efendi bu 
tarihi demi§dir : 

Yine bir zevrak-siivar-i Devlet-i 'Osmaniyan 
Qikdi derya-yi bekaya garka-i rahmet ola 
Ya'ni Dervi§ Aga-zade bahr-i ihlas [u] vefa 
Mir-i derya idi ya Rab nail-i 'Izzet ola 
trci'i emri eriip Sakiz'da Hakk'i ozledi 
Can f eda kildi Huda'ya mazhar-i vuslat ola 
Geldi Hizr'i begaret bir du'a tarihdir 
Cay-i Ismafil Pa§a filka-i cermet ola, 

4j\ c^ <Cl» Lit J-— w* <sl> 346 , sene 1160. 

SXJN'ULLAH PA§A : Fi'l-asl Sultan Mehemmed Han-i rabi' 
kerimelerinden Hadice Sultan'm 'utekasmdan. olup Sultan-i mezbure 
'azm-i darii's-selam eyiedikde Enderun-i humayun'a gerag olup 
Silahdar-i gehriyari iken vezaretle tagra Qikup Egriboz zabtma te- 
veccuhii esnasmda izdin kazasma vardikda bi-emri'llahi ta'ala, 
R%hlet-i mah§er, j&s- cJ^j , sene 1186 tarihi Cumade'l-ahirin on be- 
§inei giinii anda defin-i zemin ve 'azim-i a'layi 'illiyyin olmu§dur. 344 Miistensih tarihi yanh§ hesaplami§tir. Misra'm tutan olaa 1088 den, «Salinde» 
( ouJL. ) kelimesiniri tutan olan 150 gikanlmahdir. Bu da 938 eder. Zaten 953 de olen 

Zati'nin, tarihi daha sonraki bir zamanda yazdigi dusunulemez. 

345 Tarih manzumesi icin kr§. Mecmu'a, yp. 114 a. 

346 Tarih misra'inm tutan, 1112 dir. Bir onceki misra'm eksik ve anlamsiz olusundart 
tamiye de tesbit edilemedi. — 119 — 

HALIL PA§A : Hadika-i Hassa'da Haseki iken tebdil Hasekisi 
olup nige zaman Sultan Mustafa Han ile tebdillerde hem-dem ve 
hem-cevelan olup sa'yi me§kur olmagla def 'aten Bostanci-ba§i olup 
ba'de'l-'azl nige zaman Kapucular kethudasi olmugdur. 01 hizmetde 
iken vezaretle gerag ve Hotin sancagiyla ikram olunup ba'dehu 
Belgrad valisi dahi olup me'zunen tstanbul'a gelup Ayvansaray'da 
sabika Hadice (101b) Sultan sahilhanesinde nige eyyam aram iizere 
iken Misir. Kahire'si valisi olup iki sene mururunda Cidde mansi- 
biyla kamran ve hacc-i §erif dahi miiyesser olup anda Eltaf-% hu- 
ceste,<:*^u>^\, sene 1189 tarihinde vefat ve 'azm-i cennat-i 'aliyat 
eylemigdir 347 . 

ZAL MEHEMMED PAgA : Malum olsun ki Eyyub'da cami'i 
olan Zal Mahmud Fa§a Sultan Siileyman'm viizerasmdandir. Ismi 
Mahmud'dur. Ve damad-i sultanidir. Cami'i kurbiinde Zulm, ^ » 
sene 970 tarihinde medfundur ki yazilmi§ idi. Buniarm ismi Mehem- 
med'dir. girvan valisi olup anda vefat eyiemigdir ki mansibmm 
tarihi budur : 

Nam-i Mehemmed Pasa-yi serhad 
Oldu mii'eyyed hukmiin yiiriitdii 
Hakan-i a/zam Sultan-i 'alem 
01 kardana hos himmet etdi 
Sehr-i §emahi olsun mii§erref 
Qii-n Zal Pa§a ol miilke gitdi 
Bahti agildi §irvaniyanm 
Nahl-i meserret giil gibi bitdi 
Miilk-i Yemen'den iimmid ederken 
Tarih du§dii §irvdn'a gitdi. 
<jxJ" a;\jj£ , sene 996. 

'ARlFt AHMED PA§A : A'rec Yusuf Pa§a'nm muhiirdaridir. 
Ba'dehu Divan Efendisi olup Aga-yi mezbur vefat etdikde Tezkire-i 
ewel ba'dehu Siivari mukabelesi sonra Reisiilkuttab olmu§ idi. Ve- 347 Kr§. Mecmu'd, yp, 64 b. — 120 — 

zaretle Van ser'askeri olup eda-yi hizmetden sonra Teke sancagi 
mutasarrifi iken Lafallehum Tetfekun, jjjt; JCL) a48 , sene 1146 
tarihi evasitmda §ehadet mtiyesser olmu^dur 349 (102 a). 

SARI-OGLU MEHEMMED PAgA : Sivas Alay, begiliginden 

gerag olup ba'zi menasibdan sonra Sa f adet-i rahmet.^^j c*jU- , sene 
1183 tarihinde Bender'de 'azm-i cermet eylemigdir* 

MISIELI AHMED PAgA : Selanik valisi iken Nihdn istirahat, 
^UJ jl^. , sene 1176 tarihi Rebi'ul-ewelinde vefat eylemigdir. 

AESLAN PAgA-ZADE 'ALl PAgA : Diyarbekir valisi iken 
Sa'at-i nasut} cj S Js c^L , sene 1048 tarihinde fevt olmusdur. 

gEMSEDDtN AHMED PAgA : Aydin muhassili iken vezaretle 
Qerag olup ba'dehu teka'iid eylemi§dir, Bu hal iizre vilayetinde sa- 
kin iken el-GaM, ^i\ , sene 1043 tarihinde vefat eylemi§dir. 

HtJSEYlN PAgA : Nasuh Pasa-zadedir, Ba'de'l-vezare tstan- 
buTa da' vet olunup Burgoz'da Zunnureyn, ijjji^i , sene 1053 ta- 
rihinde katl olunmusdur. 

MiK-I AHtTR 'OSMAN PAgA : Benefge valisi iken Ve'llezine- 
hilm muhsininjdy^ jAjr Jlj S5 °, sene 1056 tarihinde vefat eylemigdir. 

LUTFi PAgA : Ismi Lutfullah'dir. gam valisi iken ikinci def'a- 
da ehHazer, jail, sene 939 tarihinde anda vefat eylemisdir (102b). 

KEYLUN <ALi PAgA : Ikinci def'a gam valisi iken Suretffl- 
fcwaa^jj^afiJUj^- S51 , sene 977 tarihinde vefat ediip Isa Pa§a yamnda 
medfundur. 348 Kr§, Not. 281. 

349 Krs. Mecmu'd, yp. 78 b - 79 a. 

350 Bk. Ku^an, 16 (Nahl Suresi), Ayet 118. 

351 Bk. Kufan, 28. Stire. — 121 — 

LAJLA CA'FER PAgA : Vezaretle gam valisi iken htikamet, 
cu*UiJ 352 , sene 982 tarihinde vefat ediip Musalla Kapusu'nda med- 
fundur. 

ABAZA HUSEYlN PAgA : Vezaretle gam valisi iken Gash 

J*~± , 1090 tarihinde anda vefat eylemi§dir. 

KARA MURAD PAgA : Vezaretle gam valisi iken Hama'ya 
me'mur olup bir konak kaldikda Hasta, <—+• , sene 1065 tarihinde 
fiicceten vefat eyledigi mahalle defn olunmu§dur. 

MEKKl-ZADE HUSEYIN PAgA : Vezaretle gam valisi iken 
zamanmda huccac-i muslimin perke§te olup sebeb-i 'azli olmu§dur. 
Ba'de't-teka'iid 'tzzet-i kurbet, c«J o^ , sene 1179 tarihi Reb'i-i 
sanisinde vefat eylemigdir. 

CERDECt MEHEMMED PAgA : gam valisi 'Osman Paga'mn 
ogludur. Vezaretle gam valisi iken Kul hiive*r-rahmanu amenna bihi 
ve 'aleyhi Tevekkelnd U*> cl&'j * Lui ^)\ ^ j» 353 , sene 1197 tarihi 
ga'banmda vefat eylemigdir (103 a). 

CERDECI ^OSMAN PAgA : Vezaretle Cerdeci iken gam valisi 
olup Kaza-y% Rabbdnl J\>j<s\J* , sene 1174 tarihinde anda vefat 
eylemi§dir. 

HAtN AHMED PAgA : Vezaretle vali-i Misir iken kendi na- 
mma hutbe ve sikkeye cesaret ediip ln§a'allahu tafala, JU" &\ Lijl 854 , 
sene 920 tarihi Rebi'ii'l-ahirinda hammamda katl olunmu§dur. 

'ALL PAgA : Vezaretle Misir valisi olduguna Pa§a-yt e all-me§- 
rebj^j^A Jt^Ul 355 , sene 956 tarih olmu§dur. Ba'deVazl Inde meli- 352 Tarih kelimesinin tutan, 1002 dir. 

353 Bk. Kur'an, 68 (Miilk Suresi), Ayet 29. 

354 Tarih terkibinin tutan, 930 dir. 

355 Tarih terkibinin tutan, 966 dir. — 122 — 

kin muktedirin jxjl* dJL. jl^ 35g , sene 969 tarihi Saferinde vefat 
eylemigdir. 

HADIM <ALi PAgA : Vezaretle Misir valisi iken Ta'cil-i cen- 
ndt, zk~ ju««r 357 , sene 973 tarihi Zilhiccesinde vefat eylemigdir. 

SOFU 'All PAgA : Bagdad'dan naki olunduguna bu misra* 
tarihdir : Gelde burc-% evliyddan M%sr y a bir zdhid veli, JjUjI jy ^jUT 
J j -**\} jr <v^ » sene 971. Hayru'l-isldm, t>%J)l\ jf- , sene 973 tarihi 
Ramazamnda vefat eylemigdir. Kadir gecesi temenn-i mevt ediip 
hayram gecesi defn olunmugdur. 

SOFU IBRAHIM PA§A : Vezaretle Misir valisi iken DdhiU 
merkad, sk^ J^-IV, sene 979 tarihinde anda vefat eylemigdir (103 b). 

KARAKAS 'All PAgA : Vezaretle Misir valisi iken Muzmer, 
j^oa. , sene 1080 tarihinde anda vefat eylemigdir. 

MUFETTig AHMED PAS A : Vezaretle Misir valisi iken Fi 
cenndti yetesd'elune j^Lo, cJ<^ j S58 , sene 1102 tarihi Recebinde 
anda vefat eylemigdir. 

KETHUDA 'All PAgA : Ikinci def 'a Misir valisi iken 'Izzet- 
h&ne, *;\£js , sene 1133 tarihi Zilka'desinde anda katl olunmugdur. 

. :.- MlR MUSTAFA PAgA : Ibrahim Beyzadedir. Misir valisi iken 
trtihalu'n-n&sut, o>-AJi JUjI , sene 1188 tarihinde anda vefat ey-„ 
lemigdir. 'ABABGIRLI IBRAHIM PAgA : Vezaretle Misir valisi iken 
Hayret-q% s dr, jLa as*- , sene 1189 tarihinde anda vefat eylemigdir. 356 Bk. Kufan„ 54 (Kamer Suresi), Ayet 55. Ayetin sayi degeri, 968 dir. 

357 Tarih terkibinin tutan, 967 dir. 

358 Bk. Kufan, 74 (Muddessir Suresi), Ayet ■ 40. — 123 — 

GAZI KOL£AK 1LYAS FASA : Viizeradan iken, Ser'asker 
ma'iyyetine me'mur olup Moskov sef erinde esir olmu§ idi. Ba'de'l- 
halas Terkv/l-beqer, .^li)/, sene 4153 tarihinde Hotin kal'esinde 
vefat eylemi§dir. 

HAMZA PAgA : Vezaretle Trablus vaiisi iken Hdsiyyet e^i* 
sene 1101 tarihinde anda vefat etmigdir (104 a) , 

KELLECI 'OSMAN PA§A : Vezaretle Varna muhafizi olup 
Tdrdc-% intikal, JU--I g-tjl" , sene 1187 tarihinde anda vefat eyle- 
mi§dir. 

SEYYlD IBEAHlM PA§A : Pederi Halil Aga, Ocak imami ol- 
magla §6hret bulmugdur. Kendisi Defterdar ve ordu-yu hiimayun'da 
Vezir kethiidasi iken meg'ale ile ba'de'l-'i§a askere bah§!§ behane- 
siyle metrisleri geziip anungiin Meg'aleci deyii §6hret bulmu§dur, 
Gaile-i sefer bertaraf oldukda Istanbul'dan Erzurum'a nefy olunup 
ba'dehu vezaretle Erzurum kendiiye tevclh olunmu§ idi. AllamWl- 
guyub; ^jji\ ^U 359 , sene 1190 tarihinde anda vefat eylemigdir. 

KCTAHYALI 'OMEB PA§A : Vezaretle vilayete vali olup 
Moskov seferine diimdar ta'yin olunmu§ iken esir olup ba'de'l-halas 
smir ba§ma geldikde Seldmethdne, ^liiOL, , sene 1187 tarihinde 
anda vefat eylemi§dir. 

ELHAC ISMA'IL PA§A : Vezaretle Arnabud diyarmda ba'zi 
sancaklara mutasarrif - olup Avlonya kasabasinda Hvram-% daru's- 
selam, r MJl jb r ^> , sene 1177 tarihinde gehadet miiyesser olmus- 
dur. Vezir-i mezburun Divan katibi Sezayi Yusuf Efendi Arnabud 
Belgrad'inda Kevser4 cermet, c:*. Jjf , sene 1179 tarihinde vefat 
ediip ol diyarda vaki* olan cami'lerindefn] birinde medfundur. 359 Bk. Kur'an, 5 (Ma'ide Suresi), Ayet 109, 116; 9 (Tevbe Suresi), Ayet 7, 78; 34 
(Sebe' Suresi), Ayet 48. — 124 — 

MALATYALI JOBRAHIM PA§A : Kul kethudasi iken vezaretle 
gerag (104 b) ba'zi menasibda hiikumet iizere iken Berekat-% mah- 
§er,s±£ cX^ , sene 1171 tarihinde anda vefat etmigdir. 

GAZl MEHEMMED SADIK PA§A :. Iki tug ile seferlerde hiz- 
met ediip ba'dehu Cerdeci olup yine vardikda Irtihalii'n-nasut; Ji^l 
o^-tJI , sene 1188 tarihinde 'Alaiyye'de vefat etmigtir. 

gmAK ELHAC MEHEMMED PA§A : Vezaretle nige vilayet- 
lerde hizmet ediip ba'dehu Cerdeci ve Emirii'1-hac dahi olup ba'de'l- 
*azl Konya'da hiikumet iizere iken Istirahat-i bekd, U c.i>J , sene 
1173 tarihinde defin-i zemin olmugdur. 

CANBULAD-ZADE HXJSEYIN PA§A : Haleb valisi iken Cigal- 
zade Sinan Pa§a sadaretinde anda Leyletv/l-Cum'a, <J;\ «)J , sene 
1014 tarihinde kati olunmu§dur. 

MtfNECCtM HASAN PA§A : Trablus valisi iken mir-i hac 
pa§a miibageretiyle §am'a ihzar olunup Sa'atu'l-'uzlet, *IjJI <&L* 360 , 
sene 1066 tarihinde anda katl olunup ser-i maktu'u Bab-i huma- 
yun'a geliip ba'dehu yine irsal olunmu$dur. 

EMfRU'L-HAC HUSEYIN PA§A : §ehr-i Muharremv/l-hardm, 
f\jL\ ^ ^ r z , sene 1073 tarihi Muharreminde Miizeyrib ( * Jjf ^ ) 
de ba hatt-i humayun katl olunmugdur (105 a). 

SARI HUSEYIN PA§A : Mir-i hac iken §am'da Hucum-% gam, 
j fj& , sene 1094 tarihinde anda eceliyle vefat etmi§dir. 

HALtL PA§A : Emini'1-hac iken Miizeyrib'de Istiskal, Jlas-J 
36 \ sene 1092 tarihinde anda katl oiunmugtur. 360 Tarih terkibinin tutan, 1069 dur. 

361 «Istiskal» ( JlS£3u# I ) kelimesinin metnin ashndaki yazih§i « Ju-Jt— \» §eklindedir. — 125 — 

SULEYMAN PA§A : Mir-i hac olup ba'de'l-'azl Diyarbekir va- 
lisi iken Tevekkeltu 'ale'llah ^blj* cX$ 362 , sene 1032 tarihinde 
anda vefat eylemigdir. 

SALlH PA§A : Ibn Mahmud Pa§a. §am valisi iken Sofya'da 
tstirah&t; c^ljU , sene 1070 tarihinde vefat eylemigtir. 

SINAN PA§A : §am valisi iken hacc-i §erif miiyesser olmayup 
Sindn-i suhenddr, j\x^< jL- , sene 1076 tarihinde vefat etmi§dir. 

GAZl PA§A : Ismi Mehemmed'dir. Misir valisi iken el-Hatm, 
'i\ , sene 1071 tarihinde katl olunup Kirafe-i sugra'da Imam gafi'i 
dairesinde defn olunmu§dur. 

VEKlL 'OSMAN PA§A : Misr-i Kahire'de Darii's-sa'ade Agasi 
vekaletiyle bir miiddet hizmet ediip vezaretle Misir valisi oldukdan 
sonra Hayret-qvar, ; Li oj* , sene 1189 tarihinde vefat eylemi§dir. 

DERLl-OCrLU FEYZULLAH PASA : Ekraddandir. Vezaretle 
Kerkiik valisi iken Mcmzur, j>u , sene 1196 tarihinde etba'i yedinde 
§ehid olmu§dur, 

KAHRAMAN PAgA : Arnabud'dur. Ordu'yu humayun'da 
Tafalluk-% intikal, JU^*l JJ , sene 1182 tarihinde su-i kasd hiss 
olunup Sadr-i a/zam Emin Paga huzurunda ba'zi etba'iyla katl olun- 
mugdur. 

GENC NITMAN PA§A : Ba'de'l-vezare mariz-i piri ile samem 
'ariz olup teka'ud eylemi§ idi. Dimetoka'da sakin iken Ve men yud- 
UWllaU feldhddiye leh, 4 <s>\* * i\ JL-i o-v 363 > sene 1198 
tarihi evailinde vefat eylemi§dir. 362 Bk. Kur'an, 11 (Hud Sutresi), Ayet 56. 

363 Bk. Kufan, 7 (A'raf Suresi), Ayet 186. Ayetin baginda « j * kelimesi yoktur. 

Mustensih, 1198 tarihini tutturabilmek icin sayi degeri 6 olan « J » i, ayetin yaziligina Have 
etmi§ ohnahdir. Kr§. Not. 301. -^-126 — 

KtJRD HASAN PA§A : Hanya muhafizi iken Tdrik-i nasut, 
OjJs iljir , sene 1138 tarihinde anda vefat eylemigdir. 

FAZLXJLLAIi FA§A : Yemen valisi iken TevhM-i HUM, 
aU ^" , sene 1033 tarihinde bi-fazlillahi ta'ala §ehadeti muyesser 
olmu§dur. 

KANSU MEHEMMED PASA : Yemen valisi iken El-mahfuz, 
Jijiil , sene 1065 tarihinde anda eceliyle vefat eylemi§dir (106 a). 

MEHEMMEB PA§A : Yemen valisi iken e't-TarikVl-mihstaMm, 
^:Ut j,JJl , sene 1031 tarihinde anda vefat etmigtir. 

MUSA PA§A : Emirti'1-hac iken §eref4 ta'aM, JJ o^ , sene 
1090 tarihinde eceliyle vefat eylemigtir. 

FIEAEt MEHEMMED PA§A : Darii's-sa'ade Agasi yazicihgm- 
dan gerag olup rical-i devletden iken sadr-i a/zam kethiidasi olduk- 
da vezaretle bekam oimu§ idi. Yenigehir valisi iken Rihletffl-ha§r, 
j*L\ <Wj , sene 1177 tarihi Saferinde anda vefat eylemigdir. 

MISRl AHMED PAgA : Misir beylerinden iken vezaretle gerag 
olmu§ idi. Selanik valisi iken Nihdn istirdhat, c*ljU jl^ , sene 1176 
tarihi Rebi'u'l-evvelinde anda vefat etmigtir. 

KAYI§ MEHEMMEB PA§A : Sultan Murad-i salis vuzerasm- 
dan olup sefere 'azimet iizere iken Silivri'ye' vasil oldukda el-lstika- 
met. c^\si^i\ , sene 1033 tarihinde vefat eyleyiip defn oiunmugdur. 
Seng-i mezannda tarih-i rihleti tahrir ve ihzar olunmamisdir. HALlL PA§A : Riyasetden Sadr-i a'zam kethiidasi 
olup ba'dehu (106 b) vezaretle Qerag olmu§dur. Rumeli valisi iken 
Nur-bah§ r ^ jy , sene 1158 tarihinde vefat ediip yilayet-i olan 

Sumnu'ya nakl olunup sabika anda bina eyledigi cami'inde defn 
olunmugdur. — 127-r- 

StJliEYMAN PAgA : Haci 'Ali Paga'nm biraderidir. Ba'zi hJ- 
dematdan sonra Ibrail'de 'Adem-i istirdhat, ^jU ^ , sene 1184 
tarihinde esna-yi muharebede §ehadet miiyesser olmugdur. 

KURD *OMER PA§A : Yoliyle Yenigeri Agasi olup iki tug He 
Selanik valisi olmus idi. Ba'zi menasibda sonra iznikmid'de Pa§a 
olup Rihlet-i mah§er, ^J- c^j , sene 1186 tarihinde vefat eylemigdir, 

IBRAHIM PAgA : Edirne'de kaynatasi gami-zade ile ma'an 
Safa bdh§&j li£ la* , sene 1074 tarihinde katl olunmugdur. 

NtgANCI MUSTAFA PAgA : Bl-Mtam, r tAl , sene 1072 
tarihinde Edirne'de vefat eylemi§dir. 

£IL AHMED PAgA : Musul kenduye tevcih olunmu§ iken du- 
hulunde mukaddem-i geref-yafte, <$\> ^i^ , sene 1076 tarihinde ve- 
fat eylemisdir (107 a) . 

iBRAHtM PAgA : Tami§var valisi iken hiicum-i e§kiya ile 
§&fi'-i rahmet, ca-j ^b , sene 1099 t tarihinde §ehid olmugdur. 

'OMER PAgA : Daru'l-meymene Edirne'de el-HikmeWllahi 
tafaU, JU A iXLV, sene 1075 tarihinde katl olunmu§dur> 

GURCU IBRAHIM PAgA : Meh4 Zilhicce, <*i-l^i <* , sene 
1076 tarihinde bu dahi Musul kurbiinde vefat eylemigdir. 

HACI IBRAHIM PAgA : Erzurum'da el-Feyz-i min Allah, 
^O*' lA }i 364 ^ sene 1076 tarihinde vefat eylemi§dir. 

KUgtJK 'OSMAN PAgA : Sayd[a] valisi iken muddet-i mev'u- 
desi tamam Rihletu'l- C a§k, jU\ $»j , sene 1139 tarihinde hadim-i 
darii's-selam olmusdur. 364 Tarih ciimlesittin tutan, 1077 dir. — 128 — 

Nl§ANCI CATER PA§A : Darii'l-meymene'de Edirne'de Tied- 
ret-i du% Ico o ; lf, sene 1079 tarihinde vefat eylemi§dir. 

MEHEMMED PA§A : Rumeli beylerbeyisi iken Nemge muha- 
rebesi iken Bahru mafrifetin hakimun^C* c*^ j£, sene 1078 tari- 
hinde ser-i §ehadet eserine dane-i tufenk isabetiyle hail-i §ehadet 
miiyesser olmu§dur (107 b) . 

MEHEMMED PA§A : Bosna valisi iken el-Mariz, J^JX , sene 
1081 tarihinde anda vefat etmi§dir. 

KARA MUSTAFA PA§A : Basra valisi iken Sa'ddet-i mahqer, 
±£ cuL-, sene 1083 tarihinde anda vefat etmigdir. 'tMADEDDtN PA§A : Haseki Sultan kethudasidir. Sebz <pu§-% 
bihi§t, c^- ^ jw , sene 1084 tarihinde vefat etmi§dir. 

BOSNEVl IBRAHIM PA§A : Leh seferinde Ne§dt-t matlub, 
v yk.ibj 365 , sene 1087 tarihinde §ehadet miiyesser olmu§dur. 

'ANKEBUD AHMED PA§A : Istiskal, JlisJ 366 , sene 1092 
tarihinde der-i Devlet-i 'aliyye'ye haber-i fevti vasil olmu§dur. 

CELEBI HASAN PA§A : Erzurum valisi iken Mdtemu'l-inti- 
Ml, Jl^Vi^L 367 , sene 1093 tarihi Muharreminde haber-i fevti vasil-i 
dergah-i 'fil! olmu§dur. 

KUgtK HASAN PA§A : Mir-i miran Nemge seferinde vaki' 
tabyede dane topu ile Rahatu'l-cenn&t, obi I <*b , sene 1094 tarihin- 
de §ehid olmu§dur (108 a). 365 Tarih terkibinin tutan, 447 dir. Tutan 640 olan bir kelimenin, mesela «Hamr» 
( j** ) Sibi, yanli§hkla yazilmami§ olmasi duguniilebilir. 

366 «istiskal» ( Jllil—1 ) kelimesinini metnin aslindaki yaziligi, « JluJuJ* geklindedir. 

367 Tarih terkibinin tutan, 1094 diir. — 129 — 

DEFTERDAR AHMED PA§A : Tami§var valisi iken Ravzu'l- 
me'va,tSjk\ u^sj , 368 sene 1094 tarihinde anda vefat olmusdur, 

HIZXR PA§A : Bursa valisi iken hudud-i Nem^e'de esna-yi 
cengde Hucum-% gam, f ^ , sene 1094 tarihinde §ehid olmugdur. 

SARI HUSEYXN PA§A : Budin ser'askeri ma'iyyetine me'mur 
olup kable'l-vusul Kibletu'l-'agikin, cWLiUI 4J , sene 1094 tari- 
hinde vefat eyledigi haber[i] ordu-yu humayuna vasil olmugdur. 

DEFTERDAR HASAN PA§A : Tamigvar valisi iken Veld 
tuhzina, bj2 V^ S69 , sene 1095 tarihinde garkoyu nam beldede katl 
olunup ser-i maktu'u ablak cadirma vaz' olunmu§dur. 

SEYDt MEHEMMED PA§A : Budin muhafizi iken Rahat-% 
fevt,Cjj* c^\j, sene 1095 tarihinde esna-yi cengde §ehid olmu§dur. 

FERHAD-ZADE AHMED PASA : Bolu sancagi mutasarnfi 
iken sefere me'mur olup Edirne'ye vasil oldukda mukaddema rikab-i 
humayuna §ikayeti zuhur eylemekle huzur-i humayunda Rdhat-t 
vefat, ol»i c«-b , sene 1096 tarihinde katl olunmugdur (108 b). 

SA'ATQt MEHEMMED PASA : Ber vech-i teka'ud Iznikmid 
mutasarnfi iken Sd'at-i isti'c&l, JU-i-l c-*L» sene 1096 tarihinde ve- 
fat eyleyiip haber-i fevti der-i devlete vasil olmu§dur. 

REIS DAMADI EBUBEKIR PA§A : Misir valisi iken Zuhur-i 
ceUl, J^J-H^, sene 1175 tarihi Zilka'desinde defn olunmugdur 370 . 

'ABDtJRREZZAK PA§A : Reis Mustafa Efendi'nin ogludur. 
Pederi gibi iki kerre Reis olmu§dur. Vezaretle cerag olup mansibma 368 Tarih terkibinin tutan, 1095 dir. 

369 Bk. Kur>an, 3 (§u'ara Surest), Ayet 87. Metnin aslmdaki yazili$i « \ij£ Vj » 

§eklindedir. Aynca kr§. Not. 293 ve 306. 

370 Vefat tarihi igin bk. Mecmu% yp. 122 a. 

Forma : 9 — 130 — 

rahi iken Fdkraru ma teyessere mirihu, o *^: U ojk 3T1 , sene 1195 
tarihi Muharreminde Ruha'da vefat eylemi§dir 372 . 

BALTACI-ZADE MUSTAFA PA§A : Iki kerre sadr-i a'zam 
olan Baltaci Mehemmed Paga'nm ogludur. On sene silahdar-i sehri- 
yari olup vezaretle Misir ve sair menasib zabtmdan sonra Dimeto- 
ka'da teka'ud ediip ReMn-% fazl, JJ* Ca*j , sene 1175 tarihinde ve- 
fat etmisdir. Hattat olup Ayasofya kapusu iizre ta'mir ve §adirva- 
nmda olan tarih anlarmdir ve Eyyub tiirbesinde bir ayetii'l-kiirsi 
avizesi vardir, 

. MAHMTJD PA§A : Ozi muhafizi iken Mubd§ir-i ni'met, y«l* 
^ 373 , sene 1104 tarihinde vefat etmi§dir. 

MUSTAFA PA§A : Ber vech-i teka'iid Bolu sancagma mu- 
tasarrif iken serdar-i ekrem ma'iyyetinde sefere me'mur olup Edir- 
ne'ye vusuliinde (109 a) Mur§M4 tesnim, ^XJ. ^^ , sene 1104 ta- 
rihinde Edirne'de Bab-i humayun piggahmda eezasi tertib oiunmug- 
dur. 

KAIMMAKAM 'OSMAN PASA : Maras-i miizmine miibtela 
iken Ve sebbit akddmend L.UI c^> 374 , sene 1105 tarihinde Edir- 
ne'de vefat etmi§dir. 

KAIMMAKAM 'ABDULLAH PA§A : Belgrade karib yerde 
§indver-i mah§er ? ^ ^tis , sene 1105 tarihinde vefat etmi§dir. 

FINDIK MEHEMMED PA§A : Zalemeden oldugu a§ikar olu- 
nup Kandiye valisi iken Ravza-i cinan, jb* X#jj 375 , sene 1106 tari- 
hinde katl olunup ser-i maktu'u Bab-i humayiin'a vaz' olunmu§dur. 371 Bk. Kur'an, 73 (Muzzemmil Suresi), Ayet 20. 

372 Kr§. Mecmu'a, yp. 121 b. 

373 Tarih terkibinin tutan, 1104 diir. 

374 Bk. Kufan, 2 (Bakara Sftresi), Ayet 250; 3 (Al-i 'imran Sfiresi), Ayet 147. 

375 Tarih terkibinin tutan, 1116 dir. — 131 — 

FASiH-ZABE AHMED PAS A : Zulm-I ta'addisi Devlet-i 'aliy- 
ye'ye vasil oldukda 'Azlmetu'l-mahser, ^\ « .^ , sene 1106 tari- 
hinde mansibi olan Diyarbekir'den Malatya'ya geldikde galebe-i sev- 
da ile vefat eylemi§dir. 

KAiMMAKAM AHMED PAgA : Midilli'ye me'mur olup vasil 
oldukda Huru§, J'sJ- , sene 1106 tarihinde katl olunup ser-i fesad- 
perveri Edirne'ye ihzar ve Bab-i humayun'da vaz' olunmugdur 
(109 b). 

KADI-ZADE HtJSEYIN PAgA : Rakka valisi iken Basra'ya 
me'mur olup Derdset, c-Jj- 5 376 > sene 1107 tarihinde vefat eylemigdir. 

GENQ MEHEMMED PAgA : gikayeti zuhur edup 'Ubeydu'n- 
nazm, fkJI o^c , sene 1107 tarihinde ba hatt-i humayun katl olunup 

HUSEYlN PAgA : Diyarbekir valisi iken Bagdad'a me'mur 
esna-yi vusuliinde Rihlet-i millet, ^l* c*Uj , sene 1108 tarihinde ecel-i 
miisemmasi zuhur ve darii's-selam-i cinan-i vusul bulmugdur. 

GtlECO MEHEMMED PAgA : Seddii'1-bahr muhafizi iken 
zulm-i ta'addisi firavan oldugu cihetden havfa tabi' olup firar eyle- 
mi§ idi. Custcu olundukda Zagra-i 'atik'de Lagimci-ba§i Mehemmed 
Aga'mn hanesinde muhtefi oldugu istihbar olunup R%hlet-i ( a§k, 
j^ cJ>-j , sene 1108 tarihinde Edirne'de ihzar ve Bab-i humayun'da 
katl olunmu§dur. 

YUSUF PAgA : Emirii'1-hac iken SulukU'§'§en'atM^ti\ i!/-, 377 , 
sene 1128 tarihinde §am-i §erif'de va'desi tamam ve 'azm-i darii's- 
selam eylemigdir. 

BALTACI MAHMUD PAgA : Sente muharebesinde Ve't-tefe- 
te's-sak; jLli c£i\j 378 , sene 1109 tarihinde §ehid olmu§dur (110 a). 376 Tarih kelimesinin tutan, 665 dir. Bir kelime eksikligi olmasi muhtemeldir. 

377 Tarih terkibinin tutan, 1127 dir. 

378 Bk. Kur'an, 15 (Kiyamah Suresi), Ayet 29. — 132 — 

IBRAHIM PA§A : Fi'l-asl Ocakda Kul Kethudasi iken veza- 
retle Diyarbekir valisi olup ba'dehu sefere me'mur ve Sente'de 

mevcud olup esna-yi muharebede c Arzihal, JU^/, sene 1109 tari- 

hinde sair akramyla §ehadet muyesser olmu§dur. 

KIBLI ISMA'tL PA§A : Aydm valisi iken Musellemu's-subut, 

o^Jl J-> , sene 1109 tarihinde vefati sabit olmugdur. 

ISMA'IL PAgA : Sivas valisi iken zaiemeden oldugu sabit olup 
ordu-yu humayun'a me'muren geldikde el-Maglub, ^ill , sene 1109 
tarihinde Belgrad'da katl olunup ablak gadirma vaz* olunmugdur. 

AHMED PA§A : Mir-i hac iken Edirne'ye ihzar Ser-efraz-i 

ni'met, c*~i )\j\ ^ , sene 1109 tarihinde katl olunmugdur. 

'ALI PA§A : Belgrad valisi iken ahali-i beldeye ta'addi-i zulm 
tavk-i be§erden harig olmagla Ihtilaf, J!^l , sene 1112 tarihinde 
hiicum ile gehadeti der-i devlete 'arz olunmu§dur. 

BIYIKLI MEHEMMED PA§A : Diyarbekir valisi iken Kasira- 
tu*t-taraf, oJJi o^ls , sene 1112 tarihinde katl olunup ser-i mak- 
tu'u Edirne'ye irsal olunmugdur (110 b) . 

IBRAHIM PA§A : Van muhafizi iken Gulistan-t kiyamet, 
cAj jl^l^, sene 1112 tarihinde anda vefat eylemi§dir. 

IBRAHIM PA§A : Diyarbekir valisi iken Vakt~i hicret, cfj 
£>j£ , sene 1114 tarihinde katl olunup ser-i maktu'u Edirne'ye irsal 
olunmugdur. 

MlR AHtTR MEHEMMED PA§A : Kaimmakam-i Asitane iken 
miinasib olmayan harekat zuhur eylemekle Bender muhafazasma 
nakl ( Ukubet-i mah§er Jf ^t^ e^2*, sene 1126 tarihinde der 'akab emr-i 
katli irsal ve dar-i 'ukbaya isal olunmugdur. — 133 — 

BOgNAK HASAN PAgA : Sadr-i a'zam Kalayli Ahmed Pa§a>- 
nin kethiidasi iken Yenigeri Agasi olmu§dur. Ba'dehu Ne§r-i sa'a- 
det, o^U- j^ 3T9 , sene 1116 tarihinde otuz ug giin Bursa valisi olup 
anda vefat eylemi§dir. 

HASAN PAgA : gehrizor muhafizi iken Vakt-i hicret,c>j£ *z*b 
sene 1114 tarihinde vefat ve 'azm-i cennat eylemisdir. 

ARSLAN PAgA : Mir-i hac iken gir-i Hilda, \j^ s~ , sene 1115 
tarihinde vefat ve 'azm-i cennat eylemisdir. 

A§CI MEHEMMEB PAgA : Basra beylerbeyisi iken Te§vi§, 
jb+X 380 , sene 1116 tarihinde (111 a) vefat eylemisdir. Ba'de za- 
man oglu Mehemmed Emin Pa§a sahib-i miihr olmugdur. 

MEHEMMED PAgA : Eynebahti muhafizi iken Tuhfetu J l~mu>- 

minin, o^^\ *i^\ sene 1116 tarihinde vefat eylemisdir. 

YUSUF PASA : Trabzon valisi iken Necibu'Uuzmd,^^^ 81 , 
sene 1116 tarihinde vefat eylemi§dir. 

TURICAN AHMED PAgA : Edirne vak'asmda ser-i karda bu- 
lunmagla ciilus-i humayuna alet olup beray-i maslahat vezaretle 
gerag olmu§ idi. Tehzib, ^V > sene 1117 tarihinde katl olunmu§- 
dur. 

AHMED PAgA : Bu dahi bi'1-iktiza vezaretle bekam oldukdan 
sonra Ni'met-i ru§en ? ^j e*»i , sene 1116 tarihinde cezasi tertib olun- 
dur. 379 Tarih terkibinin tutan, 1085 dir. 

380 Tarih kelimesinini tutan, 1016 dir. 

381 «el-Uzma» ( ^^U 1 ) kelimesinin metnin aslmdaki yaziligi, « W^' B §eklindedir. 
Terkibin tutan, bu yazili§ sekli ile 1107 eder. — 134 — 

KtlSEYIN PA§A : Ba'zi vilayetde vezaretle vali iken 'Arab 
§eyhlerinde[n] Kuleyb ( ^Js ) nam kutta-i tarikin iizerine ta'yin olu- 
nup bi-kaza'illahi ta'ala §inaver-i Tesnim ^U j^Ui , sene 1117 ta- 
rihinde gehadetle vasil-i cinan olmu§dur. 

ELgi IBRAHIM PA§A : Belgrad valisi iken Dahlu'l-cenndt, 
cjlL\ j=^j , sene 1119 tarihinde vefat ve 'azm-i 'arasat eylemi§dir 
(112 a). 

HACI KIRAN HASAN PA§A : Silifke valisi iken Sdliku'§-§e- 

ri'at, <4 v «ill dUL , sene 1122 tarihinde 'azm-i cennat eylemi§tir. 

SULEYMAN PA§A : Hamid sancagi mutasarnfi iken sefere 

me'mur olup Magmum, ^^ , sene 1126 tarihinde ordu-yu huma- 

yun'a vasil oldukda bila te'hir otak gadiri pi§gahmda mazhar-i ceza 
kihnmigdir. 

KARA '0SMAN PAgA : Anabolu muhafizi iken bana ferman 
geldi deyii yoklama eylemekle katli iktiza eyledigi cihetden Rehgu- 
zar > ^li-^Aj , sene 1126 tarihinde katl olunmugdur. 

SARI MEHEMMED PA§A : Vezaretle Defterdar iken ba'zi 
umura cesaret ve haline 'adem-i kana'at sebebiyle Kavala kal'esine 
kal'ebend ve §ehadetle miistemend Stfdt-% nasihai>£***~J c.*^ 382 , sene 

1127 tarihinde katl olunup cami'-i kebir kurbiinde defn olunmu§- 
dur, 

MEHEMMED PA§A ; Kubbe-ni§in iken ordu-yi humayun ile 
ile Nig sahrasma 'avdet eyledikde 'illet-i mesaneden hasta olup 

EhlWs-sunnetV ve'l-cema'ati, <pdrlj <JI J&l , sene 1128 tarihinde 
bi emrillah vefat eylemigdir. 

*ABDI PAgSA : Sabika Babadagi muhafizi A'rec Yusuf Pasa'- 382 Tarih terkibinin tutan, 1128 dir. — 135 — 

run kethudaligindan (112 a) hizmeti pesendide olup vezaretle gerag 
oldukdan sonra Hotin muhafizi iken Yufune Wn-nezri )X]\> j>>/ 83 , 
sene 1135 tarihinde ecel-i miisemmasi hulul ve dar-i bekaya vusul 
bulmugdur. 

MAKTtL-OGLU 'ALl PA§A : Ibn Mustafa Pa§a. Ber vech-i 

arpalik Rakka mutasarnfi Emirii'1-hac iken Nazifuddin, J J I uJ* 
sene 1135 tarihinde ecel-i mevkudu vasil ve dar-i bekaya racil ol- 
mu§dur. 

gehsuvar-zade MEHEMMED PA§A : Vezaretle ba'zi liva ta- 
sarruf ediip Karaman valisi oldukda e's-Sabru ziya'un, UJljjJI 
sene 1135 tarihinde esna-yi tarikde 'azm-i dar-i na'im eylemi§dir. 

YOEUK HASAN PA§A : Eynebahti muhafizi iken Istikbal-i 
mukafat, d*& JLcJ 384 , sene 1135 tarihinde anda vefat eylemi§dir. 

SlLAHDAE IBRAHIM PA§A : Erzurum valisi olup Tiflis'den 
hareket ve eyalet-i merkume kurbiinde 'azli haberi vuslat bulup 
§ehr-i mezburun karyelerinden birinde bir kag giin ikamet ediip ol 
esnada Takdim-i intikal, jtol ^ , sene 1136 tarihi Rebi'u'l-ahirin- 
de vefat ediip cenazesi Erzurum'a nakl ve vade-i hamu§anda defn 
olunmu§dur (112 b). 

MIEZA PAgSA BtRADERt AHMED PAgSA : Mora muhafizi 
iken c Azlmet-% rahat,c^\j c*^, sene 1136 tarihinde 'azm-i cennet 
eylemigdir. 

DEFTERDAR 'OSMAN PA§A : Bagdad kurbiinde bulunup 
semim-i ecel reside Turab-i sa'adei, coL* <JJ , sene 1138 tarihinde 
eennet-i a/laya ke§ide olmugdur. 383 Bk. Kufan, 78 (insan Suresi), Ayet 7, 

384 Tarih terkibinin tutari, 1136 dir. — 136 — 

HUSEYIN PA§A : Bogaz-hisan muhafizi iken Fahrii'l^dsilm, 
CnUiyi j*a , sene 1098 tarihinde anda vefat eylemi§tir. 

'ALt PA§A : Cidde valisi iken Wn-nubaWUdzim,, JiJi *UI 385 , 
tarihinde anda 'azm-i beka eylemi§dir. 

RECEB PA§A : Revan valisi iken Ca c e'le y /-cennete mesvdhUj 

*\jt* hi\ j*>. , sene 1139 tarihinde anda vefat eylemi§dir. 

MtEZA MEHEMMED PA§A : Kandiya muhafizi iken Rihlet-i 

feeder, ^*j ^^ , sene 1140 tarihinde anda vefat eylemi§dir. 

DELI OMED PAgA : Anadolu'dan Su sigirhgi ma'ruf mahalle 
vardikda sabikasma bina'en ba hatt-i humayun Selamet-i ha§r, 
^z*. cu«>U 386 , sene 1139 tarihinde Ivaz Aga yediyle ser-i maktu'u 
dergah-i mu'allaya vaz' olunmugdur (133 a). 

'ABDtJLAZlZ PA§A : Diyar-i 'Acem'de ba'zi bilad mulhak-i 
hiikumet-i 'Osmaniyye iken vaii oldugu eyyamda Kardr-% rthlet^ 
C ^J j\j > sen ^ 1139 tarihinde vasil-i na'im ve mazhar-i rahmet-i 
rahim olmu§dur. 

SUYOLCU-ZADE ALL PA§A : Seddiil-bahr muhafizi iken 
Mugnij j* , sene 1100 tarihinde anda vefat etmi§dir. 

*ARAP RECEP PASA : Edirne'de Hdsiyyet, c**L , sene 1101 
tarihinde katl olunup Uq §erefeli cami'inde defn olunmu§dur. 

CELEBl MEHEMMED PA§A : Kaimmakam dahi olmugdur. 
Fe't-tekamehu'l-hut, j>1 iaill* 387 , sene 1101 tarihinde Edirne'de katl 
olunmugdur. 385 Bk. Kur'an, 88 (Nebe' Suresi), Ayet 2. 

386 Tarih terkibinin tutan, 1039 dur. 

387 Bk. Kur'an, 37 (Saffat Suresi), Ayet 142. — 137 — 

HAMZA PASA : Trablus valisi iken fiicceten Bahr-i c amtk4 
seha, U^ j*/ j£. , 3S8 sene 1101 tarihinde anda vefat etmigdir. 

MUSTAFA PAgA : Malgara'da sakin iken Zat, di , sene 1101 
tarihinde vefat eylemigdir. 

KEMANKEg AHMED PAgA ve DELI OMER PAgA ve YA- 
MAK MEHEMMED PAgA : Uqu dahi Edirne'de Mest-i turab, 

kJJ Cw* , sene 1103 tarihinde katl olunmugdur (113 b). 

NlgANCI ISMA'lL PAgA : Sahib-i miihr olmu§dur. Rodos'da 
mliteka'id iken el-tstirahat } c**-\jijy\, sene 1101 tarihi Recebinde Zey- 
nel'abidin Paga'ya kisasen katl olunmu§dur. 

HARMUg MEHEMMED PAgA : Adana beylerbeyi iken eUArz, 
J^>^i\ 3S9 > sene 1101 tarihinde Edirne'ye vasil oldukda zulmiine bi- 
naen katl olunmu§dur. 

AHMED PAgA : Anadolu Beylerbeyisi iken Nemge muhare- 
besinde ln§ikak-i le§ker, J^J jliiil , sene 1102 tarihinde §ehadet 
miiyesser olmu§dur. 

MUSTAFA PAgA : Rumeli beylerbeyisi iken Nemge seferinde 
Fi cenndti yetesa'elune jy*L* oi:=- j 39 °, sene 1102 tarihinde §ehid 
olmu§dur. 

KETHUDA AHMED PAgA : Misir valisi iken el-'Ariz, j>jU\ 
sene 1102 tarihinde anda vefat eylemi§dir. 

MURTAZA PAgA : gam valisi iken hizmet-i seferde taksira- 388 Tarih ibaresinin tutan, 1091 dir. 

389 «el-arz» ( cfj^ ) kelimesinin metnin ashndaki yazihgi « <_0^ » geklindedir ve 

sayi degeri 1032 dir. Biz, tutan 1101 olan * J^j^ » seklindeki yazih§i metne aldik. 

390 Bk. Kur'an, 74 (Miidddesssir Suresi), Ayet 40. — 138 — 

tma bina'en Pangova kazasmda Hit&biV§-sitt,e*J\ v-Ala^-, sene 1103 
tarihinde katl olunmu§dur. 

'GSMAN PA§A-ZABE AHMED PA§A : Basra valisi iken 'ur- 
ban hiicumiyla (114 a) rihlet Tefti^r-ricdl.iiL^ jxxs 39 \ sene 1103 
tarihinde §eh£d olmu§dur. 

*ALl PA§A : Kibns valisi iken Tofc%l4 telkin, o$& J^J , sene 

1103 tarihinde katl olunup Lefko§a'de ta'mir ettigi cami'-i §erif 
dairesinde defn olunmu§dur. 

MEHEMMED PA§A : Sadr-i esbak 'Osman Pa§a'nm oglu Ka- 
pudan-i sabik Ratib Ahmed Pasa'nm biiyuk ogluclur. Belgrad valisi 
iken Lehmu'l-gdlibun, j^JUl ^ 392 , sene 1195 tarihi Saferinde vefat 
eylemi§dir. 

ESlBl HALtL PA§A : Erzurum valisi iken zulmiine bina'en 
Mustemend-i sevtibj Jy ou:-, sene 1103 tarihinde katl olunmugdur. 

SALET AHMED PA§A : Basra valisi Sitem-i ttirdb, jy ^ > 
sene 1103 tarihinde anda vefat eylemi§dir. 

LALA MEHEMMED PA§A : Tersane-i amire kethxidasi ol- 

mu§dur. Hayru'r-r&himin, cajHJI j^ , sene 1150 tarihinde Kerg nam 

mahalde vefat eylemi§dir. Oglu hala Kethuda-yi Tersane-i amire'dir. 
Ve pederi gibi iimera-yi deryadandir. 

SALIU PA§A : Omera-yi deryadan iken R%hletu'l-a§ik, c^j 
J-iUl, sene 1140 tarihinde cezire-i Sakiz'da vefat eylemi§dir. Anda 
Piyale Pa§a cami'i (114 b) mezaristamnda defn olunmu§dur. As- 
hab-i hayratdan olup yine Sakiz'da cami'i §erif ve medrese bina ey- 
lemi§dir. 391 Tarih terkibinde ve ifadede bir tutarsizhk ve kan§ikhk mevcuttur. 

392 Bk. Kufan, 37 (Saffat Suresi), Ayet 173. — 139 — 

SAHiN MEHEMMED PA§A : Yoliyle Kul Kethiidasi olup ve- 
zaretle gerag oldukdan sonra Aga~yi Yenigeriyan-i dergah-i 'all ol- 
mu§ idi. Sadr-i a'zam 'Osman Pa§a tarafina miihr-i humayun teveo 
ciih eyledikde kaimmakam olup eda-yi hizmetden sonra ba'zi me- 
nasibla bekam ve Bender serhaddi muhafazasmda iken Ta c yin-i rd- 
hat, c*Jj t>w , sene 1149 tarihinde anda vefat eylemi§dir, 

EBRE§ ( J^l ) SttLEYMAN PA§A : Yoliyle Yenigeri Agasi 
olup vezaretle C_erag oldukdan sonra Tekfur-dagi'na vardikda 
Viis'at-i rahmeti; £*j ^—j, sene 1194 tarihinde 'azm-i beka eyle- 
mi§dir, 

SULEYMAJV PA§A : Cebeci-bagilikdan Cavu§-ba§i olup veza- 
retle Qerag ve Erzurum mansubiyle ( azim-i rah iken Erzingan [Er- 
zincanj'a vasil ve anda dur iizere iken bi-kaza'illahi ta'ala Ve men 
yudliWllahi feiahadiye lehu J ^jU Vj jU> ^*j S9S , sene 119S tarihi 

Ramazamnda ol beldede vaki' olan zelzelede ol belde hasf olunup 
munhedim binalar tahtmda bulunmagla gehadet muyesser olmu§- 
dur. 

SEKBAN-SA§I YUSUF PA§A : Yoliyle Kul Kethiidasi olup 
ba'del-'azl (115 a) ordu-yi humayun tasra[da] iken Asitane'de Sek- 
ban-ba§i olup vezaretle gerag olmu§ idi. Serhadd-i Bender'de iken 
Tekvin4 bihist, d. t tj m j&, sene 1193 tarihi 'id-i adhasmm hafta- 
smda isneyn giinii 'azm-i. beka eylemigdir. 

1ZZET AHMED PA§A : Rical-i Devlet-i 'aliyye'den iken es- 
na-yi sefer-i humayun'da vezaretle Qerag olup ba'zi hizmetde bulun- 
dukdan sonra Hotin'e vasil oldukda 'lzzet-i tarikai, "<»J^ o^ , sene 
1196 tarihinde 'azm-i beka eylemigdir, 

HAMZEVl-ZADE MEHEMMED PAgA : Bagdad valisi Ahmed 
Pa§a'nm kethudaligmdan bi'1-istihkak vezaretle gerag olup nige me- 393 Bk. Kur'an, 7 (A'raf Surcsi), Ayet 186. Aynca bk. Not 301 vc 363. — 140 — 

nasibdan sonra Halebu's-gehba'da Hdne4 M minuet ^ ^i- ^ <-»U. , sene 
1159 tarihinde vefat ediip §eyh Bekir zaviyesinde sa'ir viizera ile 
v azm-i cennat eylemigdir. 

KOCA NU'MAN PA§A : Vezaretle nige menasibdan ba'de'l- 
hiikume Selanik valisi iken Suretu J s-secde^J\cj^ 394 , sene 1164 ta- 
rihinde vefat ve Piri Pa§a mescidi dairesinde azm-i 'arasat eyle- 
mi§dir. 

HtTSEYiN PA§A : Sadr-i a'zam Ragib Mehemmed Pa§a'nm 
damadidir. Menasib-i 'adide tasarrufundan sonra Erzurum valisi ve 
Kars muhafizi iken Miir§id-i huld^ j^v> sene H78 tarihinde ser'as- 
kerligi halinde vefat eylemisdir (115 b) . 

MUSTAFA PA§A : Kilis valisi iken Nemge seferine me'mur 
olup Bosna tarafmdan esna-yi muharebede gehadet miiyesser oldu- 

gu R%zd, U^> 395 , sene 1101 tarihinde vaki' olmu§dur. 

HASAN PA§A : Nem§e seferine me'mur esna-yi tarikde vaki' 
serhadde karib kopriilerin birinde miirur ederken sakit olup Kesafet, 

ciii^ 396 , sene 1101 tarihinde gariken gehid olmugdur. 

MUSTAFA PASA : Bogdan voyvodasi bulunan mel'un /ale'l- 
gafle basup Cenndtu^l-firdevsi nuzulen, Vj-' u\? V^ ^^ 397 , sene 1003 
tarihinde 'askeriyle §ehid eyledikde 'isyani zahir olmu§dur. 

HUSEYlN PA§A ve HAYDAR PA§A ve MUSTAFA PA§A : 

Bunlar sefere me'mur olup Eflak iilkesinde Kalu-giran (?) ( $J~ fo ) 
kopriisii kurbiine nazil olmuglar iken batakhk ve ormanhk bir gev- 394 Bk. Kur'an, 32. Suresi. 

395 Tarih kelimesinin tutan, 1101 dir. 

396 Tarih kelimesinin tutan, 1001 dir. 

397 Bk. Kur'an, 185 Kehf Suresi), Ayet 107. Ayetin sayi degeri, 922 dir. Metnin 
ashnda, sahife kenannda kirmizi kalemle yazilmig su ibare vard:r : Tarih-i rakamisi iizere 
ayet-i kerimenin 'aded-i humfu noksandir.» — 141 — 

§ek yer olmagla ciimlesi tevabi'yle dahve-i kiibrada Hasenatu'l-cen- 
net olbL— 39S , sene 1007 tarihinde gark olup bu vechile §ehadet- 
leri miiyesser olmu§dur. 

'OSMAN PA§A : Sefere me'mur olup Nemge'de esna-yi muha- 
rebede Cigeraelen cenginde Be§d§et, ^-il^ , sene 1003 tarihinde §e- 
h&det miiyesser" olmugdur (116 a). 

VELl PAgA : Rumeli beylerbeyisi iken Ve yehdike sirdten mu$- 
takimen'\i&-* lUl^ aa rj 3 ", sene 1007 tarihinde anda vefat eyle- 
migdir. 

SlNAN FA§A ve SEMENDER PA§A : Sinan Pasa Mar'a§ va- 
lisi iken ve Semender Pa§a dahi Istoni Belgrad muhafizi iken diig- 
man tarafindan Budin muhasara olundukda halasma me'mur olup 
muharebede Suretu>t-talak, JMLJUj^ 400 , sene 1007 tarihinde §eha- 
detleri vaki* olmugdur. 

YUSUF PA§A : Donanma-yi humayun ile Nemge seferine me'- 
mur iken Gaza, \y> , sene 1008 tarihinde gehadet miiyesser olmu§- 
dur. 

CATER PA§A : Tebriz muhafizi iken Dahlu'l-merkad^J.\ J»o 
sene 1009 tarihinde vefat ve anda defn olunmu§dur. 

MEHEMMED PASA : Istoni Belgrad ve Budin beylerbeyi iken 
Nemge seferine me'mur olup esna-yi muharebede Dahilu'l-merkad, 
j#JU Jp-b'sene 1010 tarihinde kethiidasi Mehemmed Aga ile ma* an 
kiiffara hiicum ediip ikisi dahi mazhar-i sehadet ve gaib olmugdur. 398 Tarih terkibinin tutan, 1003 dur. 

399 Bk. Kufan, 48 (Fetih Suresi), Ayet 2. 

400 Bk. Kur'an, 65. Sure. — 142 — 

HASAN PA§A : Tokat valisi iken Yazici-oglu demekle ma'ruf 
§aki kendini ihzar edtip Ihzar, ^LJ , sene 1010 tarihinde §ehid ol- 
mu§dur (116 b). 

DERVl§ PA§A : Tokat valisi iken Yazici-oglu demekle ma'- 
ruf 401 esna-yi seferde Nemce'ye mukabil olup on kadar hiiddamiyle 
metanet ediip E's-Sirate'l-mustakim, f J£*A\ JM^Jl i02 , sene 1012 tari- 
hinde §ehid olmu§dur. 

KASIM PA§A : Yeni§ehr-i Fener'de Tertib, ^'J , sene 1012 
tarihinde cezasi tertib olunmu§dur. 

HASAN PA§A : girvan valisi iken Ikdz, <>i*l 403 , sene 1032 
tarihinde anda vefat eylemi§dir. 

KAEAKAg PA§A ve Mir-i Miran-i Bum Valisi SEFER PA§A : 
'Acem seferinde ser'asker bulunan Cigala-zade hizmetinde Gayb, 
, sene 1012 tarihinde §ehid olmu§dur. SA'ATgi MEIiEMMED PA§A : Erzurum beylerbeyisi iken Re- 
van seferine me'mur olup vasil oldukda miiddet-i 'omrii tamam 
Terffi>, ^4 J , sene 1012 tarihinde rulw revam ( azim-i darii's-selam 
olmu§dur. 

§ERlF PA§A : 'Acem seferinde dest-i du§mene giriftar olup 
siyadet-i §erafetine -hiirmet ediip imam Riza tevliyeti ile ikram ediip 
anda 'omrii ahir oldukda Fdki§u J §-§er ^ti\ jjb, sene 1012 tarihinde 
vefat eylemi§dir (117 a). 401 «Yazici-ogiu demekle ma'ruf» ibaresi, bir onceki Hasan Pasaya ait hal terciimesi 
icinde de gecmektedir. Siyaki bozan bu ibare, ikinci defa yaniiglikla yazilmi§ olmalidir. 

402 Bk. Kufan, 1 (Fatiha Suresi), Ayet 6; 37 (Saffat Suresi), Ayet 118. 

403 «fkaz» ( ) kelimesinin asil metindeki yazili§i « » seklindedir ve yanli§tir. 
» in sayi degeri, 1012, « » mki 912 dir. Her iki halde de gosterilen tarih 

tutmamaktadir. — 143 — 

'ALt PA§A ve diger 'All PA§A : Ordu-yu humayun ile Bel- 
grade vasil oldukda Vakt-i 'uzlet^^cJj, sene 1013 tarihinde anda 
vefat eylemisdir . 

KOSE SEFER PA§A : Sefer-i 'Acem'de dest-i dtigmana girif- 
tar oldukda siinnilere la'net eyle deyii teklif olundukda §aha §ebb 
eylemekle Rahbend fi'd-dinyd hasene -u-^.UJI j Lj 404 , sene 1014 ta- 
rihinde §ehid eylemiglerdir. 

HUSEYIN PA§A : Vezaretle Haleb'e me'mur olup Adana'yi 
gecdikde Cemgsid nam §ak£ basup Yakaza, <k^ , sene 1015 tarihinde 
§ehid etmi§dir. 

MEMl PASA : Donanma-yi humayun ile Avarin limanma va- 
rildikda du§man donanmasi zuhur ediip Ta c cin-i telef, Uti o&JZ 405 , 
sene 1023 esna-yi muharebe [de] §ehid olmugdur. 

SEEDAE HASAN PA§A ve Rumeli Beylerbeyisi MUSTAFA 
PA§A : 'Aeem seferinde esna-yi cengde Miibe§§iru'l-cennat, j-xx* 
cA-^1 , sene 1027 tarihinde §ehid olmugdur. 

VELl PA§A : gehrizur'da Mirimiran iken Turkman Beyi olan 
Mir geref ile esna-yi muharebede { Uzlet-i ha$r,j&>. *Jje, sene 1015 
tarihinde §ehid olmu§dur (117 b) . 

MAHMUD PA§A : Budin'de karib mahalde Fete'tune efvdcen 
V\ji\ j/b 406 , sene 1029 tarihinde katl olunmu§dur. 

KAEAKA§ MEHEMMED PA§A : Budin beylerbeyi iken esna- 
yi cengde iki mahalden mecruh olup Stklet, eJltf , sene 1030 tari- 
hinde §ehid olmu§dur. 404 Bk. Kufan, 2 (Bakara Suresi), Ayet 201. Ayetin sayi degeri, 1014 diir. 

405 Tarih terkibinin tutan, 1043 diir. 

406 Bk. Kufan. 78 (Nebe' Suresi), Ayet 18. Cumlenin tutan, «hemze» ile 1030 dur. _144 — 

DO&ANCI 'ALt PAgA : Hotin'de tabur cenginde Zihi gazd, 

\y j*j , sene 1030 tarihinde §ehid olmu§dur. 

YUSUF PAgA : Bagdad' da tmam-i A'zam Kapusu semtinde 
kal'e bedeni 407 lizere top tertib ederken dane-i tuf eng ile E't-tariku'l- 
mustakim, *£~* jiJJl , [1031], tarihinde §ehid olmu§dur. 

SULEYMAN PAgA : Sefere me'mur olup Bagdad muhasara- 
smda Arayi§-i cemwt, c^ ^iji 40S , sene 1031 tarihinde vefat ey- 
lemi§dir. 

HUSEYlN PAgA : Bagdad Subagisi Bekir nam habisin hile- 
siyle §ehid olup TevMd-i Hiidd^ ju^y", sene 1033 tarihinde ser-i 
maktu'u gaha irsal olunmugdur. 

KALAVUN YUSUF PAgA : Sivas'da zuhur eden Abaza nam 
la'in (118 a) Galib, Jk , sene 1033 tarihinde katl eylemigdir. 

IBRAHIM PAgA ve HASAN PAgA : Bunlar Moskov seferin- 
de iken esna-yi cengde Hasan Pa§a Galib, Jt , sene 1033 tarihinde 
§ehid olmugdur ve Ibrahim Pa§a dort yerinden zahm-i kavi ile Ke- 
fe'ye dugiip o dahi tarih-i mezburede §ehid olmugdur. 

BtNBAgl-OGLU 'All PAgA : Bagdad muhasarasmda sadr-i 
a'zam gadirma varup Qadirdan gikup dabbesine siivar olurken 
ftade-i gaybi, ^ S->b , sene 1035 tarihinde kal'eden bir top danesi 
geliip bu tarikde cam-i eceli nu§ ve 'azm-i bezm-i ruhaniyan ve suru§ 
eylemi§dir. 

MUSTAFA PAgA : Haleb valisi iken et-Ticare, SjUJI y sene 
1035 tarihinde anda vefat eylemi§dir. 407 «Kal'e bedeni » kelimelerinin imlasi, asil metinde « ,J •*- J-/^ » seklindedir. 

408 Tarih terkibinin tutan, 966 dir. — 145 — 

MUEAD PA§A : Bagdad kurbiinde ordu-yi humayunda ser- 
dar bulunan Hafiz Pa§a emriyle Vef&tu'n-ndsut, o>-UI c&j , sene 
1035 tarihinde anda katl olunmu§dur. 

HtFSEYlN FASA : Kerkiik kurbiinde esna-yi cengde siivar oldu- 
gu dabbe mecruh olup piyade kaldikda Fevt-i serfiraz, }\j^ m,> 409 , 
sene 1035 (118 b) tarihinde §ehid olmu§dur. 

HUSREV PA§A : Cezayir valisi iken tngilizli bir kag kefereyi 
Tunus keferesi yanina habs ediip ve tarik ile tezlil ve bir mikdar 
mal tahsil eyledigi Devlet-i 'aliyye'ye 'aks olunup meblag-i mezbur 
mukata'atdan havale ve eda Tenezzill-i mah§er,s±* J>r, sene 1035 
tarihinde Pasa-yi mezbur dahi katl ile tertib-i ceza olunmu§dur. 

HCSEYlN PA§A : Adana valisi iken ordu-yi humayun ile 
sadr-i a'zam mahall-i mezbureye vasil ve taksirat-i sabikasi sebe- 
biyle Halvet, ±£- , sene 1036 tarihinde Cumadel-ahirm yirmisinde 
katl olunmu§dur. 

DtSLENK HtFSEYtN PA§5A : Abaza uzerine ser'asker olup 
Erzurum'a miiteveccih iken dii§man 'askeri hiicum ediip Guluvv, 
J£ , sene 1036 tarihinde pa§a-yi mezburun bogazma mizrak isabet 
ediip bu vechile §ehid olmu§dur. 

HUSREV PA§A : Diyarbekir beylerbeyisi Abaza Pa§a emriyle 
kal'eye vaz< olunup Manzum, c ^ , sene 1036 tarihinde katl ediip 
bu tarik ile merhum olmu§dur (119 a) . 

AHMED PA§A : Mir-i hacc iken vaktin gerifini 'azl ediip §e- 
rif-i ahin nasb eyledikde 'atikin niyazi ile gerif-i cedid Mevt-i §erif, 
^.j* o>. , sene 1036 tarihinde pa§a-yi mezburu katl eylemi§dir. 409 Tarih terkibinin tutari, 1934 diir. Imlanm *Ser-efrdz$j\ s»* §eklinde oldugu 
dii§unulurse, tarih bu durumda 1035 eder. 

Forma: 10 — 146 — 

GtJRCU AHMED PA§A : Misir valisi iken 410 bulunan 

Bayram Pa§a hadi'asiyle Kabe-i miikerreme'cte §erif-i vaktin da've- 
tine icabet ve ziyafet esnasmda Suretu'l-infitdr, jlki'Vl ljy« 4n , sene 
1038 tarihinde tesmim olunmugdur. 

AYDIN PAS A : Yemen' e me'mur olup Kansu Mehemmed Pa§a 
varup Yemen'de Sd'at-i c uzlet,dj^ c^L , sene 1038 tarihinde §ehid ey- 
lemigdir. 

HAJLICI-ZADE MUSTAFA PA§A : Diyarbekir beylerbeyisi 
iken Durretu't-tdc, ^bJl Sjj 412 , sene 1038 tarihinde katl olunmugdur. 

PARMAKSIZ MUSTAFA PA§A ve ABDAL PA§A ve OMEE 

PA§A : Edirne'ye da 'vet olunup vasil olunduklannda Gam, j 
sene 1040 tarihinde iigii dahi §ehid olmu§dur 

HACIKi IBRAHIM PA§A : Misir'da ha§eratm hareketiyle es- 
na-yi kesretde Maraz, uv* , sene 1040 tarihinde §ehid olmu§dur 
(119 b). 

HUSEYlN PA§A : Sofya valisi iken erbab-i timara tecesslis 
esnasmda tsti§raf, o'^-l 413 , sene 1043 tarihinde fiicceten §ehid ey- 
lemigdir. 

DUDUCU HASAN PA§A : Erbab-i tugyandan zuhur eylemi§- 
dir. geca'atkar bir vezir-i namdar olup lakin gazab-i padigahi ol- 
magla Eskigehir'de bulundugu eyyamda katline hatt-i kat'i sadir ol- 
magla Vaktu'l-'uzlet, JjJl tjj, sene 1044 tarihinde gehadet muyes- 

ser olup kabri mahall-i mu'ayyende Duducu mezari demekle ma'ruf 
ziyaretgahdir. 410 Metnin aslmda «,..» ile i§aretlenmi§ bir bo§luk vardir. 

411 Bk. Kufan, 82. Sure. 

412 Tarih terkibinin tutan, 1039 dur. 

413 Tarih kelimesinin tutan, 1042 dir. — 147 — 

CELEB-ZADE All PA§SA : Karaman Beylerbeyisi iken Bdfci- 
yat-% s&lih&t; oliU .iAjL , sene 1044 tarihinde katl olunmu§dur. 

'ALt PA§A : Sivas beylerbeyisi iken Revan iistune Devlet-i 
%liyye revane olup Sivas'a vasil oldukda §akileri zuhur ediip katl 
ojunduguna eUarifu yekfihi J l- c i§dre *jbJl <J-C ojUl 414 , sene 1045 
t4rih olmu§dur. 

MUKAD PA§A : Revan kal'esine kizilba§ revan olup ve istila 
ediip tekasiiliine haml ile el-Huzur, j^l\ , sene 1045 tarihinde re- 
van kurbiinde Ke§i§hane nam mahalde katl olunmugdur (12 a), 

MUKTAZA PA§A : gikeste mizkq bulunup Revan muhasara- 
smda esna-yi cengde dahi zahmdar olmagla Tasdlk-i tarn, ^ ji-^J 
sene 1045 tarihinde vefat eylemi§dir. 

CANBULAD-ZADE MUSTAFA PASA : Vezaretle ba'zi bilad- 
da hukumet iizere iken tertib-i cezasma hatt-i §erif sadir olup §e- 
refyab-t cennet, c^ yU^ > sene 1046 tarihinde. icra ile §ehadet 
miiyesser olmugdur. 

AHMED PA§A : Na'ima takriri iizere 'Acem'de §ehid olup 
cesedini irsal ve gam'da bina eyledigi tiirbesine Turab-% Dim%§k, 
j^o Jij , sene 1047 tarihi Cumade'l-ulasmda defn eylemigler'dir. 
Emin Muhibbi hulasasmda tahriri iizere Arnabud KiiQuk Ahmed 
Pa§a demekle ma'rufdur ki Sultan Murad-i rabi* ba'de'1-katl gam'da 
ser-i maktu'u bina eyledigi tekyeye irsal ve defn olunmu§dur. 

BOLU BEYl 'ABDt PA§A ve §EMSl PA§A-ZADE MEHEM- 

MED PAgA : Devlet-i 'aliyye'de Bagdad'a tevecciih esnasmda Kon- 
ya'ya vasil olup Sa'at-i ndsut, o>-t; c*L , sene 1048 tarihinde ikisi 
dahi sabikalarina binaen katl olunmu§lardir. 414 Ciimlenin tutan, 1114 dur. — 148 — 

DELI PlRt PA§A : Enderun-i humayun'da tahsil-i 'ilm ve tek- 
mil-i fenn-i Kur'an eyleyiip vezaretle gerag olmu§dur. Ohri beyler- 
beyisi iken sefere me'mur (120 b) olup te'hirine binaen Konya'da 
ordu-yi humayun'a vasil oldukda Vnsiyyei-i 'azimet^c ^ cuwi, sene 
1048 tarihinde katl olunmu§dur. 

StLAHDAR IBRAHIM PA§A : Edirne Bostanci-bagisi miiba- 
§eretiyle Tami§var'da Gabn, o^ , sene 1052 tarihinde katl olun- 
mu§dur. Kara Mustafa Pasa Kismet-% milcdzdt^j^ £*+*»* , sene 1052 
tarihinde katl olunmu§dur. 

KUQUK HASAN PASA : Rumeli beylerbeyisi oldukdan sonra 
Girid seferine me'mur olup ser'asker gadirmda istirahat eyledik- 
ten sonra gikup dabbesine siivar olundugu esnada diigman tarafm- 
dan bir top ile ayaklan kat* olunup otagmda uq giin mu'ammer olup 
Suret-i Al-i 'Imran jf^ jToj^- 415 , sene 1058 tarihinde anda vefat 
eylemigdir. 

TORBALI MEHEMMED PASA : Torbah Goynuk nam karye- 
de zuhur eylemigdir. Vezaretle Girid seferine vardikda esna-yi ceng- 
de bir tabyeye mukabil kendi dahi bir tabye 416 bina ediip muhrebe 
tizere iken 8afat-i 'azimet, e*c^ c*L , sene 1058 tarihinde §ehadetle 
gerefyab olmu§dur. 

LEFKELI MUSTAFA PA§A ve MUSA PA§A : Mustafa Pa§a 
silahdarhkdan Sultan* Ibrahim eyammda vezaretle gerag olup Bag- 
dad'da viisulunda damad-i §ehriyari mezkiir Musa Pa§a ile NVmet-i 

sihhat,c*4? c*+~I> sene 1058 (121a) tarihinde ikisi de ol senede vefat 
eylemiglerdir. 

BIYIKLI MUSTAFA PA§A : Girid valisi iken TekmtU ni'met, 
c*^ J.JC" , sene 1060 tarihinde anda vefat eylemi§dir, 415 Bk. Kur'an, 3. Sure. 

416 «Tabye» kelimesi, asil metinde «4><wlL » §eklinde yazihchr. — 149 — 

AHMED PA§A : Girid seferine me'mur olup giderken dii§maii 
kalyonu rast geliip esna-yi cengde Tekmil-i 'akibet.c.:^ J*X; 417 , sene 
1060 tarihinde §ehid olmugdur. 

DEFTERDAR iSMA'IL PA§A : Kibns valisi iken Mest-i Gu- 
listdn, jL^a-', sene 1061 tarihinde anda vefat etmigdir. 

Ht)SEYiN PA§A : Efrasiyab-oglu demekle ma'ruf kimesnenin 
tagalluben Basra'yi zabt ediip Devlet-i 'aliyye'ye ita'at sureti goster- 
dikde Beylerbeyilik ihsan-i humayun olup zabt iizere iken vefat ediip 
oglu Huseyin Pa§a cani§in olmu§ idi. Cevr u ezasina ehl-i belde ta- 
kat getiiremeyiip el-Mahfuz, ^yi\ , sene 1065 tarihinde hiicum 
ve guluvv ile katl eylemi§lerdir. 

SARI KEN'AN PA§A : Vezaretle Kapudan Pa§a olup Sadr-i 
a'zam Kopriilii Mehemmed Pa§a'nm ma'iyyetinde Bogaz-hisan'nda 
vaki' derya cenginde (121b) Maslahat-t 8ihhat,c*£f c**Ua* sene 1066 
tarihinde §ehid olmugdur. 

FERHAD PA§A "': Vezaretle bekam olup Sadr-i a'zam Kopriilii 
Mehemmed Paga miiba§eretiyle derya cengine tevecciih eylemi§ iken 
kable'§-§iiru' rakib oldugu kalyonu ba§dan kara ediip 'ar-i firari 
ihtiyar eylemig idi. Ademler ta'yin olunup ele geldikde huzur-i sadr-i 
a'zami de el-Halvet, o^ , sene ,1067 tarihinde anda katl olunmu§- 
dur. 

QERKES 'OSMAN PA§A : Ba§tarde ile derya seferine me'mur 
olup Sadr-i a'zam Kopriilii Mehemmed Pa§a ma'iyyetinde iken cera- 
yim-i sabikasma bina'en IntikaWl-cennat, ck±.\ J Is: I , sene 1067 ta- 
rihinde katl olunup Qanak hisan'nda defn olunmugdur. 

'ABDl PA§A ■: §am-i Trablus valisi iken ba'de'l-'azl Edirne'ye 417 Tarih terkibinin tutan, 1073 diir. — 150 — 

ihzar ve mezalim-i sabikasma bina'en R\za/%llah } -oil *Uj, sene 1068 
tarihinde otag-i humayun pi§gahmda katl olunmugdur. 

StYAVU§ MUSTAFA PA§A : gam kuliyle Girid seferine me'- 
mur olup ba'dehu Mar'ag'a mutasarrif iken Huceste;<i~*i* 418 , sene 
1069 tarihinde katl olunmu§dur (122 a) . 

MAHMUD PA§A ve DfiLAVER PA§A : Bu tarikde Murtaza 
Paga'nin dairesinde eem' olmalanyla el-Uzletu selametun, <»>U <JjJI 
sene 1069 tarihinde Murtaza Pa§a ikisini dahi katl ediip ser-i mak- 
tu'lan Edirne'ye irsal ve der-i devletde vaz< olunmu§dur. 

BENLI <AIA PA§A : Maktul Ibrahim Paga'nin birader-zadesi 
Benli 'Ali Pa§a bunlardir. Devlet-i 'aliyye'de tevki'i olup bu tarikle 
Egriboz'da ihtifa iizere iken vefat eylemi§lerdir. Seng-i mezarmda 
olan tarih budur : 

'Ali Pasa o zat-i hub-haslet ahsenii'l-ahlak 
Yedi yil devlet-i islama tevki'l olup Hakka 
Salah-i hal ile mevsuf idi ol merd-i sahib-dil 
Fenasm fehm ediip ikbaline aldanmadi kat'a 
Serencam-i cihana bi-vefa hod eiimleye malum 419 
Heman fazliyle 'afv u rahmet ihsan eyliye Mevla 
Qikup bir <abd-i da'i irtihaliygiin dedi tarih 
tde ddmdd 'Ali Pa§a ? ya Mevla cennetin me'va 
<i/U Jc> d** *J4 J*. *L.b dj,I 42 °, sene 1144 

ABAZA HASAN PA§A : Tayyar-oglu Ahmed Pa§a ve Sari 
Ken'an Pa§a ve Ali Emirza Pa§a ve Kapudan A'rec Ken'an Pa§a bu 
be§ 'aded viizera-yi Murtaza Pa§a bu tarikle Sa'atii'l-uzletun, c^L 
$js , sene 1069 tarihinde bu tarik ile giiheda-yi eslafa ilhak ediip 
ser-i maktu'lan Edirne'de der-i Devlet-i 'aliyye'ye gelmigdir (122 b) . 418 Tarih kelimesinin tut an, 1068 dir. 

419 Misra'm «Serencara-i cihan-i bi-vefa hod eiimleye ma'lum» seklinde olmasi daha 
dogrudur. 

420 «Me'va» kelimesinin (s^/L) «hemze»si hesaplanmadigi takdirde 1 ta'miyeli tarih 
tam geliyor. ^-151 — 

HASAN PAgA : Girid seferinde serdar iken Ke§dke§4 tevMd, 
j^.j jf LlT, sene 1069 tarihinde vefat eylediigi haber-i mesmu* Dev- 
let-i 'aliyye'ye ula§mi§dir. 

TOPAL PA§A ve c AlA PA§A : Bogaz hisar'a da da'vet olunup 
vasil olduklarmda el-Bulug, £JJ\ , sene 1069 tarihinde katl olun- 
mu§dur. 

KADKI PA§A : gam valisi 'Abdiilkadir Pa§a'dir. Mezalimi mes- 
mu'a olunup Edirne'ye ihzar htirahat, c*.U-l , sene 1070 tarihinde 
mucazat ve'katl olunmugdur. 

FAZLI PAgA : Mezbur Fazlullah Pa§a, Sultan Murad-i rabi'a 
damad olmusdur. Silistre valisi iken Peresti§-i Hakk,j>. Jl**j v , sene 
1070 tarihinde Edirne'de katl olunmugdur. 

EBUBEKIK PA§A :t)mera-yi deryadan iken Sakiz'da Suretti/t- 
tevbe, \yJ\ o^'- 21 , sene 1110 tarihinde vefat ediip anda Piyale Pa§a 
cami'-i §erifi civarma defn olunmu§dur. 

NUH PA§A : Vezir-i mezbur bi'1-istihkak riitbe-i vezaretle be- 
kam olup nige eyyam Devlet-i 'aliyye'ye hizmet eyledikden sonra 
silasi olan Larende'de teka'ud ve ikamet eyleyiip Fdke§u'§-§er ^ Jl» 
sene 1012 tarihinde (123 a) anda vefat eylemigdir, 

PIYALE PA§A : Qerkesiyyii'l-asldir. Bagdad seferine me'mur 
iken gehrizor'a vardikda lltifdt-% behd, U> oUill , sene 1015 tarihin- 
de anda vefat eylemi§dir. Namda§i olan iki 'aded Piyale Pa§a, Is- 
tanbul mukabelesinde vaki' kasaba-i Kasimpa§a'da Kapudan Pa§a 
olmalan munasebetiyle hayirlan 422 olan kurbiinde medfunlar ki kebi- 
rinin cami'i ve sagirinin mektebi vardir. 421 Bk. Kur'an, 9. Sure. 

422 «Hayrlan» kelimesi, asil metinde « ^jj*- 3 §eklinde yazilidir. — 152 — 

EYYUB PA§A : Misir valisi olup iki sene miirurunda S&re- 
tWUasr, s>*J\ ijr* , sene 1057 tarihinde ba'de'l-'azl geliirken vefat ey- 
lemigdir. Hatta Uncu-zade me§hur Fehim amn Divan katibi iken 
ba'de'l-'azl Ilgm nam mahalle geldikde mat'unen vefat eyledligine 
Esir-i tdb c -i Fehim §air, ^lz ^p ^ jy.\ , sene 1058 tarih vaki* ol- 
mu§dur. 

SEYYtD AHMED PA§A : Enderiin-i humayun'dan ze'ametle 
gerag olup ba'zi hizmetlerde hiisn-i siiluk mii§ahede olunup bi'l-is- 
tihkak Mir-i ahur-i kebir olup vezarete nail olmu§ idi. Cidde ve em- 
sali menasib-i 'adideden sonra Egriboz valisi iken Meslub-% hidmet, 
c^ai- ^jL-*, sene 1182 tarihinde vefat eylemi§dir. 

tBRIS PA§A : Nemge iginde vaki* Tatar kal'esi, muhafizi iken 
ez-Zdlim, ^llUI 423 , sene 1003 tarihinde §ehiden vefat ' eylemiglerdir. 

VASIL PA§A ve MAHMUD PA§A : Yamk-hisar kalesinde 
ikisi dahi mecruh olup Cennatvfl-firdevs nilzulen *V^y u*j*yi\ cj^ J 424 , 
sene 1003 tarihinde §ehiden vefat eylemiglerdir. 

'ALl PA§A ; Tragogta ( cA>ly ) kal'esinde muhafiz iken dii§- 
man muhasara ediip nige zaman mukateleden sonra istiman ile hu- 
rug etmi§ iken Hasendtu'l-cenndt, c>b* ok—- , sene 1004 tarihinde 
siyasetle §ehid eylemi§dir. 

BEKTA§ PA§A : Egri kal'esinde muhafiz ve Mirimiran iken 
Budin 425 iizerine imdada me'mur olup bir merhale karib mahalle var- 
dikda Ve yehdike siraten mustakimen \ju~~* It I ^ ^Xj^j , sene 1007 
tarihinde anda vefat eylemigdir. 423 «Ez-ZaIim» (^Jl) kelimesi, asil metinde « ilk jl » seklinde yazili olup bu imla 
§ekli ile degeri, 979 dur. 

424 Bk, Kur'an, 18 (Kehf Suresi), Ayet .107. Tarih cumlesinin tutan, 923 dur. 

425 «Budin» kelimesinin asil metindeki imlasi, «*j < y» seklindedir. — 153 — 

MUSTAFA PA§A : Arnabud vuzerasindan iken Edirne'de katl 
olunduguna bu tarihi demi§lerdir : Arnabud'lar dediler kim Vatzot 
Mustafa, jk^-. a 3 j olj , sene 1040. 

tSKENDER FAgA : Anadolu diyarmda iken Kibris seferine 
me'mur olup ba'de'1-feth kal'e kapusu dahilinde tevakkuf iizere iken 
Kazd-i Mevla^j*^ 4 ™, sene 978 tarihinde nuzul vaki' olup meflu- 
cen vef at eyledikde ol mahalde def n olunmu§dur (124 a) . 

StLAHDAR IBRAHIM PA§A : Enderun-i humayunda Silah- 
dar-i §ehriyari iken teka'iid ediip tJskiidar'da inziva eylemig idi. 
Ba'de'l-zaman vezaretle gerag olup zuhur eden Moskov seferine me'- 
mur olup Kefe'de muhafiz iken esna-yi muharebede diigmana girif- 
tar olup bir miidclet miirurunda halas buldukda Mora ve Selanik 
ve Cidde mansubiyle peyapey olmu§ idi. Yugnikumu'llah <u\ jjCu* 427 , 
sene 1196 tarihinde anda vef at etmi§dir. 

StLAHDAR ABDULLAH PASA : Silahdar-i gehriyari iken 
Istanbul kaimmakami olup ba'de'l-'azl ba'zi menasibdan sonra kendi 
mevlidi olan Bosna valisi iken Tevkif-i turab, ^\j <Ju#/, sene 1199 

tarihi Rebi'u'l-evvelinde haber-i vefati Asitane-i 'aliyye'ye vasil ol- 
mu§dur. 

StLAHDAR EBXJBEKtR PA§A : Silahdar-i §ehriyarf iken be- 
nat-i Sultan Mustafa-yi sani'den biiyiik 'A§ye Sultan izdivaciyle 
damad-i Al-i 'Osman olmu§ idi. Kapudan Pa§a olup ba'de'l-'azl ba'zi 
menasibdan sonra Karaman valisi olup anda Kar-i tamamest, c*~*[s j€ 
sene 1162 tarihinde rihlet eylemigdir. 

MEHEMMED PA§A : Sadr-i esbak A'rec 'Osman Pa§a damadi 
olup anmla §ohret bulmu§ idi. Ba'zi menasibdan sonra Mar'a§ valisi 
iken Irtihdl-i sitemdide, o^ JU"A sene 1163 tarihinde rihlet ey- 
lemi§dir (124 b). 426 Tarih terkibinin tutan, 979 dui\ 

427 Bk. Kufan, 9 Tevbe Suresi), Ayet 28. — 154 — 

MUHASSIL OSMAN PA§A : Viizeradan iken Cidde valisi olup 
anda Kerdmet-i be§er, s& c+*\jf , sene 1163 tarihi Zilhiccesinde vefat 
eylemi§dir. 

MIKlMIRAN FENARI ABDURRAHMAN PA§A : Vezaretle 
gerag oldukdan sonra Haleb valisi iken Tevakkufu*l-mah§er Jf u&y 
>^i 42S , sene 1165 tarihi gevvalinde intikal beka eylemigdir. 

KOCA HASAN PAgA : Koca Ibrahim Pa§a. Viizeradan iken 
§ark seferine me'mur olup 'asakir-i a'cam ile muharebede ikisine 
§ehadet miiyesser olup vefat eylediklerine T emmet Wl-huruf; cJ 1 
wij^i-i , sene 1165 tarihinde vefat eylemiglerdir. 

TRABLUS VALISt MUSTAFA PA§A : Mansibi eyaletiyle 
*Acem seferine me'mur olup Diyarbekir[e] vusulunde Irtihdl-i ndsut^ 

z>j~k JUj* , sene 1157 tarihinde vefat eylemi§dir. 

KAZIK^I HUSEYIN PA§A : Bostanci-ba§ihkdan vezaretle ge- 
rag olup nige menasibdan sonra eyaletiyle 'Acem seferine me'mur 

olup Erzurum'a vasil oldukda Sikretu'l-m&ot, cjjL\ o^C 429 , sene 1175 

tarihi Zilhiccesinde 'azm-i beka eylemi§dir. 

ELHAC VELtYUDDlN PA§A : Aydm ve Trabzon emsali man- 
siblardan sonra (125 a) tefti§ine me'mur olup Kayseriyye havalisine 
vasil oldukda Gemerek ( iSjT ), nam karyede Hane-i bi-minnet, 
c-^j<jL, sene 1159 tarihinde menzil-i kabre niizul eylemigdir. SULEYMAN PA§A : Kastamonu valisi iken esna-yi muharebe 
§ehadetine Hdlet-i mevt, o>* *JU , sene 885 tarih olmu§dur. 428 « Intikal » kelimesinden sonra, asil metinde bir bo§Iuk mevcuttur. Ibarenin, «inti- 
kal-i [dar-i] beka» §eklinde tamiri miimkimdur. 

429 Tarih terkibinin tutan, 1157 dir. — 155 — 

ZA&ANOS PA§A : Balikesre valisi iken anda teka'ud ediip ol 
esnada enfas-i ma'dudesi tamam olup Hiisn-i hulk,J&~ ^^.'sene 848 
tarihinde anda vefat etmi§dir. 

HADIM §EHABEDDtN PASA : Viizeradan olup Filibe valisi 

iken Tdcil 'Uarifin, o* } U\ ^ iZ \ sene 848 tarihinde vefat ediip kendii 

muvaffak oldugu hayratmdan cami'i §erifi civarmda defn olunmu§- 
dur. 

SARUCA MEHEMMED PA§A : Viizeradan iken Gelibo[lu]'da 

ba'zi hayrata muvaffak olup MeyyU4 mafruf, <J)j** c~* , sene 846 

tarihinde ecel-i miisemmasi hulul ediip 'alem-i berzaha viisul bul- 
mu§dur 431 . 

KASIM PA§A ve ISHAK PA§A ve HALtL PA§A : Bunlar 
viizeradan Bursa havalisinden hizmete me'mur iken §ddtmdn-i mu- 
habbet, c^- jl^b s sene 846 tarihinde vefat eylemiglerdir (125 b) . 

tLYAS PA§A : Viizeradan iken Bursa havalisinde Hafakan, 
jUu , sene 831 tarihinde rihlet-i cinan eylemi§dir. 

YGRGtlQ PAgA : Viizeradan iken Bursa havalisinde 'azm-i 
beka eyledigi seneye In§a c aUahu tafald, JLT AULtJl , sene 930 tarih 
olmugdur. 

KARACA PA§A : Anadolu Beylerbeyisi iken Varna gazasmda 

Serzeni§4 devr } ^ J*}j~ , sene 827 tarihinde §ehid olmu§dur. 

§EREFEDDiN PA§A ve REYHAN PA§A : Bu iki nefs-i ne- 
fis mahrusa-i Bursa havalisinde Devlet-i 'aliyye hizmetinde iken 
§em'-heybet, o^ ^ , sene 827 tarihinde 'azm-i cennet eylemigdir. 430 Tarih terkibinin metindeki imlasi «t>*jUi Kj\** geklinde olup tutan 1046 dir. 

431 Hr§. Mecmu'd, yp. 53 a. — 156 — 

FlKftZ PAgA : Viizeradan iken mahrusa-i Bursa etrafmda 

hadd-i me'muresine vasil olmu§ iken el-lftirdk, JljuVl , sene 813 ta- 
rihinde dahil-i cennet olmu§dur. 

<ALi PAgA-ZADE IBRAHIM PAgA : Vezaretle gerag olduk- 
dan sonra kiirsi-i saltanat-i 'Osmaniyye olan mahrusa-i Bursa ka- 
ribinde hizmet-i din ii devlet ile me§gul iken Suretu'l-muzemmil, 
j^jii Zjy~** d2 , sene 814 tarihinde rihlet-i cennet eylemi§dir (126 a). 

ELHAC tVAZ PAgA : Viizeradan olup Rumeli f iituhatma vii- 
zeradan ibtida bunlar muvaff ak olmugdur. Mahrusa-i Bursa'da ba'zi 
hayri olup ogullarmdan sahib-i mevlid geyh Siileyman Ef endi'nin 
muvaffak oldugu E§hedu enne Muhammeden Resulu'llah I of jl o^l 
<»Uj-j , sene 816 tarihinde intikal ve Muradiyye kurbiinde medresesi 
dahilinde 'azm-i visal eylemisdir ki geyh Siileyman dahi andadir. 

BAYEZlD PAgA : Devlet-i 'Osmaniyye viizerasmdan olup ma'- 
ruf Diizme Mustafa'nm zuhurunda taraf-i Deviet-i 'aliyye'den ser'as- 
ker ta'yin oiunup Selanik kurbiinde miilakat ve muharebe esnasmda 
CemalWt-tarikat, <*JJl JU- , sene 824 tarihinde gehadet miiyesser 
olmu§dur ve Erdel Yenicesi'ne nakl ve defn olunmugdur. 

Hasmi olan mezbur Mustafa'nm hakkinda geyh Mehemmed Bu- 
hari merhuma iltica oiunup anin tevecciihiiyle maraz-i mevt zuhur 
ediip helak olmugdur. Mii§arunileyh geyh Mehemmed dahi tarik-i 
hacda vefat eylemi§dir. 

SARI 'ABDURRAHMAN PAgA : Anadolu'da 'isyan iizere iken 
ciirmii 'afv oiunup Trabzon'[a] tevecciihiinden sonra Safvet-i hayr, 
j^ oy^ 433 , sene 1176 tarihinde haber-i fevti Asitane'ye vasil olmu§- 
dur. 

MXSIRLI AHMED PAgA : tznikmid'de Selanik'e nakl oiunup 432 Bk. Kur'an, 73. Sure. 

433 Tarih terkibinin tutari, 1386 dir. — 157 -. 

Nihan istir&hai; c^\jL.\ jl^ 434 , sene 1179 tarihinde haber-i fevti Asi- 
tane'ye gelmigdir (126 b). 

AGA BABASI MEHEMMED PA§A : Sultan 'Abdiilhamid Han 
ctilusunda Mlr-i ahur-i ewel olup orduya irsal ve 'avdetinde veza- 
retle gerag olup izmir'e vasil oldukda sevda galebesine 'ateh dahi 
zamime olup mecnun-i mutbik oldugu sebebden havass-i teka'ud ile 

Bursa'ya me'mur olup anda sakin iken Viis'at-i rahmeti, ^j ±**~,) 

sene 1194 tarihinde anda vefat eylemigdir. 

YE&EN «ALt PA§A : Arpa Emini demekle ma'ruf rical-i dev- 
letden 'Ali. Aga'nm yegenidir. Vezaretle gerag olup ba'zi menasib- 

dan sonra Cidde valisi olup anda TevMf-i turab,*Jj «-^y, sene 1199 

tarihi Saferinde nhlet eylemigdir. 

ISMA'tL PA§A : Sadr-i esbak A'rec 'Osman Paga'nm oglu olup 
damad-i gehriy art olup ve Kapudan Paga olan Ratib Ahmed Paga'- 
mn evladmdan biridir. Vezaretle Qerag olup ba'zi menasibdan son- 
ra Vidin valisi iken Harekat-% 'ar§, J*^ ^^S*- > sene H99 tarihi Sa- 
ferinde ruh-i paki tayeran-i 'arg-i a'zam olmugdur. 

HUSAM PA§A : Viizeradan iken Misir'a me'mur olup Han-i 
Yunus'a vardikda TekmU-i tayyibat, oU* J*£s , sene 922 tarihinde 
gehadet muyesser olmugdur. 

HEMDEM PA§A : Mirimiran-i §am-i gerif, Zikr, jft y sene 
920 tarihinde katl (127 a) olundugu klitb-i tevarihde mezkurdur. 

MEHEMMED PAgA : Hizir Paga-zadedir. Amasya'da bulun- 

dugu eyyamda Hayatu'l-cennat, cJd.\ oU, sene 904 tarihinde 'azim-i 
cennet eylemigdir. 

AYAS PA§A : Sultan Bayezid biraderlerinden Cem Sultan ile 
muharebe esnasmda alat-i harb lie ok isabet etmekle gehid olup 434 Tarih terkibinin tutan, 1176 dir. — 158 — 

EKliyet-% cenndt, ol:>. cJ*l , sene 900 tarihinde Bursa kurbunde 
( Jib ) karyesinde defn olunmugdur. Sultan Cem dahi sene-i mez- 
burede vefat edup Bursa'ya nakl ve §ehzadegan tiirbesinde defn 
olunmu§dur ki oglu Oguz Sultan dahi yanmdadir. 

'AMtTK PA§A, ORU£ PA§A, TtMUR PA§A : Bursa etrafmda 

Tacu/l-arifin, c^jUll £ , sene 846 tarihinde vefat etmi§dir. 

HEKIM YA'KUB PA§A : Viizeradan olup Bursa kurbiinde 
Meta' wtsrullah^\ ^ j* 435 > sene 856 tarihinde vefat eylemi§dir. 

SlNAN PA§A-YI VELI, YAKUB PA§A-YI VELl, BALABAN 
PA§A : Bunlar vuzeradan olup Gelibo[lu]'da bulundugu eyyamda 
takriben Mu§tak> j!:^*, sene 841 tarihi esnasmda vefat eylemigler- 
dir (127 b). 

KARA MUSTAFA PA§A, HIZIB, PA§A, GEDXK PA§A, HC- 

SEYIN PA§A : Bunlar derya pa§alan olup Gelibo[lu]'da esna-yi 
cengde Revan-i intikal, [839] Jlfc'l j1 i-M tarihi esnasmda civar-i rah- 
mete revan olmuglardir. 

GtJRCU MEHEMMED PA§A : Ikinci def 'a Yenigeri Agaligin- 
dan vezaretle gerag olup Midilli muhafizi iken Kazd-yi Rabbani, 
J\>j t5U* , sene 1174 tarihinde fevt olmu§lardir. 

ELHAC MEHEMMED EMIN PA§A : 'Abdillcelal-zadelerden- 
dir. Moskov seferinde bulunup Bender muhafizi iken giriftar olup 
ba'de'I-halas Men§ur-% saddkat,cj\** jj~^, sene 1191 tarihinde Mu- 
sul'da vefat eylemigdir. 

SELIM PA§A : Ankaravidir. Rical-i Devlet-i 'aliyye'den iken 
vezaretle bekam olup ba'zi menasibdan sonra Kangiri valisi iken 
Sarsar-t intihdl, Jit-* I ^^ , sene 1162 tarihinde vefat eylemigdir. 435 Bk. Kufan, 2 (Bakara Suresi), Ayet 214. — 159 — 

KOSEC 'ALl PA§A : Cebeci ocagi ricaline ser levha iken ve- 
zaretle gerag olup ge§t ii giizar-i memleket ve kanun-i §eri'at ediip 
Afyon karahisan'nda rii'yet-i umur-i vilayet iizere iken Suretu J l- 
Secdet>*^J\ l Jy ~> 436 , sene 1164 tarihinde 'azm-i mescid-i cennet ey- 
lemigdir. 

<ABBI PAgA-ZADE ALX PA§A : Eba/an ceddin viizeradan 
olup Fahru J l-isMm f oK, J* r M-Vi y* , sene 1153 (128 a) tarihinde ema- 
ret-i hac ile eda-yi fariza-i islam ediip Belgrad seferi hizmetinden 
sonra damad-i §ehriyari ile miikerrem ve 'azim-i sefer-i 'acem olup 
Diyarbekir'e viisulunde nhlet eylemigdir. tntihal-i mu'lnu'l-ebr&r, 
)\j\ c**+ J It; I, sene 1156 tarih vaki* olmugdur. 

ABDURRAHMAN PA§A : FiVasl Bagdad valisi Hasan Pasa- 
zade Ahmed Paga'nm kethtidasi olmugdur. Vezaretle gerag olduk- 
dan sonra saik-i takdir ile Basra valisi olup zabt iizere iken Vaktii'l- 
hicret c»s*J\ cij> , sene 1145 tarihinde vefat eylemi§dir. 

IBRAHIM PA§A : Vezaretle gerag oldukdan sonra Adana va- 
lisi iken Lafallekum tettekun j^&T ^SjJ 437 , sene 1146 tarihinde ve- 
fat eylemigdir. 

HAFIZ AHMED PAgA : Pederi 'Osman Paga'dir, kendileri Han- 
ya muhafizi iken MiUdzim-i silnnet ve cemafai ? c^: 5 ^X^ (\P^» sene 
1148 tarihinde anda vefat eylemigdir. 

MEHEMMED PA§A : Vezaretle gerag olup Kefe muhafaza- 
smda Mufinu'z-zufef&j U*JJlc>w* , sene 1152 tarihinde anda vefat ey- 
lemi§dir. 436 Bk. Kur'an, 32. Sure. 

437 Bk. Kufan, 2 (Bakara Suresi), Ayet, 21, 63, 179, 183; 6 (Erram Suresi), Ayet 153; 
7 (A'raf Suresi), Ayet 171. — 160 — 

MlRtMlKAN MUSTAFA PA§JA : Mar'ag valisi iken Cenndtu'l- 
nuzulen'^Jv"^^^ 438 , sene 1002 tarihinde anda vefat eylemi§dir 
(128 b). 

MlRIMlRAN ELMACI MEHEMMED PA§A : Vezaretle gerag 
olup Van muhafizi iken Mube§§iru'l-cenndt, a>\£\ j&x» , sene 1027 
tarihinde anda vefat eylemi§dir. 

DEFTERDAR 'OSMAN PA§A ve MURTAZA PA§A : Esna-yi 
tarikde Tokad'a geliip Tokat valisi bulunan Husrev Paga'ya ■ misa- 
firetle sohbet .. esnasmda lsti§raf jsJ\j4Li > sene 1042 tarihinde ikisi 
dahi mesmumen vefat eylemigdir. 

§ADl PA§A : Karaman Beylerbeyisi iken Suretu'l-furkan, 
dbjti ljy~> 439 , sene 1128 tarihinde anda vefat etmi§tir. 

DUKAKIN-OGLU 'ALt PA§A : Sultan Selim-i ewelin hizme- 
tinde olup harekatmda mahfuz olmagla vezaretle Qerag eylemi§dir. 
'Acem seferi 'avdetinde Amasya'ya geliip anda bir tarik ile mizac-i 
humayun kendliden miinharif olmagla c A§ik-% cenndt, otfj^W ', sene 
925 tarihinde anda katl olunmugdur. 

SEMENDER PA§A : Sigetvar'da 440 muhafiz iken Ddhil-i met- 
hod, j$^ Ji-b , sene 979 tarihinde seyf-i Devlet-i 'aliyye ile vasil-i 
ser-menzil-i beka olmugdur. 

ORUC PA§A : Vezaretden muteka'id iken Rumeli'nde Dime- 
toka'da Gulistdn-t vahdet, o-^j jl^T, sene 979 tarihinde saim-i ma- 
siva olup 'iydgah-i bekayi me'va eylemi§dir Bu beyt vezaretinden 
mukaddem soyledixgi eg'anndandir (129 a). 438 Bk. Kufan, 18 (Kehf Stiresi), Ayet 107, Tarih ciimlesinin tutari, 923 dur. 

439 Bk. Kufan, 25. Sure. 

440 «Sigetvar» kelimesinini, asil metindeki imlasi * j\jfcl** » §eklindedir. — 161 — 

Ah edlip bu misra'i dedi gehabende Oruc 

Cahil olmak miigkil amma ehl-i *ilm olmak da giig 

HUIvREM PA§A : Sofyali Mehemmed Pa§a'nm 'utekasmdan- 
dir. Ba'zi vilayetlerde vali olup Zulm, lb , sene 970 tarihinde gam'- 
da vefat eylemigdir. 

ISMA'tL PA§A : Hallac-zade'dir. Enderun-i humayun'da gerag 
olup Hazine Kethlidasi olup vezaretle bekam olup ba'dehu Isma'il 
muhafizi iken Bosna valisi olup esna-yi rahda mansibmm hududu 
olan Yeni Paza[r] nam karyeye vasil oldukda mat'unen Ramazanda 

vefat ettigine tnne' kitabu'l-ebrar lef¥ Uliyyino^jJ jljr^fl ^Lfji 44 \ 

sene 1199 tarih olmugdur. 

HADIM StlTLEYMAN PA§A : Aga-yi Babii's-sa'ade iken Miri- 
miran olup nazil-i iltifat-i padigahi'ye mukarin iken sefer zuhurun- 
da Eynebahti f ethine me'mur olup taksirati zuhur etmekle itmam-i 

hizmete muvaffak olamayup Civar-t rahmet, ^>j j\j>. , sene 858 ta- 
rihinde ol kederle anda vefat eylemi§dir. 

HOCA-O&LU MEHEMMED PA§A : Tahsil-i 'ilme sa'y edup 
miiderrisinden olup Edirne'ye Qifteler miiderrisi iken Sultan Baye- 
zid-i Veli kendiiyi Ni§anci edtip bu hal iizre iken Mu§tak-% Mevla, 

V>* Jli^4 , sene 918 tarihinde vefat eylemi§dir (129 b) . 

MUKBIL PAgSA : Devlet-i 'aliyye'nin evailinde ba'zi hidematda 
bulunmu§ idi. Bursa'da Rihletit'l-me^va, \j\l\ $**j 442 , sene 717 tari- 
hinde vefat eylemi§dir. 

gEHBAZ PA§A : Beylerbeyi iken Intikalii'l-cenndt, okll Jtol 
sene 1067 tarihinde Mora'da vefat eylemi§dir. 441 Bk. Kur'an, 83 (Mutaffifln Suresi), Ayet 18. Ayetin metnin aslmdaki yazih§i 

§eklindedir ve tutan, 776 dir. 

Forma - 11 — 162 — 

LALA §5AHIN PA§A : Devlet-i 'Osmaniyye'de Sultan Orhan 

zamamnda hidemat-i Devlet-i 'aliyye'de istihdam olmugdur. Sultan-i 
mezburun zamamnda intikal ediip el-Hulus, ,j*jlL\ , tarihinde Bursa'- 
da medfundur. 

HASAN PA§A : 'Ulemadan olup ma'ruf Cemaleddin Aksarayi 
merhumdan tahsil-i 'ulum eylemigdir. Devlet-i 'aliyye'de istihdam 
olunup 8uretu'l-kehf,^Q\ l^~> i43 , sene 802 tarihinde Bursa'da med- 
fundur. Mrac'a olan gerhi beyne't-talebe mu'teberdir. Sair hidemat-i 
'ilmiyyesi dahi vardir. 

ELHAC 'ALI PA§A : Canikli demekle ma'rufdur. Vilayetinde 
'ayandan iken bi'1-istihkak vezaretle ikram olunup hidemat-i Dev- 
let-i 'aliyye'de bulunurken Erzurum valisi olup Hurmet-i kiyamet, 
cJj* c~*j* , sene 1199 tarihi ga'bam on beginde rihlet ve anda de- 
fin-i tiirbet kilmmisdir. 

'ABDULLAH PA§A 444 : Tarih sahibi 'Abdi Paga budur. Silah- 
dar-i gehriyari olup (130 a) vezaretle gerag oldukdan sonra iki kerre 
Istanbul Kaimmakami olmusdur. Sakiz muhafizi iizere Maslahat-i 
safadetj o^li- ^*=L*-* , sene 1103 tarihi Recebinde anda vefat eyle- 
migdir. 

POLAT AHMED PA§A : Pederi Isparta'da a'yandan Burhan 
Aga nam kimesnedir. Menasib ile bekam olup Konya'da intikal-i 
hakkaniyetj, c*'lk- JLsr-Tt , sene 1151 tarihinde anda vefat eylemig- 
dir. Meghur Qelik Paga'nm pederidir. 

ELHAC GEN£ MEHEMMED PA§A : Egribozlu. Kapudan 
Ibrahim Paga'nm ogludur. Vezaretle miikerrem olup bahreyn'de ve 
berreynde nige menasib-i 'adide hizmetinde bulunup hala Cidde va- 
lisi iken hacc-i gerife tevecciih ve 'arafatda 'avdet ve uq gun miiru- 
runda Mikat-i rahmetj cjs-j oU~* , sene 1199 tarihinde 'azm-i cennet 
eylemigdir. 443 Bk. Kur'an, 18. Sure. 

444 «Abdurrahman» olmalidir. — 163 — 

HALXL PA§A : Sabika Bagdad valisi olan Maktul Ispanakgi 
Mustafa Paga'nir hazinedan olmugdur. Vezaretle gerag olup hala 
Urfa valisi iken Befik-i hayr, j£. jjj , sene 1200 tarihi §evvalinde 
anda fevt haberi Asitane'ye gelmi§dir. 

<A§IK PAgA : tsmi Aiidir. ibn Muhlis Baba tbn-i Ilyas. Ho- 
rasandandir. Kirsehri'nde zuhur ediip Sultan Murad-i evvel zama- 
nmda Devlet-i 'aliyye tarafmdan (130 b) ba'zi hidmetlerde bulunup 
Envdru'l-'a§ikin'de yazdigi iizere Bekta§i, ^bC , sene 733 tarihin- 

de Saferin on iiguntii sail giinii Kir§ehir'de vefat eylemigdir ki Haci 
Bektag'm halifesi olup kabri dahi anm yanmdadir. §ehr-i mezburede 
cami'i ve sair hayr-i lami'i olup neslinden §eyh Ahmed Efendi Is- 
tanbul'da bir mescid bina ediip minberini Egri 'Abdi Efendi vaz' 
eylemiglerdir ki mezbur cami'lerin ikisi dahi mustecabu'd-da've ma- 
hallerdir. ( A§ik Pa§a namiyle §6hret bulmugdur. Teberriiken ciimle 
harc-i masrafmi Aga-yi Babii's-sa'ade Tava§i Hiiseyin Aga vermi§- 
dir ki mescidin dairesinde medfundur 445 . 

ELHAC AHMED PA§A : Miiddet-i medide Bolu Voyvodasi 
olup hidemat-i hasenede bulunmagla vezaretle ikram olunup Cidde 
valisi iken FahrWr-riisul, J-JI J* , sene 1201 tarihi Recebinde 
'azim-i beka olmugdur. 

HASAN PASA : Kudema-yi vuzeradan olup Devlet-i 'aliyye*- 
de 446 nige menasib tasarrufundan sonra Konya'da Suretu'l-fecr, 
j9 ^\ ijy , sene 980 tarihinde vefat ediip sahib-i Mesnevi Cenab-i 
mevlevi tiirbesi haricinde asudedir. 

KURD AHMED PA§A : Arnabudiyyu'l-asldir. Devlet-i 'aliyye'- 
de vezaretle ikram kendi vatani olan Turab ( ^i^ ) kasabasi'nda 
mutasarrif iken Hayru'l-karin><j >ll^, sene 1201 tarihi Zilhiccesi 

on be§inde rihlet ediip yine kasaba-i mezburede (131 a) defn olun- 
mugdur. 

temmet 445 Kr§. Mecmu'c, yp. 37 a -37 b; £e§melerine ait tarihler igin aynca bk. Aym eser, 
yp. 41 a, 45 b, 91 a. 

446 Metnin aslmda «Devlet-i *aliyye'de» ibaresinden sonra «menasib» kelimesi vardir. 
Siyaki bozan bu kelime, metinden gikanlmistir. ENDEKS — A — 

Abaza, 12, 49, 72 
Abaza Hasan Pa§a, bk. Hasan Pasa 
Abaza Hiiseyin Pasa, bk. Hiiseyin Pa§a 
Abaza Mehemmed Pasa, bk. Mehemmed 

Pa§a 
Abaza Siileyman Pasa, bk. Siileyman Pasa 
ABDAL PASA (61m. 1040), 146 
ABDI, Sair, 71 

ABDI EFENDI (Egri — ), 163 
ABDI PA§A (Bolu Beyi — , 61m. 1048), 

147 
ABDI PA§A (61m. 1068), Trablus §am va- 

lisi, 149 
ABDI PA§A (61m. 1135), Hotin muhafizi, 

134 
ABDI PASA (61m. 1170), Belgrad valisi, 

113 
ABDI PA§A, Serasker, 64 
ABDI PA§A (Kapudan — , 61m. 1146), 35; 

— mezaristani (Kasimpa§a'da A§ik 
Meydanmda), 35 

Abdi Pasa-zade Ali Pasa, bk. Ali Pa§a 
ABDULLAH EFENDI (Himmet-zade — , 

61m. 1078'den sonra), 112 
ABDULLAH PA§A (61m. 1151), Vezir, 96; 

— Mektebi (Istanbul' da Hahcilar ya- 
kmmda), 96 

ABDULLAH PASA (Aydin valisi — , 61m. 

1147), Emiru'1-hac, 24 
Abdullah Pasa, bk. Abdurrahman Abdi Pa- 

§a, Musahib — 
ABDULLAH PA§A (Qeteci — , 61m. 1176), 

Emfru'1-hac, 113 
ABDULLAH PASA (Firari-zade Seyyid — , 

61m. 1174), Sadnazam, 72; — Mek- tebi (Istanbul'da Tav§anta§i*nda), 72*, 
— Cesmesi (Eyyub'te Debbaglar Ha- 
marm bitisiginde), 72 

ABDULLAH PA§A (Muhsin-zade — , 61m, 
1162), 101 

ABDULLAH PASA (Seyyid Kadir-oglu — , 
61m. 1187), Beylerbeyi, 58 

ABDULLAH PA§A (Silahdar — , 61m. 
1199), Bosna valisi, 153 

ABDULLAH PA§A (Yekcesm — , 61m. 
1070), Vezir, 55 

ABDURRAHMAN ABDI PA§A (Musa- 
hib ■ — , 61m. 1103), Nisanci, Sakiz mu- 
hafizi, 13, 162 

ABDURRAHMAN PA§A (16m. 1097), Bu- 
din muhafizi, 108 

ABDURRAHMAN PA§A (61m. 1127), Ve- 
zir, 45 

ABDURRAHMAN PASA (61m. 1145), 
Basra valisi, 159 

ABDURRAHMAN PA§A (Sadnazam Mir-i 
amir Mustafa Pa§a'nm babasi), Vezir, 
74 

ABDURRAHMAN PA§A (Hadim — 61m. 
1062), Misir valisi, 26; — Tiirbesi, 26 

ABDURRAHMAN PA§A (Kapudan — , 
61m. 1116), 35 

ABDURRAHMAN PASA (Mirimiran Fe- 
nar! — , 61m. 1165), Haleb valisi, 154 

ABDURRAHMAN PA§A (San — , 61m, 
1176), 156 

ABDULAZIZ PASA (61m. 1139), vali, 136 

ABDULBAKI PA§A (61m. 1034), Viize- 
radan, 31 

ABDULFETTAH PA§A (Kapudan Gazi 

Elhac — , 61m, 1116), 36 
ABDULHAMiD L, Sultan — 17, 157 — 166 ABDULKADIR GILAn!, §eyh —,115 
Abdiilkadir Pa§a, bk. Kadri Pa§a (Abdul- 

kadir Pa§a) 
ABDULKADIR PASA IBN MUSTAFA 

PASA (61m. 1163), Tersane Kethu- 

dasi, 39 
ABDULKERIM PA§A (61m. 1034), Def- 

terdar, 59 
ABDULKERIM PASA (Kapudan Elhac 

— , 61m. 1174), 36 
ABDULLATIF EFENDI (Seyh — , §eyh 

ibrahim Tennuri'nin oglu), 22 
ABDULVEHHAB PA§A (61m. 1147), Ba- 

hkesir valisi, 65 
ABDURREZZAK PA§A (61m. 1195), 

Reisulkiittab, vezir, 129 
Acem, 28; — Devleti, 29; — Diyan, 136; 

— Muharebesi, 101; — seferleri, 32, 

53, 85, 114,- 116, 142-143, 159-160; — 

Sam, 50 
Acem Bekir Aga, bk. Bekir Aga 
Acem ibrahim Pasa, bk. Ibrahim Pasa 
Acem Kihci-zade Mehemmed Efendi, bk. 

Behcet Mehemmed Efendi 
ACEM PA§A (Abbas Taib), 34 
Ada seferi, 85 
Adana, 137, 143, 145, 159 
Adem-ogullan, bk. Es'ad Pasa 
Afyon-karahisan, 117, 159 
Aga Babasi Mehemmed Pa§a, bk. Mehem- 
med Pa§a 
Aga-Kapusu (Istanbul Yeni Odalar'da), 76 
Ahir-Kapu (istanbul'da), 75 
Ahiska, 34, 52, 55 
Ahiska Mehemmed Aga, bk. Mehemmed 

Aga 
AHMED I. Sultan—, 4 
AHMED II. Sultan—, 6 
AHMED III. Sultan—, 82-92 
AHMED AGA [PASA] (Cahk — , 61m. 

1115), Vezir, 109 
AHMED AGA [PASA] (Cavu$-zade — , 

61m. 1061), Anadolu valisi, 107 
AHMED AGA [PASA] (Seyyid — , 61m. 

1166), Vezir, 110 AHMED EFENDI (Carhaci — ), Seyh, 88 

AHMED EFENDI (Seyh — ), Asik Pasa 
neslinden, 163; — Mescidi (istanbul'- 
da), 163 

AHMED PASA (Rustem Pa§a'nin damadi, 
61m. 988), Sadnazam, 9, 21, 32; — 
Tiirbesi (Edirnekapusu'nda Mihrimah 
Sultan Camii bitisjginde), 10 

AHMED PASA (61m. 1036), Mir-i hSc, 
145 

AHMED PASA (61m. 1054), Vezir, 60 

AHMED PASA (61m. 1060), 149 

AHMED PASA (61m. 1063), Vezir, 60 

AHMED PASA (61m. 1063), Vezir, Hii- 
seyin Pa§a kethudasi, 49 

AHMED PASA (61m. 1102), Anadolu Bey- 
lerbeyisi, 137 

AHMED PASA 61m. 1103), Vezir, 81; — 
Camii (istanbul'da Nevbethane civa- 
nnda), 82; — Medresesi (Istanbul'da 
Nevbethane civannda), 82 

AHMED PASA (61m. 1109), Mir-i hac, 
132 

AHMED PASA (61m. 1160), Bagdad 
valisi, 113, 139 

AHMED PASA (61m. 1116), 133 

AHMED PASA (61m. 1174), Sadnazam, 
72 

AHMED PA§A (Ohrili, 61m. 1198), Ve- 
zir, Hotin valisi, 64 

AHMED PASA (Alti Bogaca-zade — , 
61m. 897), Vezir, 82; — - Camii (Is- 
tanbul'da Kadi Ce§mesi yakimnda), 82 

AHMED PA§A (Ankebud — , 61m. 1092), 
128 

AHMED PASA (Arifi — , 61m. 1146), Teke 
mutasarnfi, 119-120 

AHMED PASA (Arnabud Kucuk Ahmed 
Pasa, 61m. 1047), 147; — Tiirbesi 
(Sam'da), 147; — Tekyesi (§am'da), 
147 

AHMED PASA (Bakirci — , 61m. 1045), 
Mi sir valisi, 48 

AHMED PASA (Bazirgan — 61m. 1103), 
Bagdad valisi, 115 — 167 AHMED PA§A (Bostanci-ba§i — , 61m. 
1067), Vezir, 55 

AHMED PASA (Capan-oglu — , 61m. 
1178), 51 

AHMED PASA (Qil — , 61m. 1076), Mu- 
sul valisi, 127 

AHMED PASA (Defterdar — 61m. 1035), 
Vezir, Girid Defterdan, 59; — Ce§- 
mesi (istanbul'da Miinadi Mescidi bi- 
tisiginde), 59; — Mektebi (istanbul'da 
Macuncu yakinmda Kadiasker Abdur- 
rahman Efendi Camii avlusunda), 59 

AHMED PASA (Defterdar — , 61m. 1094), 
Temesvar valisi, 129 

AHMED PASA (Elhac — , 61m. 1177), 
Ahiska valisi, 52; — Camii (Ahiska'- 
da), 52 

AHMED PASA (Elhac — 61m. 1201), Cid- 
de valisi, 163 

AHMED PASA (Etmekgi-zade — , 61m. 
1027), Karmmakam, 18; — Sebili (Mol- 
la Husrev Camii kar§ismda), 18 

AHMED PASA (Fasih-zade — , 61m. 1106), 
131 

AHMED PA§A (Fenari-zade — , 61m. 
905), Vezir, 77; — Camii (Istanbul'da 
Valide Hammami bitisiginde), 77 

AHMED PASA (Ferhad-zade — , 61m. 
1096), Bolu Sancagi mutasarnfi, 129 

AHMED PASA (Gedik— ), Veziriazam, 
67; — Cesmesi, 67; — Hammami, 67 

AHMED PASA (GUI — , 61m. 1153), Ve- 
zir, Maras valisi, 88; — Qesmesi (is- 
tanbul'da Kantarcilar'da evinin altin- 
da), 88 

AHMED PASA (Gurcu — , 61m. 1038), Mi- 
sir valisi, 146 

AHMED PASA {Haci — , 61m. 1001), 
Vezir, 43; — Turbesr (Uskiidar'da Do- 
ganci Hasan _?a§a Camii civarmda), 
43; — Hammami, 43 

AHMED PASA (Haci — 61m. 1167), Sad- 
nazam ve Halep Valisi, .73; — mek- 
tebi (istanbul'da Davudpa§a iskelesi 
kapisi haricinde), 73; — cesmeleri (Fa- tih Sultan Mehmed turbesinin iki ka- 
pisinda), 73 

AHMED PASA (Hafiz — , 61m. 1036), 
ikinci vezir, 10; — Camii (Sultan Me- 
hemmed Camii civarmda), 10 

AHMED PASA (Hafiz — , 61m. 1041), 
Sadnazam, 44 

AHMED PASA (Hafiz — , 61m. 1148), 
Hanya muhafizi, 159 

AHMED PASA (Hain — , 61m, 920), Mi- 
sir Valisi, 121 

AHMED PASA (Harami — , 61m. 1008), 
30-31 

AHMED PASA, Hasan Pasa-zade — , Bag- 
dad Valisi, 52, 159 

AHMED PASA (Hezarpare — , 61m. Re- 
ceb 1058), Sadnazam, 21; — cesmesi 
(Balta limam ittisalinde), 21 

AHMED PASA, (istankoyiu — ), Sadnazam 
Celebi AH Pa§a'nin pederi, 39 

AHMED PASA (61m. 1106), Kaimmakam 
— 131 

AHMED PASA (Kalayli -~, 61m. 1126), 
Sadnazam, 100, 109, 133 

AHMED PASA (Kara — , 61m. 962), Sad- 
nazam, 9 

AHMED PASA (Kavanoz — , 61m. 1115), 
Sadnazam, 100 

AHMED PASA (Kemankes. — , 61m. 1103), 
137 

AHMED PASA (Kesriyeli — , 61m. 1162), 
Bagdad Valisi, 115-116 

AHMED PASA (Kethuda — , 61m. 1102), 
Misir Valisi, 137 

AHMED PA§A (Kopriilu-zade Haci — , 
61m. 1181), Vezir ve Rikab Kaimma- 
kami, 88; — cesmesi (istanbul'da Fm- 
dikh'da), 89 

AHMED PASA (Kurd — , 61m. 1201), 163 

AHMED PASA (Kiieuk — 61m. 1146), 
Sam Valisi, 116 

AHMED PASA (Melek — , 61m. Muhar- 
rem 1073), Sadnazam, 27 

AHMED PASA (Misirli — , 61m. 1176), 
Selanik Valisi, 120, 126 — 168 AHMED PAS A (Misirli- — , (61m. 1179), 

156 
AHMED PA§A (Mir-i ahur — , 61m. 1028), 

Nisanci, 61 
AHMED PAS A (Mir-i ahur — , 61m. 1067), 

45 
AHMED PASA (Mirza Pasa Biraderi — , 

61m. 1136), Mora muhafizi, 135 
AHMED PASA (Mufettis. — , ■ 61m. 1102), 

Misir Valisi, 122 
AHMED PASA (Osman Pa§a-zade — , 

Basra Valisi, 138 
AHMED PASA (Pirincci — , 61m. 1063), 

Biga Sancak Beyi, 107 
AHMED PA§A (Polat — 61m. 1151), 162 
AHMED PASA (Ratib — ), Kapudan Pa§a 

ve Sadr-i esbak A'rec Osman Pa§a'- 

nin oglu, 20, 138 
AHMED PASA (Razgradi — , 61m. 1192), 

Vezir, 112 
AHMED PASA (Salet— , 61m. 1103), Bas- 
ra Valisi, 138 
AHMED PA§A (Seyyid — , 61m. 1182), 

Egriboz Valisi, 152 
AHMED PA§A (Seyyid! — 61m. 1067), 

Viizeradan, 31 
AHMED PASA (Tarhoncu — , 61m. 1063), 

Sadnazam, 44, 48 
AHMED PASA (Tayyar-oglu — , 61m. 

1069), Vezir, 53, 150 
AHMED PASA (Tuncan — , 61m. 1117), 

133 
AHMED PASA (Turk — , 61m. 1128), Ve- 
zir, 80; — mektebi (Uskiidar'da Va- 

Hde-i atik yakimnda), 81; — pesmesi 

(Uskiidar'da mektep altmda), 81; — 

mektebi (Davudpasa Camii haremin- 

de), 81 
AHMED PASA (Voynuk — , 61m. 1059), 

102 

AHMED PASA IBN VELIYYUDDiN 
(61m. 912), Bursa Valisi, 112 

Ahond bk. Fevzi, 

Akbaba Mescidi (Istanbul'da Fenayi-De- 
de'de), 73 Akbiyik Camii Meydam (Istanbul'da), 88 
Akdeniz, 36, 62, 102, 105, 112; — muha- 

rebesL 102 
Aksaray (tstanburda semt), 9, 11, 14-15, 

18, 20, 23, 71, 91; — kopriisu, 76 
ALAEDDiN ALI PASA (61m. 726), Sul- 
tan Osman Gazi'nin oglu, 98 
ALAEDDiN EFENDi, Seyh — , istanbuT- 

da Yeni-Odalar'm dogu tarafmda So- 

fular Tekyesi banisi, 86 
ALAEDDiN SELCtFKI, Osman Gazfye 

saltan at vermesi, 99 
Alaiyye, 124 
Al-i Osman, 117, 153 
ALI AG A, Arpa Emini, 157 
ALI AGA (Cavutbasi — , 61m. 1040), 106 
ALI AGA [PASA] (Giimriikcu — , 61m. 

1116), Misir Valisi, 109 
ALI EFENDI, Vekil-i hare ve Bina Emini, 

93 
ALI MIRZA (61m. 1069), 53, 150 
ALI PASA, Cidde Valisi, 136 
ALI PASA (61m. 813), Vezir ve Cendereli 

Hayreddin Pasa'mn oglu, 99 
ALI PASA (61m. 969), Misir Valisi, 121 
ALI PASA (61m. 1004), Tirgovigte Kalesi 

muhafizi, 152 
ALI PASA (61m. 1013), 143 
ALI PASA (61m. 1013), 143 
ALI PASA (61m. 1044), Vezir, 52 
ALl PASA (61m. 1045), Sivas Beylerbeyisi, 

147 
ALI PASA (61m, 1069), 151 
ALt PASA (61m. 1087), Kapudan-i Derya, 

112 
ALI PASA (61m, 1098), Sadnazam, 24 
ALt PASA (61m. 1103), Kibns Valisi, 138; 

— Camii (Lefkose'de), 138 
ALI PASA, Sadnazam, Abaza Mehem- 

med Pasa'yi yetistirdi, 51 

ALI PASA (61m. 1112), Belgrad Valisi, 132 
ALI PASA (61m. 1175), Sadnazam, 83; — 
£esmesi (Uskiidar'da Ayazma yaki- 
mnda), 84 
ALI PASA (61m. 1177), Bagdad Valisi, 116 — 169 ALI PASA, Yanya mutasarnfi Selman Pa- 
§a (61m. 1177)'mn babasi, 51 

ALI PASA, Nun Efendi-zade, bk. Ali Pasa 
(Hekimbasi-zade — ) 

ALI PASA (Abdi Pa^a-zade — 61m. 1156), 
Damad, Vezir, 159 

ALI PASA (Ammai-zade — , 61m. 1092), 
Tersane-i amire hizmetlisi, 37 

ALI PASA (Arabaci — 61m. 1014), Sad- 
nazam, 99 

ALI PA§A (Arslan Pasa-zade — , 61m. 
1*048), Diyarbekir Valisi, 120 

ALI PA§A (Benli — , 61m. 1144), Tevkii, 
150 

ALi PASA (Biyikh — , 61m. 1169), Sadn- 
azam, 50 

ALI PASA (Binbas:-oglu — , 61m. 1035), 
144 

ALI PASA (Bostanci-basi — , 61m. 1187), 
Sadnazam, 101 

ALI PA$A (Celeb-zade — , 61m. 1044), 
Karaman Beylerbeyi, 147 

ALi PASA (Cestec; — , 61m. 1035), Ye- 
niceri agasi, 22 

ALI PASA (Celebi — , 61m. 1030), Sadn- 
azam — , 39; — Turbesi (Yahya Efen- 
di Turbesi haricinde), 39 

ALi PASA (Cengi-cglu — , 61m. 1074), 62 

ALi PASA (Corlulu — , 61m. 1112), Sadn- 
azam, 13, 74; — Dariilhadisi, 13; — 
Camii, 13 

ALi PAgA (Dagistanli — 61m. 1194), Si- 
vas Valisi, 23 

ALi PASA (Doganci — , 61m. 1030), 144 

ALI PA§A (Dukagin-oglu — , 61m. 925), 
Vezir, 160 

ALI PASA (Elhac — , 61m. 1110), Merzi- 
fonlu, Sadnazam, 99 

ALi PASA (Elhac Canikli — , 61m. 1199), 
Erzurum Valisi, 162 

ALi PASA (Gazi Semiz — , 61m. 877), 
Vezir, 84; — Camii (Qatalca'da), 84; 
— Medresesi (£atalca*da), 84; — Mek- 
tebi (Istanbul'da Yazici Muslihiddin camii dairesinde), 84; — Cifte hamma- 
mi (istanbul'da istinye'de), 84 
ALI PASA (Gene — , 61m. 1154), Nemce 

seferine memur olmasi, 65 
ALI PASA (Hadim — , 61m. 917), Sadn- 
azam, 69; — Camii (Dikilitas. yaki- 
mnda), 69; — medresesi (Dikilitas. ya- 
kimnda), 69; — imareti (Dikilitas. ya- 
kminda), 69; — Tekyesi (Dikilitas. ya- 
kinmda), 69; — Camii (Karagumriik 
civannda), 69; — Hammann (Kara- 
gumriik civannda), 69; — Camii (Edir- 
ne'de), 69; — Hammami (Mesih Pasa 
camii yakmmda), 69; — Carsisi, 69 
ALi PASA (Hadim — , 61m. 973), Misir 

Valisi, 122 
ALi PASA, Hekim-ba§i-zade — , Sadnazam, 

22, 70, 116 
ALi PASA (Hiisam Bey-zade — , 61m. 

1072), 102 
ALi PASA (izmirli — , 61m. 1133), 43; — 
Cesmesi (Uskiidar'da Doganci Hasan 
Pasa Camii kar§ismdaki mezarlik ya- 
kmmda), 43 
ALI PASA (Kapudan — , 61m. 1087), Ka- 
pudan Pa§a, 39 
ALi PASA (Kapudan Laz — , 61m. Rama- 

zan 1149), 35 
ALi PASA (Karakas — , 61m. 1080), Mi- 
sir Valisi, 122 
ALi PASA (Kel Ahmed Pa§a-zade — , 61m. 

1182), Kapudan Pasa, 104 
ALi PASA (Kethuda — , 61m. 1133), Ve- 
zir ve Misir Valisi, 55, 122 
ALi PASA (Keylun — , 61m. 977), Sam 

Valisi, 120 
ALi PASA (Kilis — , 61m. 995), Kapudan 
Pasa, 38; — Camii (Tophane'de), 38, 
75; — Turbesi, 38 
ALi PASA (Kosec — , 61m. 1164), Afyon- 

karahisar Valisi, 159 
ALi PASA (Maktul-oglu — , 61m. 1135), 

Rakka mutasarnfi, 135 
ALi PASA (Muezzin-zade — , 61m, 979), 
102 170 — All PASA (Rodoslu — , 61m. 1115), 39 

ALI PA§A (San — , 61m. 1085), Viizera- 
dan, 31 

ALI PA§A (Semiz — , 61m. 972), Sadn- 
azam, 24 

ALI PASA (Silahdar — , 61m. 1116), Bag- 
dad Valisi, 114 

ALI PASA (Sofu — , 61m. 973), Misir Va- 
lisi, 122 

ALI PASA (Suyolcu-zade — , 61m. 1100), 
Seddii'1-bahr muhafizi, 136 

ALI PA§A (Siirmeli — , 61m. 1106), Sadri- 
azam, 70; — Cesmesi (Kasimpa§a'da), 
70; — Sebili (Kasimpasa'da), 70 

ALI PA§A (Sehid — , 61m. 1128), Sadn- 
azam, 72, 113; — Camii (Mora'da), 
73; — Cesmesi (istanbul'da Sehzade 
camii yakmmda), 73; — Kiitiiphanesi 
(Istanbul'da Sehzade camii yakmm- 
da), 73; — Turbesi (Belgrad'da), 73 

ALI PASA (§ir — 61m. 877), Fatih Sul- 
tan Mehmed'in hadimlerinden, 22; — 
Mescidi, 22 

ALI PASA, Valide Kethudasi — 62 

ALI PA§A (Varvar — , 61m. 1058), Vezir, 
45 

ALI PASA (Yegen — , 61m. 1199), Cidde 
Valisi, 157 

ALI PASA (Zistovlu — , 61m. 1172), Ve- 
zir ve Vidin Valisi, 92; — Cesmesi 
(Istanbul'da Alti Mermer'de), 93; — 
Kitabhanesi (Zistov'da), 92; — K6p- 
riisu (Zigtov'da ilihan koyifnde), 92; 
— Mektebi (Zistov'da), 92 

Ali Pasa Camii Mezaristani, 19 

Ali Pasa-yi Atik Camii Mezaristani, 11-12, 
15, 19, 23 

Ali Pasa-zade ibrahim Pasa, bk. ibrahim 
Pasa 

Alti Bogaca-zade Ahmed Pa§a, bk. Ahmed 
Pasa 

Alti Direk Kubbe (Eski Menzilhane civa 
nnda semt), 44 

Alti Mermer (istanbul'da), 93 

Amasya, 157, 160 Ammar-zade Ali Pa§a, bk. Ali Pa§a 
Ammar-zade Mehemmed Pa§a, bk. Me- 

hemmed Pasa 
Amuca-zade Hiiseyin Pasa, bk. Hiiseyin 

Pasa 
AMUR PASA (61m. 846), 158 
Anabolu, (Nauplion), 112, 134 
Anadolu, 12, 32, 53, 56, 66, 71, 78, 80, 

103, 106-107, 109, 136-137, 153, 155- 

156 
Ankara, 64, 158 

Ankebud Ahmed Pasa, bk. Ahmed Pasa 
Antalya, 15, 73, 85 
Arabaci Ali Pasa, bk. Ali Pasa 
Arapgirli Ibrahim Pa§a, bk. ibrahim Pasa 
Arap Carsusi (Fmdikh'da), 38 
Arap Mehemmed Pasa, bk. Mehemmed 

Pasa 
Arap Receb Pa§a, bk. Receb Pa§a 
Arasta Hammarm, 19 
A'rec Osman Pasa, bk. Osman Pasa 
A'rec Yusuf Aga, bk. Yusuf Aga 

A'rec Yusuf Pa§a, bk. Yusuf Pasa 
Arif-zade Asim Efendi, bk. Asim Efendi 
Arifi Ahmed Pasa, bk. Ahmeb Pasa 
Arifiye (semt), 12 

Arnabud, 12 

Arnabud Osman Aga, bk. Osman Aga 

Arnavud Belgradi, 123 

Arnavudluk, 64, 123, 125 

ARSLAN PASA, Estergon muhafizi Ebu- 
bekir Pa§a'nm maiyetine memur ol- 
masi, 63 

ARSLAN PA§A (61m. 1091), Ahiska Bey- 

lerbeyi, 55 

ARSLAN PASA (61m. 1115), Mir-i hac, 
133 

Arslan Pasa-zade Ali Pasa, bk. Ali Pasa 
ASIM EFENDi, Arif-zade-, 14 
Asitane, 12, 14, 20-21, 23-24, 27-28, 31 
32, 34, 36, 51, 53, 56, 58-62, 64-** 
70, 73, 85 : 132, 139, 156457, 163; — 
aliyye, 26, 33, 48, 53, 59, 63, 90, 153; 
— sa'adet, 42-43; 46 — 171 — Asmah Mescid (Fazli Pasa Sarayi yaki- 

mnda), 71 
Asci Mehemmed Pasa, bk. Mehemmed 

Pa§a 
A§ik Meydam, (Istanbul da Kasimpa§a'- 

da), 35 
A§IK PASA (61m. 733), 163; — Camii 

(Kirsehir'de), 163 
Atik Valide Sultan Evkafi (Uskiidar'da), 

92 
Atpazari 16 

Avarin (Navarin) Limam, 143 
Avlonya, 123 

Avrat-pazan (Istanbul'da), 12 
AYAS PASA (tbn Mehemmed, 61m. 

944), Sadnazam, 25 
AYAS PA§A (61m. 900), 157 
Ayasofya (semt), 77; — Camii, 77 
Ayazma (Uskiidar'da), 27, 84 
Aydm, 53, 80, 120, 132, 154 
AYDIN PASA (61m. 1038), Yemen Va- 

lisi, 146 
Aydin Valisi Abdullah Pa§a, bk. Abdul- 
lah Pasa 
Aymtab, 88 

Aynah Cesme (Kasimpa§a'da), 73, 75 
AY§E SULTAN, II. Mustafa'nm kizi ve 
Silahdar Ebubekir Pasa'nm zevcesi, 
153 
Ayvansaray (semt), 68, 113, 119; — Ka- 

pisi, 78 
Azab Kapusu, 28 

Azak, 20, 108 

— B — 

Babadagi, 74, 109, 134 

Bab-i humayun, 53-57, 62-65, 74, 124, 

131 
Baba-yi atik (Babaeski kasabasi), 24 
Babii'1-ferah (Istanbul Topkapi Sarayi), 54 
BabiiVsa'ade, 52; — Agasi, 161-163 
Bagcekapusu, 71 
Bagdad, 19, 44, 48, 50, 52, 54, 57, 65, 73, 75-76, 79, 108, 113416, 131, 135, 

139, 144-145, 147-148, 159, 163; — 

eyaleti, 107-108, 122; — seferi, 151 

Bahr-i siyah, bk. Karadeniz 

BAHRI AGA (61m. 1133'den sonra), 63 

Bahri Mehemmed Pasa, bk. Mehemmed 

Pa§a 
Bakirci Ahmed Pasa, bk. Ahmed Pasa 
Balaban iskelesi (Uskiidar'da), 92 
BALABAN PA§A (61m. 841), Vezir, 158 
Bahkesir, 65, 155 

Balikpazan Kapisi (istanbul'da), 97 
BALI PA§A (61m. 955), Viizeradan, 18; 

— Camii, 18 
Balh Mehemmed Aga, bk. Mehemmed 

Aga 
Balta Limani, 21 
Baltaci Mahmud Pa§a, bk. Mahmud Pa- 

§a 
Baltaci Mehemmed Pasa, bk. Mehemmed 

Pasa 
Bandirma, 90 
Bandirmah §eyh Yusuf Efendi Zaviyesi, 

ve Turbesi (Uskiidar'da), 90 
Basra, 53, 128, 131, 133, 138, 149, 159 
Ba§i Dumanli isma'il Pa§a, bk. isma'il Pa- 

§a 
Bagtarda Ibrahim Pasa, bk. Ibrahim Pa- 

§a 
Bayat-oglu Halil, bk. Halil [PA§A] 
BAYEZID PA§A (61m. 824), Serasker, 

156 
BAYEZID I (Yildinm), Sultan — , 2 
BAYEZID II (Veli), Sultan — , 2-3, 16, 
91, 93, 157, 161; — Turbesi mezaris- 
tani, II 
BAYRAM PASA (Sofu — , olm. 1042), 45 

BAYRAM PA§A (Sehri, 61m. 1048), Sad- 
nazam, 12, 146 

Bayram-Pasa (Istanbul'da semt), 32 

Bazirgan Ahmed Pasa, bk. Ahmed Pasa 

Be? [Viyana], 108 

BEHCET MEHEMMED EFENDI (Acem 
Kilici-zade — ), Defterdar, 89, 93 — 172 — Behcet Mehemmed Efendi SebiH, bk. Ib- 
rahim Sarim Pasa sebili 
BEKIR, Bagdad Suba§isi, 144 
BEKiR AGA [PASA] (Acem — 61m. 

1131), Bosna Valisi, 110 
BEKIR PASA, Cavu§-basi — , 95 
Bektas, Aga Mezaristani. (Topkapi haricin- 

de), 35 
BEKTAS PASA (61m. 1007), Egri Beyler- 

beyisi, 152 
Belgrad, 11, 43, 65, 73, 89-90, 97, 104- 
105, 109, 113, 119, 132, 134, 138, 
143; — Seferi, [1152'de], 159 
BELKIS BANU (Vezir Kasim Pasa nes- 
linden), 78; — Camii (Bozoyiik'de), 
78; — Mektebi (Kasim Pasa camii 
yakmmda), 78 
Bender, 74, 103-104, 120; — muhafizi, 

132, 158; — serhaddi, 139 
Benefse [Monemvasia], 109, 120 
Benli All Pasa, bk. AH Pasa 
Berber Hiiseyin Pasa, bk. Hiiseyin Pa§a 
Berber Mustafa Pasa, bk. Mustafa Pasa 
Besjktas. (semt), 41; — Meydani, 38; — 
Mevlevihanesi (Ohrili Hiiseyin Pa- 
sa'nm binasi), 39 

BESIR AGA, Elhac- [61m. 1159], Darus- 
saade Agasi, 92 

Beylerbeyi (semt), 55-56 

Beylerbeyi £esmesi (Edirnekapusu hari- 
cinde), 27 

Beylerbeyi Mehemmed Pasa, bk. Mehem- 
med Pa§a 

Bezzaziye, bk. Ali Pasa, Sir 

Biyikli Ali Pasa, bk. Ali Pasa 

Biyikh Mehemmed Pa§a, bk. Mehemmed 
Pa§a 

Biyikli Mustafa Pa§a, bk. Mustafa Pasa 

Biga, 99, 107 

Bilad-i selase (Eyiip, Uskiidar, Galata), 8 

Binbas.i-oglu AH Pasa, bk. AH Pa§a 

Bodrum, 105 

Bodrum Camii (LaleH Hammami mukabi- 
Hnde), 9 

Bodrumlu Mescidi Mezaristam, 20 Bodur Osman Pasa, bk. Osman Pasa 
Bogaz-hisan, (Seddu'1-bahr) 48, 62, 83, 131, 

136, 149, 151; — kalesi, 81 
Bolayir, 99 
Bolu, 46, 81; — sancagi, 129; — voyvo- 

dasi, 163 

Bolu Beyi Abdi Pa§a, bk. Abdi Pa§a 
Bosna, 22, 31, 38, 44-45, 47-48, 82, 101, 

106-107, 114, 128, 140, 153, 161; — 

eyaleti, 91, 110 

Bosnevi Hasan Pasa, bk. Hasan Pa§a 
Bosnevi Ibrahim Pasa, bk. Ibrahim Pasa 
Bosnevi Salih Aga, bk. Salih Aga 
Bostan Iskelesi, 24-25 
Bostanci-ba§i Ali Pasa, bk. AH Pasa 
BOSTANCI PASA (61m. 1133), Sadn- 
azam, 100 

BOSTAN-OGLU (Zi§tov vilayet ayanm- 
dan), 92 

Bostanci-ba§i Ahmed Pasa, bk. Ahmed 
Pasa 

Bosnak Hasan Pasa, bk, Hasan Paga 

Bosnak Siileyman Aga, bk. Siileyman Aga 

Boynu Egri Mehemmed Pa§a, bk. Mehem- 
med Pasa 

Bozcaada, 66 

Bozoklu Biyikli Mustafa Pasa, bk. Mus- 
tafa Pa§a 

Bozoyiik, 78 

Budin, 102, 106, 108, 129, 141, 143, 152 

Burgos, 28, 120 

BURHAN AGA (isparta ayam, Polat 
Ahmed Pasa'nm babasi), 162 

Bursa, 62, 6'V 77, 79, 108-109, 112-113, 
129, 155-158, 161-162 

Biiyiik Iskele (Eyiip'de), 91 

Biiyiik Piyale Pa§a Tiirbesi, 35 

— C — 

Cadu Yusuf Aga, bk. Yusuf Aga 
CATER PASA (61m. 997), Vezir-i hamis, 

29; — Medresesi (Kizil Mescid kur- 

biinde), 29. — 173 — CA'FER PA§A (61m. 1009), ' Tebriz mu-. 

hafizi, 141. 
CA'FER PA§A (61m. 1034), Beylerbeyi, 

113 
CA'FER PA§A (61m. 1040), Vezir, 52 
CA'FER PA§A (61m. 1044), 102 
CA'FER PA§A (Lala — , 61m. 982), §am 

valisi, 121. 
CA'FER PA§A (Mir — , 61m. 1186), Ka- 

pudan Pa§a, 105 
CA'FER PA$A, (Musahib — 61m. 1058), 

Vezir, 21 
CA'FER PA§A (Nisanci — , 61m. 1079), 

128 
Cagal-oglu Sarayi (Istanbul'da semt), 79 
Cami-i Cedid-i Ahmed Han-i ewel, bk. 

Sultan Ahmed Camii 
Cami-i kebir mezaristam (Belgrad'da), 73 
Canbulad-zade Hiiseyin Aga, bk. Hiiseyin 

Pasa 
Canbulad-zade Mustafa Pasa, bk. Musta- 
fa Pa§a 
Canim Hoca Elhac Mehemmed Pasa, bk. 

Mehemmed Pa§a 
Canitsa (Bosna sancagmda), 82 
Cebeci-basi, 65, 113 
Cebeci Ocagi, 159 

Cebehane (Istanbul Ayasofya'da), 61 
Celali[ler], 11 

Celeb-zade Alii Pasa, bk. All Pasa 
CEM SULTAN, 157-158 
CEMALEDDIN AKASARAyI, 162 
CEMSID (§aki), 1015'de Vezir Hiiseyin 

Pasa'yi basip §ehid etmesi, 143 
Cerdeci, 124 
Cerdeci Mehemmed Pasa, bk. Mehemmed 

Pasa 
Cerrah Mehemmed Pasa, bk. Mehemmed 

Pa§a 
Cesteci Ali Pa§a, bk. Ali Pa§a 
Cevri Ibrahim Pa§a, bk. Ibrahim Pa§a 
Cezayir, 81, 145 
CEZERI, Sultanii'l-kurra ve'1-muhaddisin, 

79 
Cezeri Kasim Pa§a, bk. Kasim Pasa Cibali, 80 

Cidde, 75, 101, 108, 114, 119, 136, 152, 
154, 157, 162, 163 

Cigal-oglu Sinan Pasa-zade Mahmud Pa- 
sa, bk. Mahmud Pa§a 

Cigala-zade Sinan Pasa, bk. Sinan Pasa, 

Cigerdelen cengi, (1003'de Nemce ile), 
141 

Cihangir (fstanbul'da semt), 75 

Cizye muhasebecisi, 58 

Ciilus-i Sultan Ahmed Han-i Salis vak*- 
asi, bk. Edirne vak'asi 

Ctindi Halil Pasa, bk. Halil Pa§a 

CUNEYN, Hz. — , 118 

- c — 

Cakir-ba§i, 114 

Cahk Ahmed Aga, bk. Ahmed Aga 
Canak hisan, (Canakkale), 149 
Capan-oglu Ahmed Pasa, bk. Ahmed Pa- 
sa 
Cardak-onii (Istanbul' da Zindan Kapusu 

haricinde), 56 
Casnigir-bas.i, 44 
Catalca, 15, 25, 42 (Not. 153) 
Cavu§-ba§i Ali Aga, bk. Ali Aga 
Qavus-basi Mektebi (Tiirk Ahmed Pa§a 

binasi), 81 
Cavu§-zade Ahmed Aga, bk. Ahmed Aga 
gayir [Cayir-ba§i] (Semt), Uskudar'da 

Tascilar yakmlarmda, 50-52, 56, 66 
Celebi Aga Camii (Ruscuk'ta), 97 
Celebi Ah Pasa, bk. Ali Pasa 
Celebi Hasan Aga, bk. Hasan Aga 
Celebi Hasan Pasa, bk. Hasan Pasa 
CELEBI KETHUDA BEY, Kaymakam 

Mustafa Aga (Pa§a)nm atasi, 110 
Celebi Mehemmed Aga, bk. Mehemmed 

Aga 
Celebi Mehemmed Pa§a, bk. Mehemmed 

Pa§a 
CELEBt-ZADE [Ismail Asim Efendi] 

(1150'de Nig'in Nemce eline diismesi- 

ne tarih s6ylemi§tir), 89 — 174 Qelik Elhac Mehemmed Pa§a, bk. Me- 
hemmed Pa§a 

Celik Pa§a bk. Mehemmed Pa§a 

Cengelkoyii, 94 

Cengi-oglu AH Pasa, bk. Ali Pasa 

Cerkes, 23 

Cerkes Mehemmed Pasa, bk. Mehemmed 
Pa§a 

Qerkes Osman Pa§a, bk. Osman Pa§a 

Ce§meli Kapu (Sehzade Cami'inin harem 
kapilanndan), 17 

Ceteci Abdullah Pa§a, bk. Abdullah Pa- 
sa 

Cifteler Medresesi (Edirne'de), 161 

Cil Ahmed Pa§a, bk. Ahmed Pa§a 

Qinili Hammam (istanbul'da), 38 

Cirmen, 51, 82 

Civi-zade Mescidi (Zeyrek'te), 20 

Cizmeciler Tekyesi (Kabatas/ta), 40 

Cob an Mustafa Pasa, bk, Mustafa Pasa 

Corlulu Ali Pasa, bk. Ali 1 Pasa 

Gorum, 53 

Cubukcu Limani, bk. Cubukcular 
Cubukcular (Istanbul'da Tophane'de), 80 
Cukur-bostan (istanbul'da semt), 32 

— D — 

Dag? Ibrahim Pasa, bk. Ibrahim Pa§a 
Dagistanli AH Pa§a, bk. AH Pasa 
Daltaban Mustafa Pasa, bk. Mustafa Pa- 
sa 
Daltaban Mustafa Pasa Sarayi (Istanbul'- 
da Katib Sinan Mescidi Mahalle- 
si'nde), 95 
Damad Ferhad Mehemmed Pasa, bk. Me- 
hemmed Pasa 
Damad Halil Pa§a, bk: Halil Pa§a 
Damad Hasan Pasa, bk. Hasan Pa§a 
Damad ibrahim Pasa, bk. Ibrahim Pasa 
Damad Ibrahim Pasa (Kayseri), bk. Ib- 
rahim Pa§a 
Damad-i §ehriyariler, 81-83 
DANIYAL, Hz. — , 118 
Darbhane Emini, 96 
Darende, 102 Darendeli Mehemmed Pa§a, bk. Mehem- 
med Pasa 
Daru'l-hadts mezaristani (Parmakkapi'da), 

13 
Dariissaade Agasi, 92, 125 
Dariissaade Agasi Mehemmed Aga Ham- 

mami, 27 
Dariissaade Agasi Yazicisi, 126 
DAVUD PA§A (Nisanci Kara — , 61m. 
903), Vezir ve Nisanci, 93; — Camii 
(Uskiidar'da Kavukcular yakininda), 
93 
DAVUD PASA (Kara — , 61m. 1031), 
Sadnazam, 11, 71; — Cesmesi (Istan- 
bul Aksaray'da Murad Pa§a Camii 
avlu kapismda), 71 
Davudpasa Iskelesi (Istanbul'da), 73, 75 
Davudpasa Kapisi (Istanbul'da), 57, 80 
Debbag Mehemmed Pa§a, bk. Mehemmed 

Pasa 
Debbaglar Mehemmed Pa§a, bk. Mehem- 
med Pa§a 
Debbaglar Hammamx (Eyiib'te), 72 
Dedeler (Istanbul Uskiidar'da semt), 47, 

53-66, 74 
Defterdar Ahmed Pa§a, bk. Ahmed Pa§a 
Defterdar Burnu Sarayi, bk. Nesat-abad 
Defterdar Damad Mehemmed Pa§a, bk. 

Mehemmed Paga 
Defterdar Ebubekir Pa§a, bk. Ebubekir 

Pasa 
Defterdar Hasan Pa§a, bk. Hasan Pa§a 
Defterdar Hiiseyin Pa§a, bk. Hiiseyin Pa- 
sa 
Defterdar Ibrahim Pasa, bk. Ibrahim Pa§a 
Defterdar isma'il Pasa, bk. isma'il Pa§a 
Defterdar Mahmud Efendi Tiirbesi (Istan- 
bul'da Arap £ar§isi'nda), 38 
Defterdar Mehemmed Pa§a, bk. Mehem- 
med Pa§a 
Defterdar Mektupcusu, 69 

Defterdar Mustafa Pasa, bk. Mustafa Pa- 
§a 

Defterdar Osman Pa§a, bk. Osman Pasa 
Defterdar Sinan Pasa, bk. Sinan Pa§a 175 Defterdar-zade Elhac Ibrahim Pas,a, bk. 

Ibrahim Pa§a 
Deli Halil Pa§a, bk, Halil Pasa 
Deli Huseyin Pasa, bk. Huseyin Pasa 
Deli Ibrahim Pasa, bk. Ibrahim Pa§a 
DeH Musa Pa§a, bk. Musa Pa§a 
Deli Omer Pa§a, bk. Omer Pa§a 
Deli Piri Pa§a, bk. Piri Pasa 
Deli Veli Pa§a, bk. Veli Pasa 
Deli Yusuf Paga, bk. Yusuf Pa§a 
Dellak Mustafa Pa§a, bk. Mustafa Pa§a 
Demir Halil Pa§a ,tk. Halil Pasa 
Demir-kapu (istanbul'da Saray-i humayun 

kapilarmdan), 82, 94 
Demirkazik Halil Aga, bk. Halil Aga 
Derinfese, 43 
Dertli-oglu Feyzullah Pa§a, bk. Feyzullah 

Pa§a 
Dervis, Aga-zade, bk. Isma'il Pa§a 
DERVIS ALI AGA [PA§A] (61m. 1032), 

Vezir, 106 
DERVIS PASA (61m. 1012), Tokat valisi, 

142 
DERVIS MEHEMMED PASA (61m. 

1015), Bosnali, Sadnazam, 47 
DERVIS MEHEMMED PASA (61m. 
1191), Sadnazam, 90-91; — Cesmesi 
(Eyiib Bliyiik iskele yolmda), 91; — 
Tekke, mescid ve camileri, 91 
DERVi§ MEHEMMED PA§A (61m. 

1064), Cerkes, Sadnazam, 23 
Devatdar Mehemmed Pa§a, bk. Mehem- 

med Pasa 
Devatdar Mehemmed Pasa Cesmesi (Is- 
tanbul KandMTde), 74 n. 230 
Devati-zade mezaristam, 41 
Devlet-i aliyye, 8, 11, 20, 22-24, 30, 33-34, 
51, 53-59, 62, 66, 76-77, 79, 81, 83, 
85, 88, 90-91, 96, 98, 128, 131, 139, 
145, 147, 149, 150-151, 155, 156, 158, 
160-163. 
Dikilitas. (istanbul'da), 69 
DILAVER PASA (Koca — , 61m. 1069), 

vali, 56, 150 
DILAVER ABDULLAH PA§A (61m. 1030), Sadnazam, 44, 52; — Ham 
(Urfa'da), 44 
Dimetoka, 68, 125, 160 
Disjenk Huseyin Pasa, bk. Huseyin Pasa 
Divanyolu, 10-12, 15 

Diyarbekir, 11, 34, 54-56, 61, 65, 73, 110, 
120, 125, 131, 132, 145-146, 154, 159; 
— • Kalesi, 57 
Doganci AH Pa§a, bk. AH Pa§a 
Doganci Hasan Pa§a, bk. Hasan Pa§a 
Doganci Hasan Pasa Camii, 43; — meza- 
ristam, 43 
Dogancilar meydam (Uskiidar'da), 43, 80 
Dogramaci Mehemmed Pa§a, bk. Mehem- 
med Pa§a 
Drama, 109 

Dramah Ibrahim Aga, bk. Ibrahim Aga 
Duducu Hasan Pasa, bk. Hasan Pasa 
Duducu Mezari (Eskisehir'de Duducu Ha- 
san Pa§a'nm mezari), 146 
Dukagin-oglu AH Pa§a, bk. Ali Pa§a 
PURAK MEHEMMED PA§A (61m. 

1166), Kapudan Pasa, 104 
DURSUN MEHEMMED PA§A (61m. 

1181), Kapudan Pa§a, 105 
DURRI EFENDI (§air), 86 
DUZMECE MUSTAFA, (Sultan Yildi- 
nm Bayezid'in oglu, 61m. 829), 156 

— E — 

Ebres Siileyman Pa§a, bk. Siileyman Pasa 
EBUBEKIR PASA (61m. 1024), Vezir, 

32; — Camii (Istanbul'da Cukur-bos- 

tan yakmmda), 32. 
EBUBEKIR PASA (61m. 1047), 65 
EBLFBEKIR PASA (61m. 1054), Kapudan 

Pasa, 112 
EBUBEKIR PA§A (61m. 1095), Estergon 

muhafizi, 63 
EBftBEKIR PAS A (Maryol Mustafa Pa- 

sa-zade, 61m. 1100), Derya iimerasm- 

dan, 37 
EBftBEKIR PASA (61m. 1110), Derya 

umerasmdan, 151 — 176 — EBtFBEKIR PA§A (61m. 1171), Kapudaa 

Pasa, 15; — Mektebi 1st. [Aksaray'da] 

mezaristani, 15 
EBUBEKIR PASA (Defterdar — , 61m. 
1039), Vezir ve defterdar, 80; — Mescidi 

(Istanbul'da Davudpa§a Kapisi hari- 

cinde), 80 
EBUBEKIR PA§A (Reis damadi — , 61m. 

1175), Misir valisi, 129 
EBUBEKIR PASA (Silahdar — , 61m. 

1162), Damad ve Kapudan Pa§a, 153 
Ebuzer Gifari Tiirbesi (Istanbul Ayvansa- 

ray'da), 113 
Ece-abad, 38, 107 
Ece-ovasi, bk. Ece-abad 
Edirne, 10, 13, 32-34, 57, 69, 72, 99-100, 

114, 117, 127-129, 131, 132, 136-137, 

146, 148-151, 153, 161; — kazasi, 76; 

— Sarayi, 65; — Vak'asi, 72, 133 
Edirne Bostanci-basisi Siileyman Pasa, bk. 

Suleyman Pa§a 
Edirnekapusu (Istanbul'da), 10, 25, 27, 32 
Edremid, 54 
Eflak, 140 
EFRASIYAB-OGLU (Bursa valisi Hiiseyin 

Pa§a'mn babasi), 149 
Egri Kalesi, 152 

Egriboz, 20, 100, 105, 117, 150, 152, 162 
Egri Kapi (Istanbul kapilarmdan), 17, 30, 

74; — semti, 78 
Elci Ibrahim Pa§a, bk. Ibrahim Pas. a 
Elci Mehemmed Pa§a, bk. Mehemmed 

Pasa 
Elhac Ahmed Pasa, bk. Ahmed Pa§a 
Elhac AH Pa§a, bk. AH Pa§a 
Elhac AH Pasa, bk. AH Pasa (CanikH) 
Elhac Gene Mehemmed Pa§a, bk. Mehem- 
med Paga 

Elhac Hiiseyin Pa§a, bk. Hiiseyin Pa§a 
Elhac isma'il Pa§a, bk. isma'il Pa§a 
Elhac Ivaz Pasa, bk. Ivaz Paga 
Elhac Mehemmed Pasa, bk. Mehemmed 
Pasa 

Elhac Mehemmed Emin Pa§a, bk. Mehem- 
med Emin Pasa Elhac VeHyiiddin Pasa, bk. Veliyiiddin 

Pasa 
Elmah (Aydm yakimnda), 80 
Elmas Mehemmed Pasa, bk. Mehemmed 

Pa§a 
Emin Muhibbt Huldsasi, 147 

EMIN PA§A [Yaglikci-zade Mehemmed 
Emm Pa§a, 61m. 1183], Sadnazam, 125 

EMIR BUHArI, 10; — Camii (Istanbul'- 
da Miizevvir mahaHesi haricinde), 31, 
33; — Turbesi (istanbul'da), 82 

EMIR PA$A (61m. 1120), 22-23 

Emir Pasa yahsi, 40 

Emir Sultan semti (Bursa'da), 79 

Emir Sultan vakfi (Bursa'da), 79 

Emirii'1-hac Hiiseyin Pa§a, bk. Hiiseyin 

Pasa 
Enderun, bk.. Enderun-i humayun 
Enderun-i humayun, 17-18, 26, 32, 44, 53, 

83, 93, 116, 118, 148, 152, 153, 161 

Engiirulii Medresesi (istanbul'da), 93 
Envdru'l-d§ilin, Yazicioglu Ahmed Bican'm 

eseri, 163 
Erdel Yenicesx, 156 

Ergene Kopriisii, 13 

ERTUGRUL (Osman Gazi'nin babasi), 99 

Erzincan, 139 
Erzingan, bk. Erzincan 

Erzurum, 55, 58, 100, 102, 107, 112, 127- 
128, 135, 138-140, 142, 145, 154, 162; 
— eyaieti, 108, 123 

ES'AD PASA (61m. 1171), Mir-i hac, 51 
Esir isma'il Pasa, bk. Isma'il Pa§a 
Esiri HaHl Pasa, bk. Halil Pa§a 
Eski Hammam (Sadnazam Rum Mehem- 
med Pa 5a vakfi), 41 

Eski Menzilhane (istanbul'da semt), 44 
Eski Saray (Istanbul'da), 75 

Eskisehir, 146 

Estergon, 63 

Etmekci-zade Ahmed Pa§a, bk. Ahmed 
Pa§a 

Evliya Cami- (istanbul'da Yenikapi'da Sofu — 177 — Elhac Mehemmed Aga [Pa§a] Camii 

yakmmda), 88 
Eynebahti, 69, 96, 100401, 110, 133, 135, 

161 
Eyyub (Istanbul'da semt), 18, 72, 74, 79, 

91, 119 
Eyyub Kasimpa§asi (Istanbul'da semt), 24 
EYYUB PASA (61m. 1057), Misir valisi, 

152 
Eyyubi Hamid Ahmed Efendi, bk. Hamid 

Ahmed Efendi 

_ F — 

FAiK PA§A (Turahan Bey evladmdan, 

61m. 1053), Rumeli valisi, 42 
FASIH OSMAN DEDE, 73 
Fasih-zade Ahmed Pasa, bk. Ahmed Pa§a 
Fatih Sultan Mehemmed Han tiirbesi, 73 
FAZIL AHMED PA§A (Kopriilu-zade, 

61m. 1087), Sadnazam ve Girid fatihi, 

13, 62, 88, 108 
FAZIL MUSTAFA PA§A (Kopriilii-zade 

— , 61m. 1102), Sadnazam, 88 
FAZU PA§A (Fazlullah Pa§a, 61m. 1070), 

Damad, Silistre valisi, 151 
Fazh Pa§a Sarayi, 22, 71-72 
FAZLULLAH PA§A (61m. 1033), Yemen 

valisi, 126 
FAZLULLAH PA§A (Hace — , 61m. 915), 

Vezir, 93; — Qesmesi (Uskiidar Cen- 

gelkoy'de), 94; — Imareti (Uskiidar 

Cengelkoy'de), 94 
FAZLULLAH PA§A (Omer-zade, 61m. 

1042), 48 
FEHIM, Uncu-zade — , Eyyub Pasa'nm 

Divan Katibi, 152 
Fenari-zade Ahmed Pa§a, bk. Ahmed Pa§a 
Fenayi Dede (istanbul'da semt), 73 
Fenerbagce (istanbul'da semt), 60 
FENNi, 6 
FERHAD MEHEMMED PA§A (61m. 

982), §ehri, Sehzade Sultan Mehem- 

med'in damadi, 25; — Camii (£atal- 

ca'da), 25 FERHAD PA§A (61m. 1004), Sadnazam, 
29 

FERHAD PASA (61m. 1037), Vezir, Kon- 
ya valisi, 94; — Dariilhadisi (istanbul'- 
da Demirkapi yakmmda), 94 

FERHAD PA§A (61m. 1067), Vezir, 149 

Ferhad-zade Ahmed Pa§a, bk. Ahmed Pa§a 

FERIDUN AHMED PASA (61m. 990), Ni- 
§anci, 25; — Camii (Kazdagi yakmm- 
da Kose deresi'nde), 25; — Mektebi 
(Istanbul'da Koska'da), 25; — Turbe- 
si, 25, 26, 27 

Fethiye (istanbul'da semt), 31; — Camii, 
31 

FEVZI, Ahond — , 15 

FEYZULLAH PASA (Dertli-oglu — , 61m. 
1196), Kerkuk valisi, 125 

Fezleke, (Katib Celebi'nin eseri), 59 

Findikh (Istanbul'da semt), 38, 75, 89; — 
Camii, 38 

Filibe, 155 

Fir an Hasan Pa§a, bk. Hasan Pa§a 

Firari Mehemmed Pa§a, bk. Mehemmed 
Pasa 

Firari-zade Seyyid Abdullah Pa§a, bk. Ab- 
dullah Pa§a 

Firuz Aga Mahallesi (Istanbul'da §ehzade 
Camii yakmmda), 86 

FiRUZ PASA (61m. 813), Vezir, 156 

— G — 

GAFVI (?) MEHEMMED BEY, Defter- 

dar Hiiseyin Pasa'nm oglu, 63 
Galata, 27, 36, 71, 72; — Kulesi, 79; — 

Mevlevihanesi, 73 
Gazi Ali Pa§a, bk. AH Pa§a 
Gazi Islam Pasa, bk. islam Pa§a 
Gazi Kolcak ilyas Pa§a, bk. Ilyas Pa§a 
Gazi Mehemmed Sadik Pasa, bk. Mehem- 
med Sadik Pa§a 
GAZI [MEHEMMED] PA§A (61m. 1071), 

Misir valisi, 125 
Gedik Ahmed Pa§a, bk. Ahmed Pasa (Ge- 
dik — ) Forma - 12 178 Gedik Hiiseyin Pasa, bk, Hiiseyin Pasa 
GEDIK PASA [61m. 839], Derya Pasasi, 

158 
Gedikpa§a (istanbul'da semt), 15 
Gekbuze (Gebze), 68, 93-94 
Gelibolu, 78, 101, 105, 155 
Gemerek, 154 

Gene Ali Pa§a, bk. Ali Pasa 
Gene Mehemmed Pa§a, bk. Mehemmed 

Paga 
Gene Nu'man Pasa, bk. Nu'man Pasa 
Girid, 42, 47, 62, 66, 88, 90, 102, 107; — 

Seferi, 148-149, 151 
Gumriikcii Ali Aga, bk. Ali Aga 
Gumriikcii Hiiseyin Pa§a, bk. Hiiseyin Pa§a 
Giimrukcu Mehemmed Pa§a, bk. Mehem- 
med Pa§a 
Gumrukcii Yegen Mehemmed Aga, bk. 
Mehemmed Pa§a (Gumriikcii Yegcn — ) 
GUI Ahmed Pasa, bk. Ahmed Pasa 
Gurcistan, 55 

Giircii Ahmed Pa§a, bk. Ahmed Pa§a 
Giircii ibrahim Pa§a, bk. Ibrahim Pa§a 
Giircii isma'il Pasa, bk. isma'il Pasa 
Gurcii Mehemmed Pasa, bk. Mehemmed 

Pa§a 
Gurcii Mustafa _ Aga, bk. Mustafa Aga 
Gurcii Siileyman Pasa, bk. Suleyman Pasa 
Guzelce Mahmud Pa§a, bk. Mahmud Pa§a 

— H — 

Hace Fazlullah Pasa, bk. Fazlullah Pa§a 
Haci Ahmed Pasa, bk." Ahmed Pa§a 
Haci Bekta§-i veli, 163 
Haci Hasan Pasa, bk. Hasan Pasa 
Haci ibrahim Pasa, bk. ibrahim Paga 
Haci kiran Hasan Pasa, bk. Hasan Pa§a 
Haci Mehemmed Pasa, bk. Mehemmed 

Pa§a 
Haci Pasa Hammami, bk. Ahmed Pasa, 

Haci — 
Hacegi ibrahim Pasa, bk. Ibrahim Pasa 
Hadim Abdurrahman - Pasa, bk. Abdurrah- 
man pa§a Hadim Ali Pa§a, bk. Ali Pa§a 
Hadim Ibrahim Pa§a, bk. Ibrahim Pasa 
Hadim Mesih Pa§a, bk. Mesih Pasa 
Hadim Sinan Pasa, bk. Sinan Pa§a 
Hadim Suleyman Pa§a, bk. Suleyman Pa§a 
Hadim §ehabeddin Pa§a, bk. gehabeddin 

Pa§a 
HADICE SULTAN, IV. Mehmed'in kiz- 
larmdan, 68, 81-82, 118; — Mektebi, 
istanbul'da Ayvansaray haricinde), 
58; — Sahilhanesi, Istanbul'da Ayvan- 
saray 'da, 119 
Hafis Ahmed Pa§a, bk. Ahmed Pa§a 
HAFIZ HUSEYIN [AYVANSARAy! — , 

51m. 1202] (Miiellif), 8, 67 
HAFIZ MEHEMMED PASA (Hattat — , 

dim. 1060), Viizeradan, 29 
Hafiz Mustafa Pasa, bk. Mustafa Pasa 
HAFIZ [AHMED] PASA (61m. 1041), Se- 
rasker, Veziriazam, 56, 145 

Hain Ahmed Pa§a, bk. Ahmed Pasa 
Haleb, 46, 53, 56, 75, 76, 83, 92, 106-107, 

113, 124, 140, 143, 154 
Hahoilar Koskii, Istanbul'da yer, 96 
Hahci-zade Defterdar Mehemmed Pa§a, bk. 

Mehemmed Pa§a 
Hahci-zade Mustafa Pasa, bk. Mustafa 

Pa§a 

HALIL AGA, Seyyid Ibrahim Pasa (olm. 

1190)nm babasi, Ocak fmami, 123 
HAUL AGA [PA§A] (Demir-kazik _, 

olm. 1045), Vezir, 107 
HALiL EFENDI, (olm. 1102'den sonra), 

Sethuda Bey Katibi — , 30 
HALiL PASA (Bayat-oglu — , 61m. 1196), 

Vezir, 63 

HALIL HAMID PA§A (61m. 1199), Sadn- 
azam, 66 
HALIL PASA [61m. 1040], Sadnazam, 25 
HALIL PASA (61m. 846), Vezir, 155 
HALiL PASA ibn Ibrahim Pasa [Qandarh] 
Sadnazam (61m. 857), 32, 69 

HALIL PA§A (61m. 1039), Kayserili, Ka- 
pudan ve Sadnazam, 41; — Carnii 179 -r. (Istanbul'da Fatjh Sultan Mehemmed 

Camii yakimnda), 41; — Tiirbesi, 41 
HALIL PA§A (61m. 1092), Emiru'1-hac, 

124 
HALiL PAS A (61m. 1126), Vezir, Hille 

Beylerbeyi, 63 ~ - 

HALiL PA§A (61m. 1171), Hotin valisi, 

114 
HALIL PASA (61m. 1189), Cidde valisi, 

119 
HALIL PA§A (61m. 1200), Urfa valisi, 

163 
HALIL PA§A (Ciindi — , 61m. 1059), 54 
HALIL PAS A (Damad — , Bosnevi, 61m. 

1072), Viizeradan, 15 
HALiL PASA (Deli — , 61m. 1190) Vezir, 

53 
HALIL PA§A (Esiri — , 61m. 1103), Er- 

zurum valisi, 138 

HALiL PA§A (Ivaz Fasa-zade — ,'■ 61m. 

1190), Sadnazam, 101 
HALiL PA§A IBN ELHAC SEMIN IB- 

RAhIM PASA (elm. 1099), Bosna 

valisi, 38 
Halimi Mustafa Pa§a, bk. Mustafa Pasa 
Hama, 121 

Hama (Anadolu'da), 71 
HAMiD AHMED EFENDI (Eyyubi — ,) 

14 
Hamid Halii Pasa, bk. Halil Hamid Pa§a 
Hamid sancagi, 134 
Hammam-i kebir, 24 
HAMZA PA§A (61m. 999), Viizeradan, 26 

HAMZA PASA (61m. 1094), Vezir, Misir 
valisi, 77; — Mescidi (istanbul'da Peyk- 
hane yakimnda), 77 

HAMZA PA§A (61m. 1X01), Trablus valisi, 
123 

HAMZA PASA (61m. 1101?), Trablus va- 
lisi, 137 

HAMZA PASA (Nisanci — , 61m. 1183), 
Sadnazam, 101 

HAMZA PASA (Silahdar — , 61m. 1182), 
Sadnazam, 101 Hamza Fakih Mescidi .(istanbul. Uskiidar'- 

da), 16 
Hamzevi-zade Mehemmed Pasa, : bk. Me- 
hemmed Pa§a 
Han Yunus, 157 

Hancerli Hasan Pasa, bk. Hasan Pasa 
Haniyye Camii (istanbul'da Samatya ya- 
kimnda), 85 
Hanya, 43, 45, 73, 82, 110, 126, 159 
Harami Ahmed Pasa, bk. Ahmed Pasa 
Harman (istanbul Edirnekapi hariemde 

bir ye'r), 25 
Harmanhk (istanbul Uskiidar'da semt), 46, 

Harmus. Mehemmed Pasa, bk. Mehemmed 

Pa§a 
Has Oda, 17 
HASAN AGA, Kapu Agasi Mustafa Aga 

ile beraber Ciindi Halil Pa§a (61m. 

1058)yi §ehid etmesi, 54 
HASAN AGA [PASA] (Qelebi — , 61m. 

1099), Van valisi, 108 
HASAN AGA [PASA] (Kiiciik — , 61m. 

1069), Girid valisi, 107 

HASAN AGA [PASA] (Kurd — , 61m. 

1138), Hanya valisi, 110 
HASAN BEY (Mahmud Bey-zade — ), 64 

HASAN HUSEYIN PASA (Yenigeri Aga- 
si — , 61m. 1180), Vezir, Kapudan 
Pa§a, 105 

HASAN PASA (61m. 802), 162 ' 

HASAN PASA (61m. 980), 163 

HASAN PASA (61m. 1010), Tokat valisi, 
142 

HASAN PASA (61m. 1032), Sirvan valisi, 

' 142 
HASAN PASA (61m. 1033), 144 

HASAN PASA (61m. 1069), Girid "ser dan, 

151 
HASAN PASA (61m. 1101), 140 

HASAN PASA (61m. 1114), Sehrizor mu- 
hafizi, 133 

HASAN PASA (61m. 1136), Bagdad valisi, 
113-114 — 180 HASAN PA§A (61m. 1192), Bagdad valisi, 
116 

HASAN PA? A (61m. 1195), Silistre valisi, 
116 

HASAN PA§ A, Edirne Beylerbeyi, 10 

HASAN PAS A (Abaza — , 61m. 1069), 53, 
150 

HASAN PASA (Bosnavi — 61m. 1119), 
Bursa valisi, 109 

HASAN PASA (Bosnak — , 61m. 1116), 
Sadnazam Kalayli Ahmed Pa§a kethu- 
dasi, Yeniceri Agasi, Bursa valisi, 133 

HASAN PASA (Celebi — , 61m. 1093), Er- 
zurum valisi, 128 

HASAN PASA (Celebi Kapudan — , 61m. 
1150), Vuzeradan, 15 

HASAN PASA (Damad — , 61m. 1125), 
Hadice Sultan'm zevci, Sadnazam, 
68, 92; — Cesmesi (Istanbul Uskiidar- 
da), 68 

HASAN PASA (Defterdar — , 61m. 1095), 
Tamisvar valisi, 129 

HASAN PASA (Defterdar — , 61m. 1115), 
Konya valisi, 85-86 

HASAN PASA (Doganci — , 61m. 960), 
Vezir, 79; — Camii (Uskiidar'da Do- 
gancilar'da), 79-80; — Zaviyesi, 79 

HASAN PASA (Duducu — , 61m. 1044), 
Vezir, 146 

HASAN PASA (Firari — , 61m. 1120), 
Vezir, 60 

HASAN PASA (Haci — 61m. 1182), Ka- 
pudan Pasa, 104 

HASAN PASA (Haci Kiran — , 61m. 1122), 

Silifke valisi, 134 
HASAN PA§A (Hancerli — ), Hayreddin 

Pasa'nm kolelerinden, 40 

HASAN PASA (Hattat — , 61m. 1041), 30 

HASAN PASA (Koca — 61m. 1165), Ve- 
zir, 154 

HASAN PASA (Kiiciik — , 61m. 1049), 
Bagdad valisi, 115 

HASAN PASA (Kiiciik — , 61m. 1058), 
Rumeli Beylerbeyi, 148 HASAN PASA (Kucuk — , 61m. 1094), 
Beylerbeyi, 128 

HASAN PASA (Kiiciik — , 61m. 1102), 30 

HASAN PA§A (Kurd — , 61m. 1138), 
Hanya muhafizi, 126 

HASAN PASA (Miineccim — , 61m. 1066), 
Trablus valisi, 124 

HASAN PASA (Serdar — , 61m. 1027), 143 

HASAN PASA (Seyyid — 61m. 1161), Sad- 
nazam, Diyarbekir valisi, 73; — £e§- 
mesi; 73; — Medresesi, 73; — Mek- 
tebi, 73; — Mescidi, 73; — Sebili, 73 

HASAN PASA (Tebru — 61m. 1025), Vtt- 
zeradan ve Sokollu Mehemmed Pa§a'- 
mn akrabasmdan, 28 

HASAN PASA (Tirnakci — , 61m. 1011), 
52 

HASAN PASA (Uluc — , 61m. 998), Kihc 
Ali Pasa'nm kethudasi, Kapudan 
Pasa, 38 

HASAN PASA (Yemisci — , 61m. 1012), 

49, 52 
HASAN PASA (Yoruk — , 61m. 1135), Ey- 

nebahti muhafizi, evlad-i fatihandan 

Halil Pa§a (61m. 1171)nm babasi, 114, 

135 
Haseki, 119 
Haseki Mehemmed Pa§a, bk. Mehemmed 

Pa§a 
Haseki Sultan Kethudasi, 77, 109, 128 
Haskoy (Istanbul'da semt), 68, 82 
HA§IM MEHEMMED EFENDI (Seyyid 

— ), 23 
Hasimi Efendi Hankahi, 37 
HA§IMi MEHEMMED EFENDI, 3, 4 
Ha§imi Osman Efendi Tiirbesi, 37 
HATEM AHMED EFENDI, Ak-ovah-za- 

de, §air, 71 

Hattat Hafiz Mehemmed Pa§a, bk. Hafiz 
Mehemmed Pasa 

Hattat Hasan Pa§a, bk. Hasan Pa§a 
Havuzlu Camii (Istanbul'da), 72 
Havuzlu Mescid (Istanbul'da), 31 
HAYATI, 40 — 181 — Haydar Aga-zadc Mehemmed Paga, bk. 

Mehemmed Pa§a 
HAYDAR PA5A (61m. 930), Vczir, 69; — 

Hammami (Istanbul'da), 69; — Ces~ 

mesi, 69; — Kasri (Uskiidar'da), 69; 

— Mcdresesi (istanbul'da), 69; — 

Mcscidi (Istanbul'da), 69 
HAYDAR PASA (61m. 1007), 140 
HAYDAR PA§A (61m. 1050), Vezir, Ve- 

zir Ca'fer Paga'tun oglu, 52 
Haydarpaga (Istanbul'da semt), 54 
HAYLi, 5 
HAYREDDIN PA§A (Ccndcreli Kara Ha- 

lil, dim. 788), Veziriazam, 99 
HAYREDDIN PASA [Barbaras] (Kapu- 

dan — , olm. 953), 38; — Tiirbesi (Be- 

Siktas. Meydanmda), 38; — Medrese- 

si, 38 
Hazret-i Halid Tiirbesi, 24 
Hazret-i imam-i Azam Tiirbesi, 114-115 
IIAZRET-i PEYG AMBER (AS.) 
Hekim Ya'kub Paga, bk. Ya'kub Pa^a 
Hekim-zade Ali Pas a, bk. Ali Pasa 
HEMDEM PA§A (61m, 920), §am Bey- 

lerbeyi, 157 
Hezarpare Ahmed Pasa, bk. Ahmed Pasa 
Hizir b. Ya'kub, bk. Hayreddin Pasa, Ka- 

pudan 
Hizir Bey Efcndi Kabri (Istanbul'da geyh 

Vera yakmmda), 73 
HLZIR PASA (oim. 339), Derya Pa§asi s 

15S 
HIZIR PA$A (61m. 1015), Veztr, 49 
HIZIR PASA (oim. 1094), Bosna valisi, 

129 
HIMMET-ZADE, 39 
Hind, 74 
Hoca Mehemmed Pa^a, bk. Mehemmed 

Pa§a 
Hoca-oglu Mehemmed Pasa, bk. Mehem- 
med Paga 

HOCA PA§A [Kara Uveys Celebi/Pasa] 
(61m, 999), [Vezlr, Misir valisi], 10; — 
Camii, 10; — Mcscidi (Istanbul'da 
Emtr Buhari yakmmda), 10 Hoca Paga Cadde&i (Istanbul Baggekapf- 

da), 71 
Hocapa^a (istanbul'da semt), 71 
HOCA SA'ADEDDiN EFENDi (§eyhul- 

islam — , Papaz-ogiu Mustafa Pasa'nm 

damadi), 29 
Hoca Sinan Pasa, bk. Sinan Paga 
Horasan, 163 
Hotin, 64, 74, 113-114, 135, 139, 143; — 

Kalesi, 123; — muharebesi, 106; — 

Sancagi, 119 
Hulefa-yi Abbasiye nesli, 71 
HURREM PA$A (61m. 970), 161 
HUSREV PA§A (61m, 1035), Cczayir va- 

lisi, 145 
HUSREV PA§A (61m. 1036), Diyarbekir 

BeyJerbeyi, 145 
HUSREV PA§A (Bosncvi, 61m. 1041), Sad- 

riazam, 12, 61, 80; — Ham (Anadolu'- 

da), 12; — Mektebi (Tiirbesi biti&igin- 

de) 7 12; — Tiirbesi, 12, 21 
HUSREV PASA (61m. 1042'den sonra), To- 

kat valisi, 160 
Husrevpasa (Istanbul'da semt), 75 
Htidayi Mahmud Efendi Tiirbesi, 42 
Hiidayi Mahmud Efendi mezaristani, 42 
Husam Bey-zadc Ali Pasa, bk. Ali Pfi$a 
HUSAM PASA (61m. 922), Misir valisi, 

157 

HUSAMEDDIN PA§A (61m. 1184), Ka- 
pudan Pasa, 105 

HUSEYIN AGA EPA$A] (61m. 1133), Ve- 
zir, Eynebahti muhafizi, 110 

HUSEYIN AGA [PAgA] Saksoncu-basi 
— , 61m. 1034), Anadolu valisi, 106 

HUSEYIN AGA (Tavas.1 — ), Babussa'ade 
Agasi, 163 

HtJSEYIN PASA (61m. 839), Derya Pa- 
sasi, 158 

HUSEYlN PA§A (olm. 950), Viizeradan, 
26 

HUSEYIN PA§A (61m. 1007), 140 

HUSEYIN PASA (61m. 1008), Anadolu 
teftigine memur edilmesi, 66 — i82^ HUSEYIN PA§ A (dim. 1015), Haleb va- 

lisi, 143 
HUSEYIN PASA (61m. 1016), Mirimiran, 

64 
HUSEYIN PASA (Ohrili, 61m. 1030), Sad- 
nazam, 39 
HUSEYIN PA§A (61m. 1031), Vezir, 52 
HUSEYIN PASA (61m. 1033), 144 
HUSEYIN PA§A (61m. 1035), 145 
HUSEYIN PASA (61m. 1036), Adana va- 

Hsi, 145 
HUSEYIN PASA (61m. 1043), Sofya va- 
lisi, 146 
HUSEYIN PASA (61m. 1049), Vuzeradan, 

19, 20 
HUSEYIN PASA (61m. 1065), Basra va- 

lisi, 149 
HUSEYIN PASA (oim. 1088), Hanya fa- 

tihi, 43 
HUSEYIN PASA (61m, 1098), Bogaz-hisan 

muhafizi, 136 
HUSEYIN PASA (61m. 1118), Diyarbekir 

valisi, 131 
HUSEYlN PA§ A (61m. 1117), vali, 134 
HUSEYIN PASA (61m. 1178), Sadnazam 

Ragib Mehemmed Pasa'nin damadi, 

140 
HUSEYIN PASA (aim. 1181), Vezir, Ho- 

tin muhafizi, 113 
HUSEYIN PASA (Abaza '— , 61m. 1090), 

Sam valisi, 121 
HUSEYIN PASA (Amuca-zade — 61m. 

1114), Sadnazam, 13, 109 
HUSEYiN PASA (Berber — , 61m. 1053), 

Vuzeradan, 26 
HUSEYIN PASA (Canbulad-zade — , 61m. 

1014), Haleb valisi, 124 • 
HUSEYiN PASA (Defterdar — , 61m, 
" 1102), Vezir, 63 

HUSEYIN PASA (Defterdar — , 61m, 
1103), Basra valisi, 53 

HUSEYIN PASA (Deli — 61m. 1069), 

Musahib, vezir, 15 
HUSEYiN PASA (Di§lenk — , 61m. 1036), 

145 HUSEYiN PASA (Elhac — , 61m. 1077), 

Vuzeradan, 19 
HUSEYiN PASA (Emiru'1-hac — , 61m. 

1073), 124 
HUSEYiN PASA (Gedik — ), 64 
HUSEYiN PASA (Gumriikcu — , 61m. 

1098), Vezir, Silistre valisi, 77 
HUSEYiN PASA (Kadi-zade — , 61m. 

1107), Rakka valisi, 131 
HUSEYiN PASA (Kara — , 61m. 1033), 

Vezir, 52 : 
HUSEYiN PASA (Kazikci — , 61m. 1175), 

Vezir, 154 
HUSEYiN PASA (Lala — 61m. 944), Vu- 
zeradan, 31; — Sebili, 31 
HUSEYiN PASA (Mekki-zade — , 61m. 

1179), Sam valisi, 121 
HUSEYIN PASA (Merre — 61m. 1033), 

Sadnazam, 49 
HUSEYiN PASA (Mezemorta — , 61m, 

1114), Kapudan, 40, 103 

HUSEYiN PASA (Murabit Kapudan El- 
hac — , 61m. 1146), Kapudan Pa§a, 
94, 95; — Cesmesi (istanbul'da Ka- 
simpa§a ! da Mevlevl-hane yakimnda), 
94 

HUSEYiN PASA (Nasuh Pasa-zade — , 

61m. 1053), Vezir, 120 
HUSEYiN PASA (San — , 61m. 1094), 

Mir-i hac, 124, 129 

HUSEYiN PASA (Vezir — , 61m. 1061, 

Bagdad valisi, 115 
HUSEYiN PASA iBN AHMED (61m. 

1064), Derya iimerasmdan, 40 
Hiiseyin Pa§a Mezaristani (Uskiidar Do- 

gancilar meydanm'da), 43 

— I — 

Ilgin, 152 

ISPANAKCI PASA, Bagdad valisi, 116 

Ispanakci sokagi (Istanbul'da Davudpaga 

kapisi dahilinde), 57 
Isparta, 162 183 — ibn Eihac Mehemmed Pasa, bk. Mehem- 
med Pasa 

Ibn Hizir Bey Efendi bk. Sinan Pasa, 
Hoca — 

Ibn Mustafa Pa§a, bk. Ali Pasa, Maktul- 
oglu — 

IBRAHIM, Sultan — , 5, 148 

IBRAHIM AGA [PA§A] (61m. 1095), Bag- 
dad valisi, 108 

IBRAHIM AGA [PASA] (Dramah — , 
61m. 1113), Kaimmakam, 109 

IBRAHIM AGA [PASA] (Kemhaci — , 

61m. 1175), feel valisi, 111 
IBRAHIM AGA [PASA] (Kiird — , 61m. 

1114), Diyarbekir valisi, 110 
IBRAHIM EFENDI (Boz-oglan— ), Ba§- 

defterdar Rakim Elhac Mehemmed 

Pasa (61m, 1183)nm babasi, 95 
IBAAHIM HAN, Tavil Mehemmed Pa- 

§a'nm oglu, 28 
Ibrahim Han Turbesi, 18 

IBRAHIM HANIF EFENDt (61m. 1189), 
Sisman Ibrahim Pa§a'nm ahfadmdan, 
§drih-i §ufd miiellifi, 48, 83 

IBRAHIM HOCA PASA (61m. 1115), Sad- 
nazam, 100 

IBRAHIM PASA (61m. 998), Diyarbekir 
valisi, 34 

IBRAHIM PASA (61m. 1003), Mir-i hac, 

117 
IBRAHiM PA§A (61m, 1033), 144 
IBRAHIM PASA (61m. 1074), 127 
IBRAHiM PA§A (61m. 1099), Tamisvar 

valisi, 127 
IBRAHIM PASA (61m. 1109), Diyarbekir 

valisi, 132 
IBRAHIM PASA (61m. 1112), Van mu- 

hafizi, 132 
IBRAHIM PASA (61m. 1114), Diyarbekir 

valisi, 132 

IBRAHIM PASA (61m. 1146), Adana va- 
lisi, 55 IBRAHIM PASA Kapudan, Elhac Gene 

Mehemmed Pasa (61m. 1199)run ba- 

basi, 162 
IBRAHIM PASA (Acem — -, 61m. 1058), 

Vezir, 47 
IBRAHIM PASA (AH Pa§a-zade — , 61m. 

814), Vezir, 156 
IBRAHIM PASA (Arabgirli — , 61m. 1189), 

Misir valisi, 122 
IBRAHIM PASA (Bastarda — , 61m. 1185), 

Kapudan Pa§a, 105 
IBRAHIM PASA (Bosnevi — , 61m. 1087), 

128 
IBRAHIM PASA (Cevri — ), 87 
IBRAHiM PASA (Candarh — , 61m. 905), 

Sadnazam Kara Halil Pasa'mn oglu, 

Sadnazam, 69; — Camii (Istanbul' da 
, Uzuncar§i'da), 69; — Hammami (Is- 

tanbul'da Sarrachane'de), 69; — Med- 

resesi (istanbul'da Uzuncar§i'da), 69; 

— Mektebi (Istanbul'da Uzuncargi'- 

da), 69 
IBRAHIM PASA (Dagi — , 61m. 1057), 

Bagdad valisi, 54 
IBRAHIM PASA (Damad — 61m. 1010), 

Sadnazam, 11 
IBRAHIM PASA (Damad — , [Nevsehirli] 

Kayseri, 61m. 1143), Sadnazam, 14, 

17; — Camii, 14; — Medresesi, 14; — 

Kutiiphanesi, 14; — Sebili, 14 
IBRAHiM PASA (Defterdar — 61m. 1066), 

Viizeradan, 27; — Medresesi (Darus- 

saade Agasi Mehemmed Aga hammani 

yamnda), 27 
IBRAHIM PASA (Defterdar-zade Elhac — , 

61m. 1013), Vezir, Misir valisi, 86; — 

Camii (Istanbul'da Defterdar burnu 

Sarayi bitisiginde), 86 

IBRAHIM PASA (Deli — , 61m. 1003), 34 
IBRAHIM PASA (Elci — , 61m. 1119), 
Belgrad valisi, 133 

IBRAHIM PASA (Giircii — , 61m. 1076), 

127 
IBRAHIM PASA (Haci — , 61m. 1076), 

127 — 184 IBRAHIM PA§A (Haci — , 61m, 1124), 
Kapudan Pasa, Misir ve Kandiye va- 
lisi, 74; — Camii (istanbul'da Eski 
Saray karsisinda), 75; — Hammami 
(Istanbul'da Eski Saray karsisinda), 75; 
— Mektebi (istanbul'da Eski Saray 
kar§ismda ve Kandiye'de), 75; — Se- 
bili (Istanbul'da Eski Saray kar§ism- 
da), 75 

IBRAHIM PA$A (Hacegi — 61m. 1040), 
146 

iBRAHiM PASA (Hadim — , 61m. 961), 
Kubbe-ni§in, 18; — Camii (istanbul'- 
da Silivri kapisi dahilinde), 18 

IBRAHiM PASA (Kabakulak — , 61m. 
1154), Sadnazam, 14 . 

iBRAHIM PASA (Kavanoz — , 61m. 1058), 
56 

iBRAHiM PA§A (Koca — , 61m. 1165), 
Vezir, 154 

iBRAHiM PASA (Kurd — , 61m. 1114), 
Vezir, Diyarbekir valisi, 55 

iBRAHiM PASA (MaktuI — , 61m. 942), 
Sadnazam, 15-16, 36, 150; — Camii 
(Galata'da Yag-kapani'nda), 16, 36 

IBRAHiM PA$A (Malatyah — , 61m. 1171), 
Vezir, 124 

IBRAHiM PASA (Misirh-oglu — , 61m. 
1109), Anadolu valisi, 103 

iBRAHiM PASA (Mir-i ahur — , 61m. 
1057), Vezir, 54 

iBRAHiM PASA (Seyyid — , 61m. 1190), 
Erzurum valisi, 123 

IBRAHIM PASA (Silahdar — , 61m. 1033), 
Vezir Misir valisi, 61 

iBRAHiM PASA (Silahdar — , 61m. 1052), 
148 

IBRAHIM PASA (Silahdar — , 61m. 1057), 
Bagdad valisi, 65 

iBRAHiM PASA (Silahdar — , 61m. 1136), 
Erzurum valisi, 135 

IBRAHiM PA§A (Silahdar — , 61m. 1196), 
Cidde valisi, 153 

IBRAHiM PASA (Sofu — , 61m. 979), Mi- 
sir valisi, 122 IBRAHIM PASA (Sisman — 61m. 1046), 

Vezir-i kubbe-ni§in, 48 
IBRAHiM PASA (Tirnakci — , 61m. 1108), 

Karaman valisi, 58 
iBRAHiM PASA (Turk—), Defterdar, 69 
iBRAHiM PASA (Vezir — , 61m. 1057), 

Bagdad valisi, 115 
iBRAHIM PA§A (Yazici-zade — , 61m. 

;.180), Vezir, Van valisi, 97; — £es- 

mesi (Istanbul'da Molla §eref mahal- 

lesi'nde), 97 
Ibrahim Pa§a Hammami (istanbul'da §eh- 

zade Camii civannda), 24 
ibrahim Pa§a Suffasi (istanbul'da Tersane 

Zindam arzmda), 35 
iBRAHiM PASA-ZADE, bk. isma'il Pa§a 
iBRAHiM SARIM PASA (61m. 1184), 

Defterdar, vezir ve Serasker, 93; — 

Sebili (istanbul'da Engiirulu Medresesi 

yakmmda), 93 
iBRAHiM TENNURI (Seyh — ), 22 
ibraii, 23, 127 

Ibsjr Mustafa Pasa, bk. Mustafa Pasa 
Iff el, 64, 111 
Idris Kosku, 27, 34 

IDR1S PA§A (61m. 1003), Tatar Kalesi 
muhafizi, 152 

Ihsaniye (istanbul Uskiidar'da semt), 51 
Ilyas Bey Tiirbesi (Gekbuze'de), 94 
iLYAS PASA (61m. 831), Vezir, 155 

ILYAS PASA (61m. 1042), Vezir, 59 
iLYAS PASA (Gazi Kolcak — , 61m. 1153), 
Vezir, 123 

iMADEDDiN PASA (61m. 1084), Haseki 
Sultan Kethudasi, 128 

Imam Riza tevliyeti, 142 

imam-i Azam civan (Bagdad'da), 54 

Imam Safii Dairesi (Kahire'de), 95, 125 

imam-i Azam Kapisi (Bagdad'da), 144 

Incirdibi (mahal), 37 

inegol, 80 

Ipek (Arnavudluk'ta), 64 

ISA PASA (61m. 977'den once), 120 
ISA PASA (61m. 1044), Vezir, 58 — 185 ISHAK EFENDI (Mollacik-zade — ), Ru- 

meli Kadiaskeri, 96 
ISHAK PASA (61m. 888), Sadnazam, 67; 

— Mescidi, 67; — Hammami, 67 
tshak Pasa Mescidi (istanbul'da Ahirkapi'- 

da), 75 
Iskele Hammami, 9 

iSKENDER PASA (61m. 912), Vezir, 97 
ISKENDER PA§A (61m. 920), Vezir, 76; 

— Camii (Vize'de), 76; — Mescidi 
(Istanbul'da Yeni Odalar'da), 76 

ISKENDER PA§A (61m. 921), Sultan I. 

Selim'in viizerasmdan, 19; — Mektebi 

Istanbul'da Arasta Hammami yaki- 

mnda), 19 

iSKENDER PASA (61m. 978), 153 

iSKENDER PA§A (61m. 979), Vezir, 78; 

— Camii (Istanbul Kanhca'da), 78; — 
(Ayvansaray kapisi haricmde), 78; — 
Qifte Hammami (Istanbul Yenikoy'de), 
78; — Hammami (Camii yakimnda), 
78; — Mektebi (Istanbul Yatagan £e§- 
mesi bitigiginde), 78; — Turbesi (Ca- 
mimin meydanmda), 78 

iSLAM PASA (Gazi — , 61m. 992), Kubbe 

alti veziri, 48 
Isma'il Gecidi, 64, 161 
iSMA'iL PASA (olm. 987), Vezir, Damad 

Ferhad Mehemmed Pasa'nm hemsire- 

zadesi, 33 
ISMA'iL PASA (ibrahim Pasa-zade, 61m. 

1022), Vezir, 52 
iSMAlL PA§A (61m. 1105), Vezir, 62 
iSMA'iL PASA (61m. 1109), Sivas valisi, 

132 
ISMA'iL PASA (61m. 1175), Derya time- 

rasindan, 37 
iSMA'iL PA§ A (61m. 1199), Sadnazam 

A'rec Osman Fasa'nin torunu, Vidin 

valisi, 157 
ISMA'iL PASA (Ba§i dumanh — , 61m. 

1123), Vezir, 51 
iSMA'iL PASA (Defterdar — , 61m. 1061), 

Kibns valisi, 149 iSMA'iL PASA (Dervis, Aga-zade — , 61m. 

1160), Derya beylerinden, 118 
ISMA'iL PASA (Elhac — , 61m. 1177), Ve- 
zir, 123 
iSMA'iL PASA (Esir — , 61m. 1114), Sam 

valisi, 89 
iSMA'iL PASA (Gurcii — , 61m. 1151), 

Sadnazam, 73; — Cesmesi (istanbul 

Kasimpasa'da), 73 
iSMA'iL PASA (Hallac-zade — , 61m. 

1199), Bosna valisi, 161 
iSMA'iL PASA (Kirli — , 61m. 1109), Ay- 

din valisi, 132 
ISMA'iL PASA (Nisanci — , 61m. 1101), 

Sadnazam, 137 
iSMiHAN SULTAN, Sokollu Mehemmed 

Paga'mn zevcesi, 28 
istanbul, 8, 11-16, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 

33-34, 38, 41, 43, 44-45, 48, 50-51, 

56-57, 59-60, 67-69, 71-79, 81-85, 89- 

91, 93, 95, 97-98, 110, 119-120, 123, 

153, 162-163. 
istankoy, 39 

istankoylii Ahmed Pasa, bk. Ahmed Pasa 
istavroz Bagcesi, 59 
istinye (istanbul Rumeli hisari yakimnda), 

84 
istoni Belgrad, 141 
iVAZ AGA, 136 
iVAZ MEHEMMED PASA (61m. 1156), 

Sadnazam, 101 
IVAZ PASA (Elhac — , 61m. 816), Vezir, 

156; — Medresesi (Bursa'da Muradiye 

yakimnda), 156 
izdin (Yunanistan'da bir kaza merkezi), 

118 
izmir, 112, 157 
izmirli Ali Pa§a, bk. Ali Pasa 
iznik, 72, 99 

iznikmid, 11, 25, 68, 94, 108, 129, 156 
iZZET AHMED PASA (61m. 1196). Dev- 
Iet-i aliyye ricalmden, 139 

iZZE ALI PASA (61m. 1147), Defterdar 
Damad Mehemmed Pasa'nm kiicuk 
oglu, Defterdar, Vezir, Revan Seras- — 186 keri, 69, 113; — - Cesmesi (istanbul'da 
Kasimpa§a'da), 70 
1ZZET MEHEMMED PA§A (51m. 1198), 
Sadnazam, 97; — Camii (istanbul'da 
Bahkpazan kapisi haricinde), 97 

— K — 

Kabakulak Ibrahim Pasa, bk. Ibrahim 
Pa§a 

Kabatas. (Istanbul'da semt), 40 

Kabe-i miikerreme, 146 

Kadi Cesmesi (Istanbul'da semt), 76, 82 

Kadiasker Abdurrahman Efendi Camii (Is- 
tanbul'da Ma'cuncu yakmmda), 59 

Kadiasker Mehemmed Efendi, bk. Mehem- 
med Efendi 

Kadirga Limam (Istanbul'da), 28; — Mey- 
dam, 81 

KADI-ZADE (Seyh), 33 

Kadi-zade Hiiseyiti Pa§a, bk. Hiiseyin Pasa 

Kadir-oglu, bk. Abdullah Pa§a, Seyyid Ka- 
dir-oglu — 

KADRI PASA (ABDULKADIR PA§A, 

61m. 1070), §am valisi, 151 
Kagi thane Koyii (Istanbul'da), 50 
Kahire, 95 

KAHRAMAN PA§A (61m. 1182), 125 

Kaimmakam Ahmed Pa§a, bk. Ahmed Pasa 

Kaimmakam Mehemmed Pasa, bk, Me- 
hemmed Pasa 

Kaimmakam Mustafa Pa§a, bk. Mustafa 
Pa§a 

Kalaverya, 112 

Kalavun Ysuf Pa§a, bk. Yusuf Pa§a 

Kalayh Ahmed Pa§a, bk. Ahmed Pa§a 

Kalu-giran Koprusii (Eflak'te), 140 

Kamanice, 116 

KAMIL AHMED PA§A (61m. 1177), Ve- 
zir, Kandiye valisi, 90 

Kanbur Mustafa Pasa, bk. Mustafa Pasa 

Kandilli (istanbul'da), 74 

Kandiye, 75, 90, 99-100, 103, 105, 111-112, 
136 Kangin, 158 

Kanije eyaleti, .09 

Kansu Mehemmed Pa§a, bk. Mehemmed 

Pa§a 
Kantarcilar (istanbul'da semt), 88 
Kaplan Mustafa Pasa, bk. Mustafa Pasa 
Kapu Agasi Sinan Aga, bk, Sinan Aga 
Kapudan Abdi Pasa, bk. Abdi Pasa 
Kapudan Ali Pa§a, bk. AU Pa§a 
Kapudan Celebi Hasan Pasa, bk. Hasan 

Pa§a 
Kapudan Elhac Abdiilkerim Pasa, bk. Ab- 

dulkerim Pasa 
Kapudan Gazi Musa Pa§a, bk. Musa Pasa 
Kapudan Hayreddin Pa§a, bk. Hayreddin 

Pa§a 
Kapudan Laz Ali Pa§a, bk. AU Pa§a 
Kapudan Pa§a bagtardasi, 62 
Kapudan Piyale Pasa, bk. Piyale Pasa 
Kapudan Siileyman Pa§a, bk. Suleyman 

Pasa 
Kapudan Suleyman Pasa-zade Mustafa, bk, 

Suleyman Pasa-zade Mustafa 
Kapudan Yusuf Pasa, bk. Yusuf Pa§a 
Kapu kiran Mehemmed Pa§a, bk. Mehem- 
med Pasa 
Kara Ahmed Pasa, bk. Ahmed Pa§a 
Karaagac (istanbul'da semt), 88 
Karar Biber Ciftligi (Ergene Koprusii ya- 
kimnda), 13 
Kara <>vu§ Mustafa Pasa, bk. Mustafa 

Pa§a 
Kara Davud Pa$a, bk. Davud Pa§a 
Karadeniz, 46 

Kara Hasan-zade Mustafa Aga, bk. Mus- 
tafa Aga 
Kara Hiiseyin Pasa, bk. Hiiseyin Pasa 
Kara Mehemmed Pa§a, bk. Mehemmed 
Paga 

Kara Murad Pa§a, bk. Murad Pasa 
Kara Mustafa Pasa, bk. Mustafa Pasa, 
Merzifonlu Kara 

Kara Mustafa Fa§a, bk. Mustafa Pa§a 
Kara Mustafa Pasa Medresesi mezaristam, 
16 — 187 — Kara Osman Pasa, ok. Osman Pa§a 

Karabaglar, 79 

KARACA PASA (61m. 827), Anadolu Bey- 
lerbeyi, 155 

Karaca Ahmed Tiirbesi karyesi (istanbul'- 
da), 45 

Karacaahmed (istariouTda semt), 48 

Karagoz Mehemmed Pasa, bk. Mehemmed 
Pasa 

KaragUmruk (Istanbul'da semt), 24, 69, 75 

KARAHISARI, 25 

KARAKAS PA§A (61m. 1012), 142 

Karakas. Ali Pasa, bk. AH Pasa 

Karakas. Mehemmed Pasa, bk. Mehemmed 
Pasa 

Karaman, 68, 135, 147, 153, 160; — viia- 
yeti, 53 

Karasu menzilhanesi, 60 

Ka'riye Camii (Istanbul'da), 69 

Kars, 114, 140; — Kalesi, 85 

KASIM PASA (61m. 846), Vezir, 155 

KASIM PASA (61m. 960), Vezir, Rodos 
Seraskeri, 78; — Camii (Istanbul Ka- 
simpasa'da), 78: — cifte hammamlan 
(Kasimpasa'da), 78; — Medresesi (Ka- 
simpasa'da), 78 

KASIM PA$A (61m. 979), Tavil Mehem- 
med Pasa'nm oglu ol an Ibrahim Han'm 
baba bir kardesi, Rumeli Beylerbeyi, 
28 

KASIM PA§A (61m, 1011), Yeniceri Agasi, 
Vezir, 60 

KASIM PA§A (61m. 1012), 142 

KASIM PASA (61m. 1023), 32 

KASIM PASA (Cezeri — , 61m. 890), Ve- 
zir, Selanik valisi, 79; — Camileri (is- 
tanbul'da Cagaloglu Sarayi yakimnda 
ve Selanik'te), 79; — Hammami (Bur- 
sa'da Emir Sultan yakimnda), 79; — 
Imareti (Selanik'te), 79; — Medresesi 
(Bursa'da Emir Sultan yakimnda), 79 

Kasimpasa (istanbul'da semt), 35, 40, 70, 
73, 77-78, 83, 94, 151 

Kasimpasa Camii, 70 
Kastamonu, 11, 154 KATIRCI-OGLU (Celali), 107 

Katib Simsar Camii mezaristani (Istanbul 
Aksaray'da), 20 

Katib Sinan Mescidi, 95 

Kavala Kalesi, 86, 134 

Kavanoz Ahmed Pasa, bk. Ahmed Pa§a 

Kavanoz ibrahim Pa§a, bk. Ibrahim Pasa 

Kavukcular (istanbul Uskiidar'da semt), 93 

Kayis Mehemmed Pa§a, bk. Mehemmed 
Pasa 

Kaymak Mustafa Pasa, bk. Mustafa Pasa 

Kayseri, 14, 17, 41-42, 154 

Kayseriyye, bk. Kayseri 

Kazanci mahallesi (istanbul Fmdikli'da), 
89 

Kazdagi, 25 

Kazikci Hiiseyin Pa§a, bk. Huseyin Pa§a 

Kefe, 45, 144, 153, 159 

Kel Ahmed Pasa zade Ali Pasa, bk. Ali 
Pasa 

Kelleci Osman Pasa, bk. Osman Pasa 

KEMAL PASA (61m. 870), Viizeradan, 18 

Kemankes Ahmed Pasa, bk. Ahmed Pasa 

Kemankes. Mustafa Pa§a, bk. Mustafa Pasa 

Kemhaci Ibrahim Aga, bk. Ibrahim Aga 

KEN' AN PASA (Damad — ), 117 

KEN' AN PASA (Kapudan A'rec — , 61m. 
1069), 150 

KEN' AN PASA (Koca — , 61m. 1061), 
Kubbe-ni§in, 21 

KEN' AN PASA (San — 61m. 1066), Ka- 
pudan Pasa, 149 

KEN' AN PASA (San — 61m. 1069), Ve- 
zir, 53, 150 

KEN' AN PASA (Sofu — , 61m. 1079), Ker- 
kiik vaiisi, 117-118 

Kerbela, 49; — ehli, 95 

Kerc, 138 

Kerkiik, 117-118, 125, 145 

KESBi, 28 

Kesriyeli Ahmed Pasa, bk. Ahmed Pasa 

Ke§i§-hane (Revan civannda), 147 

Ketenci-zade Omer Pasa, bk. Omer Pa§a 
Kethuda Ahmed Pa§a, bk. Ahmed Pa§a 
Kethuda AH Pasa, bk. Ali Pasa 188 Kethuda Mehemmed Pasa, bk. Mehemmed 

Pa§a 
Kethuda Katibi Halil Efendi, bk. Halil 

Efendi 
Keylun All Pasa, bk. Ali Fas.a 
Kibns, 24, 50, 138, 149; — Seferi, 153 
Kill? Ali Pa§a, bk. Ali Pa§a 
Kirk Cesme (istanbul'da semt), 15, 21 
Kisikli (istanbul'da Uskiidar'da semt), 70 
Kirsehir, 163 
Kizil Mescid, 29 
Kilis, 140 

Kitli isma'il Pa§a, bk. isma'il Pa§a 
Kirazli Mescid, 97 

Koca Hasan Pa§a, bk. Hasan Pasa 
Koca ibrahim Pa§a, bk. Ibrahim Pa§a 
Koca Ken'an Pa§a, bk. Ken'an Pa§a 
Koca Mustafa Pa§a, bk. Mustafa Pa§a 
Koca Niganci Camii (Istanbul Nigancilar 

semtinde), 34 
Koca Nu'man Pa§a, bk. Nu'man Pasa 
Kocamustafapa§a Camii, 18 
Kocamustafapasa mezaristam, 14, 20 
Kolluk, 26, 29 
Konya, 58, 86, 94, 111, 124, 147-148, 162- 

163 

Koska (Istanbul'da semt), 25 
Kostantiniyye, bk. Istanbul 

Kopriilu Mehemmed Pa§a, bk. Mehemmed 
Pasa 

Kopriilu-zade Haci Ahmed Pasa, bk. Ah- 
med Pasa 

Kopriilii-zade Mustafa Pa$a, bk. Mustafa 

Pa§a 
Kopriilii-zade Nu'man Pa§a, bk. Nu'man 

Pa§a 

KOPRULU-ZADELER, 89 

Kose Deresi (Kazdagi yakimnda), 25 
Kose Sefer Pasa, bk. Sefer Pa§a 
Kosec Ali Pa§a, bk. Ali Pa§a 

KOSEM VALiDE SULTAN, 71; — Ce§- 
mesi (istanbul Sultan Selim'de Ozde- 
mir-oglu Osman Pasa Medresesi'nde), 
71; — Mescidi (istanbul Sultan SelinV- de Ozdemir-oglu Osman Pasa Medre- 

sesi'nde), 71 
Kroya, 51 

Kul Camii (istanbul Atpazan'nda), 16 
Kulaksiz Ahmed Reis Mescidi (istanbul 

Kasimpasa'da), 77 
KULEYB, Arab seyhlerinden, 134 
Kuman, 113 

Kumkapi (Istanbul'da semt), 8, 15, 36, 86 
Kurd Ahmed Pasa, bk. Ahmed Pasa 
Kurgunlu Mahzen (istanbul Karakoy'de), 

12 
KUTBEDDIN EFENDi, Kuzattan, Hace 

Fazlullah Pa§a (61m. 915)nm babasi, 

93 
Kuyucu Murad Pa§a, bk. Murad Pa§a 
Kuyucu Musa Pasa, bk. Musa Pa§a 
Kticiik Ahmed Pasa, bk. Ahmed Pa§a 
Kiiciik Hammam (Istanbul'da), 36; — £ar- 

§isi, 96 
Kticiik Hasan Aga, bk. Hasan Aga 
Kticiik Hasan Pasa, bk. Hasan Pa§a 
Kticiik Mustafa Pa§a, bk. Mustafa Pa§a 
Kticiik Osman Pa§a, bk. Osman Pasa 
Kticiikpazar Hammami (Istanbul'da Sadn- 

azam Rum Mehemmed Pasa vakfi), 

41 
Kurd Hasan Aga, bk. Hasan Aga 
Kurd Hasan Pasa, bk. Hasan Pa§a 
Kurd ibrahim Aga, bk, ibrahim Aga 
Kurd Ibrahim Pasa, bk. ibrahim Pasa 
Kurd Omer Pasa, bk. Omer Pasa 
Klitahya, 14 ; 64, 106 
Kiitahyah Omer Pa§a, bk. Omer Pa§a 

— L — 

Lagimci-basi Mehemmed Aga Hanesi (Zag- 

ra-i atik'te), 131 
Lala Ca'fer ?a§a, bk. Ca'fer Pasa 
Lala Htiseyin Pa§a, bk. Htiseyin Pasa 
Lala Mehemmed Pasa, bk. Mehemmed Pa§a 
Lala Mustafa Pasa, bk. Mustafa Pasa 
Lala Sahin Pasa, bk. §ahin Pa§a 
Laleli Hammami, 9 — 189 Larende, 151 

Lefkeli Mustafa Pa^a, bk, Mustafa Pa§a 

Lefkose, 133 

Leh seferi, 128 

Limni adasi, 63, 100, 111 

Lonka Mustafa Pas. a, bk. Mustafa Pa§a 

LUTFl PASA (61m. 939), 120 

LUTFl PA$A (61m. 950), Sadnazam, 68; 
— (pesmesi (Islanbul'da), 68; — Ham- 
mame (Istanbul'da), 68; — Risdksi, 
68 

LClTFULLAH EFENDI (§air), 58 

— M — 

Magosa Kale si , 43 

Ma'cuncu (Istanbul da semt), 59 

Magnisah Mehemmed Pasa, bk. Menem- 

med Pasa 
MAHMUD L, Sultan — , 15, 74, 94-95 
MAHMUD AGA (61m. 1066), 34 
MAHMUD BEY, 64 
MAHMUD PASA (61m. 975), Mmr valid, 

116; — Camii (Mjsir'da Riimeyle'dc), 

117 
MAHMUD PA§A (olm. 1003), 152 
MAHMUD PASA (olm. 3029), 143 
MAHMUD PA§A (olm. 1069), 56 
MAHMUD PA§A (61m. 1069), 150 

MAHMUD PASA (61m. 1087), Kamanige 
Yalrsi, 116 

MAHMUD PA§ A (ibn Abdulmenaf, 61m. 

1114), Vezir, 54; — Hammami (Edre- 

mid'te), 54; — Sarayi (Uskudar'da), 

54 
MAHMUD PASA (61m. 1143), 36 
MAHMUD PA§A (Ballaci, 61m. 1109), 

131 
MAHMUD PA§A Cigal-oglu Sinan Pasa- 

zade — , ), 19 

MAHMUD PASA (Guzelce — , 61m, 1005), 
Vuzeradan, 16, 29 

MAHMUD PA$A (Sogan Ycmez — , 61m. 
1159), Kapudan Pa 5 a, 104 MAHMUD PASA (Zal — , olm. 970), Ve- 

zir, 30, 119; — Camii (Eyub'te), 119; 

— Tiirbcsi, bk. ZaL Pa§a 
MAHMUD PASA-Y1 VELI (61m. 878), 

Sadnazam, 8; — Medresesi, 29; — 

Tiirbesi, 16 
Mahmud Paga-yi Velt (Istanbul'da semt), 

78 
Mahmudpaga Camii, 21 
MAHREMl (MahremJ Hiiseyin Efendi), 

Sair, 45, 98 
MAKSUD PA§A (61m, 1054), Misir valisi, 

64 
Maktul-oglu AH Pasa, bk. Ali Pasa 
Malatya, 131 

MalatyaU Ibrahim Pasa, bk, Ibrahim Pa§a 
Malgara, bk. Malkara 
Malkara, 87, 137 

Mamah-7ade Orner Pa§a, bk. Omer Paga 
Manastir, 72 

Maras, 58, 74, 88, 96, 141, 150, 153, 160 
Mardin Kalesi, 80 

MEHEMMED, Sehzade Sultan — , 25 
MEHEMMED, £clcbi Sultan — , 2, 67 

MEHEMMED II. Sultan — , 2, 22, 77, 
84; tiirbesi, bk. Fatih Sultan Mehem- 
med Han. 

MEHEMMED, Sultan — , Sultan Abdiilha- 
mid'in biiyiik sehzadesi, 17 

MEHEMMED III., Sultan — , 3 

MEHEMMED IV, Sultan — , 5, 42, 63, 
82, 87, 118 

MEHEMMED AGA, Hind el^si Yaghkci- 
zade Mehemmed Em in Paga (61m. 
1182)mn babasi, 74 

MEHEMMED AGA (61m. 1010), istani 
Belgrad vc Budin Bcylerbeyi olan Mah- 
mud Pa§a'mn kethudasi, 141 

MEHEMMED AGA [PA§A] (Ahiska — , 
6Jm. 1174), Vezir, 111 

MEHEMMED AGA [PASA] (Balk — , 
61m. 1120), Nigebolu valist, 110 

MEHEMMED AGA IPA§A] (Celebi — 
61m. 1125), Asitane Kaimmakamt* 110 — 190 — MEHEMMED A&A [PA$A] (Mir-i ahur 

§ahin — , olm. 1045), Bosna valisi, 106 
MEHEMMED AGA [PASA] (Na'lband — , 

olm. 1175), Vezir, 111 
MEHEMMED AGA [PA§A] (Sohrab — , 

olm. 1080), Bosna valisi, 107 
MEHEMMED BEY (olm. 1128), Vezir Os- 

man Pa§a (61m. 1077)nm oglu, 59 
MEHEMMED BEY EFENDI (olm. 920), 

Sadnazam Koca Mustafa Pasa'nm oglu, 

Celebi Sultan Mehemmed Han miider- 

risi, 67 
MEHEMMED BUHARl (§eyh — ), 156 
MEHEMMED EFENDI (§eyh Tavil), Hal- 

vetiyye'den, 95 
MEHEMMED EFENDI (Mollacik-zade— ),. 

Hacegandan, 96 
MEHEMMED EFENDI (Kadiasker — ), 

Raziye Kadin-zade Mustafa Pasa'nm 

enigtesi, 21; — Medresesi (Istanbul'da 

Parmakkapi dahilinde), 21 
MEHEMMED EFENDI (Sacli-zade §eyh 

— 61m. 1145), 88 
MEHEMMED EMIN PA§A (Hind elcisi 

Yaglikci Mehemmed Aga-zade, 61m. 

1182), Serdar, 74 

MEHEMMED EMIN PA§A, Asa Mehem- 
med Pasa'nm oglu, 133 

MEHEMMED EMtN PA§A (Elhac — , 
Abdiilcelal-zade, 61m. 1191), Bender 
muhafizi, 152 

MEHEMMED PA§A, Kapudan Siileyman 
Pa§a-zade Mustafa'nm biraderi, Kaim- 
makam, 26 

MEHEMMED PA§A (61m. 1010), Istoni 
Belgrad ve Budin Beylerbeyi, 

MEHEMMED PASA (61m. 1016), Misir 
valisi, 34 

MEHEMMED PASA (61m. 1031), Yemen 
valisi, 126 

MEHEMMED PASA (61m. 1033), Vezir, 
49 

MEHEMMED PA§A (61m. 1048), Vezir, 
Kaimmakam, 60 MEHEMMED PA§A (61m. 1063), Salih. 

Pa§a Kethudasi, Defterdar, Vezir, 45 
MEHEMMED PA§A (61m. 1066), Murad 

Pa§a Kethudahgmdan cikma, 32 
MEHEMMED PASA (61m. 1078), Rumeli 

Beylerbeyi, 128 
MEHEMMED PA§A (61m. 1081), Bosna 

valisi, 128 
MEHEMMED PA§A (61m. 1112), Viizera- 

dan, 33 
MEHEMMED PA§A (61m. 1116), Eyne- 

babti muhafizi, 133 
MEHEMMED PASA (61m. 1128), Kubbe- 

ni§in, 134 
MEHEMMED PA§A (61m. 1152), Kefe 

muhafizi, 159 
MEHEMMED PA§A (61m. 1163), Sadn- 
azam A'rec Osman Pasa damadi, Ma- 
ra? valisi, 153 
MEHEMMED PA§A (61m. 1195), Ratib 

Ahmed Pa§a'nm biiyuk oglu, Belgrad 

valisi, 138 
MEHEMMED PA§A (Abaza — , 61m. 

1048), Vuzeradan, 12, 19 
MEHEMMED PA§A (Abaza — , Sadnazam 

Hekim-oglu AU Pasa'nm kolelerinden, 

61m. 1148), Vezir, 51, 116 
MEHEMMED PA§A (Aga babasi — , 61m. 

1194), 157 
MEHEMMED PASA (Ahiskah, 61m. 1195), 

Mirimiran, 34 
MEHEMMED PA§A (Arap — ), Derya ka- 

pucanlanndan, 38 
MEHEMMED PA§A (A§ci — , 61m. 1116), 

Basra Beylerbeyi, 133 

MEHEMMED PA§A (A§ci-ba§i — ), Sad- 
nazam Devatdar Mehemmed Pasa 
(61m. 1166)nm babasi, 74 

MEHEMMED PA§A (Baltaci — 61m. 
1124), Sadnazam, 100 

MEHEMMED PA§A (Bahri — , 61m. 1116), 

Vezir, Niganci, 58 
MEHEMMED PA§A (Beylerbeyi — , 61m. 

997), Sadnazam Halil Pa§a'nm bira-: 

deri, 25 191 M EH EM MED PA§A (Biyikli- — , olm, 

1112), Diyarbekir valisi, 132 
MEHEMMED PAS A (Boynu egri — » 61m, 

1076), Sadnazam, 19 
MEHEMMED PASA (Canim Hoca Elhac 

— , olm. 1149), Kapiidan Pa^a, 103, 

105 
MEHEMMED PASA (Cerdeci — , olm. 

1197), §am valisi, 121 
MEHEMMED PASA (Cerrah — , olm. 

1012), Sadnazam. 10; — Camii me- 

z&ristani, 16 
MEHEMMED PAS A (Celebi — , olm. 

1101), Kaimmakam, 136 
MEHEMMED PA§A (Celik ElMc — olm. 

1173), Emtru'l-ha;, Konya vtlisi, 124, 

162 
MEHEMMED PASA (Cerkes — olm. 

1034), Sadnazam, 11 
MEHEMMED PA§A (Damad Ferhad— ), 

■ 33 
MEHEMMED PASA (Darendcli — r olm. 

1198), Sadnazam ; 101 
MEHEMMED PASA (Debbag — , Musa 

Pasa damadi, 61m. 1056), Vezir, 60 
MEHEMMED PASA (Dcftcrdar — , dim. 

(066), Kubbe-nisin, 54 
MEHEMMED PASA (Devatdar — , olm. 

1166), Sadnazam. 74 
MEHEMMED PA§A (Dograraaci — , olm. 

1120), Vezir, Sivas valisi, 82-83; — 

Cesmesi (Istanbul da Emir Bub Sri Tut- 

besi yakminda), £2 
MEHEMMED PA§A (Elci — ,' 61m. 1128), 

33 

MEHEMMED PASA (Elh&c — , Bosnevi, 
olm. 1174), Bosns. valisi, 22; — Camii, 
22; — Gcsmeleri, 22; — Kiitiiphancsi, 
22; — Meklebi, 22 

MEHEMMED PA,?A (Elhac Gen$ — , 61m. 
1162), Cidde valisi, 162 

MEHEMMED PA§A (Elmas — 61m. 
1109), Sadnazam. 100 

MEHEMMED PA§A (Firari — , 61m. 
1177), Yeni§ehir valisi, 126 MEHEMMED PA$A (Gene — , olm. 

1107), 131 
MEHEMMED PA£A (Gene — , 61m. 1150), 

Viizcradan, 27 
MEHEMMED PA§A (Gent, Nevsehirii 

Damtid Ibrahim Paga'mn oglu, 61m. 

1172), 17 
MEHEMMED PA§A (Giimrukcu Yegen 

— ), Sadnazam, 22, 89 
MEHEMMED PA§A (Giircii — , dim. 

1035), Sadnazam, 24 
MEHEMMED PASA (Gurcii — , 61m. 

1174), Midilli muhafizi, 15S 
MEHEMMED PA§A (Gurcii — 61m. 

1180), Kapudan Pasa, 104 
MEHEMMED PA§A (Haci — , 61m. 1099), 

Vezir, 48 
MEHEMMED PASA (Hahci-zade Defter-. 

dar — , 61m, 1066), Defterdar, 21 

MEHEMMED PASA (Hamza Pasa-zade 
— , 61m. 1070), Vezir, 61 

MEHEMMED PA§A (Hamzevi^zade — , 
olm. 1159), Bagdad valisi Ahmed Pa- 
ga'nm kethudftsi, 139 

MEHEMMED PA§A (Harmfis. — , 61m. 

1101), Adana Beylerbeyi, 137 
MEHEMMED PAS A (Haseki — , 61m. 

1071), Misir valisi, 46 

MEHEMMED PA§A (Hay dar Aga~zade 
— , 61m. 1066), Kaimmakam, 117 

MEHEMMED PA§A (Hizir Paga-zade — , 
61m. 904), 157 

MEHEMMED PASA (Hoca — , 61m. 1007), 

MEHEMMED PA$A (Hoca-oglu — , 61m. 
918), Nisanci, 161 

MEHEMMED PA§A (Kaimmakam — , 
61m. 1184), Kapiidan Pa§a, 97; — Ca- 
rries! Istanbul'da Molla Giirarii £es- 
mesi yakirunda), 97 

MEHEMMED PA§A (Kansu — , 61m. 
1065), Yemen valisi, 126, 146 

MEHEMMED PASA (Kapu kiran — , 61m. 
1185), Limni muhafizi, 111 192 — MEHEMMED PA§A (Kara — , 61m. 1134), 

Vezir, Vidin valisi 76; — Camii (Is- 
tanbul Aksaray'da), 76; — . Cesmesi 

(Istanbul Aksaray'da), 76 
MEHEMMED PA§A (Karagoz — , 61m. 

989), Vezir, 65 
MEHEMMED PA§A (Karakas. — , 61m. 

1030), Budin Beylerbeyi, 143 
MEHEMMED PA§A (Kayis — , 61m. 1033), 

Vezir, 126 
MEHEMMED PASA (Kethuda — , 61m. 

1091), Kilar Kethudasi, 24 
MEHEMMED PA§A (Kopriilu — , Arna- 

bud, 61m. 1072), Sadnazam, 1243, 88, 

149 
MEHEMMED PA§A (Lala — , 61m. 

1004),Sadnazam, 10 
MEHEMMED PA§A (Lala — , Bosnevi, 

61m. 1015), Sadnazam, 28-29 
MEHMMED PASA (Lala — , 61m. 1150), 

Tersane-i Amire Kethudasi, 138 
MEHEMMED PA§A (Magnisah — , 61m. 

1009), Viizeradan, 16 
MEHEMMED PA§A (Maryol Mustafa 

Pasa-zade — , 61m. 1109), Derya iime- 

rasmdan, 37 
MEHEMMED PA§A (Mimar — , 61m. 

1027), Vezir, 56; — Cesmesi (istan- 
bul'da Zindan-kapu haricinde Cardak- 

onti isimli yer yakmmda), 56 
MEHEMMED PA§A (Mir-i amir — , 61m. 

1126), Asitane Kaimmakami, 132 
MEHEMMED PA§A (Mir-i ahur Hamma- 

mi — , 61m. 1057), Vezir, 17 
MEHEMMED PA§A (Mirimiran — , 61m. 

1001), Viizeradan, 27 
MEHEMMED PASA (Mir-i miran — , 61m. 

1090), Vezir, 55 
MEHEMMED PA§A (Mirimiran Elmaci 

— , 61m. 1027), Van muhafizi, 160 
MEHEMMED PASA (Mirza — , 61m. 

1140), Kandiye muhafizi, 136 
MEHEMMED PA§A (Muci ? — Defter- 

dar-zade, 61m. 1053), Vezir, 
MEHEMMED PA§A (Muhlis — , San AH Pa§a*nin oglu, 61m. 1099), Kubbe-nism, 

31 
MEHEMMED PA§A (Muhsin-zade — , 

61m. 1188), Sadnazam, 20, 23 
MEHEMMED PASA (Mustafa Pa§a-zade 

— , 61m, 1061), Mora valisi, 60 
MEHEMMED PA§A (Ni§anci — , 61m. 

886), Sadnazam, 8; — Camii meza- 

ristani, 8 
MEHEMMED PA§A (Nisanci — , 61m. 

1002), Vezir, 17; — Camii, 18; — 

Medresesi, 18; — Tekyesi, 18; — 

Tiirbesi, 18 
MEHEMMED PA§A (Okiiz — 61m. 

1030), Sadnazam, 75; — Camii (Ulu- 

ki§la'da), 75; — Cesmesi (Istanbul'da 

Karagiimruk'te), 75; — Ham (Ulu- 

kisja'da), 75; — Mescidi (istanbul'da 

Karagiimruk'te), 75; — Tiirbesi (Ha- 

lep'te §eyh Bekir Zaviyesi'nde), 75 
MEHEMMED PA§A (Pir — , 61m. 1033), 

Vezir, Mi sir valisi, 59 
MEHEMMED PA$A (Rum — , 61m. 875), 

Sadnazam, 41, 97; — Camii (Uskii- 

dar'da), 41 
MEHEMMED PA§A (Sa'atci — , 61m. 

1012), Erzurum Beylerbeyi, 142 
MEHEMMED PA§A (Sa'atci — , 61m. 

1096), iznikmid mutasamfi, 129 
MEHEMMED PA§A (San — , 61m. 1129), 

Defterdar, Vezir, Selanik valisi, 86, 

134; — ■ Qesmeleri (istanbul'da §ehza- 

de Camii yakmmda Firuz Aga ma- 

hallesinde ve Kumkapi'da), 86 
MEHEMMED PA§A (San-oglu — , 61m. 

1183), 120 
MEHEMMED PA§A (Saruca — -, 61m. 

846), Vezir, 155 
MEHEMMED PA§A (Satirci — , 61m. 

1007), 105 
MEHEMMED PA§A (Seydi — , 61m. 

1095), Budin muhafizi, 129 

MEHEMMED PASA (Seydi-zade — , 61m. 
1059), 103 — 193 — MEHEMMED PA§A (Seyyid — , 61m. 
1195), Sadnazam, 17 

MEHEMMED PASA (Seyyid Silahdar — 
61m. 1170), Sadnazam, 101 

MEHEMMED PA§A (Silahdar — , 61m. 
1150), Sadnazam, 100 

MEHEMMED PA§A (Sinan Pa§a-zade — , 
61m. 1014), Vezir, 43 

MEHEMMED PA§A (Sofu Elhac — , 61m. 
1069), Sadnazam, 87; — Camii (Is- 
tanbul'da Yenikapi'da), 87; — Cesme- 
leri (CarmYnin altmda, Evliya Camii 
yakimnda ve Karaagac Camii'nin kar- 
Sisinda), 87-88; — Sebili (Yenikapi'- 
da), 88 

MEHEMMED PASA (Sofyali — , 61m. 
987), 27-29; — Turbesi, 28-29 

MEHEMMED PASA (Sultan-zade Kapu- 
cu-ba§i — , 61m. 1056), Sadnazam, 42; 
— Turbesi (Uskiidar'da Hudayi Mah- 
mud Efendi Turbesi bitisjginde), 42 

MEHEMMED PASA (Sahin — , 61m. 
1149), Kaimmakam ve Bender serhaddi 
muhafizi, 139 

MEHEMMED PA§A (§ehsuvar-zade — , 
61m. 1135), Karaman valisi, 135 

MEHEMMED PASA (Semsi Pasa-zade — , 

61m. 1048), 147 
MEHEMMED PA§A (Serhi — , 61m. 1079), 

§air, 66 

MEHEMMED PA§A (Tabam Yassi — , 

61m. 1099), Sadnazam, 45 
MEHEMMED PASA (Tavukgu — , 61m. 

1071), Girid Seraskeri, 62 
MEHEMMED PA§A (Tersane Kethudasi 

— , 61m. 1094), 37 

MEHEMMED PA§A (Timur — , 61m. 

1157), Vezir, 114 

MEHEMMED PA§A (Tiryaki — , 61m. 

1164), Sadnazam, Bagdad valisi, 75 

MEHEMMED PASA (Topal — , 61m. 
1070), Donanma-yi humayun'da Valide 
Kethudasi Ali Pas a maiyetine memur 
olmasi, 62 MEHEMMED PA§A (Torbab -~, 61m. 

1058), Vezir, 148 
MEHEMMED PA§A (Tiirk — , 61m. 1152), 

65 
MEHEMMED PASA (Valide Kethudasi — , 

Kayserili, 61m. 1134), Kaimmakam, 42 
MEHEMMED PA§A (Yamak —, 61m. 

1103), 137 — 

MEHEMMED PASA (Yedekci — , 61m, 

1160), Cidde valisi, 114 
MEHEMMED PASA (Yegen — , 61m. 

1158), Sadnazam, Acem seferi Seras- 
keri, 85, 114; — Cesmesi (istanbul'da 

Samatya yakimnda Haniyye Camii ci- 

vannda), 85 
MEHEMMED PA§A (Yirmi Sekiz Cele- 

bi — , 61m. 1145), Sadnazam Mehem- 

med Sa'id Pa§a (61m. 1175)nin babasi, 

74 
MEHEMMED PASA (Zal — , 61m. 996), 

§irvan valisi, 119 
MEHEMMED SADIK PA§A (Gazl — , 

61m. 1188), Cerdeci, 124 
MEHEMMED SEMSEDD1N EFENDI, 

Osmanh Devleti'nin ilk §eyhulislami, 

77 
Mehter Cegmesi (istanbul'da Molla Gti- 

rani'de), 97 
Mekke-i miikerreme, 75, 101, 108 
Mekki-zade Hiiseyin Pasa, bk. Hiiseyin 

Pa§a 

Melek Ahmed Pasa, bk. Ahmed Pasa 

Meleki Kadin vak'asi, 34 

MEMI PASA (61m. 1023), 143 

MEMI PASA IBN ABDURRAHMAN 
PASA (61m. 1141), Tersane ileri ge- 
lenlerinden, 36 

Menekge, bk. Benefse 

Mercan Camii, 68 

Merkez Efendi Camii, 31-32 

Merre Hiiseyin Pa§a, bk. Hiiseyin Pasa 

Merzifon, 99 

Merzifonlu Kara Mustafa Pasa, bk. Mus- 
tafa Pa§a Forma -IS 194 — MESlH PA§A (61m. 907), SadnSzam, 9; 

— Camii, bk. Bodrum Camii 
MESIH PA§A (Hadtm — , 61m. 1000), 

Sadnazam, 9 
Mesih Pasa Camii, 69 
Mesnevi (Mevlana Celaleddin-i Rumi'mn 

eseri), 163 
MEVLANA CELALEDDIN-I RftM?, 8, 

87; — Tiirbesi, 163 
Mevlevi Celalcddm nesli. 6B 
Mevlevi-hane (Aymtab'ta), 88 
Mevlid (Siileym&n Celebi'nin cseri), 156 
Meyyil tskelesi Mez&ristam, 36 
Mezcmorta Huseyin Pasa, bk. Huseyin Pas,a 
Misir, 3, 22, 26, 34, 55 y 59, 61, 64, 68, 

70, 74-75, 77, 78, 86, 90, 95, 106, 109, 

116, 122, 125-126, 129, 137, 146, 152, 

157 
Misirh Ahmed Fa§a, bk. Ahmed Pasa 
Mistrli-oglu Camii (Sakiz'da kale haricin- 

de), 91 
Misirh-oglu Ibrahim Pasa, bk. Ibrahim 

Pasa 
Misr-i Kahire (Misir vilayeti), 43, 48; — 

mansibi, 46, 66, 76, 119, 125 
Misri Ahmed Pasa, bk. Ahmed Pa§a 
MISRI EFENDI (61m. 1124 den 5nce), 100 
Mit Mit Osman Pasa, bk. Osman Pa§a 
Midilli, 13, 74, 102, 111, 131, 158 
Mihrimah Sultan Camii (Edirnekapusu'n- 

da) } 10; — mezaristani, 41 
Mimar Mehemmed Pa§a, bk. Mehemmed 

Pasa 
Mir Ca'fer Pa§a t bk, Ca'fer Pasa 
Mirimiran Ca'fer Pasa, bk. Ca'fer Pasa 
Mirimiran Mehemmed Pasa, bk. Mehem- 
med Pasa 
Mir Mustafa Pas.a, bk. Mustafa Pa§a 
MlR §EREF, Tiirkmen beyi, 143 
Mirdc, 162 

Mir-i ahur Ahmed Pasa, bk. Ahmed Pasa 
Mir-i ahur Hammami Mehemmed Pa§a, bk. 

Mehemmed Pasa 
Mtr-i ahur Ibrahim Pasa, bk. Ibrahim 

Pasa Mir-i ahur Kara Mustafa Aga, bk. Mus- 
tafa Aga [Pasa] 

Mir-i ahur Mehemmed Pas a, bk. Mehem- 
med Pasa 

Mir-i ahur Mustafa Pa§a, bk. Mustafa 
Pa^a 

Mtr-i ahur Osman Pasa, bk. O&man Pa^a 

MTr4 ahur Sahin Mehemmed Aga, bk. Me- 
hemmed Aga 

Mirimiran Elmaci Mehemmed Pasa, bk. 
Mehemmed Paga 

Mirimiran Fenlri Abdurrahman Pa§a, bk. 
Abdurrahman Pasa 

Mirimiran Mahmud Pasa, bk. Mahmud 
Pasa 

Mirimiran Mehemmed Paga, bk. Mehem- 
med Pa§a 

Mirimiran Mustafa Pasa, bk. Mustafa 
Pa^a 

Mirimiran-i Rum Sefer Pasa, bk. Sefer 
Pasa 

Mirza Mehemmed Paga, bk. Mehemmed 
Pasa 

Mirza ?a§a biraderi Ahmed Pasa, bk. Ah- 
med Pasa 

Miskinler (tstanbul'da Uskiidafda semt), 
44.45, 47-50, 52-53; — Mahallesi Mes- 
cidi (Uskudar'da Dedelcr'de), 74 

Moll a Gurani (Istanbul'da semt), 97 

Molla Husrev Camii, IS 

Molla 5eref Mahallesi (tstanbul'da), 97 

Molla §erif CSmii (Istanbul'da Halicilar 
KoskiTnde), 96 

Mollacik-zadc AH Pa§a, bk. AH Pasa 

Mora, 20, 60, 72-73, 103, 108, 135, 153, 
161; — vilayeti, 43, 94 

Mosko 1 ' (Moskof), 46, 83; — keferesi, 70; 

— seferleri, 57, 74, 85, 88, 90, 95- 

96 : 123, 144, 153, 158 
Mu'allat (Mekke-i mukerreme'de maruf 

mezaristan), 75 

Muhassil Osman Pa§a, bk> Osman Pasa 
Muhlis Mehemmed Pa§a, bk. Mehemmed 
Pasa — 195 — Muhsin-zade Abdullah Pa§a, bk. Abdullah 

Pasa 
Muhsin-zade Mehemmed Pasa, bk. Me- 

hemmed Pa§a 
Mukalleb Muslu Efendi, bk. Muslu Efendi 
MUKBIL PA§A (61m. 717), 161 
Murabit Kapudan Elhac Huseyin Pa§a, bk. 

Huseyin Pa§a 
MURAD L, Sultan — , 1, 163 
MURAD II., Sultan — , 2, 84, 93 
MURAD III., Sultan — 3, 126 
MURAD IV., Sultan — , 5, 50, 58, 75, 147, 

151 
MURAD AGA [PA§A] (61m. 1111), Azak 

valisi, 108 
MURAD PASA (61m. 870), Vezir, 18, 71; 
— Camii (Istanbul'da Aksaray'da), 9, 
18, 71; — Camii dairesi, 23; — Camii 
mezaristam, 11; — Cifte Hammanu 
(Camii yakminda), 71; — Medresesi 
(Camii yakminda), 71 
MURAD PASA (61m. 1035), 145 
MURAD PASA (61m. 1038), Tersane ri- 

calinden, 39 
MURAD PASA (61m. 1045), 147 
MURAD PA$A (61m. 1077), Vuzeradan, 

18, 32 
MURAD PA§A (Kara — ), 121 
MURAD PA§A (Kuyucu — 61m. 1010), 

Sadnazam, 11; — Tiirbesi, 11, 19 
Murad Reis Mahallesi (Istanbul'da), 54 
Muradiyye (Bursa'da semt), 156; — Med- 
resesi, 112 
MURTAZA PA§A (61m. 1042), 160 
MURTAZA PASA (61m. 1045), 147 
MURTAZA PASA (61m. 1057), 65 

MURTAZA PASA (61m. 1069'dan sonra), 

150 
MURTAZA PASA (61m. 1103), Sam valisi, 

137 
MURTAZA PASA, Haleb Serdan, Celali 

Abaza Hasan Pasa ile arkadaglarmi 

katlettirdi, 54, 56 
MURTAZA PASA, Diyarbekir valisi Sa- 

Hh Pasa biraderi, 54 Musahib Abdi Pasa, bk. Abdi Pasa 
Musahib Ca'fer Pa§a 5 bk. Ca'fer Pasa 
Musahib Mustafa Pasa, bk, Mustafa Pasa 
MUSA PASA, Debbag Mehemmed Pasa'- 

nin (61m. 1056), kaympederi, 60 
MUSA PASA (61m. 1057'den sonra), 65 
MUSA PASA (Damad, 61m. 1058), 148 
MUSA PASA (61m. 1090), Emiru'1-hac, 

126 
MUSA PASA (61m. 1143), 36 
MUSA PASA (Deli — , 61m. 1158),- Demir 

Halil Pasa'mn deli-ba§isi, 32 
MUSA PASA (Kapudan Gazi — , 61m. 

1057), Kapudan Pasa, 47 
MUSA PASA (Kuyucu — , 61m. 1059), Ve- 
zir, Bagdad valisi, 48 
Musalla Kapusu (Sam'da), 121 
MUSLU EFENDI (Mukalleb — , 61m. 

1058), Anadolu Kadiaskeri, 21 
MUSTAFA I., Sultan — , 4-5 
MUSTAFA II., Sultan — , 6, 153 
MUSTAFA III., Sultan — , 74, 119 
MUSTAFA AGA [PASA] (Mir-i ahur Ka- 
ra, 61m. 1033), Misir valisi, 106 
MUSTAFA AGA, Kapu Agasi, 54 
MUSTAFA AGA [PASA] (61m. 1163), 

"Kaimmakam, 110 
MUSTAFA AGA [PA§A] (Giircii — , 61m. 

1072), Vezir, Kanije valisi, 109 
MUSTAFA AGA [PASA] (Kara Hasan- 
zade — , 61m. 1097), Mora muhafizi, 
108 
MUSTAFA BEY, Defterdar Huseyin Pa- 
sa'mn oglu, 63 
MUSTAFA BEY, Yazici-zade Ibrahim Pa- 
sa (oim. 1180)'nm oglu, 97-98 
MUSTAFA EFENDI, Gumriikcu Huseyin 

Pasa (61m. 1098)'mn oglu, 77 
MUSTAFA EFENDI, Vezir Osman Pasa 

(61m. 1077)'nm oglu, 58 
MUSTAFA EFENDI, Damad Yahya Pa§a 
(61m. 1158)'nm babasi, Eyyub hatibi, 
70 
MUSTAFA EFENDI, Abdurrezzak Pa§a — 196 — (olm. 1195)'nm babasi, Reisiilkiittab, 
129 

MUSTAFA PA§A (olm. 975), Vezir, 30 

MUSTAFA PASA (olm. 1003), 140 

MUSTAFA PASA (61m. 1007), 140 

MUSTAFA PASA (61m. 1027), Rumeli 
Beylerbeyi, 143 

MUSTAFA PASA (61m. 1035), Haleb va- 
lisi, 144 

MUSTAFA PASA (61m. 1037), Vezir, 46 

MUSTAFA PA$A (61m. 1040), Vezir, 152 

MUSTAFA PASA (61m. 1041), Vezir, Def- 
terdar, 60 

MUSTAFA PA§A (61m. 1101), 137 

MUSTAFA PA§A (61m. 1101), Kilis va- 
lisi, 140 

MUSTAFA PA§A (olm. 1102), Rumeli 
Beylerbeyi, 137 

MUSTAFA PASA (61m. 1117), Sehid Ha- 
san Pasa'nm oglu, 33 

MUSTAFA PASA (ibn Elhac Mehemmed 
Pasa, 61m. 1172), Mirimiran, 34 

MUSTAFA PASA (Biyikli — 61m. 1060), 
Girid valisi, 148, 102 

MUSTAFA PASA (Biyikli — , 61m. 1060), 
Rumeli valisi, 107 

MUSTAFA PASA (Bodur — 61m. 1037), 
Vezir, 61 

MUSTAFA PASA (Bozoklu Biyikli — , 
61m. 1110), Sadnazam, 99 

MUSTAFA PASA (Canbulad-zade — , 61m. 
1046), Vezir, Kapudan Pasa, 112, 147, 
102 

MUSTAFA PASA (Coban — , 61m. 930), 
Vezir, 68; — Imareti (Gebze'de), 68; 
— Kiituphanesi (Gebze'de), 68; — 
Mektebi (tstanbul'da Rumeli hisan'n- 
da), 68 

MUSTAFA PASA (Daltaban — , 61m. 
1114), Sadnazam, 72; — Cesmesi (Is- 
tanbul' da Havuzlu Camii yakinmda), 
72 

MUSTAFA PASA (Defterdar — , 61m. 
1041), Sikk-i evvel defterdan, 33 MUSTAFA PASA (Dellak — , 61m. 1073), 

102 
MUSTAFA PASA (Hafiz Ispanakgi — , 

61m. 1190), Vezir, Bagdad valisi, 56, 

163 
MUSTAFA PA§A (Hahci-zade, olm. 1038), 

Diyarbekir beylerbeyi, 146 
MUSTAFA PA§A (Halimi — 61m. 1173), 

■ Defterdar, 20 
MUSTAFA PA§A (tbsir — , Celali Abaza 

Mehemmed Pasa'nm ammi-zadesi, 

61m. 1065), Sadnazam, 12 
MUSTAFA PASA (Kaimmakam — , 61m. 

1074), Viizeradan, 17 
MUSTAFA PASA (Kanbur — , 61m. 1082), 

Vezir, Bagdad valisi, 76 — Camii (Is- 
tanbul' da Et Meydani yakinmda), 76 
MUSTAFA PASA (Kaplan — 61m. 1091), 

Kapudan Pasa, 112 
MUSTAFA PASA (Kara — , 61m. 839), 

Derya Pasasi, 158 
MUSTAFA PASA (Kara — , 61m. 1052), 

148 
MUSTAFA PASA (Kara — , 61m. 1083), 

Basra valisi, 128 
MUSTAFA PASA (Kara £avus — , 61m. 

1059), Vezir, 61 
MUSTAFA PASA (Kara Mehemmed Pa- 

§a-zade — , 61m. 1156), Kapudan Pasa, 

104 
MUSTAFA PASA (Kaymak — olm. Mak- 

tul Ibrahim Pasa'nm damadi, 61m. 

1143), Ni§anci, Kapudan Pasa, 15 
MUSTAFA PASA (Kemankes. — , 61m. 

1025), Vezir, 44 
MUSTAFA PASA (Kemankes. Kara — , 

Arnabud, 61m. 1053), Sadnazam, 12, 

50, 76: — Medresesi; 12; — Titrbesi, 

12 
MUSTAFA PASA (Koca — , 61m. 918), 

Sadnazam, 67; — Camii, 67; — Ham- 

mami, 67 

MUSTAFA PASA (Kuguk — 61m. 888), 
Vezir, 80; — Camii (inegol'de), 80; — 
Hammami (inegol'de), 80; — Qifte — 197 — Hammami (Istanbul'da Cibali'de), 88; 

— imareti (inegol'de), 80 
MUSTAFA PA§A (Lala — , 61m. 988), 

Kibns fatihi, 24; — Camii (Eyyub'te 
Bostan Iskelesi kapusu dahilinde), 24 

MUSTAFA PASA (Lefkeli — 61m. 1058), 
Sadnazam, 11, 148 

MUSTAFA PASA (Lonka — , 61m. 1088), 
Viizeradan, 27: — Sebili (Galata'da 
Ye§il direkli Hammam karsismda), 27 

MUSTAFA PA§A (Maktul — , 61m. 1170), 
92 

MUSTAFA PASA (Merzifonlu Kara — , 
61m. 1095), Sadnazam, 71; — Dariil- 
hadisi (Istanbul'da), 71; — Hammami 
(istanbul'da Yag-kaparu'nda ve Yedi- 
kule'de), 72; — Kiituphanesi (Istan- 
bul'da), 71; — Mescidi (Hocapasa'da), 
71; — Sebili (istanbul'da), 71. 

MUSTAFA PA§A (Mir — , 61m. 1188), 
Misir valisi, 122 

MUSTAFA PASA (Mir-i ahur — , 61m. 
1175), Kapudan Pasa, 104 

MUSTAFA PASA (Mir-i ahur — , 61m. 
1178), Sadnazam, 74; — Cesmesi (Is- 
tanbul'da Otakgi'larda Zaviyesi kapi- 
smda), 74; — Zaviyesi (istanbul'da 
Otakgilar'da), 74 

MUSTAFA PASA (Mir-miran — , 61m. 
1002), Maras. valisi, 160 

MUSTAFA PASA (Musahib — , Damad, 
61m. 1096), Istanbul Kaimmakami, 81; 

— Cesmesi (Uskiidar Salacak iskelesi 
yakmmda), 81 

MUSTAFA PASA (Nakkas. — , 61m. 1052), 

Vezir, 47 
MUSTAFA PASA (Nigdeli — , 61m. 1041), 

16 
MUSTAFA PASA (Nisanci — , 61m. 1072), 

127 
MUSTAFA PA§A (Palak — 61m. 928), 

Kapudan, 26 
MUSTAFA PASA (Panbui — , 61m. 1074), 

Bagdad valisi, 115 MUSTAFA PA§A (Parmaksiz — , 61m. 
1040), 146 

MUSTAFA PASA (Papaz-oglu — , 61m. 
960), Viizeradan, 29; — mescidleri 
(istanbul'da), 29; — medreseleri (Is- 
tanbul'da), 29 

MUSTAFA PASA (Pir — , 61m. 1146), 
Vezir, Sayda valisi, 76; — Cesmesi, 
76; — Hammami (Mektebinin yaiun- 
da), 76; — Mektebi (istanbul'da Kadi 
Cesmesi yakmmda), 76 

MUSTAFA PASA (Sadreddin-zade Kara 
— , 61m. 1036), Vezir, Misir valisi 

MUSTAFA PASA (Sankci — , 61m. 1023), 
Viizeradan, 16 

MUSTAFA PASA (Silahdar — , 61m. 1051), 
Vezir, Kapudan Pasa, 75; — Cesme- 
leri (istanbul'da Tophane ve Fmdikh'- 
da), 75; — Mescidi (Istanbul'da Hus- 
revpa§a yakmmda Aynali Cesme biti- 
siginde), 75; — Sebili (Tophane'de), 
75 

MUSTAFA PASA (Sinek — , 61m. 1177), 
Maktul ibrahim Pasa'nm yegeni, viize- 
radan, 16 

MUSTAFA PASA (Raziye Kadm-zade — , 
61m. 1028), Viizeradan, 21 

MUSTAFA PA§A (Sehsuvar-zade — , 61m. 
1176), Vezir, Ruha valisi, 78 

MUSTAFA PA§A (Tekfurdagli — , 61m/ 
1101), Sadnazam, 95; — Zaviyesi (is- 
tanbul'da Kucuk Hammam Cargisi'n- 
da Seyyid Omer Camii bahcesinde), 
96 

MUSTAFA PASA (Tekeli — , 61m. 1051), 
Yenigeri Agasi, Vezir, 41 

MUSTAFA PASA (Trablus valisi — , 61m. 
1157), 154 

Mustafa Pasa-zade Mehemmed Pasa, bk. 
Mehemmed Pasa 

Mustafa Pasa Tekyesi (Emir Buhari Camii 
etrafmda), 31 

Musul, 20, 80, 127, 158 

Muderris Osman Pa§a, bk. Osman Pasa i98 Miiderris Seyyid Ibrahim Efendi, bk. Ibra- 
him Efendi 

Miiezzin-zade Ali Pa§a, bk. AH Pa§a 

Mufettig Ahmed Pasa, bk, Ahmed Pa§a 

Miinadi Mescidi, 59 

Muneccim Hasan Pasa, bk. Hasan Pa§a 

MUNIF, §air, 70 

Mtistakim-zade, bk. Suleyman Saadeddin 
Efendi 

Miizevvir mahallesi (istanbul'da), 33 

Miizeyrib, 124 

— N — 

NADIR §AH, 85, 104, 115 

NAiLl ABDULLAH PASA (61m. 1171), 

Sadnazam, 75 
NA'IMA, 147 

Nakkas Hasan Pa§a, bk. Hasan Pas.a 
Nakkas Mustafa Pa§a, bk. Mustafa Paga 
NAKSI SEYH EFENDI, §air, 49-50 
Na'lband Mehemmed Aga, bk. Mehemmed 

Aga [Pa§a] 
Na'lcaci Halil Efendi Zaviyesi (Uskiidar'- 

da), 96 
Na'lii-Han, 64, 101 
NASUH PA§A (61m. 1023), Sadnazam, 

35-36 
NASUH PA§A (Osman-oglu — , 61m. 1126), 

Aydm ayamndan, Vezir, Emirii'1-hac, 

53, 113 
Nasuhi Efendi Hankahi (istanbul'da), 91 
Nemce (Avusturya), 27, 63, 73, 81, 89, 96, 

100, 108, 128-129, 141-142; — muha- 

rebesi (1102'de), 137; — seferleri, 65, 

88, 105, 128, 137, 140-141 
Nesat-abad, bk. Defterdar burnu Sarayi 
Nevbethane (istanbul'da Demir-kapu ya- 

kmmda), 82 
Nevrekop, 67 
Nigebolu, 110 
NiHADI, §air, 28 
NI'METULLAH EFENDI, §air, 76 
NISARf, §air, 44 
Nis. Kalesi, 89 Ni§ Sahrasi, 134 

Nisanci BekiT Pa§a Mescidi (Istanbul'da 

Davudpasa iskelesi'nde), 76 
Niganci Ca'fer Pasa, bk. Ca'fer Pasa 
Nisanci Hamza Pasa, bk. Hamza Pasa 
Nisanci Isma'il Pa§a, bk. isma'il Pa§a 
Nisanci Kara Davud Pa§a, bk, Davud Pa§a 
Niganci Mehemmed Pasa, bk. Mehemmed 

Pasa 
Niganci Mustafa Pa§a, bk. Mustafa Pa§a 
Ni§ancilar (istanbul'da semt), 34 
Ni§ancilar Camii (Eyiib'te semt), 72 
NUH PASA (61m. 1012), Vezir, 151 
NU'MAN PASA (Mezemorta Hiiseyin Pa- 

sa'mn oglu, 61m. 1166), Tersane Ket- 

hudasi, 14, 40 
NU'MAN PA$A (Gen? — , 61m. 1198), 

Vezir 125 
NU'MAN PASA (Koca — , 61m. 1164), Se- 

lanik valisi, 140 
NU'MAN PASA (Kopriilii-zade — , 61m. 

1131) Sadnazam, 88, 100 

— O — 

Odaha-yi atik, 18 

Odun Kapusu (Istanbul'da), 66 

OGUZ SULTAN, Cem Sultan'm oglu 

Ohri, 39, 54, 104, 148; — Sancagi, 51 

Ok Meydam (Istanbul'da), 10, 79; — me- 

zaristam, 36 
ORHAN (Sultan — ), 1, 162 
Oruc Gazi mahallesi (istanbul'da Aksa- 

ray'da), 91-92 

ORUC PASA (61m. 846), 158 
ORUQ PASA (61m. 979), Vezir, 160 
OSMAN L, Sultan — , 1, 3, 98 
OSMAN 1L, Sultan — 4, 11 
OSMAN III., Sultan — , 74, 92 
OSMAN AGA [PA§A] (61m. 1189), Vezir, 

Kaimmakam, 111 
OSMAN AGA [PASA] (Arnabud — , 61m. 

1120), Anadolu valisi, 109 
Osman-oglu Nasuh Pa§a, bk, Nasuh Pa§a 
OSMAN PA§A (61m. 1003), 141 — 199 — OSMAN PASA 1108'de Anadolu teftisine 
memur olmasi, 53 

OSMAN PASA (61m. 1077), Vezir, 58 

OSMAN PASA (61m. 1147), Cirmen mu- 
tasarnfi, 51 

OSMAN PASA, Hafiz Ahmed Pasa (61m. 
1148)nm, babasi, 159 

OSMAN PASA (A'rec — , 61m. 1145), 
Sadnazam, 20, 70, 101, 138-139, 153, 
157 

OSMAN PAgA (Bodur — , 61m. 1127), 
Diyarbekir valisi, 61 

OSMAN PA$A (Cerdeci — , 61m. 1174), 
Cerdeci Mehemmed Pasa (61m. 1197) 
nin babasi, §am valisi, 121 

OSMAN PA§A (Cerkes — , 61m. 1067), 
149 

OSMAN PA§A (Qerkes — , 61m. 1116), 
103 

OSMAN PASA (Defterdar — , 61m. 1042), 
160 

OSMAN PASA (Defterdar — , 61m. 1138), 
135 

OSMAN PASA (Kara — , 61m. 1126), Ana- 
dolu muhafizi, 134 

OSMAN PASA (Kelleci — , 61m. 1187), 
Varna muhafizi, 123 

OSMAN PASA (Kiiciik — , 61m. 1139), 
Sayda valisi, 127 

OSMAN PASA (Mit Mit — , 61m, 1012), 
Beylerbeyi, 55 

OSMAN PASA (Mir-i ehur — , 61m. 1056), 
Benefse valisi, 120 

OSMAN PASA (Muhassil — , 61m. 1163), 
Cidde valisi, 154 

OSMAN PASA (Muderris — ), R&tib Ah- 
med Pa§a'nin oglu, 20 

OSMAN PASA (Ozdemir-oglu — , 61m. 
993), Sadnazam, 71; — Cesmeleri (is- 
tanbul'da Bagcekapisi'nda Hocapasa 
Caddesi'nde), 71; — Medresesi (Istan- 
bul'da Sultan Selim yakimnda), 71 

OSMAN PASA (Sirke — ,' Damad, 61m. 
1144), Silistre valisi, 82; — Qifte Ham- mami (istanbul'da Haskoy'de), 82; — 

yahudi-hanesi (Istanbul'da), 82 
OSMAN PASA ($ehsuvar-zade — , 61m. 

1139), Bender muhafizi, 103 
OSMAN PASA (Vekil — , 61m. 1189), Mi- 

sir valisi, 125 
OSMAN PASA (Yegen — ), 64 
OSMAN PASA (Yenisehirli — , 61m. 1188), 

Vezir, 114 
Osman Pasa-zade Ahmed Pasa, bk. Ahmed 

Pasa 
Osmancik, bk. Osman I., 
Otakgilar (Istanbul'da semt), 74; — Ham- 

mami, 30 

_ 6 — 

Okiiz Mehemmed Pa§a, bk. Mehemmed 

Pa§a 
OMER PASA (61m. 1040), 146 
OMER PASA (61m. 1075), 127 
OMER PASA, Bazirgan Ahmed Pasa (61m. 

1103), kendisinin kethudaligindan ye- 

ti§mistir, 115 
OMER PASA (61m. 1163), Tersane-i Amire 

ricalmden, 37 
OMER PASA (Kroyah, 61m. 1172), Ohri 

sancagi mutasarnfi, 51 
OMER PASA (Damad, 61m. 1190), Vezir, 

Bagdad valisi, 52, 57 
OMER PASA (Deli — , 61m. 1103), 137 

OMER PASA (Deli — , 61m. 1139), 136 

OMER PASA (Ketenci-zade — , 61m. 1100), 
Vezir, Bagdad valisi, 80; — Camii 
(Ay dm yakimnda Elmali'da), 80; — 
Mescidi (istanbul'da Tophane'de), 80; 
— Txirbesi (Aydin yakimnda Elmali'- 
da), 80 

OMER PASA (Kurd — , 61m. 1186), Iz- 
nikmit Pasasi, 127 

OMER PASA (Kurd — , 61m. 1186), Se- 
lanik valisi, 127 

OMER PASA (Kiitahyah — , 61m. 1187), 
Vezir, 123 — 200 OMER PA§ A (Mamah-zade, 61m. 1136), 

Vezir, 53 
OMER PASA (Sivas valisi Bosnevi Elhac), 

20 
Ozdemir-oglu Osman Pa§a, bk. Osxnan 

Pa§a 
Ozii, 93; — muhafizi, 70 

— P — 

Palak Mustafa Pasa, bk. Mustafa Pasa 
Panbul Mustafa Pa§a, bk. Mustafa Pa§a 
Pancova kazasi, 138 
Papaz-oglu Mustafa Pasa, bk. Mustafa 

Pasa 
Parmakkapi (istanbul'da semt), 13, 21 
Parmaksiz Mustafa Pasa, bk. Mustafa Pa§a 
Pa§a Hammami (Istanbul'da Haskoy'de, 

Sirke Osman Pasa binasi), 82 
Pasa Limam (istanbul'da), 101 
Payzen Yusuf Pasa, bk. Yusuf Pasa 
PERIZAD HATUN (Hatuniyye Camii ve 

Zaviyesi baniyesi), 38 
Pertev Mehemmed Pasa, bk. Mehemmed 

Pasa 
Pertev Pasa Tiirbesi, 25 
Peykhane (istanbul'da yer), 77 
Pinar-ba§i (Bursa'da semt), 113 
PiNTI HAMID, 18 . 

Pir Mehemmed Pasa, bk. Mehemmed Pasa 
Pir Mustafa Pasa, bk. Mustafa Pasa 
PlRI MEHEMMED PA§A (Karamanh, 
61m. 941), Sadnazam, 68; — Camii 
(istanbul'da Zeyrek yakminda), 68; — 
Hammami (Istanbul'da HaskoyMe) 68; 
— Medresesi (istanbul'da Zeyrek ya- 
kminda), 68; — Mescidleri (istanbul'- 
da Haskoy'de ve Mercan Camii yaki- 
nmda Terlikciler'de), 68 
PlRl PASA (Deli — 61m. 1048), Ohri Bey- 

lerbeyi, 148; — Mescidi, 140 
Pirincci Ahmed Pasa, bk. Ahmed Pasa 
PI YALE PASA (Cerkes, 61m. 1015), 151 
PIYALE PASA (Piyale Pasa-yi sani, 61m. 
1053), Kapudan, 36, 151; — Camileri (istanbul'da Kasimpasa'da ve Sakiz'- 

da), 151; ■ — Camii mezaristam (Sakiz'- 

da), 138 
PIYALE PASA (Kuciik — ), 151; — Mek- 

tebi, 151 
Polat Ahmed Pasa, bk. Ahmed Pasa 

_ R _ 

Raab, 108 

RAGIB MEHEMMED PASA (§ehri, 61m. 
1176), Sadnazam, 15; — Kitabhanesi 
(Istanbul'da Laleli'de), 15 

RAHMI (Rahmi Mustafa Efendi), Sair, 
46-47 

RAlF iSMA'iL PASA (Vezir Malatyah Ib- 
rahim Pasa'nm oglu, 61m, 1199), Ve- 
zir, Mi sir valisi, 43-44; — Cesmesi 
(Uskiidar'da Valide-i atik Camii yaki- 
nmda), 44 

RAKIM MEHEMMED PASA (Elhac — , 
61m. 1183), Misir valisi, 95 

Rakka, 131, 135 

RAMAZAN PASA (61m. 1022), Vezir, Ru- 
meli valisi, 50 

RAMi MEHEMMED PASA (61m. 1115), 
Sadnazam, 72; — Cesmesi (Eyyub'ta 
Nigancilar Camii'nde), 72; — Mek- 
tebi 'Eyyub'te Nisancilar Camii'nde), 
72 

Rdsid Tdrihi, 62, 64, 66 t 86 

Ratib Ahmed Pa§a, bk. Ahmed Pasa 

Razgradi Ahmed Pa§a, bk. Ahmed Pasa 

Raziye Kadm-zade Mustafa Pa§a, bk. Mus- 
tafa Pasa 

RECAYi MEHEMMED AGA, Kethuda 
Bey, 90 

RECEB PASA (61m. 1039), Revan valisi, 

136 
RECEB PASA (61m. 1041), Sadnazam, 23 
RECEB PASA (61m. 1099), Kaimmakam, 

42 
RECEB PASA (Acem — 61m. 1101), 136 
Reis damadi Ebubekir Pasa, bk. Ebubekir 

Pasa — 201 Retme, 14, 22, 75 

Revan, 70, 136, 142; — Seferi, 142 

Revani Celebi Camii (istanbul'da Kirk £e§- 

me yakimndaa), 15, 21 
REYHAN PASA (61m. 827), 155 
Rodos, 14, 36, 72, 73, 78, 99, 103, 109, 

112, 137 
Rodoslu Ali Pasa, bk. Ali Pa§a 
Ruha, 64, 78 
Rum, 4 
Rum Mehemmed Fa§a, bk. Mehemmed 

Pa§a 
Rumeli, 19, 21, 28, 42, 50, 64, 84, 92, 

106-107, 126, 128, 137, 141, 143, 148, 

156, 160 
Rumeli hisan (Istanbul'da yer), 68, 84, 95 
Ruscuk, 92, 97 
Rumeyle (Misir'da), 116 
RUSTEM PASA, 9 

— S — 

Sa'atci Mehemmed Pa§a, bk. Mehemmed 
Pa§a 

sadreddin-zAde, 5 

Sadreddin-zade Kara Mustafa Pasa, bk. 

Mustafa Paga 
Safevi Devleti, 90 
Safi, bk. Kasim Pa§&, Cezeri — 
Saka Ce§mesi (Sultanahmed Camii meyda- 

m bitisiginde), 21 
Sakiz adasi, 90, 102-103, 107, 118, 138, 

151, 161 
Saksoncu-basi Hiiseyin Aga, bk. Hiiseyin 

Aga [Pa§a] 
Salacak iskelesi (Uskiidar'da), 81 
Salet (?) Ahmed Pa§a, bk. Ahmed Pa§a 

SALiH AGA [PASA] (Bosnevi — , 61m. 
1078), §am valisi, 108 

SALIH PASA (61m. 1057), Sadnazam, 44- 
45; — Cesmesi (istanbul'da), 44 

SALiH PASA (61m. 1140), Derya umera- 
sindaan, 138; — Camii (Sakiz'da), 138; 
— Medresesi (Sakiz'da), 138 SALIH PASA ,Diyarbekir valisi Murtaza 

Pa§a'mn biraderi, 54 
SALIH PASA IBN MAHMUD PASA (61m, 

1070), Sam valisi, 125 
Samatya (istanbul'da yer), 85 
Sancakdar Hayreddin Turbesi (Istanbul'da 

Sancakdar mahallesi'nde), 19 
Sancakdar Mahallesi, 19 
Sanduklu Ovasi, 107 
San Abdurrahman Pasa, bk, Abdurrahman 

Pasa 
Sari Ali Pasa, bk. Ali Pasa 
SARI HAMZA, Fenari-zade Ahmed Pasa 

(61m. 905)mn ceddi, 77 
Sari Hiiseyin Pa§a, bk. Hiiseyin Pasa 
San Ken'an Pasa, bk. Ken' an Pasa 
San Mehemmed Pasa, bk. Mehemmed 

Pasa 
San-oglu Mehemmed Pa§a, bk. Mehem- 
med Pa§a 
Sangez Mescidi (Istanbul'da), 20 
Sankci Mustafa Pa§a, bk. Mustafa Pa§a 
Sanm Defterdar Ibrahim Pasa, bk. Ibra- 
him Pa§a 
Sarrachane (istanbulkla yer), 13, 15, 20, 

69 
Saruca Mehemmed Pa§a, bk. Mehemmed 

Pa§a 
Saruca Pasa Camii (Edirne'de), 71 
Satirci Mehemmed Pa§a, bk. Mehemmed 

Pa§a 
Savak Mescidi (Istanbul'da Egri-kapi ha- 

ricinde), 17 
Savak Tekyesi, 91 . 
Sayda (Beyrut eyaletinde), 66, 76, 103, 

110, 127 
Seddii'1-bahr, bk. Bogaz-hisan 

SEFER PASA (Mirimiran-i Rum valisi — , 

61m. 1012), 142 
SEFER PASA (Kose — , 61m. 1014), 143 

SEHERi, Sair, 41 

Sekban-ba§i Yusuf Pasa, bk. Yusuf Pasa 
Selanik, 22, 79, 86, 120, 126-127, 153, 156 
SELIM L, (Sultan — ), 3, 19, 160 
SELIM II., (Sultan — ), 3 202 SELIM PA§ A (61m. 1162), Kangin valisi, 

158 
SELMAN PASA (Yanya mutasamfi Ali 

Pasa-zade, 61m. 1177), 51 
SEMENDER PASA (61m. 979), Sigetvar 

muhafizi, 160 
SEMENDER PASA (61m. 1007), istoni 

Belgrad muhafizi, 141 
Semiz Ali Pasa, bk. Ali Pasa 
Sente [Zenta/Szenta], 132; — muharebesi 

(1109'da), 103, 131 
Serdar Hasan Pasa, bk. Hasan Pa§a 
Seydi Mehemmed Pa§a, bk. Mehemmed 

Pa§a 
Seydi Mehemmed-zade Mehemmed Pasa, 

bk. Mehemmed Pa§a 
Seyyid Abdullah Pasa, bk. Abdullah Pa- 

§a, Seyyid Kadir-oglu 
Seyyid Abdiillatif, bk. Abdi Pasa 
Seyyid Ahmed Aga, bk. Ahmed Aga 
Seyyid Ahmed Deresi (Uskiidar'da yer). 

46, 5C, 64 
Seyyid Ahmed Pasa, bk. Ahmed Pasa 
Seyyid Hasan Pasa, bk. Hasan Pasa 
Seyyid Hagim Mehemmed Efendi, bk. Ha- 

sim Mehemmed Efendi 
Seyyid Ibrahim Pasa, bk. Ibrahim Pasa 
Seyyid Mehemmed Pa§a, bk. Mehemmed 

Pa§a 
Seyyid Omer Camii (tstanbul'da Kiicuk 

Hammam Qarsisi'nda) 96 
Seyyid Silahdar Mehemmed Pa§a, bk. Me- 
hemmed Pa§a 

Seyyidi Ahmed Pasa, bk. Ahmed Pa§a 
SEZAYl YUSUF EFENDI (61m. 1179), 

Elhac tsma'il Pasa'nm Divan Katibi, 

13 
Sicanh Hammam, 9 
Sik Serviler (tstanbul'da Haydarpasa kar- 

gismda, yer), 54 

Sink Meydani (Edirne'de), 72 
Sigetvar, 160 

Silahdar Ali Pasa, bk. Ali Pasa 
Silahdar Ebubekir Pasa, bk. Ebubekir Pa§a 
Pa§a Silahdar Hamza Pa§a, bk. Hamza Pasa 
Silahdar Ibrahim Paga, bk. Ibrahim Pasa 
Silahdar Mehemmed Pa§a, bk. Mehem- 
med Pasa 
Silahdar Mustafa Pa§a, bk. Mustafa Pasa 
Silifke, 134 

Silistre, 77, 82-83, 89, 93, 104, 116, 151 
Silivri, 13, 68, 117, 126 
Silivri-Kapusu (tstanbul'da), 18, 32 
SINAN AGA (Kapu Agasi — ), 22 
Sinan Aga Camii, 21 

SINAN PASA (Riistem Pasa biraderi, 61m. 
961), Kapudan Paga, 41; — Camii 
(Be§iktas/ta), 41; — Medresesi (Be§ik- 
ta§'ta), 41; — Mektebi (Be§iktas/ta), 
41 
SINAN PA§A (61m. 1007), Maras. valisi, 

141 
SINAN PA§A (61m. 1076), §am valisi, 125 
SINAN PA§A (Cigal-zade — ), Sadnazam, 

124, 142 
SINAN PA§A (Defterdar — , 61m. 995), 
Vezir. Misir valisi, 78; — Mescidi (ts- 
tanbul'da Mahmudpa§a yakinmda), 78 
SINAN PASA (Hadim — ), 10 
SINAN PASA (Hoca — , 61m. 900), 23 
SINAN PASA (61m. 1004), Sadnazam, 10 
Sinan Pa§a Camii, 37; — Mezaristam, 43 

SINAN PASA-YI VELl (61m. 841), Ve- 
zir, 158 

Sinan Pasa-zade Mehemmed Pa§a, bk. 
Mehemmed Paga 

Smek Mustafa Pasa, bk. Mustafa Pasa 
Sirke Osman Pasa, bk. Osman Pasa 

Sivas, 23, 82, 120, 132, 147; — eyaleti, 107 

Sivasi Efendi Tekyesi mezaristam, 22 

Siyaset Cesmesi (istanbul'da Topkapi Sa- 
rayi icinde), 55, 57 

StYAVUS PASA (61m. 1003), Sadnazam, 
25; — Camii (tstanbul'da Edirnekapi- 
si'nda Harman isimli yerde), 25; — 
Turbesi [tstanbul'da Eyyxib'te], 26, 33 

StYAVUS PASA (Abaza, 61m. 1066), Sad- 
nazam, 12, 54 203 SiYAVUS PA§A (61m. 1099), Sadnazam, 

49-50 
SiYAVU§ MUSTAFA PA§A (61m. 1069), 

Maras. mutasarnfi, 150 
Sofu AH Pasa, bk. Ali Pasa 
Sofu Bayram Pa§a, bk. Bayram Pasa 
Sofu Elhac Mehemmed Pasa, bk. Mehem- 

med Pa§a 
Sofu Ibrahim Pa§a, bk. Ibrahim Pa§a 
Sofular Tekyesi (istanbul'da Yeni Odalar'm 

dogu tarafmdfc. ve Seyh Alaeddin 

Efendi'nin hayri), 86 
Sofya, 19, 89, 125, 146 
Sogan yemez Mahrnud Pa§a, bk. Mahmud 

Pa§a 
Sohrab Mehemmed Aga, bk. Mehemmed 

Pasa, Aga Pa$E. 
Su sigirhgi (Anadolu'da yer), 136 
Sugra, 79 

Sultanahmed Camii, 56 
Sultan Ahmed Han Camii Meydani, 21 
Sultan Bayezid Camii (istanbul'da), 93 
Sultan Bayezid'in Murekkebciler Kapisi (Is- 
tanbul'da), 73 
Sultan Mehemmed Camii (istanbul'da), 10, 

41 
Sultan Murad Kasn (istanbul'da), 51 
Sultan Selim (istanbul'da semt), 71 
Sultan-zade Civan Kapucu-ba§i Mehemmed 

Pasa, bk. Mehemmed Pasa 
SUN'ULLAH PASA (61m. 1138), icel mu- 
tasarnfi, 64 
SUN'ULLAH PASA (61m, 1186), Vezir, 

118 
Suyolcu-zade Ali Pasa, bk. Ali Pasa 
SULEYMAN I., (Sultan — ), 3, 36, 69, 119 
SULEYMAN II., (Sultan — ), 5-6, 42 n. 

153 
SULEYMAN AGA [PASA] (61m. 1070), 

Kubbe-nisin ve^ir, 109 
SULEYMAN AGA, Kugiik Hasan Pasa'nin 

biraderi, 30 
SULEYMAN AGA [PASA] (Bosnak — , 

61m. 1189), Kaimmakam, 111 SULEYMAN EFENDi (§eyh — ), Elhac 
Ivaz Pasa (61m. 816)nin oglu, 156 

SULEYMAN HOCA (61m. 1133), Kapu- 
dan, 102 

SULEYMAN PASA (61m. 761), Orhan 
Gazrnin oglu, 99 

SULEYMAN PA§A (61m. 1018), Vezir, 46 

SULEYMAN PASA (61m. 1031), 144 

SULEYMAN PASA (61m. 1032), Mir-i hac, 
Diyarbekir valisi, 125 

SULEYMAN PA§A (61m. 1073), Azak 
muhafizi, 20 

SULEYMAN PA§A (61m. 1098), Sadn- 
azam, 42; — Camii, 42; — Cesmesi 
(Uskiidar'da Tunus bagi'nda), 42 

SULEYMAN PASA (61m. 1126), Hamid 
sancagi mutasarnfi, 134 

SULEYMAN PASA (61m. 1179), Kapu- 
dan-i Derya, 79; — Camii (Sugra'da), 
79; ~ cesmeleri (Karabaglar'da, Sug- 
ra'da, istanbul'da Tersane Zindam 
oniinde ve Zindan duvarmda Ok Mey- 
dane kapisi haricinde), 79; — Ham- 
marm (Sugra'da), 79 

SULEYMAN PA§A (61m. 1184), Haci AH 
Pasa'nin kardesi, 127 

SULEYMAN PA§A (61m. 1198), Cavus- 
bagi, 139 

SULEYMAN PA§A (Abaza — , 61m. 1125), 
Sadnazam, 103 

SULEYMAN PASA (Ebres — , 61m. 1194), 
Yeniceri Agasi, 139 

SULEYMAN PA§A (Edirne Bostanci-ba- 
sisi — , 61m. 1162), Vezir, 117 

SULEYMAN PAgA (Giircu — , 61m. 1127), 
Sadnazam, 72; — Mektebi (istanbul'- 
da Fazil Pasa Sarayi yakminda), 72 
SULEYMAN PA§A (Giircu — , 61m. 1175), 

Bagdad valisi, 115 
SULEYMAN PASA (Hadim — f 61m. 858), 

Mirimiran, 161 
SULEYMAN PASA (Kapudan — , 61m. 

1153), Kapudan Pa§a, 46-47 
Suleymaniyye (istanbul'da semt), 33 — 204 SULEYMAN SA'ADEDDIN EFENDI 
(Miistakrm-z3de — ), 3-4, 6 7 14, 23, 
6S, 118 

Surmeli Ali Pa$a, bk. All Pa$a 

— § — 

SA'BAN AG A (61m. 1060), VezTr, 107 
§ADI PAS A (61m. 1128), Karaman Bcy- 

lerbeyi, 160 
§ahin Mehemmed Paga, bk. Mehemmed 

Pasa 
SAHiN PA§A (Lala — ), 162 
§AKiR HUSEYIN BEY, Gumrukcii Hii~ 

seym Pasa (olm. 1098)mn torumi ve 

Edtrne'deii mazul MusLafa Efendi'iiin 

oglu, Haleb kadisi : Divan sahibi, §air, 

77 
Sam, 21, 108-109, 116, 120-121, 125, 131, 

H7, 150451, 157, 161 
sAni-1 SIRVANI, 5 
sAnI-ZADE (61m. 1074), Ibrahim Pasa- 

mn kaynatasi, 127 
$drth-t §ufd (Ibrahim Hanif Efendi «6Im. 

1189* nm eseri), 49 
$arkoy, 129 
SEMSEDDIN PASA (Hadira — , olm. 848), 

Filibc valisi, 155 
§EHBAZ PASA (61m. 885), Viizeradan, 19 
SEHBAZ PASA (61m. 1067), Beylcrbeyi, 

161 
§ehid All Pasa, bk. Ali Pasa 
Sehrizor, 101, 133, 143, 151 
gebsuvar-zade Ali Bey nesli, 58 
Sehsiivar-zade Mehemmed Pasa, bk. Me- 
hemmed Pasa 
§ehsiivar-zade Mustafa Pasa, bk. Mustafa 

Pasa 
Sehstiv&r-zade Osmari Pasa, bk, Osman 

Pasa 
Sehzade Sultan Mehemmed Camii, 9, 11, 

16-17, 24, 73, 86 
Sehzade haremi, 17 

Sehzade-bagi (Istanbul 'da semt), 14, 17 
§EKERPARE HATUN, Musahibe, 107 Scmahi, 3 1 9 

SEMSEDDIN AHMED PASA, (olm 1043), 
Ay dm muhassih, 120 

SEMSI AHMED PA$A (61m. 98S), Nii- 
demadan, 41; — Camii (Uskiidar'da), 
41; — Tlirbesi (Uskhdar'da), 41 

§cmsi Pasa-*ade Mehemmed Pasa, bk. Me- 
hemmed Pa§a 

SEREFEDDIN PASA (61m. 827), 155 

Serhi, bk. Mehemmed Fasa, Scrhi 

$ER1F, 146 

SERIE, Kicaz Emiri, 145 

SERIF HALlL PASA (olm. 1158), Rumcli 
valisi 126; — Camii (Sumnu'da), 126 

Serif Kiryusu (Uskudar'da semi), 49; — 
meziihgi, 48, 5\ y 58 

SERIF PASA (olm. 1012), 142 

Seyh AbdUUatif Efendi, bk. Abdullatif 
Efendi 

Seyh Bekir Zaviyesi (Haleb'te), 73, 75', 140 

Seyh Ibrahim Tennuri, bk. Ibrahim Ten- 
nun 

Seyh Mehemmed Nasuhl Zaviyesi (Us- 
kiidar'da, Sadnazam DSmad Hasan 
Pa§a «61m. 1125* mn hayn), 68 

Seyh Murad Zaviyesi (Eyyub'te), 74 

Seyh Sa'di Baba Zaviyesi (Silivri'de), 117 

Seyh SelSmi Mescidi (Uskudar'da Kisik- 
li'da), 70 

Seyh Seyyid Osman Efendi Camii, 17 

Seyh Vefa (Istanbul'da semt), 73; — me- 

zaristam, 10, 22 
SIRMERE CAVUS, Mustafa Paga'nm 
Sir Ali Pa^a, bk. Ali Pasa 

kaynaiasi, 30 
Sirvan, 142 

gisman Ibrahim Pa$a, bk. Ibrahim Pasa 
§umnu, 23, 126 

— T — 

Tabani Ya^si Mehemmed Pasa, bk. Mehem- 
med Pasa 
TAiB OSMAN EFENDI (Osman-zade). 77 
tAlEB! (Talebi Mustafa Efendi), 2 205 — Taksim (Istanbul'da *emt), 30 

Takyeci Camii (istanbul'da Topkapi had- 

cinde), 32 
Tamisvar (Temegvar), 75, 106, 127, 129, 

148 
Tarhoncu Ahmed Pasa, bk. Ahmed Pasa 
Ta§ Tekneler (Vefa Meydam yakimnda bir 

yer), IS 
Tag Mektcb, bk. Uzu:i Yusuf Pasa Mektebi 
Tagcilar (Uskiidar'da semt), 45, 51 
Tatar, 29 

Tatar Kales! (Avusturya icinde), 152 
Tatarpazan, 111 
Tavil Mehemmed Pa^a, bk. Mehemmed 

Pa$a 
Tavsanh kazusi (Kiitahya sancagi'nda), 64 
Tav§anta§i (Istanbul'da semt), 72 
Tavukcu Mehemmed Pasa, bk. Mehemmed 

Pa$a 
Tayyar-oglu Ahmed Pasa, bk. Ahmed Pasa 
Tabriz, 71, 141 

Tebru Hasan Pasa, bk, Hasan Pa§a 
TEFSlKt-ZADE, 6 
Teke Sancagi, 120 
Tekeli Koskii (Tekeli Mustafa Pasa tara- 

fmdan yaptmlmi§tir), 41 
Tekeli Mustafa Pasa, bk, Mustafa Pasa 
Tckfur Sarayi (Istanbul'da), 30 
Tekfurdagi, S3, 101, 139 
Tekfurdagli Mustafs Paga, bk. Mustafa 

Fasa 
Terlik^ilcr (istanbul'da Mercan Camii ya- 
kimnda), 68 
Tersane, 13, 37-40, 138; — Koskii, 105; 

— Zindam, 35-36, 79 
Tersane-i Amire, bk. Tersane 
Tirhala, 42, 70 

Tirnakci Hasan Pass,, bk. Hasan Pasa 
Tirnak^i ibrahim Pas.a, bk. Ibrahim Pas.a 
Tiflis, 135 . 
Timur Mehemmed Pasa, bk. Mehemmed 

Pasa 
TiMUR PA§A (dim. 846), 158 
Tirgovigte Kale si, 1*2 Tiryaki Mehemmed Pasa, bk. Mehemmed 

Pasa 
Toklu Dede (istanbul'da mahalle), 8 
Tokat, 11-12, 53, 142, 160 
TopMne (istanbul'da semt), 75, 79; — * 

suyu, 89 
Topai Mehemmed Pasa, blc Mehemmed 

Pasa 
TOPAL PA§A (61m. 1069), 151 
Topkapusu (Istanbul'da), 9, 32-33, 35 . 
Torbah Gdynuk, 148 
Torbah Mehemmed Pasa, bk. Mehemmed 

Pa§a 
Tosya, 109 
Trablus, 123-124 
Trablus v£lisi Mustafa Pasa, bk. Mustafa 

Pasa 
Trabzon, 133, 154, 156 
TURHAN BEY, 42 
Tunus, 145 

Tunus-bagi (Uskiidar'da), 42, 49, 51 
Turab kasabasi (Arnavudluk'ta), 163 
Tuncan Ahmed Pasa, bk. Ahmed Pasa 
Turk Ahmed Pasa, bk. Ahmed Pas.a 
Turk Ibrahim Pasa, bk. Ibrahim Pas.a 
Turkmen Agasi, 55, 143 

— U — 

Uluc Hasan Pasa, bk. Hasan Pasa 

Uhikisla, 75 

Urfa, 44, 68, 163 

Uzun Abdullah Pasa, bk. Abdullah Pasa 

IJzun-Carsi (Istanbul'da), 22, 69 

Uzun Yusuf Pasa, bk. Yusuf Pasa 

— U — 

Uc §erefeli Camii (Edirne'de), 99, 136 

Uskiib, 81 

Uskiidar, 10, 16, 44, 47-48, 51-52, 54, 58, 
63-66, 68-70, 74, 79-81, 84, 90-91, 
93-94, 96, 153; — mczaristam, 5, 57, 
61; — Sarayi, 59 — 206 USTAD HAMZA, Haydar Paga'nin 926'da 
Uskudar'da in§a edilen kasnnin havu- 
zunu yapti, 69 

UZEYR, Hz. — 118 

— V — 

Vac muharebesi (1059'da), 103 
Valide Hammami (istanbul'da), 77 
Valide Kethudasi Mehemmed Pasa, bk. 

Mehemmed Pa§a 
Valide Sultan (III. Ahmed'in annesi), 92; 

— Camii (Istanbul'da), 70; — Sarayi, 

27 
Valide Sultan Kethudasi, 77 

Valide-i atik Camii (Uskudar'da), 44, 81 
Valide-i Cedide Turbesi, 42 
Van, 97, 120, 132, 160; — eyaleti, 108 
Varadin muharebesi (1128'de), 72 

Varadin seferi (1128'de), 80 

Vardar [Varvar] AH Pasa, bk. Ali Pasa 

Varna, 123; — gazasi (827'de), 155 

VASIF, 91 

VASIL PASA (61m, 1003), 152 

VECIHt, 12 

Vefa Meydani (Istanbul'da), 18 

Vekil Osman Pa§a, bk. Osman Pa§a 

VELI AGA [PASA] (61m. 1010), Budin 
muhafizi, 106 

VELI PASA (olm. 1007), Rumeli Beyler- 
beyi, 141 

VELI PASA (61m. 1015), §ehrrzor Beyler- 
beyi, 143 

VELI PA§A (Deli — ), 64 
VELiYUDDIN PA§A (61m. 1128), Misir 
valisi, 66 

VELIYUDDIN PA§A (Elhac — 61m, 

1159), 154 
Venedik keferesi, 72 
Vezir Hiiseyin Pasa, bk. Hiiseyin Pasa 
Vezir Ibrahim Pasa, bk. Ibrahim Pa§a 

Vidin, 76, 93, 157; — serhaddi, 96 
Vize, 76 — Y — 

Yafa, 53, 114 

Yag kapam (Gaiata'da), 36, 72 

YAHYA EFENDI, 17 

Yahya Eiendi Tekyesi (Seyhulislam Hoca 
Saadeddin Efendi'nm hayri), 29 

Yahya Eiendi Turbesi, 39 

Yahya Kethuda Mahallesi (Kasimpasa'da), 
83 

YAHYA ?ASA (61m. 911), Kubbe-nisin ve- 
zir, £1; — Camii (Uskiib'te), 81; — 
Qifio Hammami (istanbul'da Kadirga 
Limam'nda), 81; — • Imareti (Uskiib'te), 
81; — Mektebi (istanbul'da Kadirga 
Limam'nda), 81; — Ribati (Uskiib'te), 
81 

YAHYA PASA (Damad, 61m. 1158), Tir- 
hala valisi, 70-71; — Cesmesi (Galata 
haricinde, iskele yakmmda), 71 

YA'KUB AGA (Mir-i alem), 26 

YA'KUB PA§A, Vezir (61m. 1159), Vezir, 
Silistre valisi, 83, 93; — Cesmesi (Ka- 
simpasa'da), 83 

YA'KUB PASA (Hekrm — , 61m. 856), Ve- 
zir, 158 

YA'KUB PA§A-YI VELI (61m. 841), Ve- 
zir, 158 

Yamak Mehemmed Pasa, bk. Mehemmed 
Pasa 

Yamk-hisar kalesi, 152 

Yanik Omer Kuyusu (Uskudar'da semt), 
51 

Yanya, 51 

Yatagan Cesmesi (Istanbul'da Egri Kapi 
dahilinde), 78 

Yavasi kabri (Istanbul'da), 74 

Yavh karyesi (Bursa yakmmda), 158 

Yayla Camii (Istanbul'da Et Meydam ya- 
kmmda), 76 

Yazici Muslihiddin Mahallesi Camii (istan- 
bul'da), 84 

YAZICLOGLU, Saki, 142 

Yazici-zade Ibrahim Pasa, bk. ibrahim 
Paga — 207 — Yedekci Mehemmed Pasa, bk, Mehemmed 

Pasa 
Yedikulle, 11, 15, 2i, 34, 56, 60, 72 
Yegen Ali Pa§a, bk. All Pa§a 
Yegen Mehemmed Pa§a, bk. Mehemmed 

Pa§a 
Yegen Osman Pasa, bk. Osman Pa§a 
Yekcesm Abdullah Pasa, bk. Abdullah Pasa 
Yemen, 126, 146 

Yemisci Hasan Pasa, bk. Hasan Pa§a 
Yeni Hammam (Istanbul'da), 10 
Yeni Mahalle (Istanbul'da Egri Kapi ha- 

ricinde), 74 
Yeni Odalar (Istanbul'da semt), 76, 86 
Yeniceri Agasi Hasan Huseyin Pasa, bk. 

Hasan Huseyin Pasa 
Yenikapi (istanbul'da), 31, 87 
Yenikoy (Istanbul Bogazici'nde), 78 
Yenipazar (Bosna sininnda), 161 
Yenigehir, Teselya'da, 126, 142 
Yeni§ehirli Osman Pa§a, bk. Qsman Pasa 
Yergogu, 97 

Yesjl direkli Hammam (Galata'da), 27 
YORGUQ PASA (61m. 930), Vezir, 155 
Yoriik Hasan Pasa, bk. Hasan Pasa 
YUSUF AGA [PASA] (A'rec — , 61m. 

1133), Babadagi Seraskeri, 109, 119, 

134 
YUSUF AGA [PASA] (Cadu — , 61m. 

1100), Mekke muhafizi, 108 
Yusuf Efendi Turbesi (Istanbul'da Ham- 

mam-i kebir kar§ismda), 24 
YUSUF PA§A (dim. 1008), 141 
YUSUF PASA (61m. 1018), 51 
YUSUF PASA (61m. 1031), 144 
YUSUF PA§A (Emir Gune-zade, 61m, 

1051), 50 
YUSUF PASA (61m. 1125), Sadnazam, 14 
YUSUF PASA (Dell — , 61m. 1042), Vezi- 

riazam Husrev Pasa ciragi, 61 
YUSUF PASA (Emirii'1-hac — , 61m. 1128), 

131 YUSUF PASA (Kalkavun — , 61m. 1033), 
144 

YUSUF PASA (Kapudan — , 61m. 1055), 
Kapudan Pa§a, 45 

YUSUF PASA (Payzen — ), 15 

YUSUF PASA (Sekban-ba§i — , 61m. 1193), 
139 

YUSUF PASA (Uzun — , 61m. 1130), Ve- 
zir, Bosna valisi, 91; — Ces.mesi (Is- 
tanbul Aksaray'da Mektebinin altin- 
da) 92; — Mektebi (Istanbul Aksa- 
ray'da Oruc Gazi Camii karsismda), 
92 

YUMNI MEHEMMED EFENDi (Seyh- 
zade — ), 1150'de Yegen Mehemmed 
Pasa Camii'ne tarih soylemistir, 85 

— Z — 

Zagra-i atik, 131 

Zal Mahmud Pa§a Camii (Eyyub'te), 79 

ZaI Mehemmed Pa§a, bk. Mehemmed Pasa 

Zal Pa§a Turbesi, 30 

ZATI fVAZ CELEBi; Sair, 117-118 

ZEKl, 6 

Zenta, bk. Sente 

ZEYNEL PASA (61m. 1099), Rumeli mu- 

hassih, 64 
ZEYNEL ABIDlN PASA, 137 
Zeyrek (Istanbul'da semt), 20, 68 
Zihne, 97 
Zincirli-kuyu (Istanbul'da semt), 36; — 

Hammami (Istanbul Karagiimriik civa- 

nnda), 69 
Zindan-Kapusu (Istanbul'da), 56 
Zistov, 92 
ZULFIKAR PASA (61m. 1053), Vezir, 

Kibns valisi, 50 
ZULFIKAR PASA (61m. 1099), Kandiye 

valisi, 112 
Zulkadriye Devleti, 58